T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
24/12/2015
Sayı :
61447256-903.02-E.10577/189322
Konu :
Taşra atamalı personelin mazeret atama planlaması
.................................CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞINA
Ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan taşra atamalı
personelin 2016 yılı mazerete dayalı naklen atama işlemlerinin yapılması planlanmıştır.
Bu itibarla; talepler arasında koordinasyonu sağlamak, personelin kurumlara dengeli dağılımını
temin etmek amacıyla Genel Müdürlüğümüzce taşra atamalı personelin Adalet Bakanlığı Memur
Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince komisyonlar arası aile birliğinin sağlanması
amacıyla naklen atanma taleplerinin değerlendirilmesi düşünülmektedir.
Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personel, eşinin
çalıştığı yere veya yakınına naklen atanma talebinde bulunabilecektir.
TaĢra Atamalı Personelin Aile Birliğinin Sağlanması Amacıyla Naklen Atanma Esasları
1.Aday memur olup olmadığına bakılmaksızın 01/02/2016 tarihi itibariyle memuriyette bir
yılını
doldurmuş
olmak
gerekmektedir.
2. Görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak naklen atanma
talebinde
3.
Aile
birliği
mazeretine
dayanarak
naklen
bulunulamayacaktır.
atama,
memurun;
a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması
veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda
eşinin
bulunduğu
yere,
b) Eşlerin her ikisinin de Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında çalışıyor
olması
halinde,
daha
fazla
hizmet
ihtiyacının
bulunduğu
yere,
c) Eşinin, farklı kurumda çalışıyor olması ve görev yaptığı kurumun öncelikli hizmet ihtiyacının,
gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle Bakanlıkça tespiti halinde eşinin görev yaptığı
kurumun
hizmet
ihtiyacının
bulunduğu
yere,
d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde
360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene
bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,
e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere,
atanması suretiyle yapılabilir.
Aile birliği mazeretine dayanarak naklen atanma isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum
ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin
başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi
adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e)
bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca
naklen atanma başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.
Aile birliği mazereti nedeniyle atananlar, göreve başladıkları tarihten itibaren sağlık, can
güvenliği ve hizmet gereği veya deprem, yangın, sel gibi doğal afet durumları hariç olmak üzere
bir yıl geçmedikçe, aile birliği mazereti nedeniyle yeniden atanamazlar.
4. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılan personelin bulundukları
kurumda 2 yıl hizmet süresini tamamlamış olması gerekmektedir.
BaĢvuru tarihinden sonra yapılan baĢvurular ve eksik belge ile baĢvuru yapanların
baĢvuruları değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.
EĢlerden her ikisi de ceza infaz kurumu ya da denetimli serbestlik müdürlüğü
personeli olanlardan, her ikisinin de baĢvuruda bulunması gerekmektedir. EĢlerin
kadro ve ihtiyaç durumu gözetilerek, uygun bir yerde birleĢtirmeleri yapılacaktır.
SözleĢmeli personelin mazerete dayalı yer değiĢikliği talebinde bulunabilmesi için
talep edilen yerde aynı unvan ve niteliğe haiz boĢ pozisyonun bulunması
gerekmektedir. BoĢ pozisyon bulunmaması halinde naklen atanma talebi hiçbir Ģekilde
karĢılanamayacaktır.
Aile birliği nedeniyle naklen atamalarda istenecek belgeler
1-
Dilekçe,
2Bağlı
olduğu
adalet
komisyonunun
muvafakat
kararı,
3- Eşine ait görev belgesi ile eşinin çalıştığı meslek veya kurum itibariyle kendisinin bulunduğu
yere veya yakınındaki bir bölgeye atanmasına imkân bulunmadığına dair belge; kamu personeli
olmayan eş için ise, talep edilen yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün
sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak
halen çalıştığına ve iş yerinin halen faaliyette olduğuna dair belge ya da milletvekili, belediye
başkanı
456-
Adlî
veya
ve
muhtar
Aile
idarî
veya
soruşturma
noter
ve
görevinde
nüfus
bulunduğuna ilişkin
kayıt
Hizmet
cezalar
sair
ile
bilgileri
güncel
kapsayan
sicil
belge,
örneği,
cetveli,
özeti,
7- Varsa disiplin cezalarına dair karar, iddianame veya kesinleşme şerhini içeren mahkeme
kararı
örnekleri,
8- Son iki yıl içerisindeki askerlik, aylıksız izin, raporlu ve açıkta geçen süreleri gösteren belge,
Komisyonca Yapılacak ĠĢlemler
1- Yazımız ekinde gönderilen EK-A inceleme formunun excel formatında büyük harflerle
kaydedilmesi, formun eksiksiz Ģekilde doldurulması ve komisyon başkanı tarafından
onaylanması,
2- EK-B başvuru formunun personel tarafından eksiksiz şekilde doldurularak imzalanması ve
mazerete ilişkin belgelerin eklenmesi,
3- Taleplerin ve eklerin en geç 11 Ocak 2016 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde
UYAP üzerinden gönderilmesi, atama evrakının fiziki gönderilmemesi,
4- Bununla birlikte EK-A inceleme formunun excel formatında [email protected] eposta adresine de gönderilmesi, değerlendirme ve atamaların kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde
yapılması açısından belirtilen esaslara titizlik gösterilmesi gerekmektedir.
BaĢvuru ve Değerlendirme Takvimi
28 Aralık 2015 -05 Ocak 2016 tarihleri arasında başvuruların alınması,
06 - 08 Ocak 2016 tarihleri arasında başvuruların komisyonlarca değerlendirilmesi,
11 Ocak 2016 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini, yazımızın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına
iletilmesini ve keyfiyetin yargı çevrenizde bulunan ceza infaz kurumları müdürlükleri ile
denetimli serbestlik müdürlüklerindeki tüm taşra atamalı personele duyurulmasını rica ederim.
Enis Yavuz Yıldırım
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür
Download

tıklayınız - My Memur