07.01.2014 TARĠHLĠ MECLĠS TOPLANTI TUTANAĞI
Sındırgı Belediye Meclisinin 1. Seçim dönemi 5.Toplantı yılı,
07.01.2014 tarihli olağan Meclis toplantısının 1. BirleĢimi; Meclis BaĢkanı
Özgür ERTUĞRUL’un baĢkanlığında saat 18.00’da açıldı. Gündem hakkında bilgi
verildi. Yoklama yapıldı izin talebi olup olmadığı soruldu. Herhangi bir
talep olmadığı anlaĢıldı.
Gündeme geçilmeden önce, sözlü veya yazılı önergesi
olmadığı soruldu. Sözlü veya yazılı önerge olmadığı anlaĢıldı.
olan
olup
Gündemin teklifler bölümüne geçildi.
02 no’lu Fen ĠĢleri Müdürlüğü teklifinin, Hüseyin TEMEL’in
ayrık nizam 3 kat imarlı adanın bitiĢik nizama dönüĢtürülmesi ile ilgili
26.11.2013 tarihli dilekçe, 03.12.2013 tarih ve 19 sayılı Meclis Kararı ile
imar komisyonuna havale imar komisyon kararı talep edildi. Talep iĢaretli
oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda imar komisyon kararında ilgi
talebin plan taslağının hazırlatıldıktan sonra konunun Belediye Meclisince
tekrar değerlendirilmesi görüĢünün oy birliğiyle kabul edildiğinden
belediye
Meclisince
imar
komisyon
kararının
aynı
Ģekilde
kabulüne
katılanlar tarafından imar komisyonu kararı oy birliğiyle kabul edildi.
03 no’lu Fen ĠĢleri Müdürlüğü teklifinin, Kemal KAYA’nın yeĢil
alanın kaldırılması ile ilgili 12.11.2013 tarihli dilekçe, 03.12.2013 tarih
ve 115 sayılı Meclis Kararı ile imar komisyonuna havale edilen konu
hakkındaki imar komisyon kararı talep edildi. Talep iĢaretli oylamaya
sunuldu. Yapılan oylama sonucunda imar komisyon kararında söz konusu
bölgede 18. Madde uygulaması yapılmadığından, talebin 18. Madde uygulaması
yapılırken değerlendirilmesi oy birliğiyle kabul edildiğinden belediye
Meclisince imar komisyon kararının aynı Ģekilde kabulüne katılanlar
tarafından imar komisyonu kararı oy birliğiyle kabul edildi.
04 no’lu Fen ĠĢleri Müdürlüğü teklifinin, 26.11.2013 tarihli
Türker ERDAĞ’a ait dilekçeye istinaden Camicedit Mahallesi 30 M ıı pafta,
494 ada, 2 nolu 495 ada, 1-2-8-9 nolu, parsellerin bulunduğu adaların ayrık
nizam 3 katın 4 kata çıkarılması talebine istinaden 03.12.2013 tarihinde
Belediye Meclisi tarafından imar komisyonuna havale edilen karar talep
edildi. Talep iĢaretli oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda imar
komisyan kararında ilgi talebin plan taslağı hazırlatıldıktan sonra konunun
Belediye Meclisince tekrar görüĢülmesi oy birliğiye kabul edildiğinden
belediye
Meclisince
imar
komisyon
kararının
aynı
Ģekilde
kabulüne
katılanlar tarafından imar komisyonu kararı oy birliğiyle kabul edildi.
05 no’lu Fen ĠĢleri Müdürlüğü teklifinin, 06.12.2013 tarihli
Cemal BĠÇER’e ait dilekçeye istinaden 28.27.Ç c pafta, 74 ada, 15 nolu
parselin bulunduğu ada da 18. Madde uygulaması talep edildi. Talep iĢaretli
oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu konunun imar
komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle
kabulüne karar verildi.
06 no’lu Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifinin, Belediyemiz 2013
yılı hesap iĢ ve iĢlemlerinin denetimine dair komisyon oluĢturulması talep
edildi. Talep gizli oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 5393 sayılı
Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince yapılan gizli oylama sonucunda
denetim komisyonu üyeliklerine CHP Parti Grubundan; Tuna DEMĠR, Hasan
ġANLIER, Mehmet BAKKAL, AKP Parti grubundan Hasan DAġKAFA ve Mehmet YAVUZ
seçilmiĢ olup, Belediye Meclisince oy birliği kabul edildi.
07 no’lu Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifinin, Belediyemiz Zabıta
Amirliği ve Ġtfaiye Amirliğinde çalıĢmakta olan memur ve iĢçi personele
2014 yılı içinde verilecek olan aylık maktu fazla çalıĢma ücretinin
belirlenmesi talep edildi. Talep iĢaretli oylamaya sunuldu. Yapılan oylama
sonucunda Zabıta Amiri ve Ġtfaiye Amirinin aylık maktu fazla çalıĢma
ücretinin 221,00TL, memura, Zabıta ve Ġtfaiyde çalıĢan iĢçi personele ise
aylık 210,00TL olarak belirlenmesinin oy birliğiyle kabul edildi.
08 no’lu Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifinin, Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Dairesi BaĢkanlığının
17.12.2013. tarih ve 6003-25099 sayılı yazıları ile Ġzmir BüyükĢehir
Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarih ve 1432 sayılı kararı ile Belediyemize
bedelsiz hibe olarak devri uygun görülen 35 DB 4729 ve 35 DB 4730 plaka
nolu iki adet otobüsün Devir iĢlemleri için Belediyemiz Yazı iĢleri Müdürü
Ġsmail SÖNMEZ’e yetki verilmesine talep edildi. Talep iĢaretli oylamaya
sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle konunun kabulüne karar
verildi.
09 no’lu Fen ĠĢleri Müdürlüğüne ait HAVALELĠ evrak, 30.12.2013
Tarihli Ahmet KÖSE, Ibrahim KAFALI, Mehmet ÇABUKEL, Aydın GEZĠCĠ, Elvan
KAFALI, Fatma ġAHĠN ve Cenk ġAPÇI’nın müĢtereken verdikjleri dilekçeye
istinaden 120 ada, 4-5 parsel, 137 ada, 3-9-11-2 ve 21 nolu parsellerin
bulunduğu alandaki konutdıĢı kentsel çalıĢma alanının konut alanı olarak
değiĢiklik talep edildi. Talep iĢaretli oylamaya sunuldu. Yapılan oylama
sonucunda söz konusu konunun imar komisyonuna havale edilmesine toplantıya
katılanların oy birliğiyle kabulüne karar verildi.
10 no’lu Fen ĠĢleri Müdürlüğüne ait HAVALELĠ evrak, Sındırgı
Kaymakamlığı Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ilgi yazıda
belirtilen Personel, Araç ve ĠĢ Makineleri Devri hakkında protokol yapmaya
Belediye BaĢkanına yetki verilmesi talep edildi. Talep iĢaretli oylamaya
sunuldu. Yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliğiyle
kabulüne karar verildi.
Gündemde görüĢülecek baĢka madde kalmadığından ġUBAT ayı toplantısın
birinci birleĢiminin 04.02.2014 tarihinde Meclis Toplantı Salonunda saat
18.00’da baĢlayacağı ilan edildikten sonra Toplantıya son verildi.
Özgür ERTUĞRUL
Belediye Meclis BaĢkanı
Mehmet BAKKAL
Zabıt Kâtibi
Halil EKĠCĠ
Zabıt Kâtibi
Download

01-Ocak Tutanağı 2014