-1T.C.
SALIHL1 BELEDIYESi
Karar No
Karar Tarihi
MECLlS KARARI
Evrak Dairesi
PLAN PROJE MUDURLUGU KALEMi
2014/150
Cumhuriyet Mahallesi 2262 ada 25 ve
21 parsellerde nazim imar planma
uygun olarak saghk tesis alani
planlanmasi talebinin gorusulmesi.
20.00
04/11/2014
Koniisu
Evrak No
675846
Saat
Geli§Tariht
03/11/2014
Kesinle^tirme Tarih 07/11/2014
Tekrar G6ru§Ulecek mi?
BELEDIYE BA§KAIN1
DIVAJN KATiBi
MECLIS (JYERLERi
H
:Zeki KAYDA
:Beray ERIM,ZeyneI Abidin ALPASLAN
:Zeki KAYDA,Zehra TIRYAKi,Sabahattin TEICDAL,Yahm §ENKAYA,Osman
VURAL,Cevdet ZURNACl,Bcray ERiM,Nuri KAYA,Scgil CAN,Cemal
§AHiN,Hiiseyin Emre EROUBasri ERSOY,Yticel KA$IKCI,Giirol ERSOY.
Hasan DORGAJsa YILDIRIM,Mustafa MERMl,Cem YALVAC,Mesut
CEYLAN,Murat GIRGiN,Koray KAPLAN,Zeyncl Abidin ALPASLAN.Mehmet
CAKIR,Mustafa BULUT,Mchmel $ANVER,Volkan GOKMENER,Hidayet
DENIZ,Mevli PEHLiVAN,Alpaslan BALCl,Ferayi ASLAN,Abdiilkadir
AKKAPLAN,Cihan SARI(Katilmadi)
DIVAN KATIBI
Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayili Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri
geregince gundeminde bulunan konulan gorusup karara baglamak iizere 04/11/2014 giinu
saat 20.00 'de Belediye Meclis Salonunda Baskan dahil 32 meclis mevcudunun 31
iiyesinin katihrmyla toplandi.
GUNDEM MADDESI: 10- Cumhuriyet Mahallesi 2262 ada 25 ve 21 parsellerde
nazim imar planma uygun olarak saghk tesis alani planlanmasi talebinin gorusiilmesi.
Yazi tsleri Miiduru Talat YTLDLRIM; Belediye Baskanhk Makamma; Ozel Salihli Saghk
Hizmetleri A.§. nin 10.04.2014 giin ve 1258 sayih yazilannda, il^emiz Cumhuriyet Mahallesi
2262 ada 25 parselde kayitli tasmmaz uzerinde faaliyette bulunan Ozel Saghk Tesis Alanmin
gunumiiz sartlannda daha modern ve sagllkh hizmet verilebilmesi amaciyla mevcut saghk
tesisine ilave olarak, 2262 ada 25 parseJe bitisik durumdaki 2262 ada 21 parselin konut
alanmdan Ozel Saghk Tesis Alamna donusturulmesi icin imar plam degistkltgi talebi; nazim
imar plant degisikligi gerektirdigi icin Manisa Buyiiksehir Belediyesince konu incelenmis ve
09.09.2014 tarih 220 sayih Biiyuksehir Belediye meclis karanyla 2262 ada 21 parselin Blok
nizam 4 kat konut alanmdan ozel saghk tesis alamna donusturiilmesine karar verilmistir.
5216 sayih Buyuksehir Belediye Kanununun 7/b bendi geregince onaylanan nazim imar
planlarinm onay tarihinden itibaren 1 yil igerisinde ilce belediyelerince 1/1000 blcekli
uygulama imar planlanmn yapilmasi gerekmektedir.
Cumhuriyet Mahallesi 2262 ada 25 ve 21 nolu parselleri kapsayan alanda Buyuksehir
Belediyesince onaylanan nazim imar planma uygun olarak §ehir Plancisi Mustafa HO§AF£1
tarafindan hazirlanan 1/1000 olcekli uygulama imar plam degisikliginin incelenerek Belediye
Meclisimizce karar ahnmasmi miisaadelerinize arz ederim. Plan Proje Miidur Vk.
Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; Evet bu biliyorsunuz Ozel Salihli
Hastanesinin genisleme sahasi ile ilgili bir gahsma idi. Buyuksehir' e gitti. Buyuks.ehir'den
tekrar bize aski siiresi tamamlanarak geldi. Bu konu imar komisyonuna tekrar gondererek
arkada§lanmizin degerlendirmelerini alacagiz.
Konu hakkinda soz almak isteyen olmadtgi goriilerek geregi gorusiildu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Gtindemin 10. ^iaddesindeki;
-2T.C.
SALiHLI BELEDIYESi
MECLtS KARARI
Cumhuriyet Mahallesi, 2262 ada, 25 ve 21 parsellerde nazim imar plamna uygun olarak saglik
tesis alam planlanmasi talebinin komisyona havalesi hususunu oylarimza sunuyorum. Kabul
edenler? 31 oy. Kabul etmeyenler? Yok. Cekimserler9 Yok. Oybirligiyle kabul edilmi^tir.
Beray ERIM
Meclis Uyesi
Divan Kali
Zeynel Abidin ALPASLAN
Mcclis Uyesi
Divan Katibi
Download

2014/150 CUMHURİYET MAHALLESİ 2262 ADA