ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ
YABANCI DĠLER YÜKSEKOKULU
2013/2014 AKADEMĠK YILI
ZORUNLU ve ĠSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI
5–6–7 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE YAPILAN YETERLĠLĠK SINAVI SONUÇLARI
AÇIKLAMALAR
YE (YETERLİ)



Yabancı Dil Hazırlık Programının baĢarı ile tamamlandığını ifade eder.
Yabancı Dil Hazırlık Programı zorunlu olan bölüm öğrencileri birinci sınıfa
baĢlayabilirler.
Ġsteyen öğrencilerimiz baĢarı durumlarını gösteren not dökümünü almak
içinYüksekokulumuza baĢvurabilir.
YS (YETERSİZ)




Yeterlilik Sınav notunda YETERSĠZ ifadesi bulunan öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık
Programına devam etmiĢ ancak yeterlilik sınavına girmek için ön koĢul olan 60 ve
üzeri not ortalamasını sağlayamamıĢlardır. Bu nedenle de yabancı dil yeterlik sınavına
girememiĢlerdir.
Yabancı Dil Hazırlık programının baĢarı ile tamamlanamadığını ifade eder.
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı bulunan bölümlere kayıtlı öğrenciler 20142015 Eğitim-Öğretim yılı Akademik takviminde ilan edilen tarihte yapılacak olan
Yeterlilik sınavına girmek zorundadırlar.
Ġsteğe bağlı olarak Yabancı Dil Hazırlık Programına kayıt yaptırmıĢ bölüm öğrencileri
önlisans/lisans eğitimlerine baĢlarlar.
DS (DEVAMSIZ)


Ġsteğe bağlı olarak Yabancı Dil Hazırlık Programına kayıt yaptırmıĢ bölüm öğrencileri
önlisans/lisans eğitimlerine baĢlarlar.
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı bulunan bölümlere kayıtlı öğrenciler 20142015 Eğitim- Öğretim yılı Akademik ilan edilen tarihte yapılacak olan Yeterlilik
sınavına girebilirler. Geçer not alan öğrenciler baĢarılı sayılarak lisans eğitimlerine
baĢlayabilirler. Bu sınava girmeyen ya da geçer not alamayan öğrenciler 2014 - 2015
Akademik yılında Yabancı Dil Hazırlık Programına devam etmekle yükümlüdür.
Öğrenci No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
110206031
110206033
120102086
120206063
130102001
130102006
130102007
130102009
130102013
130102018
130102020
130102022
130102025
130102030
130102034
130102036
130102037
130102038
130102043
130102044
130102047
130102049
130102050
130102052
130102053
130102055
130102057
130102059
130102060
130102061
130102062
130102063
130102065
130102069
130102072
130102074
130102076
130102078
130102080
130102082
130102083
130102085
130102086
130102092
130102093
130102096
130206001
130206008
Öğrenci Adı
Öğrenci Soyadı
Bölümü
HANDE
MELĠZ
BABAJAN
HÜLYA
K. FULYA
MELĠKE
ASLI
TUĞÇE
EBRU
ESRA
YASEMĠN
NĠL
SEMĠH C.
SÜMEYRA
KADĠR
EMRULLAH
RUMEYSA
HAMDĠ
HĠLAL
ĠPEK GÜL
ġEYMA
KADER
MERVE
TUĞCE
SEDA
NĠDA
ÖZGE CAN
ELĠF NAZ
NURġAH
SĠNEM
ÇĠĞDEM
MUHAMMED
SÜMEYYE
ĠREM ECE
MELTEM
FĠGEN
SAKĠNE
HAZAL
ESĠN
SEZĠN
EMĠNE
EREN
NURULLAH
SENA
CEYDA
ENGĠN
HATĠCE ECE
NAZLICAN
EDĠZ
YILDIZ
BEGMANOV
ÜSTÜN
KĠLĠMLĠ
BOZDOĞAN
AYAZ
YILDIZ
BALCI
AYDOĞDU
ġEVĠK
DUMAN
ĠKĠZ
TOMRUK
MENCĠK
AY
YILDIRIM
GÜNSEVEN
ÇOġĞUN
BÖLÜKBAġ
DENĠZ
ALAN
AKKUġ
GÜDÜK
KAYHAN
HANCI
CEYLAN
KIYAK
YILMAZ
ÖZ
KARACA
DURAN
DURMAZ
YENĠ
GÖZSÜZ
SIZAN
AKSU
ALDIÇ
KAPAN
ÖZELĠ
USLU
VARLIK
KILIÇ
ÇELEBĠ
ÇAGLAYAN
YILMAZ
DÜLĞER
PINAR
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
Yeterlilik Sınav
Notu
56
YETERSİZ
DEVAMSIZ
57
83
59
62
61
64
59
66
69
78
DEVAMSIZ
69
73
61
56
61
68
65
65
63
59
57
62
65
57
65
DEVAMSIZ
76
60
64
65
67
83
67
71
64
59
64
68
58
67
59
64
66
63
Harf
Notu
YS
YS
DS
YS
YE
YS
YE
YE
YE
YS
YE
YE
YE
DS
YE
YE
YE
YS
YE
YE
YE
YE
YE
YS
YS
YE
YE
YS
YE
DS
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YS
YE
YE
YS
YE
YS
YE
YE
YE
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
130206012
130206013
130206016
130206017
130206019
130206020
130206022
130206024
130206025
130206027
130206028
130206029
130206032
130206034
130206039
130206040
130206041
130206042
130206043
130206046
130206048
130206049
130206050
130206051
130206052
130206053
130206054
130206056
130206057
130206058
130102095
MELĠHA
TUĞÇE
TUĞBA
GÜLġAH
EMĠNE
BUKET
ASLI
SEDA
VĠLDAN
MERVE NUR
CANSU
SEMĠH
ġEYMANUR
ÇĠĞDEM
D. MERTCAN
ONUR
HATĠCE
SENA
CENNET
GÜNCE NUR
GĠZEM
METE
AYġEN
ÖZLEM
ZEYNEP
ALĠ EMRE
TUBA
MÜRÜVVET
GĠZEM
MERYEM
ERCAN
KARAASLAN
AKSOY
ESER
BOZAN
GÜLER
TUMBAR
CANBOGA
ERDĠL
AKDOĞAN
TUFAN
TÜZÜN
CAN
KUġ
DEMĠR
TARLAN
KAVASOĞLU
NEFES
YILMAZ
TUSKAN
ĠNCE
KURT
ESMER
KAYA
TUT
SAVCĠ
KEÇĠCĠ
PARLAK
YAZIR
ALTINTAġ
KABAHOR
KORKMAZ
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDE.
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRET.
80
58
63
65
58
66
54
65
60
63
69
55
68
61
66
57
59
64
66
DEVAMSIZ
66
71
63
61
59
65
59
66
57
67
0
YE
YS
YE
YE
YS
YE
YS
YE
YE
YE
YE
YS
YE
YE
YE
YS
YS
YE
YE
DS
YE
YE
YE
YE
YS
YE
YS
YE
YS
YE
YS
Download

ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI