T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Eğitim Dairesi BaĢkanlığı
SÜRELİDİR
18/08/2014
Sayı : 25126671-14.604.99/493/2657
Konu : Çocuk GörüĢme Odaları Eğitimi
............... CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞINA
Avrupa Birliği'nin finansmanı ve UNICEF'in teknik desteği ile Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi BaĢkanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürlüğü ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk
Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün paydaĢlığında yürütülen "Çocuklar için Adalet" Projesinin
1.4.3 nolu "Beyan/Ġfade alma sırasında görevli en az 100 personele eğitim verilmesi amacıyla
bir el kitabının geliĢtirilmesi ve eğitimlerin gerçekleĢtirilmesi" faaliyeti kapsamında; görüĢme
odaları kurulan ve kurulacak olan 26 pilot ilde görev yapan ağır ceza mahkemesi hakimleri ile
çocuk bürolarında görev yapan Cumhuriyet savcılarının ve çocuk veya çocuk ağır ceza
mahkemelerinde çalıĢan sosyal çalıĢma görevlileri ile çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemeleri
olmayan illerde ise aile mahkemelerinde görev yapan sosyal çalıĢma görevlilerinin
katılımıyla, dört grup halinde, Ankara’da "Çocuk GörüĢme Odaları Eğitimi" yapılması
planlanmaktadır.
Bu itibarla;
1.Grup 22-23 Eylül 2014,
2.Grup 29-30 Eylül 2014,
3.Grup 13-14 Ekim 2014,
4.Grup 20-21 Ekim 2014 tarihlerinde, Ankara’da gerçekleĢtirilmesi planlanan ikiĢer
günlük eğitim programının;
ĠSTANBUL (ÇAĞLAYAN), ĠSTANBUL (BAKIRKÖY), ĠSTANBUL (ANADOLU),
ĠZMĠR, ANKARA, ANKARA BATI, BURSA, ANTALYA, KAYSERĠ, ADANA, KONYA,
GAZĠANTEP, MERSĠN, SAMSUN, AYDIN, SAKARYA, MALATYA, DĠYARBAKIR,
ELAZIĞ, ERZURUM, ġANLIURFA, ESKĠġEHĠR, TRABZON illerindeki çocuk ve çocuk
ağır ceza mahkemelerinde çalıĢan sosyal çalıĢma görevlilerine,
Çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemeleri olmayan/faal olmayan ÇORUM,
ZONGULDAK, MANĠSA illerinde ise aile mahkemelerinde görev yapan sosyal çalıĢma
görevlilerine tebliğ edilmesi,
Eğitime katılmak isteyen sosyal çalıĢma görevlilerinin katılabilecekleri eğitim grup ya
da grupları ile iletiĢim bilgilerinin de yer aldığı dilekçelerinin; Doküman Yönetim Sistemi
(DYS) üzerinden 25 Ağustos 2014 Pazartesi gününe kadar BaĢkanlığımıza ulaĢacak Ģekilde
gönderilmesi, ayrıca baĢvuru sahiplerinin dilekçelerinin bir örneğinin de [email protected]
adresine iletilmesi hususunda,
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Ġbrahim ġAHĠN
Hâkim
Bakan a.
Eğitim Dairesi BaĢkan V.
EK: Dağıtım Listesi
*Bu evrak, 5070 sayılı Kanun hükmü uyarınca güvenli elektronik imza ile imzalanmıĢtır. Ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecektir.
_______________________________________________________________________________________________________________
Milli Müdafaa Cad. No: 20 Kat :9 Bakanlıklar/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat; Fatih ERKÂN Proje Yönetimi ve Eğitim Merkezleri
ġube Müdürü Telefon: (0 312) 414 70 07 - 70 06 Faks: (0 312) 219 64 17 e-posta: [email protected]
Elektronik Ağ: www.edb.adalet.gov.tr
GÖRÜŞME ODALARI KURULMASI PLANLANAN
26 PİLOT İL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
ADANA
ANKARA
ANKARA BATI
ANTALYA
AYDIN
BAKIRKÖY
BURSA
ÇORUM
DİYARBAKIR
ELAZIĞ
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
İSTANBUL
iSTANBUL (ANADOLU)
İZMİR
KAYSERİ
KONYA
MALATYA
MANİSA
MERSİN
SAKARYA
SAMSUN
ŞANLIURFA
TRABZON
ZONGULDAK
Download

Eğitim Dairesi Başkanlığı "Çocuklar için Adalet