4
1
4
Gümüşhane University Journal of Science and Technology Institute
Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Published by GümüĢhane University Science and Technology Institute
Cilt/Volume:4
Sayı/Number:1 Yıl/Year:2014
Altı ayda bir yayınlanır/ Published twice a year
ISSN 2146-538X
Sahibi / Owner
Prof. Dr. Ġhsan GÜNAYDIN
GümüĢhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Adına
On the behalf of GümüĢhane University Science and Technology Institute
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor in Chief
Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim TURAN
Editörler / Editorial Board
Yrd. Doç. Dr. Serhat DAĞ
Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BALTACI
Yayın Kurulu / Associate Editors
Doç. Dr. Temel BAYRAK
Doç. Dr. Ahmet ÇAVDAR
Doç. Dr. Ahmet GÖKDOĞAN
Doç. Dr. Selim ġEN
Yrd. Doç. Dr. Enver AKARYALI
Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAġOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim ÇAVUġOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DAġ
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYA
Yrd. Doç. Dr. Kemal KUVVET
Yrd. Doç. Dr. Seda NEMLĠ
Yrd. Doç. Dr. Yasin OĞUZ
Yrd. Doç. Dr. Melih OKCU
Yrd. Doç. Dr. Zuhal OKCU
Yrd. Doç. Dr. Serkan ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Birol ġAHĠN
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Nuri URAL
Dergi Sekreteryası / Secretariat
Yrd. Doç. Dr. Enver AKARYALI
ArĢ. Gör. Mehmet Ali GÜCER
ArĢ. Gör. Leyla ÇÖL
ArĢ. Gör. Ömer KARPUZ
ArĢ. Gör. Seda Nur MARABAOĞLU
Yayın Türü / Publication Type
Yaygın süreli ve hakemli/ Common term and refereed
Yayın Tarihi / Publication Date
31.Ocak.2014
Hakemli bir dergi olan GümüĢhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi yılda iki kez online olarak
yayınlanmaktadır. Akademik usullere uygun atıf yapmak suretiyle Dergide yapılan çalıĢmalardan yararlanılabilir. Bu
dergide yayınlanan çalıĢmaların bütün sorumluluğu yazarlara aittir.
Gümüşhane University Journal of Science and Technology Institute
Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Published by GümüĢhane University Science and Technology Institute
Cilt/Volume:4
Sayı/Number:1
Yıl/Year:2014
Altı ayda bir yayınlanır/ Published twice a year
ISSN 2146-538X
Danışma Kurulu/Advisory Board
Emel ABDĠOĞLU-Karadeniz Teknik Üniversitesi
Abdullah KAYGUSUZ-GümüĢhane Üniversitesi
Enver AKARYALI-GümüĢhane Üniversitesi
Özgün KALKIġIM-GümüĢhane Üniversitesi
Vecihi AKSAKAL-GümüĢhane Üniversitesi
Musa KARAALP-GümüĢhane Üniversitesi
Kadri Cemal AKYÜZ-Karadeniz Teknik Üniversitesi
S. Mustafa KARABIDAK- GümüĢhane Üniversitesi
Selahattin ALBAYRAK-GümüĢhane Üniversitesi
Orhan KARPUZ-GümüĢhane Üniversitesi
Selçuk ALEMDAĞ-GümüĢhane Üniversitesi
Hakan KARSLI-Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mehmet ALKAN-Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
AfĢin KAYA-GümüĢhane Üniversitesi
Fetullah ARIK-Selçuk Üniversitesi
Elif Çelenk KAYA-GümüĢhane Üniversitesi
Mehmet ARSLAN-Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kemal KUVVET-GümüĢhane Üniversitesi
Yusuf AġIK-GümüĢhane Üniversitesi
Mualla YALÇINKAYA-Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mustafa ATASOY-Aksaray Üniversitesi
Nafiz MADEN-GümüĢhane Üniversitesi
Zekeriya AYDIN-Namık Kemal Ünversitesi
Halim MUTLU-Osmangazi Üniversitesi
Hamit AYDIN-Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Salim Serkan NAS-GümüĢhane Üniversitesi
Emre AYDINÇAKIR-GümüĢhane Üniversitesi
Recep NĠġANCI-Karadeniz Teknik Üniversitesi
Bilge BAHAR-GümüĢhane Üniversitesi
Melih OKCU-GümüĢhane Üniversitesi
Cemalettin BALTACI-GümüĢhane Üniversitesi
Zuhal OKCU-GümüĢhane Üniversitesi
Turan BATAR- Dokuz Eylül Üniversitesi
Korhan ÖZGAN-Karadeniz Teknik Üniversitesi
Temel BAYRAK-GümüĢhane Üniversitesi
Ertekin ÖZTEKĠN-GümüĢhane Üniversitesi
Bahri BAYRAM-GümüĢhane Üniversitesi
Serkan ÖZTÜRK-GümüĢhane Üniversitesi
Hakan BOLAT-GümüĢhane Üniversitesi
Sultan ÖZTÜRK- Karadeniz Teknik Üniversitesi
Hasan Tahsin BOSTANCI-GümüĢhane Üniversitesi
Selçuk REĠS- Aksaray Üniversitesi
Fikri BULUT-Karadeniz Teknik Üniversitesi
S. Beyza Ö. SARIKAYA-GümüĢhane Üniversitesi
Oğuz BURNAZ-GümüĢhane Üniversitesi
Ġsmet SEZER-GümüĢhane Üniversitesi
Günay ÇAKIR-GümüĢhane Üniversitesi
Ferkan SĠPAHĠ-GümüĢhane Üniversitesi
Tufan ÇAKIR-GümüĢhane Üniversitesi
Birol ġAHĠN-GümüĢhane Üniversitesi
Zafer ÇAKIR-GümüĢhane Üniversitesi
Selim ġEN-GümüĢhane Üniversitesi
Ahmet ÇAVDAR-GümüĢhane Üniversitesi
Emine TANIR- Karadeniz Teknik Üniversitesi
Özlem ÇAVDAR-GümüĢhane Üniversitesi
Ġbrahim TURAN-GümüĢhane Üniversitesi
Kemal ÇELĠK-GümüĢhane Üniversitesi
Kamil TEKE-Hacettepe Üniversitesi
Necati ÇELĠK-GümüĢhane Üniversitesi
Yener TOP-GümüĢhane Üniversitesi
Mustafa ÇULLU-GümüĢhane Üniversitesi
Osman ÜÇÜNCÜ-GümüĢhane Üniversitesi
Serhat DAĞ-GümüĢhane Üniversitesi
Alaaddin VURAL-GümüĢhane Üniversitesi
Adem DOĞANGÜN-Uludağ Üniversitesi
Ali YALÇIN- Aksaray Üniversitesi
Abdurrahman DOKUZ-GümüĢhane Üniversitesi
ġükrü YETGĠN-GümüĢhane Üniversitesi
Fatih DÖNER-GümüĢhane Üniversitesi
Faruk YILDIRIM- Karadeniz Teknik Üniversitesi
Ġbrahim DÜZGÜN- GümüĢhane Üniversitesi
Mustafa YILDIRIM-GümüĢhane Üniversitesi
Çiğdem SAYDAM EKER-GümüĢhane Üniversitesi
Volkan YILDIRIM-Karadeniz Teknik Üniversitesi
Murat EKĠNCĠ-Karadeniz Teknik Üniversitesi
Hilal YILDIZ-GümüĢhane Üniversitesi
Saffet ERDOĞAN-Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ali Osman YILMAZ- Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yener EYÜBOĞLU-Karadeniz Teknik Üniversitesi
Özcan YĠĞĠT-Çanakkale 18Mart Üniversitesi
Ertan GÖKALP-Karadeniz Teknik Üniversitesi
Halil YOLCU-GümüĢhane Üniversitesi
Candan GÖKÇEOĞLU-Hacettepe Üniversitesi
Tahsin YOMRALIOĞLU-Ġstanbul Teknik Üniversitesi
Ahmet GÖKDOĞAN-GümüĢhane Üniversitesi
Levent GÜMÜġEL-Karadeniz Teknik Üniversitesi
Ali GÜNDOĞDU-GümüĢhane Üniversitesi
Oğuz GÜNGÖR-Karadeniz Teknik Üniversitesi
Zülfü GÜROCAK-Fırat Üniversitesi
İçindekiler/Contents
VURAL A., ERDOĞAN M.; Eski GümüĢhane Kırkpavli Alterasyon Sahasında Toprak Jeokimyası
ÇalıĢması, GümüĢhane, Türkiye……………..………………………………………………..….........1-15
AKYÜREK S., SĠPAHĠ F.; Kıbletepe (Trabzon, KD Türkiye) Volkanojenik Masif Zn-Cu CevherleĢmesinin
Mineralojisi ve Hidrotermal Alterasyonu………………………………………………………..…....16-35
ÇAVDAR Ö., SUNCA F.; 1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde YıkılmıĢ Betonarme 3 Katlı Bir Okul
Binasının Statik ve Dinamik Analizi………....…..…………………………………………..………36-45
ÇAKMAK G., KAYGUSUZ A.; Pelitli (Bayburt) Granitoyidi’nin Petrografik ve Jeokimyasal
Özellikleri………………………………………………………………..……………..…………..46-63
GÖRÜ DOĞAN T., EBY G.; Türkiye’de Uzaktan Bilgisayar Mühendisliği Lisans Eğitimine ĠliĢkin
Bir Model...........................................................................................................................................64-74
ÖZTÜRK S.; Türkiye’nin Batı Anadolu Bölgesi Ġçin Deprem Ġstatistiği ve Olası Güçlü Depremlerin
Orta Vadede Bölgesel Olarak Tahmini Üzerine Bir ÇalıĢma............................................................75-93
ÇORUHLU Y.E., DEMĠR O.; Vakıf TaĢınmazların Yönetim Sorunlarının Tespit Edilmesine Yönelik
Bir Durum Tespiti ÇalıĢması...........................................................................................................94-106
ULUKAVAK S., YALÇINKAYA M.; Toplam Elektron Ġçeriği (TEC) Değerleri ve Deprem ĠliĢkisinin
Ġncelenmesi....................................................................................................................................107-116
ÇELĠK H., BAġ N., COġKUN H.G.; TaĢkın Modelleme ve Risk Analizinde LĠDAR Verisiyle Sayısal
Yükseklik Modeli Üretimi.............................................................................................................117-125
Download

ISSN 2146-538X