02/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI KARAR TUTANAĞI
Sındırgı Belediye Meclisinin 1. Seçim dönemi 1.Toplantı yılı, 05/08/2014 tarihli olağan
toplantısının 1. Birleşimi; Meclis Başkanı Ekrem YAVAŞ'ın Başkanlığında Belediye Meclis
toplantı salonunda saat 18.00’de açıldı.
Gündem hakkında bilgi verildi. Yoklama yapıldı izin talebi olup olmadığı soruldu. Herhangi
bir izin talebi olmadığı anlaşıldı.
YAPILAN İSİM YOKLAMASINDA;
Meclis Üyeleri: Mehmet ZENGİN, Şevket BARKIR, Bahtiyar KOCAER, Hasan AVCI,
Hüseyin İLHAN, Emin DUMAN, Mevlüt YILMAZ, Hasan DAŞKAFA, Fahrettin DOLAR,
Mehmet TUNCEL, Hüseyin TEMEL, Tuna DEMİR, Mehmet YAVUZ,Mehmet BAKKAL’ın
toplantıya iştirak ettikleri görüldü.Mehmet AKAR’ın iştirak etmediği görüldü.
GÜNDEMİN TEKLİFLER BÖLÜMÜNE GEÇİLDİ:
Madde
98-Sındırgı Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun
19.maddesi ve 09 Ekim 2005 Tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 5.
Maddesi gereğince toplandı. Yapılan yoklama sonucunda meclis üyelerinin
salt çoğunluğunun toplantıya belirtilen gün ve saatte katıldıkları
anlaĢıldığından 5393 sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince
oturumun açılmasına ve gündem gereğince maddelerin tetkik ve müzakeresine
geçilmesine oy birliği ile karar verildi.
Madde 99- Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm
Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, 10.04.2014 tarih ve 28968
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değiĢikliği ile değiĢtirilmiĢ
ve Belediyemiz ilgili yönetmeliğe ek C7 grubu cetvelde belirlenmiĢ, mevcut
memur kadroları sayısı 166, sürekli iĢçi kadroları sayısı 83 olarak tespit
edilmiĢtir.
Bu nedenle müzekkereye ekli memur dolu kadro derece
değiĢikliği cetveli ve müzekkereye ekli memur kadro ihdas cetvellinin 5393
sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince oybirliği ile
kabulüne; ĠĢ bu kararın gereği için evrakın bir suretinin Ġnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verilmiĢtir.
Madde 100- Belediye Encümeninin 2014/59 sayılı kararı gereği Çevre
Bakanlığınca hibe olarak verilen 2014 model, Otokar marka, hidrolik
sıkıĢtırmalı çöp toplama aracının kamu hizmetine tahsisine 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18. Maddesi (e) bendi gereği oybirliği ile kabulüne; ĠĢ
bu kararın gereği için evrakın bir suretinin Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmiĢtir.
onaylanmak üzere Balıkesir BüyükĢehir Belediyesine ve kararın gereği
yapılmak üzere Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile
karar verildi.
Madde
101-Balıkesir
BüyükĢehir
Belediyesi
Baski
Genel
Müdürlüğünün
21/07/2014 tarih ve 5530777-121 sayılı yazısı ile Belediyemizden, Yüreğil
Belediye hizmet binasının, zemin katının bir bölümünde tahsilat merkezi
yapmak ve arıza ekipleri için yer tahsisi taleplerinin 5393 sayılı Belediye
Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi gereği oybirliği ile kabulüne; ĠĢ bu
kararın gereği için, evrakın bir suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne
gönderilmesine karar verilmiĢtir.
Madde 102-Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 08/07/2014 tarih ve 770 sayılı
yazısı
ile
Çılbırcı
Mahalle
Muhtarlığının,
mahallelerinde
bulunan
kullanılmayan okul binasının, sosyal, kültürel, dini, hayır ve sağlık
iĢlerinde kamu yararına kullanılmak üzere geçici olarak yer tahsisi
taleplerinin
değerlendirilmesinde,
kamu
yararına
kullanılmak
üzere
tahsisine, amacı dıĢında kullanılması halinde tahsisin iptaline, 5393
sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi gereği
Madde 103- 05/06/2014 tarihli S.S.Osmanlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'
nin, Kooperatif hizmet alanını geniĢletmek için ilk aĢamada Ġdari bina, Süt
toplama merkezi, yem deposu gibi binalar yapımı ile daha sonra Mahalle
yerleĢim alanı içinde kalan ahır ve damları, hizmet alanının yakın bir
yerine taĢıyarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kriterlerine uygun
projeli olarak modern ahırlar yapmak üzere, Osmanlar Mahallesi 233 Ada 4
Parseldeki harman yerinden yaklaĢık 50 dönüm arazinin kooperatife tahsis
edilmesi talepleri hususunda, gerekli araĢtırma ve çalıĢmanın yapılması
için iĢ bu meclis kararının 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi
gereğince
Ġmar
Komisyonuna,
komisyonun
toplantı
ve
yerinde
tespit
çalıĢmalarına iĢtirak edilmesi maksadı ile de Belediyemiz Ġmar ve
ġehircilik Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
Madde 104Ġlçemiz Camicedit Mahallesinde 494, 495 ve 496 adaların
bulunduğu alanda, Türker ERDAĞ' ın kat artırımı ile ilgili 10/06/2014
tarihli dilekçesinin görüĢülmesi ile ilgili, 02/07/2014 tarih ve 86 sayılı
Meclis Kararı ile Ġmar Komisyonuna havale edilen konu hakkındaki Ġmar
Komisyonu 01/08/2014 tarihinde cuma günü saat 14:00 de Belediyemiz Ġmar ve
ġehircilik Müdürlüğü bünyesinde toplanmıĢ ve komisyona havale edilen konu
görüĢülerek aĢağıdaki karar alınmıĢtır. '' Ġlçemiz Camicedit Mahallesi 30M
II pafta, 494 ada, 2 parsel ile 495 ada 1-2-8-9 parseller, 496 ada 2-8-9
parsellerin bulunduğu imar adasının yapı nizamının Ayrık Nizam -3 kattan, 4 kata çıkarılması konusunun, Belediye Meclisinde görüĢülerek Ġmar
Komisyonuna havalesini müteakip, komisyonumuzca yapılan değerlendirme
neticesinde, söz konusu imar adalarında 3 kata göre kısmen yapılaĢmaların
bulunduğu ve yapılaĢması olmayan arsa sahipleriyle birlikte söz konusu imar
adalarında taĢınmazı bulunan diğer arsa sahiplerinin bu kat artırımından
olumsuz yönde etkilenmemeleri için Muvafakatlerinin alınması gerektiğine,
alınan muvafakatler sonucu konunun tekrar değerlendirilmesine, oybirliği
ile karar verilmiĢtir.'' Ģeklinde alınan komisyon kararına Belediye Meclis
Üyesi Mehmet BAKKAL, Mehmet TUNCEL, Hüseyin TEMEL ve Tuna DEMĠR’ in RED
oylarına karĢılık,
Belediye Meclis Üyesi Fahrettin DOLAR, Mehmet ZENGĠN, Hüseyin ĠLHAN,
ġevket BARKIR, Bahtiyar KOCAER,
Hasan AVCI, Emin DUMAN, Mevlüt YILMAZ,
Hasan DAġKAFA ve Mehmet YAVUZ’ un KABUL oylarına karĢılık OYÇOKLUĞU ile
kabulüne, iĢ bu kararın gereğini yapmak üzere Ġmar ve ġehircilik
Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmiĢtir.
Madde 105-Ġlçemiz Yüreğil mahallesinde, 138 ada, 3 nolu parselin bulunduğu
alandaki Ġsmail Hakkı KARATAġ' ın taĢınmazının çocuk bahçesi alanından
çıkarılması
ile
ilgili
13/06/2014
tarihli
dilekçesinin
görüĢülmesi
hususunda , 02/07/2014 tarih ve 88 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile
Ġmar Komisyonuna havale edilen konu hakkında, Ġmar Komisyonu 01/08/2014
tarihinde cuma günü saat 14:00 de Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü
bünyesinde toplanmıĢ ve komisyona havale edilen konu görüĢülerek aĢağıdaki
karar alınmıĢtır.'' Ġlçemiz Yüreğil Mahallesi,J20c.11b.3d pafta, 138 ada, 3
nolu parselin sahibi Ġsmail Hakkı KARATAġ' ın talebi üzerine Belediye
Meclisinde görüĢülüp Ġmar Komisyonuna havale olunan, söz konusu parselin
yeĢil alandan çıkarılması durumu görüĢüldü. Alınan karar gereği, 138 ada 12-3-7-8-9
parsellerin
bulunduğu
alan
23/08/1999
tarihinde
onanarak
yürürlüğe giren Yüreğil imar planına göre yeĢil alanda kalmakta olup, söz
konusu 3 nolu parselin bu alandan çıkarılması halinde diğer parsel
sahiplerine de emsal teĢkil edeceği, ayrıca bu yeĢil alanın tamamen
kaldırılması halinde aynı eĢdeğerde baĢka bir alandan yeĢil alan
gösterilmesi gerektiği, bununda uygulamasının güç olduğu ve çözümsüzlüklere
yol açaçağı gerekçesiyle, talep sahibi Ġsmail Hakkı KARATAġ' ın sahibi
bulunduğu 138 ada, 3 nolu parselin bulunduğu alandaki yeĢil alanın
kaldırılmasının mümkün olmadığına oybirliği ile karar verilmiĢ olup söz
konusu parselin durumunun Yüreğil Ġmar Planı bütününde bulunan diğer yeĢil
alanlarla birlikte mütalaa edilerek değerlendirilmesinin uygun olacağının
Belediye Meclisimizce oybirliği ile kabulüne, iĢ bu kararın gereğini yapmak
üzere Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmiĢtir.
Madde 106-Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğüne ait 05/08/2014 tarihli
nizam değiĢikliği talep müzekkeresinin tetkiki neticesinde,
Ġlçemiz
KurtuluĢ Mahallesinde, 49 ada 34 parselin bulunduğu alanda, Cahit - Fevziye
AÇIL' ın 11/07/2014 tarihli dilekçesinde nizam değiĢikliği konusundaki
talebine istinaden, gerekli araĢtırma ve çalıĢmanın yapılması için, iĢ bu
meclis kararının 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince Ġmar
Komisyonuna, komisyonun toplantı ve yerinde tespit çalıĢmalarına iĢtirak
edilmesi maksadı ile de Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğüne
gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
Madde 107-Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğüne ait 05/08/2014 tarihli
nizam değiĢikliği talep müzekkeresinin tetkiki neticesinde,
Ġlçemiz
Camicedit Mahallesinde, 42 ada, 7-8-9-10-11-12-15-28 parsellerin bulunduğu
alanda, ġehir Plancısı Cemil ÇELĠK' in nizam değiĢikliği ile ilgili
31/07/2014 tarihli dilekçesinde nizam değiĢikliği konusundaki talebine
istinaden, gerekli araĢtırma ve çalıĢmanın yapılması için, iĢ bu meclis
kararının 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince Ġmar
Komisyonuna, komisyonun toplantı ve yerinde tespit çalıĢmalarına iĢtirak
edilmesi maksadı ile de Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğüne
gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
Madde 108-6360 sayılı kanunla, 30/03/2014 tarihli yerel seçimlerle beraber
BüyükĢehir Ġlçe Belediyesi statüsü kazanılmasıyla, Ġlçe merkezindeki meydan
yetersiz kaldığından, 326 ada 1 parselin bulunduğu alanda kamulaĢtırma
yapılması için 5 yıllık çalıĢma programına, (2014 - 2015 - 2016 yıllarına)
dahil edilmesi, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (a) bendi
gereği oybirliği ile kabulüne; iĢ bu kararın 5216 Sayılı BüyükĢehir
Belediye Kanununun 14.maddesinin 8.fıkrası gereğince onaylanmak üzere
Balıkesir BüyükĢehir Belediyesine ve bu kararın gereğini yapmak üzere
evrakın bir suretinin Fen ĠĢleri Müdürlüğüne, bir suretinin ise Ġmar ve
ġehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmiĢtir.
Madde 109-6360 sayılı kanun gereğince belediyemizin görev yetki ve
sorumlulukları hususunda iĢtigal konuları ve coğrafi anlamda hizmet
vereceği alanın geniĢlediği, mevut araç parkında bulunan araçlarımızın
model yıllarının eski olması, bakım onarı maliyetlerinin yüksek olması,
mevcut araçlardan yeterli ölçüde yararlanılamaması nedenlerinden dolayı
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü bünyesinde ulaĢım hizmetlerinde kullanılmak
üzere,
2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli T cetvelinin 18
sayılı sırasında belirtilen 2 adet motosiklet alınmasına 237 sayılı taĢıt
kanununun 10.maddesinin 2.fıkrası gereğince oybirliği ile kabulüne; ĠĢ bu
kararın gereği için evrakın bir suretinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine
karar verilmiĢtir.
Madde 110-Belediye Meclis üyelerine bildirilen davet kağıdında belirtilen
12 adet gündem maddesi üzerinde gerekli tetkiklerin yapıldığı anlaĢılmakla,
gündem dıĢı gelen ve gerekli karar alınmak üzere Belediye BaĢkanınca
belediye meclisine havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait bir adet
müzekkere, Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne ait iki adet müzekkere, Fen ĠĢleri
Müdürlüğüne ait iki adet müzekkere ve Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğüne
ait bir adet müzekkere Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 8.maddesinin
son fıkrası gereğince gündeme alınmasına iliĢkin yapılan oylama neticesinde
altı adet evrakın gündeme alınmasına oy birliği ile karar verilmiĢ olup
evrakların tetkikine geçildi.
Madde 111-Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği'nin 2014 yılı Mayıs ayı
olağan meclis toplantısında almıĢ olduğu '' YurtdıĢı teknik gezi programı
yapılması''
kararı doğrultusunda,Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile
yapılan görüĢmeler neticesinde 15 - 19 Eylül 2014 tarihleri arasında
Ġzlanda' ya bir teknik inceleme ziyareti yapılması kararlaĢtırılması
neticesinde, Ġzlanda' ya düzenlenecek olan yurtdıĢı teknik gezi programına
katılmak için Belediye BaĢkanı Ekrem YAVAġ' a 5393 sayılı Belediye
Kanununun 18. Maddesinin (p) bendi gereğince yurtdıĢı görevlendirilmeleri
ile yol, konaklama ve kanuni harcırahlarının Belediyemiz Bütçesinden
karĢılanmasına, gereği için iĢ bu kararın bir suretinin Ġnsan Kaynakları ve
Eğitim
Müdürlüğüne,
bir
suretinin
ise
Mali
Hizmetler
Müdürlüğüne
gönderilmesine Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
Madde 112-Türkiye Avrupa Belediyeler Birliği (TAAB) ne, Türkiye ve Avrupa'
da, Belediyeler arası iliĢkilerimize her alanda yararlı olabilecek bu
çalıĢmaya Belediyemiz adına, Belediye BaĢkanımız Kurucu Üye ve Üye Olmaya
yetkili kılınmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (o ve p)
bentleri gereğince oybirliği ile kabulüne; ĠĢ bu kararın gereği için
evrakın bir suretinin Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar
verilmiĢtir.
Madde 113-Sındırgı Çiftçi Malları Koruma BaĢkanlığının 05/08/2014 tarihli
yazısına
istinaden,
Belediyemizden
yıl
sonuna
kadar
nakdi
yardım
taleplerinin değerlendirilmesinde; Belediye Kanununun 75. Maddesinin (a)
bendi gereğince Çiftçi Malları Koruma BaĢkanlığı ve Belediyemiz arasında
yapılacak protokol akabinde 2014 Mali Yılı Bütçesinden, 2014 yılı sonuna
kadar ihtiyaçlarının karĢılanmasına mahsus toplam 5.000,00 TL ilave nakdi
kaynak aktarımında bulunulmasına oy birliği ile kabulüne; ĠĢ bu kararın
gereği için evrakın bir suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine
karar verilmiĢtir.
Madde 114-Belediyemiz Fen ĠĢleri Müdürlüğüne ait talep müzekkeresi tetkik
edildikten sonra; 6360 sayılı kanun gereğince belediyemizin görev, yetki ve
sorumlulukları hususunda iĢtigal konuları ve coğrafi anlamda hizmet
vereceği alanın geniĢlediği, mevut araç parkında bulunan araçlarımızın
model yıllarının eski olması, bakım onarı maliyetlerinin yüksek olması,
mevcut araçlardan yeterli ölçüde yararlanılamaması nedenlerinden dolayı Fen
ĠĢleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 adet Beko loder, 3 adet
(2 paletli, 1 lastik tekerlekli) ekskavatör, 2 adet lastik tekerlekli
yükleyici, 3 adet greyder iĢ makinesinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun
ve 237 sayılı TaĢıt Kanununun genel hükümleri gereğince alınmasına, 5393
sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (d) bendi gereğince satın alınacak
olan
iĢ
makinelerinin
finansmanı
konusunda
Ġller
Bankası
Kredisi
kullanılmasına, kullanılacak kredi hususunda Belediye BaĢkanı Ekrem YAVAġ'
a yetki verilmesine oybirliği ile kabulüne, ĠĢ bu kararın gereği için
evrakın bir suretinin Fen ĠĢleri Müdürlüğüne, bir suretinin ise Mali
Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmiĢtir.
Madde 115-Belediyemiz Fen ĠĢleri Müdürlüğüne ait 05/08/2014 tarihli talep
müzekkeresinin tetkiki neticesinde; yeni yapılacak olan Belediye Hizmet
Binasının yapımında, Fen ĠĢleri Müdürlüğümüz bünyesinde, Mühendislik
Hizmetleri iĢlerinde, kısmi zamanlı olarak, Mühendis kadrosunda 2014
yılında yıl sonuna kadar, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereği
sözleĢmeli olarak 1 adet Mühendis çalıĢtırılmasına, ücretinin ise 2014 yılı
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 5393
sayılı kanun çerçevesinde çalıĢtırılacak kısmi zamanlı sözleĢmeli mühendise
verilecek olan ücret tavanını aĢmamak üzere, 15/08/2014 tarihinden itibaren
iĢe alınarak çalıĢtırılmasının oybirliği ile kabulüne; ĠĢ bu kararın gereği
için evrakın bir suretinin Fen ĠĢleri Müdürlüğüne, bir suretinin ise Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmiĢtir.
Madde 116-Ġlçemizde Belediyemiz adına faaliyet gösteren Sındırgı Belediyespor
Kulübünün dilekçesi gereği, Mahallelerde bulunan rampa ve kantarların,5393
sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (a - b) bendi, 18. Maddesinin (e)
bendi gereğince Sındırgı Belediyespor Kulübü giderlerinin karĢılanması
amacı ile tahsis edilmesinin oybirliği ile kabulüne; ĠĢ bu kararın gereği
için
evrakın
bir
suretinin
Kültür
ve
Sosyal
ĠĢler
Müdürlüğüne
gönderilmesine karar verilmiĢtir.
Madde 117-Belediye Meclisimiz Eylül Ayı içerisinde tatil kararı aldığından,
Ekim Ayı toplantısının 02/10/2014 tarihinde Salı günü Saat : 18.00' de
Belediye Otelinde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Ekrem YAVAġ
Belediye Meclis BaĢkanı
Hasan AVCI
Zabıt Kâtibi
Mehmet ZENGĠN
Zabıt Katibi
Download

08-Ağustos Tutanağı 2014