VETERİNER HALK SAĞLIĞI ve ZOONOZ HASTALIKLAR PROJESİ
EĞİTİM KİTABI
Proje Yürütücüsü
Emine ÇĠFTÇĠ
Enstitü Müdürü
Proje Koordinatörleri
Dr. M. KürĢat IġIK (Konya Vet. Kont. Enst. Md.)
Dr. Murat ġEVĠK (Konya Vet. Kont. Enst. Md.)
M. Selman KARMAN (Konya BüyükĢehir Bel. Vet. ĠĢl. ġb. Md.)
Yusuf IġIKLIER (Konya BüyükĢehir Bel. Vet. Hek.)
Duran GÜNDOĞDU (Konya Ġl Milli Eğitim Md.)
Editörler
Dr. Murat ġEVĠK
Dr. Hasan AYDIN
Vet. Hekim Serpil EKĠCĠ
Dr. Vet. Hekim Müge DOĞAN
Baskı – Cilt
Olgun-Çelik Ofset Matbaa
Büsan OSB. F. Çakmak Mh.
10670 Sk. No:26/D
Karatay / KONYA
T: 0332 342 32 20
www.olguncelikofset.com
Sertifika No: 282 37
Mart, 2014
ISBN: 978–605–4672-54-7
Yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlara aittir. Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı
yapılabilir. Kitabın bir kısmının ya da tamamının çoğaltılması için Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü
Müdürlüğünden izin alınmalıdır.
Bilindiği üzere insan kainatta tek baĢına yaĢayan bir varlık olmayıp ekolojik bir çevre
içerisinde yer alır. Bu bağlamda insanın diğer canlılarla olduğu gibi hayvanlarla da birlikte
yaĢaması, hayvan ve hayvansal ürünlerden de yararlanması zorunluluk arz eder. Bunun
sonucu olarak insanın sağlığı için hayvan ve hayvansal ürünlerin sağlıklı, güvenilir olmasının
önemi aĢikardır.
Ġnsan ve halk sağlığının önemi, Kanuni Sultan Süleyman’ın,
“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi”
sözlerinde en güzel Ģekilde ifade edilir.
Günümüzde 200 civarında zoonoz hastalık belirlenmiĢtir. Zoonoz hastalıkların
sayısının fazla olması ve yayılma alanlarının geniĢ olması insan sağlığını olumsuz yönde
etkiler. Bu olumsuz etki yanında ayrıca büyük ekonomik kayıplara da sebep olmaktadır. Halk
sağlığının korunmasında zoonotik hastalıklarla mücadelenin önemi büyük olup, hastalıktan
korunmada eğitimin, sosyokültürel ve sosyoekonomik yapının da etkisi önemlidir.
Belediyemizin yıllardır sürdürdüğü baĢıboĢ hayvanların toplanması, bakım, besleme
ve rehabilitasyonu çalıĢmalarının yapıldığı geçici hayvan bakımevimizin ve hayvan
pazarımızın faaliyetleri de bu mücadelede etkin rol oynamaktadır.
Proje kapsamında, zoonoz hastalıkları tanıma, korunma yollarıyla ilgili önemli bilgiler
verilecektir. Eğitim projesine katkı sağlayan kurumlara, emeği geçen kurum çalıĢanlarına
teĢekkür eder, eğitimin çocuklarımız ve gençlerimiz için hedeflenen faydayı en üst düzeyde
sağlamasını temenni ederim.
Tahir AKYÜREK
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
ÖNSÖZ
Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü; Ülkemizin alan olarak en büyük ili olan Konya
dahil Afyon, Aksaray, Antalya, Burdur, Isparta, Karaman, Niğde olmak üzere bölgede
Hayvan hastalıklarının teĢhisi konusunda tek resmi kurum olarak hizmet vermektedir.
Enstitümüz bölgemizde akredite bir laboratuar Olan hizmetlerinin güvenirliliğinin yanı sıra
kurumlar arası diyaloğun artırılmasında üreticilerimizi ve yetiĢtiricilerimizi bilinçlendirmek,
sorunların çözümüne katkıda bulunmak için büyük bir gayret göstermektedir.
Hayvan hastalıklarının birçoğu ekonomik kayıplara neden olmasının yanında insanlara
bulaĢmalarından dolayı halk sağlığı açısından önem arz etmektedir. Zoonoz hastalıklar Dünya
Sağlık Örgütü’nünde tanımlandığı üzere hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara
bulaĢabilen hastalıklardır. Bu tanımdan da anlaĢıldığı gibi her iki grubun da birbirine hastalık
bulaĢtırma riski söz konusudur. Günümüzde hayvan kaynaklı hastalıklar insan sağlığına
yönelik ciddi tehditler oluĢturmaktadır. Bu hastalıkların görülmesinde sosyo-kültürel
alıĢkanlıkların ve sosyo-ekonomik durumun önemli etkileri bulunmaktadır. Zoonotik
hastalıklar birçok kurum ve kuruluĢun birlikte çalıĢması ile kontrol altına alınabilecek
dolayısıyla tehditlerinden korunmak mümkün olacaktır. “Bu gün yapamadıklarımızın
gelecekteki sonuçları ne olacak anlayıĢıyla hareket edilecektir.”
“Veteriner Halk Sağlığı ve Zoonoz Hastalıklar Projesi” adlı bu çalıĢmanın temeli
zoonoz hastalıkların tanıtılması, duyarlılığın artırılması, yeni nesillerimizin bilgilendirilmesi
çerçevesinde oluĢturulmuĢtur. Bu kapsamda amacımız hayvan sağlığını ve insan sağlığını
hastalıklardan korumaktır. Hedefimiz doğrultusunda projemizi destekleyen ve teĢvik eden
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüze, Konya
Valiliğimize, Konya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığımıza, Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Ġl
Halk Sağlığı Müdürlüğümüze, kitabın hazırlanmasında özveriyle çalıĢan Enstitü
personelimize, teĢekkür eder, ülkemizde nadir örnekleri olan bu kitabımızın baĢta
öğrencilerimize, yetiĢtiricilerimize ve sektörün ilgili tüm kesimlerine faydalı olmasını temenni
eder, saygılarımı sunarım.
Emine ÇĠFTCĠ
Enstitü Müdürü
Download

Untitled - Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü