T.C.
MANAVGAT
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
ELEKTRİK TEKNİSYENİ SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA
HAK KAZANANLARA İLİŞKİN LİSTE
SINAV YERİ
SÖZLÜ SINAV TARİHİ
:MANAVGAT ADLİYESİ
:22 MART 2015 PAZAR - SAAT:09:00
ÖRNEK 2
S/N
ADAY
NO
1
32
AHMET
MINGIR
TEKNĠK LĠSE
81,32032
ADAYLIĞI KABUL
2
8
RAMAZAN
SÖNMEZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,75829
ADAYLIĞI KABUL
3
31
KERĠM ÜMĠT
ULAĞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,50628
ADAYLIĞI KABUL
4
1
BARIġ
DEMĠR
MESLEK LĠSESĠ
80,19504
ADAYLIĞI KABUL
5
5
MUSTAFA
KAYGISIZ
TEKNĠK LĠSE
79,47182
ADAYLIĞI KABUL
6
22
ĠBRAHĠM
BALABAN
MESLEK LĠSESĠ
78,71068
PUANI YETERSĠZ
7
6
MĠNE
KARATAġ
MESLEK LĠSESĠ
78,27574
PUANI YETERSĠZ
8
29
MURAT
ÇELEBĠ
MESLEK LĠSESĠ
77,73206
PUANI YETERSĠZ
9
24
YAġAR
BÜYÜKYILDIRIM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,72380
PUANI YETERSĠZ
10
27
HAYDAR
BULUT
LĠSE
77,55758
PUANI YETERSĠZ
11
17
SELMAN
YILDIRIM
LĠSE
77,20103
PUANI YETERSĠZ
12
2
NURHAK
COġKUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,61087
PUANI YETERSĠZ
13
26
SEÇKĠN UĞUR AKÖZ
LĠSE
76,25529
PUANI YETERSĠZ
14
12
ABDULLATĠF
GÜLER
MESLEK LĠSESĠ
76,07827
PUANI YETERSĠZ
15
9
SELĠM
ġAHĠN
MESLEK LĠSESĠ
75,79506
PUANI YETERSĠZ
16
25
MUSTAFA
ELĠTOK
MESLEK LĠSESĠ
75,63828
PUANI YETERSĠZ
17
16
SÜLEYMAN
ASLANATA
MESLEK LĠSESĠ
75,55483
PUANI YETERSĠZ
18
30
OKAN
KURT
MESLEK LĠSESĠ
75,15782
PUANI YETERSĠZ
19
18
CĠHAN
SEVĠLMĠġ
TEKNĠK LĠSE
75,02380
PUANI YETERSĠZ
20
10
BAYRAM ALP
KAYAÇELĠK
MESLEK LĠSESĠ
74,63690
PUANI YETERSĠZ
21
7
AHMET
SARI
MESLEK LĠSESĠ
73,04381
PUANI YETERSĠZ
22
28
CĠHAN
GÜL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,98952
PUANI YETERSĠZ
23
13
MEHMET
YAVUZCAN
MESLEK LĠSESĠ
72,46979
PUANI YETERSĠZ
24
20
MEHMET
ÇOLAK
MESLEK LĠSESĠ
72,45714
PUANI YETERSĠZ
25
4
ĠBRAHĠM
TOKAT
MESLEK LĠSESĠ
72,43692
PUANI YETERSĠZ
ADI
SOYADI
EN SON MEZUN
OLDUĞU OKUL
Sayfa 1 / 2
MERKEZİ
SINAV PUANI
SONUÇ
S/N
ADAY
NO
26
23
MUSTAFA
27
21
28
EN SON MEZUN
OLDUĞU OKUL
MERKEZİ
SINAV PUANI
ÇEVĠKBAġ
MESLEK LĠSESĠ
71,99187
PUANI YETERSĠZ
AKĠF
ACAR
MESLEK LĠSESĠ
71,95646
PUANI YETERSĠZ
15
ERDOĞAN
SARI
LĠSE
71,93370
PUANI YETERSĠZ
29
11
AYKUT
ÇETĠN
MESLEK LĠSESĠ
71,91347
PUANI YETERSĠZ
30
19
MUHAMMET
TOSUN
MESLEK LĠSESĠ
71,89324
PUANI YETERSĠZ
31
3
UĞUR
GÜRHAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,54791
PUANI YETERSĠZ
32
14
SERHAT
ÖZDEMĠR
LĠSE
70,45440
PUANI YETERSĠZ
ADI
SOYADI
SONUÇ
KAYITLARIMIZA UYGUNDUR.17/02/2015
HAYATİ KARAASLAN
BAŞKAN 40189
HASAN DALAK
ÜYE 41151
ÜMİT AKBIYIK
ÜYE 109819
AÇIKLAMALAR
1-Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylar en geç 20/03/2015 günü mesai bitimine kadar sınav giriĢ belgelerini
almaları gerekmektedir.
2-BaĢvuru esnasında sınav giriĢ belgesi için dosya içerisine fotoğraf eklemeyen adayların sınav giriĢ belgelerini almak
için 1 adet fotoğraf ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (sınav giriĢ belgesine yapıĢtırılacak)
3-Mülakata girmeye hak kazanan adaylar "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu"nu (bu form
kesinlikle bilgisayar ortamında doldurularak, çıktısı alınacaktır.) bir adet kimlik fotokopisi ekleyerek, en geç mülakat
tarihine kadar BaĢkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.
4-"Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Formu kesinlikle bilgisayar ortamında doldurularak, sadece çıktısı
alınacak ve imzalanacaktır.
Sayfa 2 / 2
Download

Manavgat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu