i '
V"..
MUFETTi? YARDIMCILIGI GIRJ§ SINAVI DUYURUSU
' •' "" ',
" _
Avcilar Belediyesi Teftis Kurulu MudOrlugunde agik bulunan G.I.H. smifmdan 3 adet
6 dereceli, 7 dereceli ve 8 dereceli Mufettis Yardimcisi kadrosuna smav ile Mufettis.
Yardimcisi ahnacaktir.
Giris smavma, atama yapilacak kadro sayismm 20 katmdan fazlasi cagnlamaz.
Basvurularin bu sayiyi (60 kisi) asmasi durumunda, KPSS sonuclanna gore puani en
yuksek olandan dusuk olana dogru yapilacak siralama esas almir. istenilen aday
sayisma ulasildiginda son siradaki adayla ayni puanda olan kisiler de smava cagnlir.
SINAV §EKLi, YERl VE TARJHJ
Smavlar yazih ve s6zlu olmak Qzere iki asamah olarak, Avcilar Belediyesi Meclis
Salonunda yapilacaktir. Yazih smav
26.12.2014 Cuma giinu saat 10.00'da
yapilacak, basarili olanlara 22.01.2015 tarihinde saat 10.00'da yapilacak sozICi
smava ahnacaktir.
SINAVA GiRJ§ KO§ULLARI
Adaylarm,
a) Devlet Memurlan Kanununun 48. ci maddesinde yazih genel §artlan ta§imak,
b) Sinavin acildigi yilm Ocak ayi basmda 35 yasmi doldurmamis bulunmak, (Askerlik
hizmetini yapmi§ olan erkek adaylarda askerlikte gecen sure 35 yas smirma eklenir.)
c) Hukuk, Siyasal, l§letme, Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultelerinden veya denkli§i
Yuksek Ogrenim Kurulunca onaylanmi§ yerli ve yabanci fakQItelerden birini bitirmis
olmak,
d) OSYM tarafmdan 05-06 Temmuz 2014 ve 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde
yapilan Kamu Personeli Segme Smavi KPSS(A Grubu) KPSSP35 puan turtinden 75
ve daha Ozeri puan almi§ olmak,
e) Belediye Mufettis Yardimcihgi giri§ smavma iki defadan fazla katilmamis. olmak
gereklidir.
/
/'
f • : . - • • • ,
yapmis olanlar icin (SSJ'dir.Askerligini yapmis olanlar i?in ya§ sinirma askerlK sores) ' '
kadar ilave yapihr.
\'
SINAVA BASVURU TARJHJ, §EKLJ VE JSTENECEK BELGELER
a) Miifetti§ Yardimcihgi Smavma katilabilme sartlarmi tasjyan adaylann Avcilar
Belediyesi Insan Kaynaklan ve Egitim MudurlugCince verilecek talep formunu gercege
uygun bir ?ekilde doldurup, a§agida belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte 12.12.2014
Sail giinii saat 16.00'ye kadar Avcilar Belediyesi Insan Kaynaklan ve Egitim
Mudurliigune sahsen teslim etmeleri yeterlidir.
b) TC Kimlik Numarah Nufus Cuzdaninm ash veya noterden onayh ornegi,
c) 4,5x6 ebadmda son ug ay iginde gekilmis vesikalik 2 adet fotografi,
d) YOksek Ogrenim Kurumu diplomasi veya mezuniyet belgesinin
onayh ornegi,
ash veya
e) Kamu Personeli Secme Smavi (KPSS) sonu? belgesinin ash veya onayh
ornegi,
Sozlu sinava girmeye hak kazanan adaylardan, sinavdan once aynca a$agidaki
belgeler istenir:
a) Tarn te§ekkullu Devlet hastanelerinin birinden almacak sa§lik kurulu
raporu, (Bu rapor atanma igin gerekli olup sozlu stnav sonrasinda da verilebilir.)
b) Erkek adaylar igin, askerlik g&revini yaptigmi veya tecil durumunu gdsterir
belgenin ash veya noterden onayh ornegi.
c)
4,5x6cm boyutlannda 4 adet fotograf,
d)
Cumhuriyet Savciligmdan alman sabika kaydi belgesi.
e) Kendi yazisi He 6zgegmi$i.(Bu ozge^mi§te; baba ve ana adlan He meslek
veya i§leri, kendisinin ilk orta ve yOksek ogrenimini yaptigi okullar ve yerleri, kendisi
hakkmda bilgi verebilecek iki ki§inin adi, soyadi ve adresi, yuksek dgrenimden sonra
ne gibi i§ler yapttgi belirtilir.)Aday formu ve eklerinde yer a/an bilgilerde gercege
aykm beyanda bulundugu anla§ilanlar He OSYM tarafindan yaptlacak kontrol
sonucunda KPSS sonug belgesinde tahrifat yapticji anla§ilanlar turn haklanni
kaybedecekleri gibi haklannda Turk Ceza Kanunu hukumlerine gGre i§lem yapilmak
uzere yetkili mercifere sug duyurusunda bulunulur.
Mufettis Yardimcihgi giris smavina katilacaklara Avcilar Belediyesi insan Kaynaklan
ve Egitim Mudiirlugiince fotografh "Adayhk Belgesi" verilir. Smavlara ancak bu
belgenin gosterilmesi suretiyle girilir
\) (b
•)
Adaylar bas.vuru sirasma gore sinava almir. Geg gelen adaylar sinava ^inrriazjar, \ i
Eksik beige ve bilgi ile yapilan basvurular isleme konulmayacaktir.
\ ••
-
J
•"•,. ' #
SINAV KONULARI
Mufettis Yardimcihgi giri§ smavi yazih ve sozlu olarak yapihr. Yazili smavda bas.anh
olamayanlar sozlu sinava almmazlar. Yazili smav asa§ida gruplar halinde belirtilen
konulardan yapihr.
a) Hukuk
1. Anayasa Hukuku(Genel Esaslar)
2. Idare Hukuku(Genel Esaslar, Idari Kaza, Idari Teskilat)
3. Ceza Hukuku(Genel Esaslar)
4. Medeni Hukuk(Aile Hukuku Harig)
5. Borglar Hukuku(Genel Esaslar)
6. Ticaret Hukuku(Genel Esaslar)
b) Ekonorni
1. Genel Ekonomi
2. Isjetme Ekonomisi
c) Maliye
1. Genel Maliye
2. Kamu Gelirleri
3. Butge
d) Muhasebe
1. Genel Muhasebe
2. Bilango Analizi
SINAV SONUgLARININ DEGERLENDJRlLMESi VE DUYURULMASI
Yazih smavda, her smav grubunun tam notu 100 puandir. Smavm kazanilabilmesi
igin smav yapilan her gruptan en az 60 puan ahnmasi ve gruplann ortalamasmm 65
puandan a§agida olmamasi sarttir.
Yazili smav sonuglan 30 gun iginde Belediye merkez binasmm ilan panosuna liste
halinde asilmak ve Belediyenin internet sayfasmda yaymlanmak suretiyle duyurulur.
Bu duyuruda sozlu smavin yeri ve zamani da belirtilir. Aynca yazih smavi kazanan
adaylara yazih olarak da bildirim yapilabilir. Ancak Han panosundaki duyuru tebligat
sayihr.
Yazili smavi kazanan adaylar sozlu sinava tabi tutulurlar. Sozlu smav adaylara
bildirilen yer, gun ve saatte basjar. Ilan edilen gun ve saatte, mucbir sebeplerini
belgeleyenler disjnda sinava girmeyen adaylar haklarmi kaybederler. Mazeretlerini
sozIQ smavm bitis. tarihinden itibaren tig giin iginde belgeleyenler ve belgesi smav
kurulunca kabul edilenler igin 5 is.gunu sonra smav tekran yapihr. Sozlu smavda
adaylann yazih smav konulan ve genel kultur konularmdaki bilgilerinin yoklanmasmm
yanmda zeka, muhakeme ve konusma yetenekleri degerlendirilir. Sozlu smavda
adaylara Smav Kurulu Oyelerinin her biri tarafmdan 100 tam not uzerinden not verilir.
Verilen bu notlann ortalamasi sozlu smav notunu olusturur. SozIQ smavda basanh
sayilabilmek igin ahnacak notun 70 den az olmamasi zorunludur.
x
Mufettis Yardimciligi giris stnavi notu yazih ve s6zlu sinav notlarmin
Sinavi kazananlann durumu Sinav Kurulu tarafindan en yuksek nottan ba|tenil/nak
uzere bir tutana^a bag Ian ir. Notlann esitligi hatinde siralamada KPSS notiSesas
almir. Giri§ smavmt kazanan adaylarin listesi basan sirasma gore hazirlanarak
atamalartn yapilmasi icin Tefti§ Kurulu MQdQrlOgQnce Baskanliga sunulur. Giris
smavmi kazananfann listesi Belediye binasi ilan panosuna asilir, kurumun internet
sayfasmda yaymlanir ve aynca adaylara yazih bildirim yapilir.
iTlRAZ
Giri§ sinavi sonuglanna, sonuglann ilan edildi$i tarihten itibaren 5 gOn igerisinde
Sinav Kuniluna yazili olarak itiraz edilebitir. Itfrazlar Sinav Kurulu tarafindan 7 gun
igerisinde de$erlendirilerek sonugiandinlir ve sonug itiraz eden adaylara yazili olarak
bildirilir.
DJ6ER HUSUSLAR
Smavda ba§an gOsterenler basan sirasiyla bos olan Mufetti? Yardimctsi kadrolarma
atanirlar. Smavda basan gOsterenlerin sayisi bos kadro sayismdan fazla olursa
atamasi yapilmayan adaylar yedek olarak belirlenir, Kurul BaskanliQi tarafindan
sinavi kazandigma iliskin kendilerine tebligat yapilan adaylar 30 gOn igerisinde
atanmak uzere muracaat etmezlerse haklanni kaybederler ve yerine yedek adaylarin
atamasi yapilir. MQfettis Yardimcilan arasmdaki kidem sirasi ayni giris smavmi
kazanarak mOfettis yardimcili§ma atananlar arasmdaki giris sinavi notuna go're
belirlenir.
ilanen duyurulur.
H.Handab/rOPRAK BENLI
Avcilar Belediye Baskani
Download

MUFETTi? YARDIMCILIGI GIRJ§ SINAVI DUYURUSU " _