ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE UZLAŞTIRMANIN
UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 15. MADDESİ UYARINCA OLUŞTURULAN
2014 YILI UZLAŞTIRMACI LİSTESİDİR.
S.N ADI - SOYADI
1
Soner YETGĠN
2
Murat SĠLĠNDĠR
3
Ayla AVġAR
4
Ali ATEġ
5
Ersin ATAN
6
Cabbar ĠMEN
7
Ergün DUMAN
8
Rıfat TEKBAġ
9
Songül PAKDĠL
10 Taner BOLAT
11 Harun ĠġLER
12 Ali DALDAL
13 Asuman DALDAL
GÖREV YERİ – ADRESİ
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı
Bakanlık Muhabere Bürosu
AdanaCumhuriyet BaĢsavcılığı
SoruĢturma Bürosu
Adana Adliyesi 1. ĠĢ Mahkemesi
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı
SoruĢturma Bürosu
Adana Adliyesi Cumhuriyet BaĢsavcılığı
SoruĢturma Bürosu
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı
Adli Sicil Müdürlüğü
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı
Adli Sicil Müdürlüğü
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı
SoruĢturma Bürosu
Adana Adliyesi Cumhuriyet BaĢsavcılığı
SoruĢturma Bürosu
Dadaloğlu Mahallesi Yakut Apt. Kat:3 No:6
Yüreğir/ADANA
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı
Basın ve Bilgi Edinme Bürosu
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı
Adli Sicil Müdürlüğü
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı
Adli Sicil Müdürlüğü
BİTİRDİĞİ OKUL
ĠĢletme Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Kamu Yönetimi
Ġktisat Fakültesi
Kamu Yönetimi
ĠĢletme Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
ĠĢletme Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
ĠĢletme Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
ĠĢletme Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Maliye Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Kamu Yönetimi
ĠĢletme Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
TELEFON
0.532 505 08 18
0.505 915 03 30
0.533 731 69 51
0.505 601 05 90
0.507 237 76 08
0.546 748 52 53
0.532 693 90 70
0.505 587 64 17
0.505 479 69 60
0.541 870 43 65
0.535 207 84 53
0.535 838 59 02
0.544 213 16 60
Sayfa 1 / 9
S.N ADI - SOYADI
14 Nurgül ġANLI
15 Melike HÜDAYĠOĞLU
16 Murat AKSEL
17 Meral KOZANOĞLU
18 Gül Açelya SEVGENAY
19 Korkut DABAN
20 Mehmet BOZKURT
21 Gülhan ASLAN
22 Süleyman TANDOĞAN
23 Zehra ÇELĠKLER
24 Sinan DOĞAN
25 Refik ALSANCAK
26 Tarık TAVġAN
27 Celil Ali YÜCE
28 Erol ÖZCAN
GÖREV YERİ – ADRESİ
BİTİRDİĞİ OKUL
Ġktisat Fakültesi
Levent Mah. 1820 Sok. Ev No:6 Yüreğir/ADANA
Kamu Yönetimi
Toros Mah. 78009 Sok. Ümit Gülay Apt. Kat:6
Ġktisat Fakültesi
No:19 Çukurova/ADANA
Maliye Bölümü
AksantaĢ Toki Yavuzlar Mah. Y-3 Blok Daire 9
Ġktisat Fakültesi
Yüreğir/ADANA
Uluslararası ĠliĢkiler
Adana Adliyesi
ĠĢletme Fakültesi
Adana 4. ve 5. ĠĢ Mahkemesi
ĠĢletme Bölümü
Yüzüncü Yıl Mah. 85167 Sok. Aytin Park Evleri B- ĠĢletme Fakültesi
Blok Kat:2 D.6 Seyhan/ADANA
ĠĢletme Bölümü
KurtuluĢ Mah. Atatürk Cad. Gülbahçesi Sitesi A Ġktisat Fakültesi
Blok Kat:3 Seyhan/ADANA
Ekonometri Bölümü
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı
Ġktisat Fakültesi
SoruĢturma Bürosu
Ġktisat Bölümü
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı
ĠĢletme Fakültesi
SoruĢturma Bürosu
ĠĢletme Bölümü
Adana Adliyesi
ĠĢletme Fakültesi
2. Ağır Ceza Mahkemesi
ĠĢletme Bölümü
Adana Tedarik Bölge BaĢkanlığı Hukuk ĠĢleri
Hukuk Fakültesi
Kısmı Eski Adliye Arkası Seyhan/ADANA
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı
Ġktisat Fakültesi
Adli Sicil Müdürlüğü
Ġktisat Bölümü
Kurttepe Mah. 83061 Sok. Çamlıgöl Sitesi
Ġdari Ġlimler Fakültesi
No:13/23 Çukurova/ADANA
ĠĢletmecilik Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Adana Adliyesi 3. Sulh Ceza Mahkemesi
Ġktisat Bölümü
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı
Ġktisat Fakültesi
SoruĢturma Bürosu
Ġktisat Bölümü
Adana Adliyesi
ĠĢletme Fakültesi
Hukuk Mahkemeleri Veznesi
ĠĢletme Bölümü
TELEFON
0.546 268 69 23
0.554 598 42 98
0.541 749 71 05
0.5058231770
0.533 514 73 86
0.532 684 91 74
0.507 586 73 53
0.530 881 08 61
0.506 926 32 60
0.507 928 15 97
0.505 254 41 55
0.532 223 36 85
0.505 494 50 11
0.542 481 48 48
0.505 348 97 44
Sayfa 2 / 9
S.N ADI - SOYADI
29 Cem ALEV
30 Mehmet Nuri YOLDAġ
31 Ġlyas TÜLEK
32 Hüseyin DAĞ
33 Yunus Emre ASLAN
34 Mustafa ÇAPAR
35 Hatice KABAHARNUP
36 Yusuf TUZCU
37 Recep YALÇINOĞLU
38 Ahmet YILMAZ
39 Ebru KOCAÇĠFTÇĠ
40 Fatma Rana ÇETĠNKAYA
41 Nilgün ġemsi ÇĠÇEK
42 Kemal TANKUġ
43 Hasan GÖÇER
GÖREV YERİ – ADRESİ
KurtuluĢ Mah. 64009 Sok. Defterdarlık Ek Hizmet
Binası K:6 Seyhan/ADANA
Adana Adliyesi
Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
Adana Adliyesi
Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
Adana Adliyesi
2. Ağır Ceza Mahkemesi
Adana Adalet Sarayı
Ek 2 Bina 11. Ġcra Dairesi
Adana Adliyesi
Adalet Komisyon Kalemi
Bahçelievler Mah. Akdeniz Cad. No:126
Yüreğir/ADANA
ġ. Mehmet Özer Özkaya Polis Merkez Amirliği
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı
Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Seyhan/ADANA
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı
Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Seyhan/ADANA
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı Ġdari ĠĢler
Müdürlüğü Seyhan/ADANA
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı Ġdari ĠĢler
Müdürlüğü Seyhan/ADANA
Adana Adliyesi
3. ĠĢ Mahkemesi
Adana Adliyesi
2. Ağır Ceza Mahkemesi
Güzelyalı Mah. 81163 Sok. Aysa Apt. A Blok 4/9
Çukurova ADANA
BİTİRDİĞİ OKUL
Hukuk Fakültesi
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
ĠĢletme Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
Hukuk Fakültesi
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
ĠĢletme Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
ĠĢletme Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
Açık Öğretim Fakültesi
Ġktisat Bölümü
TELEFON
0.543 616 87 95
0.506 891 32 36
0. 506 501 14 09
0.537 540 29 53
0.545 587 19 84
0.533 474 40 56
0.505 574 36 95
0.505 293 40 67
0.505 557 84 48
0.507 265 61 38
0.505 227 13 93
0.506 242 59 74
0.505 657 19 25
0.543 809 18 30
0.531 793 14 85
Sayfa 3 / 9
S.N ADI - SOYADI
44 Durdane KAHRAMAN (GÖÇER)
45 Bekir GÜRBÜZ
46 Ali Ġhsan ÖZDĠLEK
47 Asiye KOCATAġ
48 Yeliz TAġARSU
49 Hatice ERYILMAZ ÖZOĞLU
50 ġükriye AKKAġ
51 Süleyman KISA
52 Bülent TIRPAN
53 Kadir PEKTEZEL
54 Hayriye ATĠLLA
55 Suphi DOĞAN
56 Emine DEDE
57 Semra YAġAR
58 Elife ERGÜN
GÖREV YERİ – ADRESİ
Güzelyalı Mah. 81163 Sok. Aysa Apt. A Blok 4/9
Çukurova ADANA
Adana Adliyesi Cumhuriyet BaĢsavcılığı
SoruĢturma Bürosu
Adana Adliyesi
Adana 4. Sulh Ceza Mahkemesi
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı
SoruĢturma Bürosu
Adana Adliyesi
1. ĠĢ Mahkemesi
Adana Adliyesi
1. ĠĢ Mahkemesi
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı
SoruĢturma Bürosu
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı Ġdari ĠĢler
Müdürlüğü MaaĢ Mutemetliği Seyhan/ADANA
Adana Adliyesi 4. Kat UYAP Yardım Masası
Seyhan/ADANA
Beyazevler Mah. 80033 Sokak No:10
Çukurova/ADANA
Adana Adliyesi
3. ĠĢ Mahkemesi
Adana Adliyesi
3. Çocuk Mahkemesi
ReĢatbey Mahallesi Ordu Caddesi Çobanoğlu
Ticaret Meslek Lisesi
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı
SoruĢturma Bürosu
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı
SoruĢturma Bürosu
BİTİRDİĞİ OKUL
Ġktisat Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
ĠĢletme Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Kamu Yönetimi
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
ĠĢletme Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
ĠĢletme Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
ĠĢletme Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
Hukuk Fakültesi
ĠĢletme Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
ĠĢletme Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
TELEFON
0.505 544 18 47
0.555 360 69 34
0.536 486 84 24
0.530 522 24 88
0.505 454 85 73
0.536 714 85 10
0.507 443 15 00
0.506 705 26 97
0.505 915 34 02
0.534 910 97 61
0.536 399 31 01
0.505 317 09 04
0.542 301 65 68
0.530 923 26 85
0.5548770241
Sayfa 4 / 9
S.N ADI - SOYADI
59 Süday BALDIR
60 Erkal DEMĠR
61 Sümeyra BĠLGĠN
62 Fırat DERĠNALP
GÖREV YERİ – ADRESİ
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı
Muhabere Bürosu Seyhan/ADANA
YeĢiloba Mah. 46180 Sok. (YeĢiloba TOKĠ) DG60 K:3 D:7 Seyhan/ADANA
Adana Adliyesi
6. Sulh Ceza Mahkemesi
Adana Adliyesi
3. Sulh Hukuk Mahkemesi
63 Özgür SERT
Adana Bölge Ġdare Mahkemesi BaĢkanlığı
64 Ġsmail YAKIġIKLI
ReĢatbey Mahallesi Ordu Caddesi Çobanoğlu
Ticaret Meslek Lisesi
65 Erhan ÖKSÜZ
KıĢla Mah. 4355 Sok. No:62 Yüreğir/DANA
66 Filiz YÜCEL
67 Habibe KANSU
68 Elif ASLAN AKKANAT
69 Perihan DURU
70 Gonca KOZANOĞLU
71 Uğur AġIR
72 Özgür SATMAZ
73 Rahmi KÖYLÜ
KurtuluĢ Mah. 64010 Sok. Apt. No:21 Hatice
Yaltır Apt. Kat:2 D:3 01130 Seyhan/ADANA
Adana Barosu BaĢkanlığı
CMK Tevzi Bürosu
Adana Adliyesi
Adana 2. Aile Mahkemesi
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı
SoruĢturma Bürosu
Çukurova Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Mehmet Akif Ersoy Mh. 96 Sk. No:11
Sarıçıam/ADANA
Çınarlı Mah. Ziya PaĢa Bulv. No:64 Kat:4 D:7
Seyhan/ADANA
Adana Adliyesi 14. Asliye Ceza Mahkemesi
BİTİRDİĞİ OKUL
ĠĢletme Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Kamu Yönetimi
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Kamu Yönetimi
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Sosyal Hizm. Prog.
Ġktisat Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Kamu Yönetimi
Ġktisat Fakültesi
Maliye Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Kamu Yönetimi
Hukuk Fakültesi
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Kamu Yönetimi
Ġktisat Fakültesi
Maliye Bölümü
TELEFON
0.553 453 24 83
0.505 685 84 70
0.506 330 00 10
0.544 372 69 31
0.505 803 72 08
0.543 313 80 60
0.506 721 26 81
0.534 729 50 97
0.536 703 31 08
0.505 430 15 09
0.505 575 90 03
0.505 452 51 73
0.532 407 81 04
0.537 667 15 62
0.533 563 75 34
Sayfa 5 / 9
S.N ADI - SOYADI
74 Selami ÜMĠT
75 Sibel KAPLAN
76 Ahmet BÜYÜKTEPE
77 Hakan AKPINAR
78 Meryem AKPINAR
79 Selma BĠGET
80 Halil Ġbrahim BOZDOĞAN
GÖREV YERİ – ADRESİ
Adana Adliyesi
Adana 1. ĠĢ Mahkemesi
Ulubatlı Hasan Mah. 3107 Sok. Yüreğir/ADANA
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı
Ġdari ĠĢler Müdürlüğü
Huzurevleri Mah. 77110 Sokak, No:2 Arıkanlar
Apt. Kat 2 D:3 Çukurova/ADANA
Adana Adliyesi
5. Sulh Ceza Mahkemesi
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı
SoruĢturma Bürosu
Toros Mah. Meziyet Sucuk Apt. Kat:9 D:18
Çukurova/ADANA
BİTİRDİĞİ OKUL
ĠĢletme Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Kamu Yönetimi
ĠĢletme Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
Ġktisat Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
ĠĢletme Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Maliye Bölümü
81 Emine ÇAM
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı Sekreterliği
82 Ahmet TANGÖR
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
83 ġule ÖZER
Çobanoğlu Adalet Meslek Lisesi Seyhan/ADANA Hukuk Fakültesi
84 Bekir ÇELĠK
85 Ömer BOZAN
86 Mehmet Nuri GÜRSÖZ
87 Seda GÜL
88 Ömer SÖNMEZ
Pınar Mah. 74164 Sok. YeĢim Apt. K.5 D.9
Seyhan/ADANA
Adana Adliyesi
Adana 16. Asliye Ceza Mahkemesi
Adana Adliyesi
Polis Noktası
Mahfesığmaz Mah. T.Özal Blv. Yahyabeyoğlu
Apt. No:139 Kat:8 D:15Çukurova/ADANA
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
ĠĢletme Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
ĠĢletme Fakültesi
YeĢilyurt Mah. 70290 Sok. No:14 Seyhan/ADANA
ĠĢletme Bölümü
TELEFON
0.530 329 15 51
0.506 577 41 10
0.544 765 07 93
0.543 260 76 73
0.545 249 43 60
0.507 810 62 05
0.532 688 05 01
0.505 494 61 98
0.505 914 66 90
0.530 703 70 20
0.505 296 19 64
0.533 634 43 55
0.505 213 96 63
0.507 367 61 06
0.539 950 02 86
Sayfa 6 / 9
S.N ADI - SOYADI
89 Ayhan AKAR
90 KürĢad ESER
91 Mustafa EYLEK
92 Evrim KARGAOĞLU
93 Firuze BOZKUġ
94 Necdet METE
95 Adem BALCI
96 Selver YILDIZ
97 Sevcan EZEN DUYUL
98 Ayfer AKIN
99 Nihal ĠZGĠ
100 Enver AKKUL
101 Gökhan PERĠ
102 Mustafa AKBULUT
103 Azime Aslı BĠLGĠN
GÖREV YERİ – ADRESİ
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı
Suçüstü Bürosu
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı
Ġdari ĠĢler Müdürlüğü
Belediye Evleri Mah. 84218 Sok. MermertaĢ ĠnĢ.
Apt. K:3 D:6 Çukurova/ADANA
Adana Adliyesi
1. Ġcra Müdürlüğü
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı
Tevzii Bürosu
Güzelyalı Mah. 81206 Sok. Ova Apt. 8/16
Çukurova ADANA
Adana Emniyet Müdürlüğü
AsayiĢ ġube Müdürlüğü
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı
Ġnfaz Bürosu
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı
Tevzii Bürosu
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı
Suçüstü Bürosu
Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı
Suçüstü Bürosu
Adana Emniyet Müdürlüğü
Koruma ġube Müdürlüğü
Pınar Mah. 74161 Sok. BaĢak Apt. Kat: 6 No:24
Seyhan/ADANA
Kayalıbağ Mah. 26019 Sok. No:12
Seyhan/ADANA
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Sarıçam/ADANA
BİTİRDİĞİ OKUL
ĠĢletme Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
Ġktisat Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
Hukuk Fakültesi
ĠĢletme Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
ĠĢletme Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
ĠĢletme Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
Hukuk Fakültesi
TELEFON
0.537 799 95 46
0.505 356 22 31
0.505 315 36 37
0.506 357 05 83
0.532 153 00 25
0.553 482 94 99
0.505 770 49 77
0.505 259 69 58
0.505 786 24 09
0.505 499 51 91
0.537 022 44 05
0.505 515 38 69
0.532 565 21 47
0.530 877 19 19
0.532 715 65 35
Sayfa 7 / 9
S.N ADI - SOYADI
104 Mesut KAYNAKOĞLU
105 Evren ERAT
106 Ömer Faruk AKBURAK
107 Günal KURġUN
108 Erol AKBALIK
109 Murat ÖRGEN
GÖREV YERİ – ADRESİ
Ġnönü Cad. Seyhan Sosyal Güvenlik Merkezi
Kat:5 Seyhan/ADANA
Ġnönü Cad. Seyhan Sosyal Güvenlik Merkezi
Kat:5 Seyhan/ADANA
Ġnönü Cad. Seyhan Sosyal Güvenlik Merkezi
Kat:5 Seyhan/ADANA
Çukurova Ünv.Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza
Muhakamesi Hukuku Anabilim Dalı Öğr. Üyesi
Adana Adliyesi
TMK 10. Hakimlik Kalemi
Huzurevleri Mah. 77237 Sokak, Fehmi Civan
Sitesi B Blok. Kat:2 No:4 Çukurova/ADANA
110 Müslüm Deniz ALAGÖZ
Onur Mah. 45092 Sok. No:18 Seyhan/ADANA
111 Mustafa MENGUTAYCI
Adana Adliyesi
Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi
112 Mustafa DEVECĠ
Adana Bölge Ġdare Mahkemesi BaĢkanlığı
113 ÇağdaĢ EREN
Adana Muhakemat Müdürlüğü Seyhan/ADANA
114 Özlem CANPINAR
115 Saniye AY
116 Menderes KILÇIK
117 Hüseyin YAġAR
BİTİRDİĞİ OKUL
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Ġktisat Bölümü
Ġktisat Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
TELEFON
0.554 971 72 77
0.535 219 17 58
0.546 228 00 06
Hukuk Fakültesi
0.532 382 66 38
ĠĢletme Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
0.555 560 60 38
Hukuk Fakültesi
0.530 923 28 55
ĠĢletme Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
ĠĢletme Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
ĠĢletme Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
Hukuk Fakültesi
Adana Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü Yeni
Hukuk Fakültesi
Valilik Binası Seyhan/ADANA
ĠĢletme ve Ekonomi
Kazım Karabekir Mahallesi 4238 Sok. No:3
Fakültesi
Yüreğir/ADANA
Kamu Yönetimi
Çınarlı Mah. Dr.Ali MenteĢoğlu Cad. TaĢa ĠĢhanı Ġktisat Fakültesi
Kat:6 Adana SGK Ġl Müdürlüğü Seyhan/ADANA Ġktisat Bölümü
Çukurova Dr. AĢkım Tüfekçi Devlet Hastanesi
ĠĢletme Fakültesi
Seyhan/ADANA
ĠĢletme Bölümü
0.507 810 06 61
0.505 803 11 23
0.505 333 79 89
0.532 521 55 42
0.505 477 26 04
0.544 737 67 54
0.530 460 17 08
0.537 368 84 40
Sayfa 8 / 9
S.N ADI - SOYADI
118 Ahmet Tuğrulhan ĠġLER
119 Yunus ġEN
120 RaĢit ADIRBELLĠ
121 Mehmet Ali UĞURLUAY
122 Mustafa ÖZGEN
123 Pınar YILMAZ
124 Hülya AKSOYLU
125 Bülent PEHLĠVAN
GÖREV YERİ – ADRESİ
Adana Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğü Kat:6
Seyhan/ADANA
Çınarlı Mah. Dr.Ali MenteĢoğlu Cad. TaĢa ĠĢhanı
Kat:6 Adana SGK Ġl Müdürlüğü Seyhan/ADANA
Çınarlı Mah. Dr.Ali MenteĢoğlu Cad. TaĢa ĠĢhanı
Kat:6 Adana SGK Ġl Müdürlüğü Seyhan/ADANA
Çınarlı Mah. Dr.Ali MenteĢoğlu Cad. TaĢa ĠĢhanı
Kat:6 Adana SGK Ġl Müdürlüğü Seyhan/ADANA
Çınarlı Mah. Dr.Ali MenteĢoğlu Cad. TaĢa ĠĢhanı
Kat:6 Adana SGK Ġl Müdürlüğü Seyhan/ADANA
Ġnönü Cad. No:83 Seyhan Sosyal Güvenlik
Merkezi Kat:5 Seyhan/ADANA
Çınarlı Mah. Dr.Ali MenteĢoğlu Cad. TaĢa ĠĢhanı
Kat:6 Adana SGK Ġl Müdürlüğü Seyhan/ADANA
Çınarlı Mah. Dr.Ali MenteĢoğlu Cad. TaĢa ĠĢhanı
Kat:6 Adana SGK Ġl Müdürlüğü Seyhan/ADANA
BİTİRDİĞİ OKUL
Ġktisat Fakültesi
Kamu Yönetimi
Ġktisat Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
Ġktisat Fakültesi
ÇalıĢma Ekonomisi
Ġktisat Fakültesi
Maliye Bölümü
Ġktisat Fakültesi
Kamu Yönetimi
Ġktisat Fakültesi
Kamu Yönetimi
Ġktisat Fakültesi
Kamu Yönetimi
ĠĢletme Fakültesi
ĠĢletme Bölümü
TELEFON
0.507 651 67 46
0.539 779 87 15
0.543 815 65 10
0.506 346 90 16
0.533 238 59 06
0.530 464 79 42
0.530 341 99 37
0.505 514 69 29
Süleyman BAĞRIYANIK
Adana Cumhuriyet Başsavcısı
Sayfa 9 / 9
Download

2014 Yılı Uzlaştırmacı Listesi