2013-2014 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV (VĠZE) MAZERET LĠSTESĠ
Sıra
No:
1
Okul No
Adı Soyadı
Bölümü
Öğr.
Rapor Günleri
Ders Adı
Öğretim Elemanı
1223001029 Yusuf KÖSE
Muh.ve Vergi Uyg.
2
15.04.2014 (1) Gün Raporlu
Muhasebe Denetimi
Oğuzhan ÇARIKÇI
1223001029 Yusuf KÖSE
Muh.ve Vergi Uyg.
2
15.04.2014 (1) Gün Raporlu
Dönem Sonu Muh.ĠĢl.
Ali Ġhsan DĠKĠCĠ
1213001084 Nezihe Burcu AKMAN
Muh.ve Vergi Uyg.
1
11.04.2014 (2) Gün Raporlu
Paket Programları
Mehmet Emin KOLAY
1213001084 Nezihe Burcu AKMAN
Muh.ve Vergi Uyg.
1
11.04.2014 (2) Gün Raporlu
Muh.ve Vergi Uygulamaları
Hasan ġENOL
1023001064 Talat Alparslan YAVUZ
Muh.ve Vergi Uyg.
2
12.04.2014 (1) Gün Raporlu
Paket Programları
Mehmet Emin KOLAY
1023001064 Talat Alparslan YAVUZ
Muh.ve Vergi Uyg.
2
12.04.2014 (1) Gün Raporlu
Maliyet Muhasebesi II
Hasan ġENOL
1313001001 Mustafa GÜLTAZE
Muh.ve Vergi Uyg.
1
17.04.2014 (10) Gün Raporlu Paket Programları
Mehmet Emin KOLAY
1313001001 Mustafa GÜLTAZE
Muh.ve Vergi Uyg.
1
17.04.2014 (10) Gün Raporlu DıĢ Ticaret ĠĢlemleri
Faik AY
1313001001 Mustafa GÜLTAZE
Muh.ve Vergi Uyg.
1
17.04.2014 (10) Gün Raporlu Ofis Programları
Halil KAYGISIZ
1313001001 Mustafa GÜLTAZE
Muh.ve Vergi Uyg.
1
17.04.2014 (10) Gün Raporlu Genel Muhasebe II
Ali Ġhsan DĠKĠCĠ
1313001001 Mustafa GÜLTAZE
Muh.ve Vergi Uyg.
1
17.04.2014 (10) Gün Raporlu Ticaret Hukuku
Sevda Ekiz ALTINÇEKĠÇ
1313001001 Mustafa GÜLTAZE
Muh.ve Vergi Uyg.
1
17.04.2014 (10) Gün Raporlu Ġstatistik
Nihal ÖZDOĞAN
1313001001 Mustafa GÜLTAZE
Muh.ve Vergi Uyg.
1
17.04.2014 (10) Gün Raporlu Türk Dili II
Vedat KORKMAZ
1313001001 Mustafa GÜLTAZE
Muh.ve Vergi Uyg.
1
17.04.2014 (10) Gün Raporlu Ata.Ġlk. ve Ġnk.Tarihi II
M.Fatih CEBECĠ
1313001001 Mustafa GÜLTAZE
Muh.ve Vergi Uyg.
1
17.04.2014 (10) Gün Raporlu Ġngilizce II
Faruk ÇELĠK
1213001092 Osman MERT
Muh.ve Vergi Uyg.
1
15.04.2014 (1) Gün Raporlu
Mali Tablolar Analizi
H.BaĢar ÖNEM
6
1323001067 Hakan GÜNEġ
Muh.ve Vergi Uyg.
2
16.04.2014 (1) Gün Raporlu
Muh.ve Vergi Uygulamaları
Ali Ġhsan DĠKĠCĠ
7
1313001060 Sedanur GÜNEġ
Muh.ve Vergi Uyg.
1
16.04.2014 (1) Gün Raporlu
Genel Muhasebe II
Ali Ġhsan DĠKĠCĠ
8
1313001076 Damla ÖZKAN
Muh.ve Vergi Uyg.
1
16.04.2014 (1) Gün Raporlu
Genel Muhasebe II
Ali Ġhsan DĠKĠCĠ
0923001076 Derya KAYA
Muh.ve Vergi Uyg.
2
12.04.2014 (1) Gün Raporlu
Paket Programları
Mehmet Emin KOLAY
1023001033 Talat ALVER
Muh.ve Vergi Uyg.
2
15.04.2014 (1) Gün Raporlu
Mali Tablolar Analizi
H.BaĢar ÖNEM
1023001033 Talat ALVER
Muh.ve Vergi Uyg.
2
22.04.2014 (1) Gün Raporlu
DıĢ Ticaret ĠĢlm. ve Muh
Ali Ġhsan DĠKĠCĠ
0913001037 Ġsmail YAVUZ
Muh.ve Vergi Uyg.
1
12.04.2014 (1) Gün Raporlu
Maliyet Muhasebesi II
Hasan ġENOL
0913001037 Ġsmail YAVUZ
Muh.ve Vergi Uyg.
1
17.04.2014 (1) Gün Raporlu
Finansal Yönetm II
H.BaĢar ÖNEM
0913001065 Firdevs KOYUNCU
Muh.ve Vergi Uyg.
1
15.04.2014 (2) Gün Raporlu
Zaman ve Toplantı Yön.
Yüksel HATIRLI
0913001065 Firdevs KOYUNCU
Mali Tablolar Analizi
H.BaĢar ÖNEM
2
3
4
5
9
10
11
12
Muh.ve Vergi Uyg.
1
18.04.2014 (1) Gün Raporlu
13
1313001037 Ġsmail Hakkı SABUNCU Muh.ve Vergi Uyg.
1
18.04.2014 (1) Gün Ölüm Ġzni Ticaret Hukuku
Sevda Ekiz ALTINÇEKĠÇ
14
1223001075 Bahadır O.KAHRAMAN Muh.ve Vergi Uyg.
2
15.04.2014 (2) Gün Raporlu
Maliyet Yönetimi
Mehmet Levent ERDAġ
1223001075 Bahadır O.KAHRAMAN Muh.ve Vergi Uyg.
2
21.04.2014 (2) Gün Raporlu
Mali Tablolar Analizi
H.BaĢar ÖNEM
0823001064 Okay ÖZKARTAL
Muh.ve Vergi Uyg.
2
18.04.2014 (1) Gün Raporlu
Çok Uluslu ĠĢletmeler
Mehmet DĠNÇ
0823001064 Okay ÖZKARTAL
Muh.ve Vergi Uyg.
2
22.04.2014 (1) Gün Raporlu
DıĢ Ticaret ĠĢl. ve Muh.
Ali Ġhsan DĠKĠCĠ
1313018029 Sebahat KATIRCI
Saglık Kur.ĠĢl.
1
17.04.2014 (1) Gün Raporlu
Hast.Yön.ve Organizasyonu
Arzu YĠGĠT
1123018029 Elif ORUÇ
Saglık Kur.ĠĢl.
2
16.04.2014 (1) Gün Raporlu
Sag.Kur.Kay.Yönetimi
Vahit YĠGĠT
1123018035 Nazmi KINCI
Saglık Kur.ĠĢl.
2
13.04.2014 (15) Gün Raporlu Ġnsan Kay.Yönetimi
Pınar GÖKTAġ
1123018035 Nazmi KINCI
Saglık Kur.ĠĢl.
2
13.04.2014 (15) Gün Raporlu Hast.Yön.ve Org.IV
Arzu YĠGĠT
1123018035 Nazmi KINCI
Saglık Kur.ĠĢl.
2
13.04.2014 (15) Gün Raporlu Hast.Yön.ve Org.II
Arzu YĠGĠT
1123018035 Nazmi KINCI
Saglık Kur.ĠĢl.
2
13.04.2014 (15) Gün Raporlu Toplam Kalite Yön.
Yüksel Hatırlı
1123018035 Nazmi KINCI
Saglık Kur.ĠĢl.
2
13.04.2014 (15) Gün Raporlu Sag.Kur.Kay.Yönetimi
Vahit YĠGĠT
1123018035 Nazmi KINCI
Saglık Kur.ĠĢl.
2
13.04.2014 (15) Gün Raporlu Saglık Hiz.Yönetimi
Mustafa DEMĠRKIRAN
19
1113002060 Ceylan Tuba ÇAKAR
ĠĢletme Yönetimi
1
15.04.2014 (1) Gün Raporlu
Bil.AraĢtırma Teknikleri
Hatice BAYSAL
20
1323020041 AyĢenur KANDEMĠR
Ġnsan Kaynakları
2
15.04.2014 (1) Gün Raporlu
ĠĢçi ve ĠĢ Sag.Hukuku
Nilgün DOLMACI
15
16
17
18
21
22
23
1323020023 Ebru YILMAZ
Ġnsan Kaynakları
2
15.04.2014 (1) Gün Raporlu
ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Huk.
Nilgün DOLMACI
1323020032 Tuğba ÇETĠNKAYA
Ġnsan Kaynakları
2
15.04.2014 (1) Gün Raporlu
ĠĢçi ve ĠĢ Sag.Hukuku
Nilgün DOLMACI
1323020013 Sibel YENER
Ġnsan Kaynakları
2
15.04.2014 (1) Gün Raporlu
ĠĢçi ve ĠĢ Sag.Hukuku
Nilgün DOLMACI
24
1323020043 Zeynel BAġPINAR
Ġnsan Kaynakları
2
13.04.2014 (2) Gün Raporlu
Sektörler Analizi
A.Celil KOÇ
25
1313020006 AyĢenur AKINCI
Ġnsan Kaynakları
1
15.04.2014 (1) Gün Raporlu
ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Huk.
Nilgün DOLMACI
26
1323002038 Mehmet ERDOĞAN
ĠĢletme Yönetimi
2
15.04.2014 (5) Gün Raporlu
Bil.AraĢtırma Teknikleri
Hatice BAYSAL
1323002038 Mehmet ERDOĞAN
ĠĢletme Yönetimi
2
15.04.2014 (5) Gün Raporlu
Yönetim veOrganizasyon
Nesrin ġalvarcı TÜRELĠ
1323002038 Mehmet ERDOĞAN
ĠĢletme Yönetimi
2
15.04.2014 (5) Gün Raporlu
Ticaret Hukuku
Nilgün DOLMACI
1323002038 Mehmet ERDOĞAN
ĠĢletme Yönetimi
2
15.04.2014 (5) Gün Raporlu
Dönem Sonu Muh.ĠĢl.
Ali Ġhsan DĠKĠCĠ
1323002038 Mehmet ERDOĞAN
ĠĢletme Yönetimi
2
15.04.2014 (5) Gün Raporlu
Ġngilizce II
Recai KAPUSUZ
1213020042 Didem ALTUNER
Ġnsan Kaynakları
1
14.04.2014 (1) Gün Raporlu
Ġnsan Kay.Yönetimi
Pınar GÖKTAġ
1323020032 Tuğba ÇETĠNKAYA
ĠĢletme Yönetimi
2
22.04.2014 (1) Gün Raporlu
Ġnsan Kay.Planlaması
Hatice BAYSAL
1113002045 Melek YILMAZ
ĠĢletme Yönetimi
1
12.04.2014 (1) Gün Raporlu
Ġstatistik
Nihal ÖZDOĞAN
27
28
29
1113002045 Melek YILMAZ
ĠĢletme Yönetimi
1
12.04.2014 (1) Gün Raporlu
ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Huk.
Gözde CEVHER
30
1123007084 Gülben GÖK
ĠĢletme Yönetimi
2
15.04.2014 (1) Gün Raporlu
Bil.AraĢtırma Teknikleri
Hatice BAYSAL
31
1023002073 Hasan YAġASIN
ĠĢletme Yönetimi
2
11.04.2014 (7) Gün Raporlu
Bil.AraĢtırma Teknikleri
Hatice BAYSAL
1023002073 Hasan YAġASIN
ĠĢletme Yönetimi
2
11.04.2014 (7) Gün Raporlu
Ġstatistik
Nihal ÖZDOĞAN
1023002073 Hasan YAġASIN
ĠĢletme Yönetimi
2
11.04.2014 (7) Gün Raporlu
Ata.Ġlk. ve Ġnk.Tarihi II
Levent TEKĠN
1023002073 Hasan YAġASIN
ĠĢletme Yönetimi
2
11.04.2014 (7) Gün Raporlu
Temel Bilgi Teknolojileri
Hamit ARMAĞAN
1023002073 Hasan YAġASIN
ĠĢletme Yönetimi
2
11.04.2014 (7) Gün Raporlu
Türk Vergi Sistemi
Mehmet Emin KOLAY
1213002072 Funda KOYUNCU
ĠĢletme Yönetimi
1
18.04.2014 (1) Gün Raporlu
Ġngilizce II
Recai KAPUSUZ
1213002072 Funda KOYUNCU
ĠĢletme Yönetimi
1
15.04.2014 (1) Gün Raporlu
Türk Vergi Sistemi
Mehmet Emin KOLAY
1213002072 Funda KOYUNCU
ĠĢletme Yönetimi
1
15.04.2014 (1) Gün Raporlu
Bil.AraĢtırma Teknikleri
Hatice BAYSAL
1313020027 Neslihan CURA
Ġnsan Kaynakları
1
18.04.2014 (5) Gün Raporlu
ĠĢletme
Pınar GÖKTAġ
1313020027 Neslihan CURA
Ġnsan Kaynakları
1
18.04.2014 (5) Gün Raporlu
Ġngilizce II
Faruk ÇELĠK
1313020027 Neslihan CURA
Ġnsan Kaynakları
1
18.04.2014 (5) Gün Raporlu
Türk Dili II
Vedat KORKMAZ
1313020027 Neslihan CURA
Ġnsan Kaynakları
1
18.04.2014 (5) Gün Raporlu
Ġnsan Kay.Planlaması
Hatice BAYSAL
34
1113018033 Kadir ÖZKAN
Saglık Kur.ĠĢl.
1
15.04.2014 (1) Gün Raporlu
Zaman ve Top.Yönetimi
Yüksel Hatırlı
35
1223018029 GülĢah ÜNLÜ
Saglık Kur.ĠĢl.
2
17.04.2014 (3) Gün Raporlu
Hastane Otomasyonu II
M.Deniz ÇALIġKAN
36
1113018020 Özge ÖZKAYA
Saglık Kur.ĠĢl.
1
17.04.2014 (1) Gün Raporlu
Saglık Kurmlarında Ġng.II
Gülay BULGAN
1113018020 Özge ÖZKAYA
Saglık Kur.ĠĢl.
1
12.04.2014 (2) Gün Raporlu
Saglık Hizmetleri Pazarlaması
Mustafa DEMĠRKIRAN
1113018020 Özge ÖZKAYA
Saglık Kur.ĠĢl.
1
12.04.2014 (2) Gün Raporlu
Mesleki Uygulama
Arzu YĠGĠT
1113018020 Özge ÖZKAYA
Saglık Kur.ĠĢl.
1
18.04.2014 (1) Gün Raporlu
Zaman ve Top.Yönetimi
Yüksel Hatırlı
1113018020 Özge ÖZKAYA
Saglık Kur.ĠĢl.
1
17.04.2014 (1) Gün Raporlu
Hastane Otomasyonu II
M.Deniz ÇALIġKAN
1113018020 Özge ÖZKAYA
Saglık Kur.ĠĢl.
1
22.04.2014 (1) Gün Raporlu
Hastane Otomasyonu IV
Arzu YĠGĠT
1113018020 Özge ÖZKAYA
Saglık Kur.ĠĢl.
1
22.04.2014 (1) Gün Raporlu
Ġnsan Kay.Yönetimi
Pınar GÖKTAġ
1113018039 Fatmagül AYDEMĠR
Saglık Kur.ĠĢl.
1
17.04.2014 (1) Gün Raporlu
Hastane Otomasyonu II
M.Deniz ÇALIġKAN
1113018039 Fatmagül AYDEMĠR
Saglık Kur.ĠĢl.
1
17.04.2014 (1) Gün Raporlu
Saglık Kurmlarında Ġng.II
Gülay BULGAN
1113002046 Halil Samet OĞUZ
ĠĢletme Yönetimi
1
16.04.2014 (3) Gün Raporlu
Dönem Sonu Muh.ĠĢl.
Ali Ġhsan DĠKĠCĠ
1113002046 Halil Samet OĞUZ
ĠĢletme Yönetimi
1
16.04.2014 (3) Gün Raporlu
Ġnsan Kay.Yönetimi
Pınar GÖKTAġ
1113002046 Halil Samet OĞUZ
ĠĢletme Yönetimi
1
16.04.2014 (3) Gün Raporlu
Kamu Yönetimi
Ummuhan KAYGISIZ
1113002046 Halil Samet OĞUZ
ĠĢletme Yönetimi
1
16.04.2014 (3) Gün Raporlu
Toplam Kalite Yön.
Yüksel Hatırlı
1323059020 Aykut ONUR
Lojistik
2
12.04.2014 (1) Gün Raporlu
Ġstatistik
Nihal ÖZDOĞAN
32
33
37
38
39
40
1323017005 Ahmet VAROL
Halk.ĠlĢk.ve Tanıtım
2
14.04.2014 (1) Gün Ölüm Ġzni Mesleki Örn.Olaylar
Nafiz AKGÜN
41
1323008022 Ġbrahim TOSUN
Pazarlama
2
15.04.2014 (1) Gün Raporlu
Tüketici DavranıĢları
Nevriye ALTUNTUG
42
1313008056 Osman KUYUBAġI
Pazarlama
1
18.04.2014 (1) Gün Raporlu
Makro Ekonomi
A.Celil KOÇ
43
1313008034 Lokman KUYUBAġI
Pazarlama
1
18.04.2014 (1) Gün Raporlu
Makro Ekonomi
A.Celil KOÇ
44
1313017039 Derya BÖNCÜ
Halk.ĠlĢk.ve Tanıtım
1
14.04.2014 (5) Gün Raporlu
Ata.Ġlk. ve Ġnk.Tarihi II
Yunus KAZOGLU
1313017039 Derya BÖNCÜ
Halk.ĠlĢk.ve Tanıtım
1
14.04.2014 (5) Gün Raporlu
Mesleki Örn.Olaylar
Nafiz AKGÜN
1213017045 Sercan SAGLAM
Halk.ĠlĢk.ve Tanıtım
1
08.04.2014 (15) Gün Raporlu Sponsorluk
Oguzhan ÖZALTIN
1213017045 Sercan SAGLAM
Halk.ĠlĢk.ve Tanıtım
1
08.04.2014 (15) Gün Raporlu Btirme Projesi
Nafiz AKGÜN
1213017045 Sercan SAGLAM
Halk.ĠlĢk.ve Tanıtım
1
08.04.2014 (15) Gün Raporlu Mesleki Örn.Olaylar
Nafiz AKGÜN
1213017045 Sercan SAGLAM
Halk.ĠlĢk.ve Tanıtım
1
08.04.2014 (15) Gün Raporlu Reklamcılık
Esra Vona KURT
1213017045 Sercan SAGLAM
Halk.ĠlĢk.ve Tanıtım
1
08.04.2014 (15) Gün Raporlu Kamu Yön.Halkla ĠliĢ.
Ummuhan KAYGISIZ
1213017045 Sercan SAGLAM
Halk.ĠlĢk.ve Tanıtım
1
08.04.2014 (15) Gün Raporlu Kamu Oyu AraĢtırmaları
Esra Vona KURT
1213017045 Sercan SAGLAM
Halk.ĠlĢk.ve Tanıtım
1
08.04.2014 (15) Gün Raporlu Gazetecilik Bilgisi
Nafiz AKGÜN
1213017045 Sercan SAGLAM
Halk.ĠlĢk.ve Tanıtım
1
08.04.2014 (15) Gün Raporlu Marka Yönetimi
Yüksel HATIRLI
1213017045 Sercan SAGLAM
Halk.ĠlĢk.ve Tanıtım
1
08.04.2014 (15) Gün Raporlu Bilm.ve Kültürel Etkilikler
Mehmet DĠNÇ
1113008070 Burcu ÇELĠK
Pazarlama
1
15.04.2014 (1) Gün Raporlu
Ticaret Hukuku
Nilgün DOLMACI
1113008070 Burcu ÇELĠK
Pazarlama
1
15.04.2014 (1) Gün Raporlu
Tüketici DavranıĢları
Nevriye ALTUNTUG
0923009028
Fatih AYDIN
DıĢ Ticaret
2
16.04.2014 (1) Gün Raporlu
Ġstatistik
Faik AY
0923009028
Fatih AYDIN
DıĢ Ticaret
2
17.04.2014 (1) Gün Raporlu
DıĢ Tic.Finansmanı ve TeĢ.
Faik AY
0923009028
Fatih AYDIN
DıĢ Ticaret
2
17.04.2014 (1) Gün Raporlu
Ġhracat Pazerlaması
Sonay Zeki Aydın
1013009054
Elçin ÇAYLI
DıĢ Ticaret
1
15.04.2014 (1) Gün Raporlu
Uluslararası Finansman
Faik AY
1223009038
Hasan NAS
DıĢ Ticaret
2
16.04.2014 (1) Gün Raporlu
Ġstatistik
Faik AY
1213009013
Aysel AYKAÇ
DıĢ Ticaret
1
12.04.2014 (2) Gün Raporlu
Serbest Bölgeler
Günseli BOġGELMEZ
1213009013
Aysel AYKAÇ
DıĢ Ticaret
1
12.04.2014 (2) Gün Raporlu
Ticaret Hukuku
Nilgün DOLMACI
1113009033
Aslıhan ADIGÜZEL
DıĢ Ticaret
1
15.04.2014 (1) Gün Raporlu
Uluslararası Finansman
Faik AY
1113009013
Yunus TAġLIDERE
DıĢ Ticaret
1
15.04.2014 (1) Gün Raporlu
Uluslararası Finansman
Faik AY
1113009057
Özge KARAGÖZ
DıĢ Ticaret
1
16.04.2014 (1) Gün Raporlu
Uluslararası Finansman
Faik AY
1323009022
Eser Meltem KUMCU
DıĢ Ticaret
2
15.04.2014 (1) Gün Raporlu
DıĢ Tic.ĠĢlemleri II
Günseli BOġGELMEZ
1123009030
Hüseyin Arda ER
DıĢ Ticaret
2
15.04.2014 (2) Gün Raporlu
Uluslararası Finansman
Faik AY
1123009030
Hüseyin Arda ER
DıĢ Ticaret
2
15.04.2014 (2) Gün Raporlu
Ġstatistik
Faik AY
1223009037
Ozan TOMBUL
DıĢ Ticaret
2
15.04.2014 (1) Gün Raporlu
DıĢ Tic.ĠĢlemleri
Günseli BOġGELMEZ
1213009009
Gülay ÜNLÜÇĠFÇĠ
DıĢ Ticaret
2
16.04.2014 (3) Gün Raporlu
Gümrük ĠĢlemleri
Mustafa ġEKER
1213009009
Gülay ÜNLÜÇĠFÇĠ
DıĢ Ticaret
2
16.04.2014 (3) Gün Raporlu
Ġngilizce II
Faruk ÇELĠK
1213009014
Asuma DOĞRU
DıĢ Ticaret
1
17.04.2014 (2) Gün Raporlu
Gümrük ĠĢlemleri
Mustafa ġEKER
1223009005
Yasemin KÖKSU
DıĢ Ticaret
2
15.04.2014 (1) Gün Raporlu
DıĢ Tic.ĠĢlemleri
Günseli BOġGELMEZ
1223009038
Hasan NAS
DıĢ Ticaret
2
22.04.2014 (1) Gün Raporlu
Makro Ekonomi
Mustafa ġEKER
1323009040
Mert PĠġKĠN
DıĢ Ticaret
2
18.04.2014 (1) Gün Raporlu
Ġngilizce II
Faruk ÇELĠK
1323009040
Mert PĠġKĠN
DıĢ Ticaret
2
18.04.2014 (1) Gün Raporlu
Makro Ekonomi
Mustafa ġEKER
1213009023
Tuğçe YALÇINKAYA
DıĢ Ticaret
1
22.04.2014 (1) Gün Raporlu
Makro Ekonomi
Mustafa ġEKER
0913009052
Seçkin BIKMAZ
DıĢ Ticaret
1
17.04.2014 (2) Gün Raporlu
Vergileme Tekniği
Faik AY
0913009052
Seçkin BIKMAZ
DıĢ Ticaret
1
17.04.2014 (2) Gün Raporlu
Sosyal Sorumluluk Prj.
Oğuzhan ÇARIKÇI
1023009045
Ece ACAR
DıĢ Ticaret
2
11.04.2014 (2) Gün Raporlu
Serbest Bölgeler
Günseli BOġGELMEZ
1023009045
Ece ACAR
DıĢ Ticaret
2
11.04.2014 (2) Gün Raporlu
Ata.Ġlk. ve Ġnk.Tarihi II
Mehtap KARTALCIK
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
1023009045
Ece ACAR
DıĢ Ticaret
2
14.04.2014 (3) Gün Raporlu
DıĢ Tic.ĠĢlemleri
Günseli BOġGELMEZ
1023009045
Ece ACAR
DıĢ Ticaret
2
14.04.2014 (3) Gün Raporlu
Ġstatistik
Faik AY
65
1323014051 Hande Sema GÖLKESEN Tur.Otel ĠĢletmeciliği
2
16.04.2014 (1) Gün Raporlu
Otel ĠĢletmeciliği
Gülay BULGAN
66
1313014043 Betül ALDEMĠR
Tur.Otel ĠĢletmeciliği
1
14.04.2014 (1) Gün Raporlu
Ata.Ġlk. ve Ġnk.Tarihi II
M.Fatih CEBECĠ
67
1313014040 Döndü GÜVENÇ
Tur.Otel ĠĢletmeciliği
1
12.04.2014 (2) Gün Raporlu
Ön Büroda Oda ĠĢlemleri
Özgür DAVRAS
1223014044 Derya TURGUT
Tur.Otel ĠĢletmeciliği
2
16.04.2014 (1) Gün Raporlu
Otel ĠĢletmeciliği
Gülay BULGAN
1223014044 Derya TURGUT
Tur.Otel ĠĢletmeciliği
2
17.04.2014 (2) Gün Raporlu
Yiyecek Ġçecek Servisi
Murat BAġ
1223014044 Derya TURGUT
Tur.Otel ĠĢletmeciliği
2
17.04.2014 (2) Gün Raporlu
Konuk GiriĢ ÇıkıĢ ĠĢlemleri
Gürkan KALKAN
1223014044 Derya TURGUT
Tur.Otel ĠĢletmeciliği
2
17.04.2014 (2) Gün Raporlu
Ġngilizce II
Dilay GÜMÜġEL
1323019043 Ali KESKĠN
AĢçılık
2
13.04.2014 (3) Gün Ölüm Ġzni Menü Planlama
Murat BAġ
1323019043 Ali KESKĠN
AĢçılık
2
13.04.2014 (3) Gün Ölüm Ġzni Ata.Ġlk. ve Ġnk.Tarihi II
Barçın KODAMAN
1323019043 Ali KESKĠN
AĢçılık
2
13.04.2014 (3) Gün Ölüm Ġzni Mutfak ÇeĢitleri
Nuri KANRA
1323019043 Ali KESKĠN
AĢçılık
2
13.04.2014 (3) Gün Ölüm Ġzni Ziyafet Mutfağı
Mustafa KAVUT
1313019002 Melih AYBARS
AĢçılık
1
18.04.2014 (1) Gün Raporlu
Ġngilizce II
Faruk ÇELĠK
1223014044 Derya TURGUT
Tur.Otel ĠĢletmeciliği
2
19.04.2014 (5) Gün Raporlu
Türk Dili II
Halil KARAGÖZ
1223014044 Derya TURGUT
Tur.Otel ĠĢletmeciliği
2
19.04.2014 (5) Gün Raporlu
Genel Alan Kontrolü
Gonca Manap DAVRAS
68
69
70
71
1223014044 Derya TURGUT
Tur.Otel ĠĢletmeciliği
2
19.04.2014 (5) Gün Raporlu
Turizmde Ġnsan Kaynakları
Mustafa KAVUT
72
1123014058 Ziya Burak LÜLECĠ
Tur.Otel ĠĢletmeciliği
2
18.04.2014 (1) Gün Raporlu
Konuk GiriĢ ÇıkıĢ ĠĢlemleri
Gürkan KALKAN
73
1223014004 Burcu AYDOĞDU
Tur.Otel ĠĢletmeciliği
2
18.04.2014 (1) Gün Raporlu
Konuk GiriĢ ÇıkıĢ ĠĢlemleri
Gürkan KALKAN
0813014040 Bilal AKYILDIZ
Tur.Otel ĠĢletmeciliği
1
21.04.2014 (1) Gün Raporlu
Kat Hizmetleri
Gonca Manap DAVRAS
1113014049 Canberk ġENER
Tur.Otel ĠĢletmeciliği
1
18.04.2014 (1) Gün Raporlu
Konuk GiriĢ ÇıkıĢ ĠĢlemleri
Gürkan KALKAN
1113014049 Canberk ġENER
Tur.Otel ĠĢletmeciliği
1
18.04.2014 (1) Gün Raporlu
Ġngilizce II
Dilay GÜMÜġEL
1113014024 Adem ATEġ
Tur.Otel ĠĢletmeciliği
1
18.04.2014 (1) Gün Raporlu
Konuk GiriĢ ÇıkıĢ ĠĢlemleri
Gürkan KALKAN
1113014024 Adem ATEġ
Tur.Otel ĠĢletmeciliği
1
18.04.2014 (1) Gün Raporlu
Ġngilizce II
Dilay GÜMÜġEL
1013014029 Abdullah BURUNSUZ
Tur.Otel ĠĢletmeciliği
1
Ceza Evi Mahkumu
Turizm Tesislerinde Uyg.II
Özgür DAVRAS
1013014029 Abdullah BURUNSUZ
Tur.Otel ĠĢletmeciliği
1
Ceza Evi Mahkumu
Otelcilik Otomasyon Sis.II
Özgür DAVRAS
1013014029 Abdullah BURUNSUZ
Tur.Otel ĠĢletmeciliği
1
Ceza Evi Mahkumu
Kat Hizmetlerinde Tem.ĠĢl.
Gonca Manap DAVRAS
1013014029 Abdullah BURUNSUZ
Tur.Otel ĠĢletmeciliği
1
Ceza Evi Mahkumu
Kongre Seminer Org.
Nuri KANRA
1013014029 Abdullah BURUNSUZ
Tur.Otel ĠĢletmeciliği
1
Ceza Evi Mahkumu
Mesleki Yabancı Dil
Gülay BULGAN
1013014029 Abdullah BURUNSUZ
Tur.Otel ĠĢletmeciliği
1
Ceza Evi Mahkumu
Ön Büroda Rapor ĠĢlemleri
Özgür DAVRAS
1313028039 Merve YILDIZ
Bankacılık ve Sig.
1
16.04.2014 (1) Gün Raporlu
Bank.ve Siğ.Bil.Kullanımı
Sinan UĞUZ
1223028007 Merve ASLAN
Bankacılık ve Sig.
2
16.04.2014 (1) Gün Raporlu
Para Teorisi ve Politikası
A.Celil KOÇ
1223028001 Esin DÜNDAR
Bankacılık ve Sig.
2
16.04.2014 (1) Gün Raporlu
Para Teorisi ve Politikası
A.Celil KOÇ
1223028001 Esin DÜNDAR
Bankacılık ve Sig.
2
18.04.2014 (2) Gün Raporlu
Vadeli Piyasa ĠĢlemleri
Umut SERTKAYA
1223028001 Esin DÜNDAR
Bankacılık ve Sig.
2
21.04.2014 (1) Gün Raporlu
Sigorta Muhasebesi
Oğuzhan ÇARIKÇI
74
75
76
77
78
79
Download

(vġze) mazeret lġstesġ