-t
#4im #dffimrp.
FR"OF.
Uft, f-'lA'C[ GUt{SSGAf.'f
ftA,Ds LU
ftHKTfi R
s.
t-l
rdfvER$irrst
03,09 .20L4, Istarrbul
Sayrn PROF.
on. runci
CUruooGnru,
KalDer olarak, yonetim kalitesindeki giincel yaklagrmlart, sorunlart ve Edzi.imlerine iligkin bilgileri
paylagmak ve refah drizeyi oldu!u kadar sorunlart da ktiresellegen dtinyamtzda, Tilrkiye'nin hak
ettili yeri almasrna katkr sallamak amactyla her ytl Kalite Kongresi dtizenliyoruz.
alantnda uzman yerli ve yabanct
konugmacrlarrn yer alarak grindemin de yakrndan takip edildigi ve 3000'in iizerinde dinleyicinin
katrlrmr ile gergeklegen Kalite Kongresi bu ytl 23. Kalit€ Kongresi olarak, 18 - 19 Kastm 2014
tarihlerinde, "Mtikemmelli$i Yagamak" ana temast ile Istanbul'da dtjzenlenecektir.
Avrupa'nrn
en briytik yonetim bilimleri kongresi olan,
KalDer 2014 yrhnda Kalite Kongresi'nde, "MLikemmelli!i Yagamak" ana temasl altrnda
sr]rdtlrulebilirlikten e$itim ve o{renmeye, yenilegimden (inovasyon) sosyal sorumluluga, yonetimde
Eeviklikten insan kaynaklarrna, dijital pazarlamadan yaSam alanlartna kadar birgok konuda kendimizi
ve kurumlarrmrzr nasrl daha ileriye taSryabilece!imizi paylagmayt hedeflemektedir^ Bir yandan
kurumsal anlamda sislemler, yontemler, ve yeni yaklagrmlar tartgtltrken, bir yandan da birey olarak
ig ve ozei yagam dengesini nasrl kuracalrmrzr bagarr hikayeleriyle biflikte gdrmeyi amaElamaktayrz.
Bu kapsamda, her alandan da|ndd uzman kigilerin konugmact olarak kattldrlt 23. Kalite Kongresi'nde
de!erli9ahsrntzilebir|ikteucretsizo|araktop|a
olarak alrrlamak, yonetim kalitesi ve trim srireglere dair bilgileri, kazanrmlart sizlerle paylagmak
bizlere onur verecektir. Sizleri aramtzda gormekten mutluluk duyaca$tz.
,ffiffi
'L5.ge"""
1,".".
Akrn AlrkEto$lu
Ka Der
I
Genel Sekreter
A" Hamdi Dogan
KalDer
Yonetim Kurulu Bagkanl
Anm#ulu lintueru itsri ft$ktSil"liiift {i
frvrak S*yrt $sruisi
K TERlr4l:
0
-4T
{**=.yxrd-k;
lr,!ST: Kongreye ili$kin her konuda Saytn Plnar Yeniayvae ile iletigime gegebil rsin iz.
Telefon: +90 216 518 42 84 * 245 Faks:+90 216 518 42 86
i
E-
ma
i|
: Hlnff.-llqulayyg;sgIelde r.qtg
{*,i
/*)
8"n, Jl
.dF..
{'^"j
}d$r'0""'
l)
V--
&--kd
mp-
FR*F, sil,, r*lAcf ctir*nu6nr*
rdApo r-r.l tj r',r fvg nsfrnsi
A
nrmrun
03"09 .TAI4,Istanbul
Sayrn PRoF. DR. NAci cUNDoGAN,
KalDer olarak, ydnetim kalitesindeki gtincel yaklagrmlarr, sorunlarr ve griziimlerine iligkin bilgileri
paylagmak ve refah drizeyi oldu$u kadar sorunlan da kiiresellegen dUnyamrzda, Tiirkiye'nin hak
ettili yeri almasrna katkr sallamak amacryla her yrl Kalite Kongresi dlizenliyoruz.
en bilyuik yonetim bilimleri kongresi olan, alanrnda uzman Verl! ve yabancr
konugmacrlarrn yer alarak gtindemin de yakrndan takip edildi$i ve 3000'in rizerinde dinleyicinin
katrhml ile gergeklegen Kalite Kongresi bu yrl 23, Kalite Kongresi olarak, 18 - 19 Kasrm 2014
tarihlerinde, "MiikemmelliSi Yagamak" ana temasr ile istanbul'da drizenlenecektir.
Avrupahrn
KalDer 2014 yhnda Kalite Kongresi'nde, "MLikemmelli!i Yagamak" ana temast
altrnda
sijrdtlrLllebilirlikten elitim ve olrenmeye, yenilegimden (inovasyon) sosyal sorumlulula, ybnetimde
Eeviklikten insan kaynaklanna, dfiital pazarlamadan yagam alanlarrna kadar birgok konuda kendimizi
ve kurumlartmtzt nastl daha ileriye tagryabilece!imizi paylagmayr hedeflemektedir. Bir yandan
kurumsal anlamda sistemler, yontemler, ve yeni yakla5rmlar taftgrlrrken, bir yandan da birey olarak
ig ve <izel yagam dengesini nastl kuracalrmtzr bagarr hikayeleriyle birlikte gdrmeyi amaelamaktaytz,
Bu kapsamda, her alandan daltnda uzman kigilerin konu5macr olarak katrldr$l 23. Kalite Kongresi'nde
de!er|i9ahstntzi|ebir|ikteticretsizo|araktop|a
olarak alrrlamak, y6netim kalitesi ve tijm si.ireglere dair bilglleri, kazanrmlarr sizlerle paylagmak
bizlere onur verecektir, Sizleri alamrzda gdrmekten mutluluk duyacalrz.
Savqrlarrm rzla,.
,$,3i
^
K
ti
- '*
i.**.,""*,.",,.Il "i ., .!i.t,'rt.'tlttt.,
"'iI{ill"ffiTitf/Jifr---""-"-"--
1
\,***,*i*-'#^:msstx*',.
'
*a;*--rh+
,
"l
i
Akrn AlrkEtofrlu
Ka Der
I
Genel Sekreter
A. Hamdi Do$an
KalDer
Ydnetirn Kurulu Baskanr
Anadolu ilnive rs itssi Rs kt$rf iifr fi
v
Hvmk Keyfi $ervigi
ft!OT: Kongreye iligkin her konuda Sayrn Flnar Yeniaryva: ile iletigime
Telefon: +90 216 518 42 84 - 245 Faks:+90 216 518 42 86
E-
ma
i|
: *j"n*r*yenjauyA*$3g]_del=grg
gegebilirsin iz.
ffi, JT ffi"dtr**ffi
"*)
Download

,ffiffi