- 1-
KararNo
T.C.
SALiHLiBELEDlYESi
MECLJS KARARI
2014/154
Evrak Dairesi
KararTarihi
02/12/2014
KOIIUSII
EvrakNo
680213
Saat
Geli$Tarihi
18/11/2014
Kesinle§tirme Tarih 06/12/2014
Tekrar Gdru§ulecek mi?
H
BELEDIYE BA$KAM
DJVAN KATIBI
M K I IS LIYERLERJ
YAZI l§LERi MUDURLUGU
Yere! Yonetimler Kamu
Isverenleri Sendikasmdan
aynlma talebinin gbruslilmesi.
20.00
:Zcki KAYDA
:Bcray ERIMZcyncl Abidin ALPASLAN
:Zcki"KAYDA.Zchra TiRYAKi.Sabahallin TEKDAL.Yahm $ENKAYA.Osman
VURAL,Ccvdct ZURNACI,Beray ERJM.Nuri KAYA,Segil CAN,Huseyin Emre
EROL.Basri ERSOY.Yuccl KA$IKCI,Giirol ERSOY,Hasan DORCA.isa
YILDIRIM.Yunus C AND AN, Mustafa MERMKCem YALVAQ.Mcsut
CEYLAN,Murat GiRGINXoray KAPLAN.Zeynel Abidin ALPASLAN.Mehmel
CAKIR.Mustafa BULUT.Mehmet 5ANVER,Cihan SARI.Volkan
GOKMENER,Hidaycl DENIZ.Mcvli PEHLiVAN,Alpaslan BALCI.Ferayi
ASLAN.Abdulkadir AKKAPLAN
DIVATS KATIB1
Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayih Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri
geregince giindeminde bulunan konulan goru§iip karara baglamak iizere 02/12/2014 gunii
saat 20.00
Me Belediye Meclis Salonunda Balkan dahil 32 meclis mevcudunun 32
tiyesinin katilimiyla toplandi.
GUNDEM MADDESI: 7- Yerel Yonetimler Kamu i$verenleri Sendikasmdan
ayrilma talebinin gorusulmesi.
Yazi I§leri Muduni Talat YILDIRIM: Belediyemiz, 13/02/1995 tarihli Belediye Meciis
Karannm 3. Maddesinin h) fikrastna istinaden, toplu i§ sozle§meleri ve uygulamada ortaya
Qikan sorunlann ^ozumune yonelik dani§manlik hizmeti almak amaciyla 20/07/1995 tarihinde
Belediye i§verenleri Sendikasma uye olmu§tur. 20/07/1995 tarihinde beri iiye oldugumuz
Belediye I§verenleri Sendtkasi, Yerel Yonetimler Kamu i§verenleri Sendikasma (YERELSEN)
katilma talebinde bulunmus, YERELSEN Ybnetim Kumlunca 12/12/2013 tarih ve 12 sayili
karan ile katilma talepleri uygun gorulmu§tur. 6356 sayili Sendikalar ve Toplu I§ Sbzle§mesi
Kanunun 22. Maddesi geregi uyeVigimizde kendiliginden YERELSEN' e ge^mistir.
09/07/2013 tarih ve 28702 sayili Resmi Gazetede Yayimlanan Sendika Uyeliginin
Kazamlmasi ve Sona Ermesi ile Uyelik Aidatimn Tahsili Hakkmda Yonetmeligin 10
Maddesinin 2 Fikrasi "isveren sendikasi uyeliginden ^ekilme basvurusu isveren tarafindan
sendikaya yapilir. isverenin tiizel kisilik olmasi halinde yetkili organin )fekilmeye iliskin afmi§
oldugu kararm ornegi ba§vuruya eklenir. Qekilme bildirimi sendika tarafmdan e-Devlet kapisi
uzerinden Bakanllga bildirilir." hukmii yer almaktadir. Yerel Yonetimler Kamu Isverenleri
Sendikasmm(YERELSEN) 2014 yili iiyelik aidat iicreti giderinin yiiksek olmasi ve 2015 yili
Belediyemiz biitcesine iiyelik aidati i^in yeterlik odenek konulmamasi nedeniyle, Uyelikten
aynlmak i^in Belediye Meclisinde karar ahnmasi hususunu;
Ohfrlanniza arz ederim. Ins. Kay. Egt Md Vk
Balediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Evet, bu konuyla ilgili gruplann bir soz var
mi 1 ' C umhuriyet Halk Partisi, Milliyetgi Hareket Partisi?
Grubu adinaasdz alan iiye Secil CAN; Yok ba§kamm.
Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; CHP?
I
-2T.C.
SALIHLI BELEDIYESJ
MECLIS KARAR1
Grubu adina soz alan iiye Mesut CEYLAN; ba§kanima aidat ne kadar ki?
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; 53 milyar yilhk, evet 53 bin Lira, yani bu yilki
biitcede yok. Evet.
Grubu adina soz alan iiye Mesut CEYLAN; bizce cekilmek gerekir.
Belediye ve Meclis Ba§kani Zeki KAYDA; AK Parti?
Grubu adina soz alan iiye Hidayet DEN1Z; Ba§kanim siirecte, onumuzdeki siirecte ba§ka
bir sendikadan bbyle bir hizmet almayi dus.unuyor muyuz?
Belediye ve Meclis Ba$kani Zeki KAYDA; Bu yil yok, bu yil boyle bir hizmet almayi
du§unmuyoruz. Gectigimiz sezonda i§9ilere §u sozii vermistim ben ve onu da yerine getirdim.
Kendim i§gilere 7 + 7 seklinde bir zam bngorduk Birebir bir yilhgina yaptik bu i§i sendika
sozle§melerini. Dolayisi ile onumuzdeki siire^te yine 2015 yilmda da fiili olarak belediye
yetkisi belediye basjtaninda oldugu icin bu isj yine kendim tarafindan yiiriitmeyi
du§unuyorum. Onun icin bunu buraya getirdik.
Konu hakkinda ba§ka soz almak isteyen olmadigi goriilerek geregi gorus.uldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Belediye olarak uyesi
bulundugumuz Yerel Ybnetimler Kamu i§verenleri Sendikasi (iyeliginden cekilme hususunu
oylanniza sunuyorum arkadaslar. Kabul edenler? 32. Oy. Kabul etmeyenler? Yok.
£ekimserler? Yok. Oy birligiyle kabul edilmi§tir.
Berav ERIM
Meclis Oycsi,
Divan
Zeynel Abidin ALPASLAN
Meclis Uyesi
Divan Kutibi
I
Download

T.C. I