Sayı
Yıl
Nisan 2014
Fakültemizden
Bu sayıda:
Fakültemizden
Depresyon Tanısı
TAGEM Proje Sunusu
: 40
:4
1
1
2
Füze Yakıtı
3
Lider
3
Deriden Gübre
4
• Bölümümüz Öğretim üyeleri Doç. Dr.
Abdurrahman DOKUZ, Y.Doç. Dr. Enver
AKARYALI ve Y.Doç.Dr. Alaaddin VURAL 67. Türkiye Jeoloji Kurultayına bildiri ile katılmışlardır.
• Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç.
Dr. Ferkan SİPAHİ'nin "Eğrikar (Torul,
Gümüşhane, Kd Türkiye) Skarn Cevherleşmesinin Mineral Kimyası, Sıvı
Kapanım ve Duraylı İzotop Bileşimlerinin Araştırılması" adlı projesi TÜBİTAK başlangıç Ar-Ge 3001 Proje kapsamında kabul edilmiştir.
• Eda Feyza AKYÜREK Makine Mühen-
disliği bölümümüzde Yrd. Doç.Dr.
Kadrosunda göreve başladı.
• Ebru Emine ŞÜKRÜOĞLU Makine
Mühendisliği bölümümüzde
Yrd.
Doç.Dr. Kadrosunda göreve başladı.
• Talat ÖZDEN Elektrik Elektronik
Mühendisliği bölümümüzde
Yrd.
Doç.Dr. Kadrosunda göreve başladı.
• Efsun Sefa SEZER Yazılım Müh.
Bölümünde Araş.Gör. Kadorsunda
göreve başladı.
• Hülya YILMAZ ve Ferit EROL Harita Müh. Bölümünde Araş.Gör.
Kadorsunda göreve başladı.
Depresyon Tanısı Kan Tahlili ile Mümkün mü ?
Yaşamak bir
dağa
tırmanmak gibidir. Tırmandıkça
yorgunluğunuz artar,
nefesiniz
daralır ama
görüş açınız
genişler
Depresyon belirtilerinin
klinik olarak incelenmesi için bugüne kadar her
SERT proteinini ayrıntılı
yi ortaya çıkarmayı başardı-
olarak
lar.
inceleyerek,
serotonin taşınma mikta-
hangi bir kanıt yoktu.
kanda bulunmakta ve be-
Avusturyalı bir grup araştırmacı
kandaki
seviyesi
ile
yindeki depresyonla ilgili
serotonin
faaliyetleri düzenleyip, dep-
beyindeki
resyon hallerinde savunma
depresyon belirtileri ara-
sağlamakta. SERT proteini
sında bir bağlantı kurmayı
savunma işlemlerini kanda-
başardılar. Avusturyalı araş-
ki serotonin düzeyini belirli
tırmacıların bu buluşu ile
düzeyde tutarak sağlıyor.
yakın zamanda depresyon
belirtileri kan tahliliyle ortaya çıkabilecek.
Avusturyalı
ekip
nöral
depresyon
ağındaki
bu
bağlantıya kanda bulunan
Avusturyalı Doçent Doktor Lukas Pezewas başkanlığında
SERT proteini beyin ve
çalışan
grup
trombositlerdeki serotonin
rı ile beyindeki nöral dep-
miktarını
MR
eşliğinde
resyon ağı arasındaki ilişki-
kontrol ederek ulaşmışlar.
Sayı
Yıl
: 40
: 4
Haber Bülteni
Sayfa 2
“Endüstriyel Toz Ekşi Maya Üretiminde Farklı Kurutma Yöntemleri, Proses ve
Kullanım Koşullarının Araştırılması” konulu projenin başlangıç tanıtım toplantısı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Ar-Ge Destek Programı Kapsamında
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel
ekmeğin raf ömrünü ve kalitesini arttırüniversitelerde yapılan Ar-Ge nitelikli mada doğal bir çözüm yolu olduğu bildiprojelerin, üniversite sanayii iş birliğini
rildi.Günümüz tüketim
Müdürlüğü
alışkanlıklarının
(TAGEM) tarafından destekle-
yapay katkıları terk
nen, Gümüşhane Üniversitesi-
etme,
nin yürütücü kuruluş olarak
doğal ve fonksiyonel
görev yaptığı, “Endüstriyel
gıdalara dönüş yö-
Toz Ekşi Maya Üretiminde
nünde değiştiği, bu-
Farklı Kurutma Yöntemleri,
radaki en büyük so-
Proses ve Kullanım Koşulla-
runun
rının Araştırılması” konulu
yöntemlerin endüstri-
projenin başlangıç tanıtım top-
yel ölçekte üretime
geleneksel,
geleneksel
aktarılamaması oldusağlarken, yapılan projelerin endüstriyel ğu belirtildi. Anadoludaki küçük ölçekli
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
olarak uygulanabilir olmasının proje ekmek fırınlarında geniş kullanım yeri
Toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.
niteliğini arttırdığını belirtti ve fakülte bulan ekşi mayanın, gerek fırınlarda geToplantıya Gıda Tarım ve Hayvancılık
olarak bu tür çalışmaları desteledikleri- rekse evlerde kullanıma hazır forma döBakanlığı Gümüşhane
lantısı
24.04.2014
tarihinde
il müdürlüğü, Sanayi
nüştürülmesi, böylece hem
ve Teknoloji Bakanlı-
geleneksel bir yöntemin
ğı İl Müdürlüğü, İs-
sürdürülebilirliğinin sağla-
tanbul Halk Ekmek,
ması hem de ekşi mayanın
Fimak Makine davetli
besinsel,fonksiyonel fayda-
olarak katılmışlardır.
larından tüketicinin yarar-
Proje
lanmasının
ekibinde
yer
bu
projenin
alan, Gıda mühendis-
temel hedefi olduğu belir-
liği Bölüm Başkanı
ten proje sunumunun ar-
D o ç . D r . A l i
dından, proje içeriği hak-
kında görüş alış verişinin
yü rü tü cüs ü yapılması ve proje uygulama alanının
Yardımcısı Yrd.Doç.Dr.Cemalettin BalÖğr.Gör.Müge Hendek Ertop tarafın- gezilmesi ile toplantı son buldu. Proje
tacı ile Arş.Gör.Fırat Yılmaz ve
dan yapılan sunumda, Gıda Tarım ve kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalaArş.Gör.Merve İlter’in de katıldıkları
Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2013 rın üniversitemize ve ülkemize önemli
toplantının açılış konuşmasını yapan
yılında yapılan yasal düzenleme ile katma değer sağlamasını diliyor, proje
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
ekmekte kullanılan 17 katkı maddesi- ekibine başarılar diliyoruz.
Dekanı Sayın Prof.Dr.Murat Küçük,
nin kaldırıldığı, ekşi maya kullanımının
Gündoğdu,
Dekan
ni
bildirdi.
Proje
Sayı
Yıl
: 40
: 4
Haber Bülteni
Sayfa 3
TÜBİTAK’ta Türkiye’nin İlk Yerli Füze Yakıtı
Savunma sanayinde önemli projelere imza atan TÜBİTAK, milli seyir
füzesi, beton delici bomba, akıllı
bomba, lazer güdümlü füze
dedektörü, füze ve güdüm kitlerinde
kullanılan ısıl pilleri yerli olarak geliştirerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
kullanımına sundu. Kurum mühendisleri son olarak dünyada sadece
gelişmiş birkaç ülkenin üretebildiği
füze yakıtını yerli imkanlarla geliştirmeyi
başardı. JP-10 kodlu
yakıt, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) araştırmacılarının 2 yıllık çalışması sonucu geliştirildi ve enstitünün altyapı imkanları kullanılarak mini pilot tesiste
üretilmeye başlandı.
Tesiste üretilen 100
litrelik JP-10 sentetik yakıtı, geçtiğimiz aylarda ROKETSAN A.Ş.’ye
araştırmalarında kullanmak üzere
teslim edildi.
Özel reaktörlerde bir dizi kimyasal
reaksiyon ile üretilen füze yakıtı,
kalite açısından da sınıfı geçerek
uluslararası standartlara uygunluk
sertifikası aldı.
Türkiye’nin İlk Yerli Füze Yakıtı
Üretildi
Dünyadaki En İyi Füze Yakıtı
“Bir insanın nasıI
güIdüğünden
terbiyesini, neye
güIdüğünden akıI
seviyesini
anIarsın.”
MevIana
JP-10 füze yakıtının dünyada üretilen
en iyi füze yakıtı olduğunu açıklayan
Bakan Nihat Ergün, yakıtın yüksek
itme gücüne sahip olduğunu söyledi.
JP-10’un yine TÜBİTAK tarafından
geliştirilen milli füze SOM’un yakıtı
olarak kullanılabileceğine de değinen
Bakan Ergün, yeni geliştirilecek tüm
turbojet motorlu füzelere de uygun
olduğunu kaydetti. Ergün, bu tür stratejik ürünler sayesinde savunma
sanayinde
dışa bağımlılığın
azaltılmasının ayrı
bir önem
taşıdığını
da belirtti.
TÜBİTAK UME’de kurulan mini füze yakıtı tesisinin günlük 10 litrelik kapasiteye sahip olduğunu dile getiren Ergün, “Şu anda manuel sistem olan
pilot üretim tesisinde yapılan optimizasyon çalışmalarıyla bilgisayar kontrollü tam otomatik pilot tesis kurulması için gerekli olan bütün hazırlıklar
yapıldı. TÜBİTAK UME bu yeni pilot tesis için fizibilite çalışmasını tamamladı. Kurulacak olan yeni tesiste
üretim kapasitesi günlük 100 litreye
kadar çıkabilecek. Böylelikle litre maliyeti de düşürülmüş olacak.” diye
konuştu.
Hem Pahalı Hem Temini Zor
Şimdiye kadar ithal edilen füze yakıtının litre fiyatının daha ucuz olmasına
rağmen astronomik fiyatlarla karşılaşıldığını açıklayan Bakan Ergün, şunları söyledi: “Fiyattan daha önemlisi
istenilen an temin edilememesidir.
Belli başlı gelişmiş ülkeler üretiyor ve
satarken bazı şartlar koşuyor. Mesela
savaş anında temin edememe gibi
sorunlar olabiliyor. Bu nedenle stratejik bir ürün ve biz bunu yerli olarak
geliştirmeyi başardık.”
İyi Bir Lider Olmanın Altın
Kurallarını
Geleceğiniz için hazırlanın: Kariyer
yolculuğunuz esnasında, birçok liderlik
yeteneği öğreneceksiniz,
aşağıdaki tavsiyeler de kariyerine hızlı
bir başlangıç yapmanızı sağlayacak.
İstekli olduğunuzu gösterin: Kişisel
enerji bulaşıcı bir şeydir. Yapılan iş ne
olursa olsun, o işe karşı istekli olduğunuzu gösterin. Diğer insanlar bunu
gördüğünde onlar da işlerinde istekli
olmaya başlayacaklar.
İyimserlik yaratın: İşyerinde negatiflik,
yıkıcı etkiler yaratabilir. Mesela patronunuz, bir projedeki yanlışlığı değil,
sizden gelecek çözüm önerisini duymak ister.
Yeniliklere açık olun: Yeniliklere karşı
koyarsanız, iş hayatınızda başarılı olamazsınız. Mesela yeni bir projeye gönüllü olun ve değişim için diğer çalışma
arkadaşlarınıza öncü olun.
Takım çalışmasına yatkın olun: Günümüzde şirketler az kaynakla çok iş yapmak zorunda kaldıkları için takım çalışmalarına çok önem vermeye başladılar.
Tek başınıza çalışmakta ısrar edip,
başkalarını kontrol ederseniz, kariyer
yolculuğunuzda zorluk çekersiniz.
Bir Liderin Görevleri Nelerdir
Bir projede liderlik yapmanız gerektiğinde, kendinize yeni özellikler eklemelisiniz. Mümkün olduğunca çalışanlarınıza yetkiler verin. Projelerinizi, doğru
kişilere verdiğinizden emin
olun. Kendinizi işinize adamak, liderlik
görevinizin en önemli kısmıdır. 8 saat
çalışmak, bir işe kendinizi
adadığınızı göstermez. İşinize ve kendinizi geliştirmeye bir gün içerisinde minimum 12 saat ayırın.
Sizin özelliklerinizi tamamlayan çalışanları işe alın. Size benzeyen elemanlar aldığınızda, başarılarınızı kısıtlamış
olursunuz. Becerilerinizden farklı becerilere sahip olan elemanları işe
alırsanız, hedefinize daha kolay ulaşırsınız.
Bu işi yapan arkadaşlarınızdan öneri
alın. Bir projede ilk defa liderlik yaptığınızda, her şeyi
bilemezsin. Bu işte en başarılı olan arkadaşlarınıza, bu işte nasıl başarılı olduklarını sorun.
Çalışanlarınız yanında olun. Onlara ne
kadar güvendiğinizi gösterin.
Sayı
Yıl
: 40
: 4
Sayfa 4
Haber Bülteni
Türkiye’de İlk Kez Deri Atıklarından Organik Gübre Üretildi
Türkiye’de deri üzerine faaliyet gösteren tek Ar-Ge Merkezi olan
Kazlıçeşme Ar-Ge, TÜBİTAK desteğiyle Türkiye’de ilk kez deri atıklarından organik gübre üretti. Projeyle
yüksek oranda krom içeriği bulunan
ve depolanması önemli sorunlar
oluşturan organik deri atıklarının
ekonomiye katma değerli olarak
yeniden kazandırılması sağlandı.
Çevresel kirlenme günümüzde tüm endüstriyel üretimler için en önemli sorunlardan birini teşkil ediyor. Türkiye’nin
önde gelen sanayilerinden deri endüstrisi de oluşturduğu katı ve sıvı atıklardan
dolayı tüm diğer endüstriyel üretim çeşitlerinde olduğu gibi çevresel bir baskı
altında bulunuyor. Üretimde hammadde
olarak kullanılan ham küçükbaş ve büyükbaş derilerin ağırlık olarak ancak
yüzde 20'si mamul haline dönüşürken,
ağırlık üzerinden oluşan yüzde 80 oranındaki organik atık da bertaraf ediliyor.
Bu noktadan yola çıkan Kazlıçeşme ArGe, yüksek oranda krom içeriği bulunan
ve depolanması önemli sorunlar oluşturan organik deri atıklarının ekonomiye
katma değerli olarak yeniden kazandırılması amacıyla 2011 yılında Ar-Ge faali-
yetlerine başladı ve proje sonunda bu atıklardan hayvansal kaynaklı amino asit içerikli organik bitki besin ürünlerini geliştirdi.
Büyük bir özveri ve takım çalışması ile
başarıya ulaştıklarını belirten proje koordinatörü S. Uğur Başyiğit, “Deri üretimi
sırasında ortaya çıkan katı atıkların elimine
edilmesi uzun yıllardır deri endüstrisi için
çözümü çok zor olan bir problemdi. Deri
fabrikaları, organik atıklarından kurtulmak
için bunları ücret ödeyerek özel depolama
alanlarına naklediyorlardı. Geliştirdiğimiz
projeyle Türk deri sanayinin önemli bir
atık problemini teşkil eden ve önemli bir
azot kaynağı olan organik deri atıklarından
kollajen proteininin bitki beslemeye uygun
olabilecek şekilde ileri düzeyde işlenmesiyle geri kazanılmasını ve tarım sektöründe
tekrar kullanılmasını başardık” dedi.
İthalata Bağımlı Sektöre Umut Oldu
Hayvansal kaynaklı amino asit içerikli organik bitki besin ürünlerinin Türkiye’de ilk
kez üretildiğini belirten proje koordinatör
yardımcısı Aykut Sancaklı ise “Bilindiği
gibi amino asit içerikli organik bitki besinleri, bitki gelişimi ve ürün verimliliği açısından büyük önem taşıyor. Bu tip ürünler
tarım sektörü tarafından yoğun olarak
talep ediliyor. Projemize başlamadan önce
sektör, amino asit esaslı bitki besin ürünleri açısından yurt dışına bağımlıydı ve
özellikle uzak doğu ülkelerinden ithalatı
yapılıyordu. Ancak hayvansal kaynaklı
gübrelerin ithalatının yasak olması, bu
ürünlerin sektör tarafından kullanılmasına
büyük engel teşkil etmekteydi. Bu anlamda tarım sektörü bitkisel kaynaklı gübreleri tercih ediyor ya da hayvansal kaynaklı
gübreler kaçak yollarla Türkiye’ye ithal
ediliyordu. Projemizde çevre, insan, hayvan ve halk sağlığı parametreleri açısından güvenli ve kontrol altında üretilmiş,
yüksek kalitede faydalı ürünler geliştirerek
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK ve DOĞA
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bağlarbaşı Mah.
29100 GÜMÜŞHANE
Telefon: 0 456 233 74 25 pbx
Faks: 0 456 233 74 27
E-posta: [email protected]
Editör:
Yrd.Doç.Dr. Cemalettin BALTACI
bu alandaki yurt dışına bağımlılığı azaltmayı,
hatta ihracat imkânı oluşturmayı hedefledik.
2011 yılında başlayan projemiz sayesinde deri
sanayinin büyük sorunu olan katı organik
atıklarından Türkiye’nin ilk hayvansal kaynaklı amino asit içerikli gübresini ürettik ve bu
konuda ülkemizdeki ilk tescili alarak daha
proje tamamlanmadan ticarileştirme imkanı
bulduk” diye konuştu.
Deri Endüstrisinde 3R Dönemi
Sıfır atık ile üretimin daha sağlıklı bir çevre ve
temiz bir dünya anlamına geldiğini; toplumun
bu konudaki duyarlılığının her geçen gün
arttığını belirten proje koordinatörü Başyiğit,
“Günümüz endüstriyel üretimlerinde İngilizcede 3R " Reduce, Reuse, Recycle" ( AzaltYeniden Kullan-Dönüştür) şeklinde ifade
edilen temiz üretim teknolojileri yaklaşımının
önemi biliniyor. Deri üretiminde ortaya çıkan
farklı hacim ve kirlilik yüküne sahip katı atıkların azaltılmasının ve yeniden kullanılmasının temiz üretim anlayışının bir gereği olduğuna inandık. Kirletici bir sektör olduğu düşünülen deri sektörünün atıklarının doğaya
verdiği zararın ve tüm deri üreticilerinin artan
atık maliyetlerinin önüne geçmeyi hedefledik”
dedi.
Organik Gübre Yüzde 60’a Varan Verim
Artışı Vaat Ediyor
2013 yılı itibarı ile projeyi satın alan bir firma,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koruma
Kontrol Genel Müdürlüğü onaylı Türkiye'nin
ilk ve tek hayvansal organik gübre üretim
tesisinde organik gübre üretimine başladı.
Proje kapsamında, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesinde 15.000 m2’lik alanda yılda
3.000 ton hayvansal kaynaklı organik gübre
üretiliyor.
Projeyle Türkiye'de ilk defa hayvansal kaynaklardan üretilen ve LETAMİN® serisi
olarak adlandırılan yüksek organik azot içerikli protein kaynağı ürünlerin uygulandığı
alanlarda bitki daha iyi beslenerek mahsulde
yüzde 60’a varan verim artışı görülüyor.
Download

Nisan - Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi