BANDIRMA İİBF YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
ISSN: 2148 - 029X
YAYIN KURULU
Sahibi
:
Prof. Dr. Mahir ALKAN
(Balıkesir Üniversitesi Rektörü)
Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü
:
Doç. Dr. Hasan ABDĠOĞLU
Editör
:
Doç. Dr. Hasan ABDĠOĞLU
Editör
Yardımcıları
:
Doç. Dr. Burak DARICI
Yrd. Doç. Dr. H.Aydın OKUYAN
Yrd. Doç. Dr. Mine BĠNĠġ
Yrd. Doç. Dr. Nida ABDĠOĞLU
Yayın Kurulu
Yayın Kurulu
Sekreterleri
İndeks Bilgisi
:
:
Prof. Dr. Mehmet ARSLAN (Balıkesir Üniversitesi)
Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL (UĢak Üniversitesi)
Prof. Dr. Aydın ÖZKAN (Hull Universty)
Prof. Dr. Cengiz TORAMAN (Gaziantep Üniversitesi)
Prof. Dr. Fatih BĠLGĠLĠ (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Sait KAYGUSUZ (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Erdoğan KOÇ (Balıkesir Üniversitesi)
Prof. Dr. Oktay ÖKSÜZLER (Balıkesir Üniversitesi)
Doç. Dr. Hacı Mehmet TAġCI (Erciyes Üniversitesi)
Doç. Dr. Hasan ABDĠOĞLU (Balıkesir Üniversitesi)
Doç. Dr. Burak DARICI (Balıkesir Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet BARUT (Wichita State University)
Doç. Dr. Mustafa KURT (Yalova Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Semih ÖZKUL (University of New Haven)
Yrd. Doç. Dr. H.Aydın OKUYAN (Balıkesir Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mine BĠNĠġ (Balıkesir Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Nida ABDĠOĞLU (Balıkesir Üniversitesi)
ArĢ. Gör. Musa BAYIR
ArĢ. Gör. Çağrı ĠZCĠ
ArĢ. Gör. Devran DENĠZ
TÜBĠTAK ULAKBĠM
Sosyal Bilimler Veri Tabanı
2013 –
Index Copernicus 2013-
EBSCOhost 2013 –
Arastirmax 2013 –
Ulrichsweb 2013 –
Akademik Dizin 2013 –
Directory of Research
Journal Indexing 2013-
ASOS index 2011 –
:
Scientific Indexing Service2014
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2148- 029X) Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
Fakültesi tarafından Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Yönetim ve
Ekonomi Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan yazılardaki görüĢ ve düĢüncelerden yazarları sorumludur. Derginin her hakkı
saklıdır. Dergide yayımlanan yazılar kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Ġ.Ġ.B.F, Çanakkale Yolu Üzeri, 10200, Bandırma/BALIKESĠR
Telefon : (0 266) 738 09 45
Fax : (0 266) 738 09 46
E-posta: [email protected] / [email protected]
Web: http://www.bjmer.net/
YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ HAKEM KURULU
(Ġsim sırası ile)
Prof. Dr. Adem ÇABUK (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN (Dumlupınar Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali AKDEMĠR (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali YaĢar SARIBAY (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Alpaslan SEREL (Balıkesir Üniversitesi)
Prof. Dr. Aykut ÇOBAN (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. AyĢegül MENGĠ (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Binnaz TOPRAK (Boğaziçi Üniversitesi)
Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL (UĢak Üniversitesi)
Prof. Dr. Cengiz TORAMAN (Gaziantep Üniversitesi)
Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT (Balıkesir Üniversitesi)
Prof. Dr. Ceyhan ALDEMĠR (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Doğan ġENYÜZ (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ (Balıkesir Üniversitesi)
Prof. Dr. Ekrem ERDEM (Erciyes Üniversitesi)
Prof. Dr. Erdal KARAGÖL (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. Erdoğan KOÇ (Balıkesir Üniversitesi)
Prof. Dr. Ersin KALAYCIOĞLU (Sabancı Üniversitesi)
Prof. Dr. Fatih BĠLGĠLĠ (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Feray ODMAN ÇELĠKÇAPA (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Galip ALTINAY (Balıkesir Üniversitesi)
Prof. Dr. Gökhan ORHAN (Balıkesir Üniversitesi)
Prof. Dr. Gülay BUDAK (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. H. Hüseyin BAYRAKLI (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Hamit PALABIYIK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniv.)
Prof. Dr. Hasan ERTÜRK (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan VERGĠL (Bülent Ecevit Üniversitesi)
Prof. Dr. Hüseyin ÖZGÜR (Pamukkale Üniversitesi)
Prof. Dr. Ġbrahim Atilla ACAR (Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi)
Prof. Dr. Ġhsan GÜNAYDIN (GümüĢhane Üniversitesi)
Prof. Dr. Ġlker PARASIZ (TCMB)
Prof. Dr. Ġsa SAĞBAġ (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Ġsmail TATLIOĞLU (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Kerim ÖZDEMĠR (Balıkesir Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Ercan YILMAZ (Balıkesir Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Faysal GÖKALP (UĢak Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Merdan HEKĠMOĞLU (Ġzmir Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet ARSLAN (Balıkesir Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet GENÇ (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet PALAMUT (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet ġAHĠN (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet TĠKĠCĠ (Ġnönü Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet TOSUNER (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Meliha ENER (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Prof. Dr. Meltem ONAY ÖZKAYA (Celal Bayar Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa SAATÇĠ (Erciyes Üniversitesi)
Prof. Dr. Mümin ERTÜRK (Erciyes Üniversitesi)
Prof. Dr. Nalan ÖLMEZOĞULLARI (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Nihal ĠNCĠOĞLU (Bilgi Üniversitesi)
Prof. Dr. Nihat EDĠZDOĞAN (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Nuran BAYRAM (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Nuri BURHAN (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Oktay ÖKSÜZLER (Balıkesir Üniversitesi)
Prof. Dr. Oya SEYMEN (Balıkesir Üniversitesi)
Prof. Dr. Öcal USTA (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Ömer AKAT (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Ömer GÜRKAN (Muğla Üniversitesi)
Prof. Dr. Ömer TORLAK (KTO Karatay Üniversitesi)
Prof. Dr. Özcan KARAHAN (Balıkesir Üniversitesi)
Prof. Dr. Rasim YILMAZ (Namık Kemal Üniversitesi)
Prof. Dr. Recai DÖNMEZ (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Remzi ALTUNIġIK (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Rıdvan KARLUK (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Rıza ARSLAN (Balıkesir Üniversitesi)
Prof. Dr. Sait KAYGUSUZ (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Selahattin BEKMEZ (Gaziantep Üniversitesi)
Prof.
KAYGUSUZ
(UludağÜniversitesi)
Üniversitesi)
Prof.Dr.
Dr.Sait
Serap
PALAZ (Balıkesir
Prof. Dr. Selahattin BEKMEZ (Gaziantep Üniversitesi)
Prof. Dr. ġerif ġĠMġEK (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Serap PALAZ (Balıkesir Üniversitesi)
Prof. Dr. ġevket TÜYLÜOĞLU
(Abant
Ġzzet (Selçuk
Baysal Üniversitesi)
Prof. Dr. ġerif
ġĠMġEK
Üniversitesi)
Prof. Dr. Tuncer
TOKOL
(Uludağ
Prof. Dr. ġevket TÜYLÜOĞLU
(Abant
Ġzzet
Baysal Üniversitesi)
Üniversitesi)
Prof.Turgay
Dr. Tuncer
TOKOL
(UludağÜniversitesi)
Üniversitesi)
Prof. Dr.
BERKSOY
(Marmara
Prof.
Üniversitesi)
Prof.Dr.
Dr.Turgay
Üstün BERKSOY
ERGÜDER (Marmara
(Özyeğin Üniversitesi)
Prof. Dr. Üstün ERGÜDER (Özyeğin Üniversitesi)
Prof.
Prof. Dr.
Dr. YeĢim
YeĢim KUġTEPELĠ
KUġTEPELĠ (Dokuz
(Dokuz Eylül
Eylül Üniversitesi)
Üniversitesi)
Prof.
Prof. Dr.
Dr. Zerrin
Zerrin TOPRAK
TOPRAK(Dokuz
(Dokuz Eylül
Eylül Üniversitesi)
Üniversitesi)
Prof. Dr.
Dr. Zeyyat
Zeyyat SABUNCUOĞLU
SABUNCUOĞLU (Uludağ
(Uludağ Üniversitesi)
Üniversitesi)
Prof.
Doç. Dr.
Dr. A.
A. Niyazi
Niyazi ÖZKER
ÖZKER (Balıkesir
(Balıkesir Üniversitesi)
Üniversitesi)
Doç.
Doç. Dr. Ali ÇELĠKKAYA (Osmangazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Ali ÇELĠKKAYA (Osmangazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Alpaslan SEREL (Balıkesir Üniversitesi)
Doç.
Doç. Dr.
Dr. Burak
Burak DARICI
DARICI (Balıkesir
(Balıkesir Üniversitesi)
Üniversitesi)
Doç. Dr.
Dr. Cüneyt
Cüneyt AKAR
AKAR (Balıkesir
(Balıkesir Üniversitesi)
Üniversitesi)
Doç.
Doç.
Dr.ġENGÜL
Gökhan ORHAN
(Balıkesir
Üniversitesi)
Doç. Dr. H.
Tarık
(Ortadoğu
Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. H. Tarık ġENGÜL (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Hacı Mehmet TAġÇI (Erciyes Üniversitesi)
Doç. Dr. Hacı Mehmet TAġÇI (Erciyes Üniversitesi)
Doç.
Doç. Dr.
Dr. Harun
Harun KAYA
KAYA (Ġstanbul
(Ġstanbul Üniversitesi)
Üniversitesi)
Doç.
Doç. Dr.
Dr. Hasan
Hasan ABDĠOĞLU
ABDĠOĞLU (Balıkesir
(Balıkesir Üniversitesi)
Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet MARANGOZ
(Çanakkale
Mart Üniversitesi)
Doç. Dr. Ġsmet
PARLAKOnsekiz
(Pamukkale
Üniversitesi)
Doç. Dr. M. Emin
ERÇAKAR
(Balıkesir
Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet MARANGOZ
(Çanakkale
Onsekiz
Mart Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa DEMĠRCĠ (Erciyes Üniversitesi)
Doç. Dr. M. Emin
ERÇAKAR
(Balıkesir
Doç. Dr. Nazan YELKĠKALAN
(Çanakkale
Onsekiz
Mart Üniversitesi)
Üniversitesi)
Dr. Mustafa
DEMĠRCĠ
(Erciyes
Doç. Dr. NurayDoç.
ERTÜRK
KESKĠN
(Ondokuz
MayısÜniversitesi)
Üniversitesi)
Doç. Dr. Oktay
ÖKSÜZLER
(Balıkesir
Üniversitesi)
Doç. Dr. Nazan YELKĠKALAN
(Çanakkale
Onsekiz
Mart Üniversitesi)
Sadık ÇUKUR
(Abant
Ġzzet Baysal
Üniversitesi)
Doç. Dr. Doç.
NurayDr.
ERTÜRK
KESKĠN
(Ondokuz
Mayıs Üniversitesi)
Doç. Dr. Sedat AZAKLI (Balıkesir Üniversitesi)
Doç. Dr.
Dr. Semra
Sadık ÇUKUR
(Abant Ġzzet
Baysal Üniversitesi)
Doç.
CERĠT MAZLUM
(Marmara
Üniversitesi)
Doç. Doç.
Dr. Sedat
AZAKLI
Dr. Sima
NART(Balıkesir
(Sakarya Üniversitesi)
Üniversitesi)
Doç.Dr.
Dr.Sedat
Suna YUMUġAK
KORKMAZ (Balıkesir
(Balıkesir Üniversitesi)
Üniversitesi)
Doç.
Doç. CERĠT
Dr. ġadan
ÇALIġKAN
(UĢak Üniversitesi)
Üniversitesi)
Doç. Dr. Semra
MAZLUM
(Marmara
Doç. Dr. Veysel AYHAN (Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi)
Doç. Dr. Sima NART (Sakarya Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet AYDIN (Balıkesir Üniversitesi)
Doç.
Dr.
KORKMAZ
Yrd. Doç. Dr. Suna
Alptekin
MOLLA (Balıkesir
(Balıkesir Üniversitesi)
Üniversitesi)
Doç.Dr.
Dr.Aydın
ġadanOKUYAN
ÇALIġKAN
(UĢak Üniversitesi)
Yrd. Doç.
(Balıkesir
Üniversitesi)
Doç. Dr.AYHAN
Burcu ĠġGÜDEN
(Balıkesir
Üniversitesi)
Doç.Yrd.
Dr. Veysel
(Abant Ġzzet
Baysal Üniversitesi)
Yrd.
(Kafkas Üniversitesi)
Üniversitesi)
Yrd.Doç.
Doç.Dr.Cebrail
Dr. AhmetMEYDAN
AYDIN (Balıkesir
Yrd. Doç. Dr. Derya ALTUNBAġ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Yrd.Doç.
Doç.Dr.
Dr.Ertan
Alptekin
MOLLA (Balıkesir
Yrd.
DEMĠRKAPI
(Balıkesir Üniversitesi)
Üniversitesi)
Yrd.
Doç.
Dr.Dr.
Aydın
OKUYAN
Yrd.
Doç.
Gülnil
AYDIN (Balıkesir
(Balıkesir Üniversitesi)
Üniversitesi)
Doç.
Dr. Hale KIRER
(Balıkesir Üniversitesi)
Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr.Yrd.
Burcu
ĠġGÜDEN
KILIÇ (Balıkesir
Yrd.
Doç.
Dr. Hicran
SEREL (Balıkesir
Üniversitesi)
Yrd.
Doç.
Dr.Cebrail
MEYDAN
(Kafkas Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. L. Yahya ESER (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Yrd.
Yrd.Doç.
Doç.Dr.
Dr.Çağrı
Lütfi ESENER
YALÇIN (Balıkesir
(BalıkesirÜniversitesi)
Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Yrd.
Derya
ALTUNBAġ
(Çanakkale
Onsekiz
Mart Üniversitesi)
Doç.
Dr. M. Emin
KARABAYIR
(Kafkas
Üniversitesi)
Yrd.Doç.
Doç.Dr.
Dr.Ertan
Metehan
YILGÖR (Balıkesir
(Balıkesir Üniversitesi)
Üniversitesi)
Yrd.
DEMĠRKAPI
Yrd.
Doç.
Mine
BĠNĠġ (Balıkesir
(BalıkesirÜniversitesi)
Üniversitesi)
Yrd.
Doç.
Dr.Dr.
Gülnil
AYDIN
Yrd. Doç. Dr. Musa GÖK (Balıkesir Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Hale KIRER (Balıkesir Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Nida ABDĠOĞLU (Balıkesir Üniversitesi)
Yrd.
Yrd.Doç.
Doç.Dr.
Dr.Hicran
Özgür SEREL
BĠYAN (Balıkesir
(Balıkesir Üniversitesi)
Üniversitesi)
Yrd. Doç.
L. Dr.
Yahya
ESER
(Karadeniz
Teknik Üniversitesi)
Yrd.Dr.
Doç.
Özlem
KIZILGÖL
(Balıkesir
Üniversitesi)
Yrd.
Doç.
Recep
KILIÇ (Balıkesir
(BalıkesirÜniversitesi)
Üniversitesi)
Yrd.
Doç.
Dr.Dr.
Lütfi
YALÇIN
Yrd. Doç. Dr. Sedat YUMUġAK (Balıkesir Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. M. Emin KARABAYIR (Kafkas Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Tuncer ÇALIġKAN (Balıkesir Üniversitesi)
Yrd.
YILGÖR
(Balıkesir
Yrd.Doç.
Doç. Dr.
Dr. Metehan
Tuncer ÖZDĠL
(Celal
Bayatr Üniversitesi)
Üniversitesi)
Dr. Metin
ULUKÖY (Balıkesir
Yrd.Yrd.
Doç.Doç.
Dr. Yusuf
AYMANKUY
(Balıkesir Üniversitesi)
Üniversitesi)
Yrd. Doç.
Dr.Doç.
Zafer
(Bülent
Ecevit Üniversitesi)
Üniversitesi)
Yrd.
Dr.ÖZTÜRK
Mine BĠNĠġ
(Balıkesir
Yrd. Doç. Dr. Zehra
(Karadeniz
Teknik Üniversitesi)
Üniversitesi)
Yrd.ABDĠOĞLU
Doç. Dr. Musa
GÖK (Balıkesir
Yrd. Doç. Dr. Zeynep YÜCEL (Balıkesir Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Nida ABDĠOĞLU
(Balıkesir
Üniversitesi)
Dr. Aziz
TURHAN
(BDDK)
Yrd. Doç. Dr. Dr.
Özgür
BĠYAN
(Balıkesir
Üniversitesi)
Ġlhan
ġAHĠN
(T. Vakıflar
Bankası)
Dr. Özlem
Murat ERTUĞRUL
(Hazine MüsteĢarlığı)
Yrd. Doç. Dr.
KIZILGÖL (Balıkesir
Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Recep KILIÇ (Balıkesir Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Tuncer ÇALIġKAN (Balıkesir Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Tuncer ÖZDĠL (Celal Bayar Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Yavuz AKÇĠ (Adıyaman Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Yusuf AYMANKUY (Balıkesir Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Zafer ÖZTÜRK (Bülent Ecevit Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Zehra ABDĠOĞLU (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Zeynep YÜCEL (Balıkesir Üniversitesi)
Dr. Aziz TURHAN (BDDK)
Dr. Can ÖZTÜRK (BaĢkent Üniversitesi)
Dr. Evren ĠPEK (Balıkesir Üniversitesi)
Dr. Ġlhan ġAHĠN (T. Vakıflar Bankası)
Dr. Murat ERTUĞRUL (Hazine MüsteĢarlığı)
Dr. Ömür KIZILGÖL (Balıkesir Üniversitesi)
Dr. Sevda AKAR (Balıkesir Üniversitesi)
Download

Editörden - Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi