T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
24/12/2015
Sayı :
34131527-903.02-E.5386/189321
Konu :
Bakanlık atamalı personelin mazeret atama planlaması
.................................CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞINA
Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan bakanlık atamalı
personelin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince kurumlar arası
aile birliği mazereti nedeniyle naklen atanma taleplerinin değerlendirilmesi düşünülmektedir.
Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personel, eşinin
çalıştığı yere veya yakınına naklen atanma talebinde bulunabilecektir.
Bakanlık Atamalı Personelin Aile Birliğinin Sağlanması Amacıyla Naklen Atanma
Esasları:
1. Aday memur olup olmadığına bakılmaksızın 01.02.2016 tarihi itibariyle memuriyette bir
yılını doldurmuş olmak gerekmektedir.
2. Görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak naklen atanma
talebinde bulunulamayacaktır.
3.
Aile
birliği
mazeretine
dayanarak
naklen
atanma
talep
eden
memurun;
a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması
veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda
eşinin
bulunduğu
yere,
b) Eşlerin her ikisinin de Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında çalışıyor
olması
halinde,
daha
fazla
hizmet
ihtiyacının
bulunduğu
yere,
c) Eşinin, farklı kurumda çalışıyor olması ve görev yaptığı kurumun öncelikli hizmet ihtiyacının,
gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle Bakanlıkça tespiti halinde eşinin görev yaptığı
kurumun
hizmet
ihtiyacının
bulunduğu
yere,
d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde
360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene
bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,
e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere,
atanması suretiyle yapılabilir.
Aile birliği mazeretine dayanarak naklen atanma isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum
ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin
başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi
adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e)
bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca
naklen atanma başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.
Aile birliği mazereti nedeniyle atananlar, göreve başladıkları tarihten itibaren sağlık, can
güvenliği ve hizmet gereği veya deprem, yangın, sel gibi doğal afet durumları hariç olmak üzere
bir yıl geçmedikçe, aile birliği mazereti nedeniyle yeniden atanamazlar.
4. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılan personelin bulundukları
kurumda 2 yıl hizmet süresini tamamlamış olması gerekmektedir.
BaĢvuru tarihinden sonra yapılan baĢvurular ve eksik belge ile baĢvuru yapanların
baĢvuruları
değerlendirmede
dikkate
alınmayacaktır.
EĢlerden her ikisi de ceza infaz kurumu ya da denetimli serbestlik müdürlüğü
personeli olanlardan, her ikisinin de baĢvuruda bulunması gerekmektedir. EĢlerin
kadro ve ihtiyaç durumu gözetilerek uygun bir yerde birleĢtirmeleri yapılacaktır.
Aile Birliği Nedeniyle Naklen Atamalarda Ġstenecek Belgeler;
1-
Dilekçe,
2- Eşine ait görev belgesi ile eşinin çalıştığı meslek veya kurum itibariyle kendisinin bulunduğu
yere veya yakınındaki bir bölgeye atanmasına imkân bulunmadığına dair belge; kamu personeli
olmayan eş için ise, talep edilen yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün
sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak
halen çalıştığına ve iş yerinin halen faaliyette olduğuna dair belge ya da milletvekili, belediye
başkanı veya muhtar veya noter görevinde bulunduğuna ilişkin güncel belge,
3- Aile nüfus kayıt örneği.
BaĢvuru ve Değerlendirme Takvimi
Başvuruların, 04-08 Ocak 2015 tarihleri arasında alınması ve Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla
12 Ocak 2015 tarihinde Genel Müdürlük'te olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini, keyfiyetin yargı çevrenizde bulunan ceza infaz kurumları müdürlükleri ve
denetimli serbestlik müdürlüklerindeki tüm merkez atamalı personele duyurulmasını rica
ederim.
Enis Yavuz Yıldırım
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür
EK: haber detayda
Download

T.C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü