KARBON MONOKSİT
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü
 Yanıcı




Zehirli
Renksiz
Kokusuz
Tatsız bir gazdır
Karbon Monoksit Zehirlenmeleri
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü

Kapalı ortamda Kömür / Gaz sobası / Mangal /
Ocak / Egzos gazının iyi yanmaması sonucu
açığa çıkar

Solunum yapılırken fark edilmez

KISA SÜREDE TIBBĠ MÜDAHELE YAPILMAZSA
ÖLÜMLE SONLANABĠLĠR
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü


Ġyi yanmamıĢ bir kömür yanma sırasında
oda içindeki oksijeni yakıcı olarak kullanır
Eğer odada yeterli havalandırma yoksa
yanma sonucu oluĢan gazlar oda içine
birikir
 Karbon monoksit oda içinde belli yoğunluğa
ulaĢtığında ölüme neden olur
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü
 Uyku esnasında vücut karbon monoksit
zehirleme etkisini algılayamaz

Ölüm olayları genelde gece saatlerinde olur

Gündüz zehirlenme belirtileri fark edilebilir
Zehirlenme Belirtileri
 BaĢ ağrısı
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü







BaĢ dönmesi
Yüzde pembe renk
Terleme
Kulak çınlaması
Bulantı / Kusma
Solunum zorluğu
Siyanoz


Bayılma hissi
Tansiyon
düĢüklüğü
 Kaslarda gevĢeme
 Hareket edememe
 ġuur kaybı
 Koma
 Ölüm
Sobalardan kaynaklanan ölümler
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü



% 35 yatak odasında
% 25 oturma odası veya salonda
% 10 banyoda gerçekleĢmektedir
Soba ve Kömürle ilgili önlemler
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü

Ġthal kömür daha zor tutuĢur

Ġthal kömürün ısı değeri yüksektir ve ateĢ
tuğlalı dökme sobalarda yakılmalı


Soba satın alırken TSE belgeli
Yanma verimi yüksek olanlar tercih
edilmelidir
Bacanın hazırlanması
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
 Soba kurulmadan önce bacalar temizlenmeli

Rüzgarın yönünü ayarlamak için bacaya
Ģapka takılmalı
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü
Rüzgara göre yön alan bir baca şapkası
Sabit bir baca şapkası
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü
Bacanın hazırlanması
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü

Bütün bacalar
çatıdan en az 1 metre
yüksekte olmalı
 Bacalar en yakın
binadan en az 6 metre
uzakta olmalı
Sobanın hazırlanması
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü
Soba
Odanın içinde
En uygun yere
yerleştirilmeli
Mobilyalara uygun uzaklıkta
kurulmuş bir soba
Sobanın hazırlanması
 Sobanın altına yanıcı
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü
altlık konmalı
 Bu amaçla mermer
kullanılabilir
Mermerden yapılmış uygun bir
soba altlığı
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü
 Soba duvardan en az 50 / en çok 150 cm
uzağa kurulmalı
 Fazla dirsek ve borudan kaçınmalı
 En fazla iki dirsek kullanılmalı
 Boru ve bacada kurum / katran oluşumu
 Tıkanma
 Gaz sızma olasılığı azalır
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü
 Soba borusu bacaya fazla

sokulmamalı
Boru bacayı
daraltmamalı
Zorunlu olmadıkça fazla dirsek kullanılmamalı
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü
 Soba / dirsek / boru eklem
yerleri duman sızdırmamalı
 Eklem yerleri birbirine
geçirilmeli
uygun
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü
Baca ve Soba borusu
bağlantısı uygun
biçimde yapılmalı
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü
 Sobanın içi kullanılmadan
önce mutlaka temizlenmeli
 Elektrik süpürgesi
kullanmak en pratik yoldur
Soba içinin temizlenmesi
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü
Temiz ve
yakılmaya
hazır bir soba
Sobanın Yakılması
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü
Sobanın
en fazla
üçte ikisini
kömür ile
doldurmalı
 Sobada
B
U
R
S
A
tutuĢturmayı
mutlaka üstten
yapmalı
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü
 Sobayı alttan tutuĢturduğumuzda
kömürün
içindeki uçucu maddeler yanmadan dıĢarı gider
Soba tutuşuncaya kadar
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü
Sobanın
alt ve üst
deliklerini açık
tutmalı
Soba tutuştuktan sonra
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü
Sobanın
deliklerini
kademeli olarak
kapatmalı
Yanmakta olan sobaya
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü
Kesinlikle
yeni kömür
ilave etmeyin
Kömür sobanız sönmemiş ise
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü
Yanan kömür
üzerine
su dökerek
söndürmeyin
Sobada Yakılmaması Gerekenler
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü







Lastik
Plastik
Boya
Araba lastiği
Asfalt
Tıbbi atıklar
Çöpler
sobada yandığı zaman
çevreye
çok zararlı ve zehirli
kirletici gazlar
bırakır
AġIRI NEMLĠ KÖMÜR VE ODUN
KULLANMADAN ÖNCE KURUTULMALIDIR
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü
SOBALARINIZI HER GÜN
BACALARINIZI YILDA EN AZ BİR DEFA
MUTLAKA TEMİZLEYİNİZ
Soba Kullanırken Dikkat Edilmesi
Gerekenler
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü
 Lodoslu / fırtınalı havada sobayı yakmayın





Yatmadan önce sobayı söndürün
Soba yanarken uyumayın
Soba söndükten sonra içini iyice temizleyin
Sobayı üstten yakın
Soba borusuna çamaĢır kurutmaya yönelik
aksesuarlar takmayın
Soba Kullanırken Dikkat
Edilmesi Gerekenler
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü

Sık sık baca tepmesi oluyorsa baca deliği
uygun olmayabilir
 Rüzgar yönüne göre yön değiĢtiren baca
kapakları taktırın
 Bacaları ayda bir kez temizleyin
Sobalı bir odada otururken
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü
 yorgunluk



halsizlik
baĢ dönmesi
baĢ ağrısı
 uyku hali



bulantı / kusma
görme bulanıklığı
huzursuzluk
hissettiğinizde
PENCEREYĠ VE KAPIYI AÇIN
ODAYA TAZE HAVA GĠRMESĠNĠ SAĞLAYIN
SONUÇ
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü



Yukarıdaki uyarılara uyulduğunda
Ġyi ısınma sağlanır
%20 yakıt tasarrufu yapılabilir
Sobadan zehirlenme riski en aza indirilir
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü
ŞOFBEN KAZALARI
Şofben kazalarını tanımak için temel
bilgiler
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü
 Elektrikle çalıĢanlar daha çok termostat arızası
nedeniyle kazan patlamalarına sebep olmakta,
hastalar sıcak su yanıkları ile karĢılaĢmaktadırlar
 LPG ile çalıĢan Ģofbenler de bazen kazalara
sebep olmaktadır. Ancak bu kazalar, ortamdaki
oksijenin yanma sırasında tüketilmesine bağlıdır
 LPG zehirli değildir ancak 6 m2 den küçük, iyi
havalandırılmamıĢ mekanlarda Ģofben
kullanıldığında, ortamdaki oksijen süratle
tükenmekte, kazazedeler bu yüzden
kaybedilmektedir
Alınması Gereken Önlemler
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü









ġofbeni iyi çeken bir bacaya bağlayın
6 m3 den küçük mekanlarda kullanmayın
ġofben / tüp arası hortum 125 cm den az olmalı
Banyoya hava giriĢi olmalı
Banyoyu içerden kilitlemeyin
Koku hissettiğinizde Ģofbeni kullanmayın
Banyodan uzun süre çıkmayan kiĢiyi kontrol edin
Korsan tüp kullanmayın
Gaz kaçağını kibrit ve çakmakla kontrol etmeyin
Yapılması Gerekenler
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü
 Paniğe kapılmayın
 Gaz kaçağı olan mekanlarda 1
dakikadan uzun süre durmayın
 Pencereleri / kapıları açın
 Elektrik düğmesine dokunmayın
 AteĢ yakmayın
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü
 Hastayı bulunduğu yerden çıkarın
 Yardım isteyin
 Zehirlenen kiĢiyi sırtüstü yatırın
 Çukur ve kuytu yerleri süpürerek gazı
havalandırın
İLKYARDIM
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü
 Hasta bulunduğu yerden temiz havalı yere
taĢınmalı
 Hemen suni solunum yapılmalı
 Vakit kaybetmeden oksijen verilmeli
B
U
R
S
A
S
A
Ğ
L
I
K
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü
TEŞEKKÜR
EDİYORUZ
Download

Sobanın hazırlanması - Mudanya Devlet Hastanesi