04.03.2014 TARĠHLĠ MECLĠS TOPLANTI TUTANAĞI
Sındırgı Belediye Meclisinin 1. Seçim dönemi 5.Toplantı yılı,
04.03.2014 tarihli olağan Meclis toplantısının 1. BirleĢimi; Meclis BaĢkanı
Özgür ERTUĞRUL’un baĢkanlığında saat 18.00’da açıldı. Gündem hakkında bilgi
verildi. Yoklama yapıldı izin talebi olup olmadığı soruldu. Herhangi bir
talep olmadığı anlaĢıldı.
Gündeme geçilmeden önce, sözlü veya yazılı önergesi
olmadığı soruldu. Sözlü veya yazılı önerge olmadığı anlaĢıldı.
olan
olup
Gündemin teklifler bölümüne geçildi.
21 no’lu Fen ĠĢleri Müdürlüğü teklifinin, Kemal KAYA’nın 18.
Madde uygulaması talebi ile ilgili, 14.01.2014 tarihli dilekçe, 12.02.2014
tarih ve 13 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen konu
hakkındaki imar komisyonu kararı için iĢaretli oylamaya geçildi. Yapılan
oylama sonucunda imar komisyonunca konunun incelenmesi neticesinde, 18.
Madde uygulamasının yapılması oy birliğiyle kabul edildiğinden toplantıya
katılanlar
tarafından
komisyon
kararının
aynı
Ģekilde
kabulüne
oy
birliğiyle karar verildi.
22 no’lu Fen ĠĢleri Müdürlüğü teklifinin, 05.11.2013 tarih,
101 sayılı Belediye Meclis Kararına istinaden, 644 adada yapılmıĢ olan plan
değiĢikliğine göre Balıkesir Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğü Sındırgı Sosyal
Güvenlik Merkezinin hizmet binası yapımı için yer talebi ile ilgili
25.02.2014 tarihli yazı için iĢaretli oylamaya geçildi. Yapılan oylama
sonucunda 644 adada 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planında oluĢan parselin
bedelsiz olarak tahsisinin yapılması toplantıya katılanlar tarafından konu
ile ilgili yer tahsisinin kabulüne oy birliğiyle kabul edildi.
23 no’lu Fen ĠĢleri Müdürlüğü teklifinin, Sındırgı Çaygören
Termal Tur. Otel ĠĢl. Gıda Yatırım ve Pazarlama A.ġ.’nin 26.02.2014 tarihli
yazıları ile Harçlar ve Ġstisnalar ile ilgili talep için iĢaretli oylamaya
geçildi. Yapılan oylama sonucunda bütçe komisyonuna havale edilmesine
toplantıya katılanlar tarafından kabulüne oy birliğiyle karar verildi
24 no’lu Fen ĠĢleri Müdürlüğü teklifinin, 13.02.2014 tarihli
Ġbrahim KAFALI, Mehmet ÇABUKEL, Elvan KAFALI’nın müĢtereken verdikleri
dilekçede 137 ada, 11 nolu parsellerin bulunduğu alandaki konut dıĢı
kentsel çalıĢma alanının konut alanı olarak değiĢikliği ile ilgili talep
için iĢaretli oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda ilgili konunun
imar komisyonuna havale edilemsinin kabulüne katılanlar tarafından oy
birliğiyle karar verildii.
25 no’lu Yazı ĠĢleri Müdürlüğü teklifinin, Belediyemizde
bulunan Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne ait
2. derecede bulunan kadroların, 1.
Derece olarak değiĢtirilip dolu kadro değiĢikliği cetvellerin onanması için
iĢaretli oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne
ait kadronun 1. Dereceli kadro olarak değiĢtirilmesine ve hazırlanan dolu
kadro değiĢikliği cetvellerin ONANMASININ toplantıya katılanlar tarafından
oybirliğiyle kabulüne karar verildi.
26 no’lu Mali Özel Kaleme ait Havaleli Evrak - 2013 Mali
yılı genel bütçe vergi gelirleri tutarı olan4.273.510,76 TL nin binde
onikisi olan 51.282,12 TL yi geçmemek üzere Sındırgı Belediye Spor Kulübüne
nakit yardım yapılması için iĢaretli oylamaya geçildi. Yapılan oylama
sonucunda konunun toplantıya katılanlar tarafından oy birliğiyle kabulüne
karar verildi.
27 no’lu Fen ĠĢleri Müdürlüğüne ait Havaleli Evrak - 04.03.2014
Tarihli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğü Sındırgı Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfının yazısına
istinaden Ġlçemiz, Çavdaroğlu Mahallesi, 336 ada, 6 Nolu parsel üzerine
yaptırılmıĢ olan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli ilave imar planı “Toplu Konut
Alanı” amaçlı imar planı ile ilgili talep yapılması için iĢaretli oylamaya
geçildi. Yapılan oylama sonucunda konunun toplantıya katılanlar tarafından
oy birliğiyle kabulüne karar verildi.
28 no’lu Fen ĠĢleri Müdürlüğüne ait Havaleli Evrak - 04.03.2014
tarihli dilekçe ile GökkuĢağı Özel Eğitim Hizmetleri TaĢımacılık Basın
Yayın Gıda ve Kırtasiye Sanayi ve Tic. Ltd. ġti.’nin Ġlçemiz, Camikebir
Mahallesinde, tapunun 28 27 F.C pafta, 280ada 55, 56, ve 57 nolu parsel
için 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planında konut alanında bulunan alanda
Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı “ Özel Öğrenci Yurdu” plan değiĢikliği talep
için iĢaretli oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda ilgili konunun
imar komisyonuna havale edilemsinin kabulüne katılanlar tarafından oy
birliğiyle karar verildi.
29 no’lu Fen ĠĢleri Müdürlüğüne ait Havaleli Evrak - 26.02.2014
Tarih 72750465-518-256 sayılı Sındırgı Kaymakamlığı Ġlçe Yazı ĠĢleri
Müdürlüğünün yazısına istinaden enkaz döküm sahalarının belirlenmesi talep
için iĢaretli oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda ilgili konunun
imar komisyonuna havale edilmesinin kabulüne katılanlar tarafından oy
birliğiyle karar verildi.
Gündem gereğince tetkik ve müzakeresi gereken baĢka bir husus
bulunmadığından Nisan ayı toplantısının 30 Mart 2014 Yerel Seçimler
dolayısıyla belediye baĢkanının çağrısı üzerine toplanacağından bugünkü
toplantının tatil edilerek oturumun kapatılmasına oy birliği ile karar
verildi.
Özgür ERTUĞRUL
Belediye Meclis BaĢkanı
Mehmet BAKKAL
Zabıt Kâtibi
Halil EKĠCĠ
Zabıt Kâtibi
Download

03-Mart Tutanağı 2014