UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ
MECLĠS DENETĠM KOMĠSYONU
2013 YILI RAPORU
DENETĠM YERĠ
ĠLĠ
: EDĠRNE
ĠLÇESĠ : UZUNKÖPRÜ
DENETLEYEN
MECLĠS ÜYESĠ: BÜLENT CEYLAN
MECLĠS ÜYESĠ: MUHARREM ÖZGEN
MECLĠS ÜYESĠ: FĠKRET DÜZENLĠ
MECLĠS ÜYESĠ: Y.ZĠYA YALNIZ
MECLĠS ÜYESĠ: HACER DOĞRUGÜVEN
DENETLENEN
KURUM
ĠġLER
YIL
: UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ
: GELĠR VE GĠDERLER
: 01/01/2013 - 31/12/2013
DENETLEME TARĠHĠ
DENETLEME BAġLAMA
DENETĠME SON VERME
ĠÇĠNDEKĠLER
1-AMAÇ
2-DAYANAK
3-SUNUġ
4-ĠNCELEME-ARAġTIRMA
5-SONUÇ
A- BELEDĠYE GELĠRLERĠ
1-Vergi Gelirleri
2-TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
3-BağıĢ ve Yardımlar
4-Diğer Gelirler
5-Sermaye Giderleri
: 20/01/2014
: 28/03/2014
B- BELEDĠYENĠN GĠDERLERĠ
1-Personel Giderleri
2-S.G.K. Ödenen Pirim Giderleri
3-Mal ve Hizmet alımları
4-Cari Transferler
5-Sermaye Giderleri
5-SONUÇ
1-AMAÇ
Uzunköprü Belediyesinin 2013 yılı gelir ve giderleri ile bunlara iliĢkin hesap ve kayıt iĢlemlerinin
5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince belirtilen süre içerisinde denetimi yapmak
üzere Belediye Meclisinin 08.01.2013 tarihli toplantısında gizli oyla seçilen ve 5 kiĢiden oluĢan
komisyonun çalıĢmalarına baĢladığı, 20/02/2013 tarihinde Denetim Komisyonu BaĢkanlığına Bülent
CEYLAN, Üyeliklere ise Muharrem ÖZGEN, Fikret DÜZENLĠ, Y. Ziya YALNIZ, Hacer
DOĞRUGÜVEN seçilmiĢlerdir.
Ayrıca komisyonun aldığı 2 nolu kararla da Belediye personelinden yardımcı memur olarak ta
görevlendirilen BarıĢ TEKNETARLA, Mehmet BALABAN, Recep TUNÇELĠ’ den yararlanması
uygun görülmüĢtür.
2-DAYANAK
Komisyonumuz yaptı çalıĢma ile Belediyenin 2013 yılı gelir ve giderlerinin yanı sıra bunlara iliĢkin
hesap ve kayıt iĢlemlerinin incelenip değerlendirilmesinde
5393 Sayılı Belediye Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunu
4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu
2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu
3194 Sayılı Ġmar Kanunu
2942 Sayılı KamulaĢtırma Kanunu
237 Sayılı TaĢıt Kanunu
6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu
1593 Sayılı Umumi Hıfzı Sihha Kanunu
6111 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
2872 Sayılı Çevre Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4857 Sayılı ĠĢ Kanunu
6245 Sayılı Harcırah Kanunu ile Bunlara Bağlı Yönetmelikler ve Bakanlık Genelgeleri Esasa
Alınarak;
Belediyenin KuruluĢ Ģemasında yer alan Müdürlük ve buna bağlı tüm birimlerin çalıĢmalarında
kaynaklarında ekonomik ve verimlilik esaslarına göre yönetip yönetilmediğinin değerlendirilmesi
ayrıca kurumu zarara uğratılıp uğratılmadığının tespiti için tamamen bağımsız ve objektif bir
denetleme amaçlanmıĢtır.
3- SUNUġ
Denetim Komisyonumuz, yasadan kaynaklanan görevini icra etmek için 2013 yılı ile ilgili aylık
mizan değerleri kesin hesap, bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu bütçe giderlerinin
fonksiyonel sınıflandırılması tablosu, ödeme listesi gibi mali veriler üzerinde çalıĢmıĢtır.
Bununla birlikte 2013 yılı gelir ve giderleri ile ilgili olarak birim müdürleri ile yazıĢmalar
yapılmıĢ olup cevap yazıları yazımız ekindedir.
Raporumuzun inceleme ve araĢtırma bölümünde bütçe ve kesin hesap karĢılaĢtırmaları belediye
gelirleri ve belediye giderleri, borç ve alacakları ve bilanço ana baĢlıklar halinde incelenmiĢ ve
komisyonumuzun tespitleri sıralanmıĢtır.
Raporumuzun sonuç bölümünde ise denetim komisyonumuzun kanaat ve kararı yer almaktadır.
4- ĠNCELEME VE ARAġTIRMALAR
Uzunköprü Belediye BaĢkanlığı tahsilat iĢ ve iĢlemlerinin 2013 yılında düzenli olarak yapıldığı,
tahsilat yönetmeliğinin 10, 11, 12, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 39 uncu maddelerine uyulduğu,
Belediyenin normal tahsilatına bilgisayardan kesilen makbuzlar ile yapıldığı ve irsaliyenin
bilgisayardan görülmüĢtür. Bilgisayardan kesilmeyen normal tahsilât makbuzları irsaliyeler
karĢılaĢtırılmıĢ ve tahsilâtların bankaya yattığı görülmüĢtür.
A- BELEDĠYENĠN GELĠRLERĠ
1- VERGĠ GELĠRLERĠ: 3.395.228,46.-TL
1- a) Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler: 1.267.151,94.-TL
Mülkiyet
Üzerinden
Alınan
Bina Vergisi
Asa Vergisi
Arazi
Vergisi
Çevre
Temizlik
TOPLAM
Tahsil
Oranı
%46
2012 Yılı Devri
2013 Yılı Tahakkuk
2013 Yılı Tahsil
2014 Yılına Devir
1.418.859,52.-TL
1,321.560,50.-TL
1,267.151,94.-TL
1,473.268,08.-TL
565.686,18.-TL
188.909,46.-TL
705.670,69.-TL
146.921,05.-TL
690.383.33.-TL
166.256,75.-TL
580.973,54.-TL
169.573,76.-TL
111.819,57.-TL
112.775,90.-TL
108.720,63.-TL
115.874,84.-TL
%54
%49
%48
552.444,31.-TL
356.192,86.-TL
301.791,23.-TL
606.845,94.-TL
%33
1.418.859,52.-TL
1.321.560,50.-TL
1.267.151,94.-TL
1.473.268,08.-TL
%46
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergilerdeki ortalama 2013 yılının tahsilat oranının %46 olduğu, 2013 yılı
tahsilatının düĢük olduğu, tahsilat oranının arttırılması için gerekli hassasiyet gösterilip mükellefler ile
diyalog kurulup tahsilatın arttırılması çalıĢmaları yapılmalıdır.
1-b) Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergiler: 766.861,97.-TL
2013 Yılı
Tahakkuk
804.794,79.-TL
2013 Yılı Tahsil
2014 Yılı Devir
Dah.Al.Mal.Hiz.Glr
2012 Yılı
Devri
66.428,04.-TL
766.861,97.-TL
104.183,92.-TL
Tahsil
Oranı
%88
Özel Tüketim Ver.
Dah.Al.Mal.Hiz.Ver
TOPLAM
176,94.-TL
66.251,10.-TL
66.428,04.-TL
582.545,47.-TL
222.249,32.-TL
804.794,79.-TL
581.682,64.-TL
185.179,33.-TL
766.861,97.-TL
862,83.-TL
103.321,09.-TL
104.183,92.-TL
%99
%64
%88
Mal ve Hizmet Vergilerindeki 2013 yılının tahsilat oranı %88 olduğu,2013 yılı tahsilatının iyi olduğu
görülmüĢtür.
1-c) Harçlar: 1.361.214,55.-TL
2012 Yılı Devri
Harçlar
Diğer Harçlar
Bina ĠnĢaat
Harcı
Hayv.Kes.Mua.
ve Den. Harcı
ĠĢgal Harcı
ĠĢyeri Açma
Ġzni Harcı
Ölçü ve tartı
aletleri Mu.
Harcı
Tatil
Günlerinde
ÇalıĢma
Ruh.Hrc
Tellaklık Harcı
Diğer Harçlar
TOPLAM
289.771,46.-TL
289.771,46.-TL
2013 Yılı
Tahakkuk
1.453.139,40.-TL
1.453.139,40.-TL
2013 Yılı Tahsil
1.361.214,55.-TL
1.361.214,55.-TL
377.610,75.-TL
377.610,75.-TL
Tahsil
Oranı
%78
%78
-
506.864,91.-TL
506.864,91.-TL
-
%100
285.385,90.-TL
122.250,19.-TL
405.190,38.-TL
121.231,01.-TL
341.471,63.-TL
-
23.620,00.-TL
23.620,00.-TL
2.800,20.-TL
-
300,00.-TL
22.957,00.-TL
4.085,56.-TL
289.771,46.-TL
86.219,65.-TL
283.237,07.-TL
1.453.139,40.-TL
2014 Yılı Devir
1.019,18.-TL
349.104,65.-TL
-
%99
%49
%100
-
%100
22.957,00.-TL
300,00.-TL
%99
82.219,65.-TL
256.050,15.-TL
1.361.214,55.-TL
27.186,92.-TL
377.610,75.-TL
%100
%90
%78
2.800,20.-TL
Harçlarda 2013 yılı tahsilat oranının %78 olduğu, 2013 yılı tahsilatının iyi olduğu görülmüĢtür.
1-d) TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirler 4.905.265.80.-TL
2013 Yılı
Tahakkuk
2012 Yılı Devri
TeĢebüs ve
mülkiyet Gelirleri
Mal SatıĢ
Gelirleri
Diğer Mal SatıĢ
Gelirleri
Ġlan ve Reklam
Gelirleri
Çevre ve Esenlik
Hizmetlerine
iliĢkin Gelirler
Su Hizmetlerine
ĠliĢkin Gelirler
UlaĢtırma
Hiz.ĠlĢk.Gelirler
Diğer
Hiz.Gelirleri
Tars.Hiz.Gelirleri
Ecrimisil Gelirl.
Diğ.TaĢnm.Ki.Ge
TOPLAM
Tahsil
Oranı
2013 Yılı Tahsil
2014 Yılı Devir
5.655.669,28.-TL
4.905.265,80.-TL
5.148.759,51.-TL
-
31.500,00.-TL
31.500,00.-TL
-
31.500,00.-TL
31.500,00.-TL
-
-
4.302,72.-TL
4.302,72.-TL
-
-
-
-
-
3.394.665,89.-TL
3.808.697,10.-TL
3.301.187,41.-TL
3.902.175,58.-TL
76.684,95.-TL
369.920,31.-TL
373.281,72.-TL
73.323,54.-TL
359.406,23.-TL
619.176,44
528.629,14.-TL
449.953,53.-TL
30.549,23.-TL
130.149,51.-TL
406.900,22.-TL
11.138,75
110.342,88
700.591,08
5.655.669,28
17.315,79.-TL
81.831,23.-TL
567.217,79.-TL
4.905.265,80.-TL
24.372,19.-TL
158.661,16.-TL
540.273,51.-TL
5.148.759,51.-TL
4.398.356,03.-TL
4.398.356,03.-TL
%48
%100
%100
%100
%45
%83
%54
%41
%34
%51
%48
TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2013 tahsilat oranının % 48 olduğu, 2013 yılının tahsilat oranının
düĢük olduğu tahsilatın arttırılması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi
1-e) Alınan BağıĢ ve Gelirler: 84.114.87.-TL
2012 yılı Devri
2013 yılı tahakkuk
Alınan Bağ.ve Yrd
KiĢilerden Ġl.Yrd
Proje Yardımları
TOPLAM
84.114.87.-TL
200,00.-TL
83.914.87.-TL
84.114.87.-TL
2013 yılı tahsil
84.114.87.-TL
200,00.-TL
83.914.87.-TL
84.114.87.-TL
2014 yılına
devir
Tahsil
Oranı
%100
%100
%100
%100
1-f) Diğer Gelirler: 13.945.129.32.-TL
2012 Yılı Devri
Diğer Gelirler
Faiz Gelirleri
KiĢi ve
Kur.Al.Paylar
Vergi ve
Har.Ge.Al.Pay
Merkezi Ġdare
Ge.Al.Pa
Kamu Harc.Kat
Payı
Kanalz. Harc.Kat
Payı
Yol Harc.Katılım
Payı
Diğ. Harc.Katılım
Payı
Mah.Ġdare.Ait
Paylar
Made.ĠĢl.Alınan
Paylar
Para Cezaları
Ġdari Para
Cezaları
Diğer Ġdari Para
Cezaları
Vergi Cezaları
Vergi ve
Diğ.Amme
Alc.Gec.Zammı
Vergi BarıĢı Tefe
Tutarı
Diğ.Verg
Cezaları
Diğ.Para Cezaları
Zamanında
Ödenmy.Ücrt.Gel
.Aln.
Ceza
Diğ.ÇeĢtli
Gelirler
Diğ.Çeit.Gelirler
Ġrat Kaydedil.
Nakdi teminatlar
KiĢilerden
Alacaklar
Otopark
Yönt.Uyar.
2013 Yılı Tahakkuk
2013 Yılı Tahsil
2014 Yılına
Devir
414.697,36.-TL
Tahsil
Oranı
%97
%100
17.664,20.-TL
%99
270.676,76.-TL
14.089.149,92.-TL
17.443,46.-TL
13.945.129,32.-TL
17.443,46.-TL
19.976,00.-TL
13.037.647,26.-TL
13.039.959,06.-TL
12.986.149,33.-TL
12.986.149,33.-TL
%100
12.986.149,33.-TL
12.986.149,33.-TL
%100
50.692,89.-TL
53.004,69.-TL
1.375,00.-TL
1.375,00.-TL
19.976,00.-TL
19.976,00.-TL
2.311,80.-TL
17.664,20.-TL
%75
%100
17.664,20.-TL
%18
49.317,89.-TL
49.317,89.-TL
%100
805,04.-TL
805,04.-TL
%100
805,04.-TL
805,04.-TL
%100
233.808,51.-TL
669.941,62.-TL
599.110,71.-TL
304.608,42.-TL
%67
213.287,94.-TL
143.612,71.-TL
72.724,04.-TL
284.176,61.-TL
%20
213.287,94.-TL
143.612,71.-TL
72.724,04.-TL
284.176,61.-TL
%.20
20.520,57.-TL
526.328,89.-TL
526.386,65.-TL
20.462,81.-TL
%96
340.299,23.-TL
340.299,23.-TL
%100
52.638,69.-TL
52.638,69.-TL
%100
133.390,97.-TL
133.448,73.-TL
0.02.-TL
0.02.-TL
%100
0.02.-TL
0.02.-TL
%100
16.892,25.-TL
364.117,58.-TL
288.616,09.-TL
92.393,74.-TL
%76
16.892,25.-TL
364.117,58.-TL
288.616,09.-TL
92.393,74.-TL
%76
6.730,00.-TL
6.730,00.-TL
%100
8.310,81.-TL
8.310,81.-TL
%100
81.723,46.-TL.-TL
68.169,88.-TL
20.520,57.-TL
16.892,25.-TL
20.462,81.-TL
30.445,91.-TL
%87
%83
Alınan Otopark
bedeli
Yukarıda
Tanımlanmayan
ÇeĢ.Gelirler
TOPLAM
267.353,31.-TL
205.405,40.-TL
61.947,91.-TL
%76
270.676,76.-TL
14.089.149,92.-TL
13.945.129,32.-TL
414.697,36.-TL
%97
B- BELEDĠYENĠN GĠDERLERĠ
NORM
KADRO
177
Memur
SözleĢmeli Personel
ĠĢçiler (Daimi)
Hizmet Alımı iĢçileri
BOġ
DOLU
48
13
78
98
89
129
11
1- PERSONEL GĠDERLER 5.957.909.83.-TL
Memurlar
SözleĢmeli Personel
ĠĢçiler
Diğer Personel
TOPLAM
2012 Yılı
1.679.039,02.-TL
375.665,31.-TL
3.391.861,96.-TL
156.194,71.-TL
5.602.761,00.-TL
2013 Yılı
2.052.612,95.-TL
406.326,52.-TL
3.330.833,15.-TL
168.137,21.-TL
5.957.909,83.-TL
ArtıĢ Oranı
% 19
%9
%0
%7
%7
SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PĠRĠMLERĠ 1.076.135.26.-TL
Memurlar
SözleĢmeli Personel
ĠĢçiler
TOPLAM
313.934,69.-TL
61.415,31.-TL
608.795,71.-TL
984.145,71.-TL
325.802,85.-TL
66.915,53.-TL
683.416,88.-TL
1.076.135,26.-TL
%4
%7
%12
%8
MAL VE HĠZMET ALIMLARI
2012 Yılı
Tük.Yön.Mal ve
Malz. Alımları
Yolluklar
Görev Giderleri
Hizmet Alımları
Temsil ve Tanıtma Gi.
Menk.Mfl.Gayr.Hak.
Bak.ve Onr.Gid
Gayr.Mal
Bak.Orm.Gideri
Tedavi ve Cenaze Gid
TOPLAM
2013 Yılı
ArtıĢ Oranı
3.880.933,84.-TL
4.306.209,86.-TL
%19
22.837,74.-TL
674.702,79.-TL
2.871.410,73.-TL
407.930,95.-TL
21.223,75.-TL
553.557,28.-TL
3.553.485,37.-TL
572.768,59.-TL
%24
%00
%34
%40
884.688,16.-TL
1.090.816,78.-TL
%23
402.614,27.-TL
570.866,91.-TL
%42
3.396,84.-TL
9.148.515,32.-TL
11.317,78.-TL
10.686.402,48.-TL
%233
%17
FAĠZ GĠDERLERĠ: 328.788,57.-TL
Faiz Giderleri
TOPLAM
2012 Yılı
401.436,41.-TL
401.436,41.-TL
2013 Yılı
328.788,57.-TL
328.788,57.-TL
ArtıĢ Oranı
%22
CARĠ TRANSFERLER 1.037.338.33.-TL
Görev Zararları
Kar Amacı
Gütme.Kurl.Yap.Trns.
Hane Halkına Yap.Tr.
Gel.Ayrl.Paylar
TOPLAM
2012 Yılı
114.176,11.-TL
261.504,88.-TL
2013 Yılı
76.998,62.-TL
341.611,82.-TL
ArtıĢ Oranı
321.502,20.-TL
224.370,54.-TL
921.553,73.-TL
339.675,28.-TL
279.052,61.-TL
1.037.338,33.-TL
%05
%24
%12,5
2013 Yılı
65.570,00.-TL
15.094,70.-TL
6.185.101,11.-TL
6.265.765,81.-TL
ArtıĢ Oranı
%30
SERMAYE GĠDERLERĠ 6.265.765.81.-TL
Mamul Mal Alımı
Gayrim.Alım.KamulĢ.
Gayr.Serm.Ürt.Gid.
TOPLAM
2012 Yılı
408.742,25.-TL
9.638,70.-TL
5.363.115,37.-TL
5.850.526,32.-TL
%56
%15
%07
Belediyemizin 2013 Yılı Gelirlerin toplamı 22.489.338,45.-TL olup, 2013 Yılı Giderlerin
toplamı 25.352.340,28.-TL’ dir. Gelir-Gider adasındaki 2.863.001,83.-TL, farkı karĢılılıkları
Giderlerde muhasebe kayıtlarında alınan rakamlar, Bütçe emanetleri hesabında görülmektedir
TEMSĠL ve ĠKRAM GĠDERLERĠ
Ogün ENGĠN
Cavide ATASAYANLAR
Ergene Otel
Merih Pastanesi
Cenk ÇAKIR
Aydın Gıda
Uzunköprü Gazetecilik
Ebru ENGÜN
Edirne Ajans
B Tipi Askeri Gazino
Aheste Müzik
Ġsmail BektaĢ
Klas Çiçek Evi
Cadde Lokantası
Uzunköprü Köftecisi
Kalkandelen Mobilya
Muhammer Aklan
IĢık Restaurant
Efem Organizasyon
ġermin TEKEL
Özge Didem AYÖZGER
Bülent SEZER
Yusuf ÇETĠN
A Plus IĢık Görüntü
4.880,00.-TL
2.752,00.-TL
25.530,00.-TL
6.560,00.-TL
26.495,00.-TL
7.217.96.-TL
2.079,00.-TL
18.598,40.-TL
708.00.-TL
2.239,90.-TL
3.540,00.-TL
6.760,00.-TL
500,00.-TL
515,00.-TL
9.229,50.-TL
885,00.-TL
195,00.-TL
4.320,00.-TL
10.030,00.-TL
660,00.-TL
5.900,00.-TL
372,60.-TL
22.769,82.-TL
9.440,00.-TL
Notist Müzik Yapım
Fatisa Turizm
Dedeoğlu Sarrafiye
Serkan Çağrı
Klas Çiçekçilik
Aheste Müzik
Öztürk Turizm
Trakya Restaurat
Cüneyt ġentürk
Mehmet DURSUN
Hür Gazete
Erkan TAġKIN
Günnur AKAY
Karakayalar
Çobanoğlu Av. Org.
Engin Emirhan
Ġbrahim ERKAL
Öner YEMEK
Güney Peynircilik
Özcan Atasayarlar
Hasan Kaya
Cazgır Dondurma
Bahattin Teoman
Kral Reklam
10.1958,20.-TL
885,00.-TL
2.312,00.-TL
18.596,00.-TL
3.0525,00.-TL
12.047.08.-TL
1.320,00.-TL
960,00.-TL
5.062,00.-TL
3.540,00.-TL
118,00.-TL
1.320,00.-TL
880,00.-TL
14.160,00.-TL
7.747,99.-TL
1.365,25.-TL
4.705,00.-TL
15.595,20.-TL
660,00.-TL
600,00.-TL
13.716,00.-TL
600,00.-TL
315,00.-TL
1.203,60.-TL
TANITIM ve AĞIRLAMA GĠDERLERĠ
Adem Özsoy
Edirne Ajans
Ney Reklam
Dedeoğlu Sarrafiye
Hür Gazete
Mor Mimarlık
Kral Reklam
Cenk Çakır
Karakayalar Matbaa
Umut Pehlivan
BarıĢ Gazetecilik
Serhat Ataatan
Mehmet GrammeĢin
Bahattin Teoman
Tora Kırtasiye
Asal Grup
Cansey Spor
Bülent ĠĢcan
Cavide Atasayanlar
Davut GÖK
Melike Öztürk
47.967,00.-TL
2.596,00.-TL
30.992,40.-TL
480,00.-TL
7.422,20.-TL
1.752,30.-TL
70.241,10.-TL
200,00.-TL
16.095,20.-TL
1.652,00.-TL
8.496,00.-TL
770,00.-TL
4.745,00.-TL
3.475,00.-TL
200,60.-TL
8.850,00.-TL
2.560,50.-TL
15.930,00.-TL
205,00.-TL
2.020,00.-TL
1.872,00.-TL
Aksiyon Prof.Promos.
Atalay Medya
Derya Azman
Ayten Çakır
Muhammer ÇĠFTÇĠ
Nazmi METĠN
Baysan Bayrak
Nurten YALÇINKAYA
Edirne Güncel
Edirne Radyo
Hebo Yapı Sanayi
Mesut Çınar
Uzunköprü Radyo Tv.
Yücel KARTAL
2 N Medya
Edirne Gazetecilik
Bilgi Nevser
Merih Pastanesi
Hasan Tekin
Hüsnü Altıneller
Hasan Tahsin Eryonar
826,00.-TL
1.357,00.-TL
9.212,85.-TL
158,52.-TL
6.260,90.-TL
118,00.-TL
6.961,80.-TL
120,12.-TL
236,00.-TL
236,00.-TL
5.664,00.-TL
236,00.-TL
2.832,00.-TL
3.800,50.-TL
6.513,60.-TL
590,00.-TL
590,00.-TL
985,00.-TL
396,00.-TL
6.726,00.-TL
118,00.-TL
BÜTÇE ĠNCELEMESĠ VE ARAġTIRMALAR
2013 YILI BĠLANÇOSU
A-DÖNEN
VARLIKLAR
8.638.260,18.-TL
HAZIR
DEĞERLER
896.146,10.-TL
1-)Bankalar
585.610,29.-TL
T.C.Z.B.Otop
ark
T.C.Z.B.Ġmar
Affı
T.C.Z.B.Vade
siz
Yapı Krd
Bankası
328.330,52.-TL
57.561,35.-TL
13.892,93.-TL
394,27.-TL
Ġ.N.G.Bankası
2.761,81.-TL
Garanti
Bankası
2.416,79.-TL
Vakıfbank
5.231,57.-TL
ĠĢ Bankası
Ak Bank
5.236,15.-TL
5.919,09.-TL
Halk Bankası
92.128,72.-TL
KISA VAD
YAB
KAYNAKLAR
10.885.447,20.-TL
1- Banka
Kredileri
2.610.118,55.-TL
Ġller Bankası
ĠĢ Bankası
2- Faaliyet
Borçları
3- Alınan
Depozito ve
Teminatlar
4- Emanet
Hesapları
5- Ödenecek
Vergiler
6- Ödenecek
Sosyal
Güvenlik
Kesintileri
7- Fonlar
Ödenecek
vergi fonlar
8- Kamu
6.785.427,55.-TL
919.778,87.-TL
1.190.170,60.-TL
270.391,73.-TL
299.730,50.-TL
131.450,65.-TL
11.637,07.-TL
150.461,82.-TL
6.180,96.-TL
Halk
BankasıYapı
Denetim
Hesabı
Halk Bankası
Asker Aileleri
Halk Bankası
Gecekondu
Hes
Döviz
Hesabı(TL)
Kredi Kart
Hesabı
2-)Verilen
Ödeme
Emirleri(-)
3-)Menkul
Kıymetler
Hesabı
4-)Faaliyet
Alacakları
5-)KiĢilerden
Alacaklar
6-)Stoklar
7-)Ön
Ödemeler
B-DURAN
VARLIKLAR
AKTĠF
TOPLAMI
Ġdareleri
Fonları
8- Vadesi
GeçmiĢ
Borçlar
21.682,78.-TL
B-UZUN
VADELĠ
YABANCI
KAY.
1-)Banka
Kredileri
6.669,25.-TL
43.385,06.-TL
189.797,01.-TL
189.797,01.-TL
141.307,64.-TL
141.307,64.-TL
20.568,84.-TL.
20.568,84.-TL
825.554,01.-TL
762.519,94
Ġller Bankası
ĠĢ Banklası
2-)Diğer
Borçlar
63.034,07.-TL
7.532,63.-TL
Kamuya Olan
Ert.Borçlar
7.526.193,68.-TL
B- ÖZ
KAYNAKLAR
21.549.914,69.-TL
PASĠF
TOPLAMI
33.260.915,90.-TL
87.605,29.-TL
6.701,87.-TL
114.080,61.-TL
24.622.655,72.-TL
33.260.915,90.-TL
30/12/2013 Takvim yılı sonu Belediyenin Bilançosunu incelediğimizde:
1- Raporumuzdaki 31/12/2013 tarihli bilançoda yer alan bilanço bakiyeleri, kanuni defter kayıtlarıyla
mutabakatlı olduğu ve gerçeği yansıttığı, bilanço muhasebe sistemi genel tebliğinde belirtilen ilkelere
uygun olduğu görülmüĢtür.
2- 2013 yılsonu denetimimizde mal ve hizmet alıĢ faturalarının gerçeği yansıttığı nakit ödemelerin ve
borç alacak iliĢkilerinin mal ve hizmet alımıyla uyumlu olduğu görülmüĢtür.
Bankalar ve firma kayıtlarında yer alan cari hareketlerin ve bakiyelerinin mutabakatları yaptırılmıĢ
olup bu hesaplara iliĢkin bakiyelerin gerçek durumu ifade ettiği ve kayıtlarla mutabık olduğu tespit
edilmiĢtir.
3- Tahsilât konusunda yasal mevzuat koĢullarında taksitlendirme ve ödeme kolaylığı koĢullarını
araĢtırarak Tahsilât Performans raporları düzenleyerek çalıĢmaların yapılması tahsilatı arttıracağı
düĢüncesindeyiz.
4- Belediye alacaklarının tahsilinin sağlaması, yapılması gereken hizmetleri daha kısa sürede
gerçekleĢmesine katkıda bulunacaktır.
5- Belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsil iĢlemlerinin mevzuata uygun bir Ģekilde yapıldığı
anlaĢılmıĢtır.
6- Belediyemiz bünyesinde araçlar için <<HASAR TESPĠT KOMĠSYONU>> kurulması’ nı ayrıca
her araç için araç tanıtım ve bakım kartının tutulmasını, böylece bir yıl içersinde hangi araca ne kadar
masraf yapıldığı ve her aracın kartına bakılarak her zaman tasarruflu harcama yapılmasını sağlamak
hem de araç hakkında detaylı bilgi alınması sağlanmıĢ olacaktır.
7- 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında gerek doğrudan temin gerekse pazarlık ve açık ihale
usulü ile alımlarla ilgili dosyalar ve alımlar incelenmiĢtir.4734 S. Kanuna göre doğrudan temin
alımlarında genellikle firmalardan yasaya uygun üç teklif alındığı,
5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereğince Belediye Meclisince oluĢturulan
komisyonumuzca hazırlanan bu raporda Belediye kaynaklarının ekonomik ve daha verimli
kullanılması bakımından önerilerde bulunulmuĢ, Belediye harcamalarının mali iĢlemlere iliĢkin
kararların mevzuata uygunluğu incelenmiĢtir.
5018 Sayılı Kanunun amacına yönelik olarak da Belediye kaynaklarının kullanılmasında hesap
verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere tespit edilen denetim sonuçları yukarıda
değerlendirilmiĢ olup Uzunköprü Belediye Meclis BaĢkanlığına arz olunur. 28/03/2014
Bülent CEYLAN
Denetleme Komisyon BaĢkanı
Muharrem ÖZGEN
Denetleme Komisyon Üyesi
Yusuf Ziya YALNIZ
Denetleme Komisyon Üyesi
Fikret DÜZENLĠ
Denetleme Komisyon Üyesi
Hacer DOĞRUGÜVEN
Denetleme Komisyon Üyesi
Download

bütçe tarife den.kom.kararları