TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU
BAŞKANLIĞI
I. OLAĞAN GENEL KURULU
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STATÜ 7 - 2/b
26
GENEL KURUL ÜYESİNİN
ADI SOYADI
Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Ġl Müdürü
Ġl Müdürü
Ġl Müdürü
Ġl Müdürü
Ġl Müdürü
Ġl Müdürü
Ġl Müdürü
Ġl Müdürü
Ġl Müdürü
Ġl Müdürü
İL
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Bilecik
Bursa
Ġstanbul
Ġzmir
Karabük
Kocaeli
Sakarya
Zongüldak
Mehmet ATALAY
Sezai BAĞBAġI
Mehmet Ali BABACAN
Yunus AKGÜL
Nuri DEMĠRCĠ
Ahmet SAĞLAM
Nadir YAPSAKALOĞLU
Lütfi DOYUK
Ömer GÜMÜġ
Tamer TAġPINAR
Sabri SADIKLAR
Abdülkadir ÇETĠN
Kenan MALKOÇ
Ömer KALKAN
Halit ÇALIKOĞLU
MERKEZ DANIŞMA KURULU
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
7 - 2/c
STATÜ 7 - 2/a
GENEL KURUL ÜYE (DELEGE) LİSTESİ
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bakanlık Temsilcisi
Bakanlık Temsilcisi
Bakanlık Temsilcisi
Milli Savunma Bak. Tem.
Olimpiyat Komitesi Tem.
ĠçiĢleri Bakanlığı Tem.
TSYD Tem.
TASKK Tem.
Üniversiteler Tem.
Sağlık Bakanlığı Tem.
Ġstanbul
Ġzmir
Ankara
Ankara
Ġstanbul
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Orhan BĠLGĠN
Kemal ZORLU
Metin SERTOĞLU
Hv. P. Kur. Alb. Celal BAġOĞLU
Togay BAYATLI
Ġ. Ejder KAYA
Uğur TENEKECĠOĞLU
Adnan ERSAN
Prof. Dr. Eyüp ĠSPĠR
Ahmet ReĢat DOĞUSAN
Ġstanbul
Hüseyin ERĠM
MĠLLĠ OLĠMP. Temsilci
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
7 - 2/d 7 - 2/c
28
7 - 2/g 7 - 2/f
27
KOMĠTESĠ
TASKK
TSYD
Temsilci
Ġstanbul
Nihat USTA
BaĢkan
Ġstanbul
Orhan SAKA
Genel Sekreter
Ankara
Ömer Remzi ARIKAN
Eski BaĢkan
Ankara
Oyman ATABAY
BaĢkan
Ġstanbul
Mümtaz TAHĠNCĠOĞLU
Ġstanbul
Esat YILMAER
BaĢkan
Genel Sekreter
Ġstanbul
ANKARA DOĞA SPORLARI
ANKARA
VE OFFROAD KULÜBÜ
ANKARA OTOMOBĠL
ANKARA
SPORLARI KULÜBÜ
ANTALYA OTOMOBĠL
ANTALYA
KULÜBÜ
ANTALYA MOTOR
ANTALYA
SPORLARI KULÜBÜ
KEMER OTOMOBĠL
ANTALYA
KULÜBÜ
BURSA OTOMOBĠL
BURSA
SPORLARI KULÜBÜ
Orhan ERTANHAN
Rıfat Zafer Uğurlu
YaĢar Yıldırım
Orhan Özdemir
Mustafa Özgiray
Muharrem Çelik
ġerafettin Dalkılıç
Meriç Demiralp
G. Metin Ertuğrul
Tunç Tuncel
S. Evren Altunlu
Ertuğ Üregen
Gökhan Erkilet
Mehmet PınarbaĢı
Feridun Ok
Mustafa Talat Sözen
Seçkin Alankaya
ġenol Çimen
Hüseyin Karaduman
Ercan Fidangül
Bayram Bayazıt
Ümit Köse
Hakan Ġpkin
Emin Kahraman
Pertev Tuncer
Osman Tüfekçi
Ahmet ġahin Bilgi
Emin Akça
M. Fethi Önder
Mehmet Besler
Ahmet Burkay
BURSA OTOMOBĠL
BURSA
SPORLARI KULÜBÜ
BURSA ALTERNATĠF
SPORLAR KULÜBÜ
BURSA MOTOSĠKLET VE
BĠSĠKLET KULÜBÜ
HĠTĠT OTOMOBĠL VE
MOTORSPORLARI
BURSA
BURSA
ÇORUM
MOTORSPORLARI
ESKĠġEHĠR
KULÜBÜ
GAZĠANTEP MOTOR
SPORLARI KULÜBÜ
BAKIRKÖY MOTOR
GAZĠANTEP
ĠSTANBUL
SPORLARI KULÜBÜ
ĠSTANBUL MOTOR
Ü
P
L
E
R
KULÜBÜ
ESKĠġEHĠR OTOMOBĠL VE
ĠSTANBUL
L
U
K
STATÜ 7 - 2/h
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
SPORLARI KULÜBÜ
ĠSTANBUL OFFROAD
ĠSTANBUL
KULÜBÜ
ĠSTANBUL OTOMOBĠL
ĠSTANBUL
SPORLARI KULÜBÜ
Burhan Kuru
Okan Türkay
Ömer Burç
Ġzak Benzesin
Celal Tuna
Levent Hekimoğlu
Hikmet Burhanoğlu
Tuncay KarataĢ
Erdem Çenesiz
Mustafa Altınörs
Uğur Karakoç
Cemalettin Öz
Ümit Alan
Yücel Özer
Taner Oylukan
Melih Tarhan
Erol Doğaner
Ġ. Bülent Teymur
Ömer Karacan
Ahi Ġhsan Biçer
Arif Cançoban
Murat Çatalkaya
Hakan Koca
Volkan IĢık
Alptekin Doğan
Süleyman BektaĢ
Cem Yücetin
Özkan Özer
Erkan Birinci
Selahattin Toper
Ali Doğaner
Yalçın Türkeli
Ahmet Tınkır
Emin Batuhan Altınordu
Satvet Çiftçi
Hilmi Orbay
H. Emre Güler
Ahmet Tollu
Emre Yerlici
Ömer Tümay
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
KLASĠK OTOMOBĠL
ĠSTANBUL
SPORLARI KULÜBÜ
EGE OTOMOBĠL
ĠZMĠR
SPORLARI KULÜBÜ
ĠZMĠR OTOMOBĠL
ĠZMĠR
KULÜBÜ
KOCAELĠ OTOMOBĠL
SPORLARI KULÜBÜ
SAKARYA MOTOR
KOCAELĠ
SAKARYA
SPORLARI KULÜBÜ
SAKARYA OTOMOBĠL
SAKARYA
SPORLARI KULÜBÜ
ġANLIURFA MOTOR
SPORLARI KULÜBÜ
ġANLIURFA
M.T. Demir Kısakürek
Erdal Tokcan
Ahmet ġefik Öngün
Recep Durgut Berberoğlu
Can Atlı
Haluk Ünsal
Kuvvet Erim
Enis Alpsoy
Merih Erkal
Özcan Bilgekay
Hüseyin Teloğlu
Özcan Keklik
Erol Hülagü
Atilla Aktan
Ferit Kora
Erhan Gözüm
Mustafa Güven
Hakan Hancı
Ceyhun Yalçın
Cafer Kozluca
Güral Bulut
Bülent Aydeniz
Mümtaz Kolaylı
Ġlyas Kaya
Mehmet Alkan
Rıza Gürhan Günay
Selahattin Gülmez
Salih Topçuoğlu
Murat Öztürk
Ġsmail Alper Altan
ġener Özkay
Ali Gülen
Ö. Bülent Erdem
Sinem Sunmaz
Mehmet Erdem
Mustafa GümüĢ
Download

1.Olağan Gen.Kur. Kesin Delege Listesi