11.02.2014 TARĠHLĠ MECLĠS TOPLANTI TUTANAĞI
Sındırgı Belediye Meclisinin 1. Seçim dönemi 5.Toplantı yılı,
11.02.2014 tarihli olağan Meclis toplantısının 1. BirleĢimi; Meclis BaĢkanı
Özgür ERTUĞRUL’un baĢkanlığında saat 18.00’da açıldı. Gündem hakkında bilgi
verildi. Yoklama yapıldı izin talebi olup olmadığı soruldu. Herhangi bir
talep olmadığı anlaĢıldı.
Gündeme geçilmeden önce, sözlü veya yazılı önergesi
olmadığı soruldu. Sözlü veya yazılı önerge olmadığı anlaĢıldı.
olan
olup
Gündemin teklifler bölümüne geçildi.
13 no’lu Fen ĠĢleri Müdürlüğü teklifinin, Kemal KAYA’nın 18.
Madde uygulaması talebi ile ilgili 14.01.2014 tarihli dilekçe için iĢaretli
oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda konunun öncelikle incelenmesi
amacıyla imar komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılanların oy
birliğiyle kabulüne oy birliğiyle kabul edildi.
14 no’lu Fen ĠĢleri Müdürlüğü teklifinin, Cemal BĠÇER’in 18.
Madde uygulaması talebi ile ilgili 16.12.2013 tarihli dilekçesinin 74 ada,
15 nolu parselin bulunduğu ada ile ilgili 07.01.2014 tarih ve 05 sayılı
meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen konu için iĢaretli
oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda imar komisyonunun konunun
incelenmesinde 18. Madde uygulamasının yapılmasının oy birliğiyle kabulü
yönündeki karara istinaden toplantıya katılanlar tarafından imar komisyon
kararının aynı Ģekilde kabulüne oy birliğiyle kabul edildi.
15 no’lu Fen ĠĢleri Müdürlüğü teklifinin, 30.12.2013 TARĠHLĠ
Ahmet KÖSE, Ġbrahim KAFALI, Mehmet ÇABUKEL, Aydın GEZĠCĠ, Elvan KAFALI,
Fatma ġAHĠN ve Cenk ġAPÇI’nın müĢtereken verdikleri dilekçeye istinaden 120
ada, 4-5 parsel, 137 ada, 3-9-11-1 ve 21 nolu parsellerin bulunduğu
alandaki konut dıĢı kentsel çalıĢma alanının konut alanı olarak değiĢikli
ile ilgili 07.01.2014 tarih 09 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna
havale edilen konu için için iĢaretli oylamaya geçildi. Yapılan oylama
sonucunda imar komisyonundaki yapılan incelemede hazırlatılacak olan plan
değiĢikliğinin
daha
sonra
görüĢülmesine
dair
karar
verildiğinden,
toplantıya katılanlar tarafından imar komisyon kararının aynı Ģekilde
kabulüne oy birliğiyle karar verildi.
16 no’lu Fen ĠĢleri Müdürlüğü teklifinin, Yüreğil Belediye
BaĢkanlığının 17.01.2014 tarih ve 16 sayılı yazı talebi ile ilgili
17.01.2014 tarih ve 2 nolu almıĢ oldukları meclis kararına göre, Yüreğil
Belediye BaĢkanlığının yazısına istinaden, 1 pafta, 173 ada, 23 nolu
parsellerin Ahmet Ali ġENLĠK’e, 173 ada, 21 nolu parsellerin Ali ġENLĠK’e
verilmesi konusunda 6360 sayılı BüyükĢehir Belediye kanunun geçici madde
1’in 2. Maddesi gereği için iĢaretli oylamaya geçildi. Yapılan oylama
sonucunda ilgili konunun kabulüne katılanlar tarafından oy birliğiyle karar
verildi.
17 no’lu Fen ĠĢleri Müdürlüğü teklifinin, Camicedit Mahallesi
222
ada,
29
nolu
parsel
Askerlik
ġubesi
Alanının
kurumumuzun
malmüdürlüğünden talep yazısı doğrultusunda Huzur Evi alanı olarak imar
plan değiĢikliğinin yapılması talebi için iĢaretli oylamaya geçildi.
Yapılan oylama sonucunda söz konusu konunun koruma kurulundan gerekli
izinlerin alındıktan sonra plan değiĢikliğine ait paftaların hazırlanmasına
toplantıya katılanlar tarafından talebin oybirliğiyle kabulüne karar
verildi.
18 No’lu Özel Kalem teklifinin, Belediyemizin nakit ihtiyaçları
için özel bankalardan 800,000,00TL ana paralı 60 ay vadeli kredi
kullanılması, kredi ile ilgili iĢ ve iĢlemler yapmak ve kredi için temlik
verme hususunda Belediye BaĢkanı Özgür ERTUĞRUL’a yetki verilmesi talebi
için iĢaretli oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Türkiye Ekonomi
Bankasından
kredi
alınması
ve
Özgür
ERTUĞRUL’a
yetki
verilmesinin
toplantıya katılanlar tarafından oy birliğiyle kabulüne karar verildi.
Gündemde görüĢülecek baĢka madde kalmadığından MART ayı toplantısın
birinci birleĢiminin 04.03.2014 tarihinde Meclis Toplantı Salonunda saat
18.00’da baĢlayacağı ilan edildikten sonra Toplantıya son verildi.
Özgür ERTUĞRUL
Belediye Meclis BaĢkanı
Mehmet BAKKAL
Zabıt Kâtibi
Halil EKĠCĠ
Zabıt Kâtibi
Download

02-Şubat Tutanağı 2014