T.C
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 12. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma
Yönetmeliği'nin 5. maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisinin 07/04/2014 günü saat 15.00’de
Büyükşehir Belediye Meclis (Eski İl Meclis Salonu) salonunda seçim sonrası ilk olağan toplantısın
yapacağı toplantısını yaparak aşağıdaki gündem maddelerini görüşecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Enver YILMAZ
Büyükşehir Belediye Başkanı
G Ü N D E M
Geçici Divan oluşumu. (En genç iki üyenin geçici kâtip olarak görevlendirilmesi)
Açılış ve Yoklama.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
Büyükşehir Belediye Başkanının meclis açılış konuşması.
Bir evvelki meclis toplantı tutanağının okunmasına ait Yazı İşl. Müd. 04/04/2014 tarih ve
136 sayılı yazısının görüşülmesi.
6. Meclis Divanı (Meclis 1.ve 2. Başkan vekili ile 2 asil, 2 yedek kâtip üye) seçimlerinin
yapılmasına dair Yazı İşl.Müd. 03/04/2014 tarih ve 100 sayılı yazısının görüşülmesi.
7. Encümen Üyelerinin seçiminin yapılmasına dair Yazı İşl. Müd. 03/04/2014 tarih ve 101
sayılı yazısının görüşülmesi.
8. İhtisas Komisyonlarının oluşumu ve seçimlerine dair Yazı İşl. Müd. 03/04/2014 tarih ve 102
sayılı yazısının görüşülmesi.
9. Türkiye Belediyeler Birliği Meclisine (Belediye başkanları arasından beş, meclis üyeleri
arasından bir asil üye ile belediye başkanları arasından üç, üyeler arasından bir yedek üyenin
seçilmesine dair Yazı İşl. Müd. 03/04/2014 tarih ve 103 sayılı yazısının görüşülmesi.
10. Ordu Turizm Altyapı Birliği Meclisine dört asil, iki yedek üye seçiminin yapılmasına dair
Yazı İşl. Müd. 03/04/2014 tarih ve 104 sayılı yazısının görüşülmesi.
11. Tarihi Kentler Birliği Meclisine üye meclis içinden üç asil, iki yedek üye ile uygun
görülmesi halinde meclis dışından bir üye seçiminin yapılmasına dair Yazı İşl. Müd.
03/04/2014 tarih ve 105 sayılı yazısının görüşülmesi.
12. Sağlıklı Kentler Birliği Meclisine iki asil, iki yedek üye seçiminin yapılmasına dair Yazı İşl.
Müd. 03/04/2014 tarih ve 106 sayılı yazısının görüşülmesi.
13. Belediyemizin Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası’na (YERELSEN) üye
olunmasına ait Personel Müd. 04/04/2014 tarih ve 24 sayılı yazısının görüşülmesi.
14. Memur, İşçi kadro ihdas ve iptal işlemlerinin yapılmasına ait Personel Müd. 04/04/2014
tarih, 25 sayılı yazısının görüşülmesi.
15. Sözleşmeli personel çalıştırılması ile ücretlerinin tespitinin yapılmasına ait Personel Müd.
04/04/2014 tarih ve 26 sayılı yazısının görüşülmesi.
16. 2014 Yılına ait Revize edilen bütçenin görüşülmesine dair Mali Hiz. Müd. 04/04/2014 tarih
ve 452 sayılı yazısının görüşülmesi.
17. Meclis Üyeleri ve Komisyon üyeleri Huzur hakkı ücret tespitinin yapılmasına dair Personel
Müd. 04/04/2014 tarih ve 27 sayılı yazısının görüşülmesi.
18. 2013 Mali Yılı İdari Faaliyet Raporunun görüşülmesine ait Strateji Gelş. Müd. 14/03/2014
tarih ve 246 sayılı yazısının görüşülmesi.
19. Denetim Komisyonu raporunun okunarak bilgi verilmesi.
20. Bir sonraki Meclis toplantı gün ve saatin tespitinin yapılmasına dair Yazı İşl. Müd.
03/04/2014 tarih ve 112 sayılı yazısının görüşülmesi.
1.
2.
3.
4.
5.
Download

T.C ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 5216