KASTAMONU ĠLĠ KAMU GÖREVLĠSĠ OLMAYAN EBE, HEMġĠRE, SAĞLIK
MEMURU (TOPLUM SAĞLIĞI) VE ACĠL TIP TEKNĠSYENLERĠNĠN AĠLE
SAĞLIĞI ELEMANI MÜRACAAT ĠLANI
2014/4
MÜRACAAT BAġLAMA TARĠHĠ : 08/10/2014
MÜRACAAT BĠTĠġ TARĠHĠ : 21/10/2014 Mesai Bitimi
Maliye Bakanlığının 01.06.2011 tarihli ve B.07.0.BMK.0.20/6976 sayılı yazısı doğrultusunda
ilimize tahsis edilen 27 kadrodan münhal bulunan 1 (Bir) pozisyon için ilana çıkılmıştır.
Sağlık Bakanlığı tarafından 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci
fıkrasına istinaden kamu görevlisi olmayan sözleşmeli aile sağlığı elemanı olarak istihdam edilmek
üzere pozisyon tahsis edilen iller ve bu pozisyonların kullanımına ilişkin usul ve esaslar Temel Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01.07.2011 tarih ve 22100 sayılı yazıları ile belirlenmiş idi.
02.11.2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşların yeniden yapılandırılması amaçlanmış olup
mezkur Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlık teşkilat yapısında değişikliğe gidilmiştir.
Bu itibarla kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı pozisyonlarının kullanımına ilişkin usul
ve esasların açıklandığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01.07.2011 ve 22100 sayılı
yazıları yürürlükten kaldırılmış, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre en düşük gelişmişlik
grubunda yer alan ilçelerden başlamak suretiyle kullanılacak olan pozisyonlar ile ilgili Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu Başkanlığının 03.12.2012 tarihli ve 045.03/1238 sayılı yazıları ile gerek teşkilat
yapısındaki değişim gerekse uygulamada karşılaşılan bir takım hususlara açıklık getirilmiştir.
Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Elemanı
olarak çalışmak isteyenlerin 08/10/2014-21/10/2014 tarihleri arasında bir dosya içerisinde aşağıda
yazılı olan belgeler ve ekteki dilekçe ile birlikte Kastamonu Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği
Şubesine şahsen müracaatları gerekmektedir. Üçüncü şahıslar aracılığı ile ve posta ile yapılan
müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Söz Konusu Pozisyonlara BaĢvuru Ġçin Aranan ġartlar:
a) Türkiye'de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğretim veya yüksek öğretim kurumlarının
ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı), acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar
başvurabilecektir.
b) Vekil ebe veya hemşire olarak çalışan kişiler de başvuru yapabilecektir.
c) Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.
d) Başvuru tarihi itibariyle (R.G: 25/01/2013 tarihli ve 28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama
Yönetmeliği) altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun 4/A, 4/B, 4924 sayılı
Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalışanlar v.b)
başvuramayacaktır. Ancak 5258 sayılı Kanun kapsamında kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı
olarak çalışmakta iken sözleşmesini usulüne uygun sona erdirenler başvurabileceklerdir. (Dilekçe
Örneği EK-1)
BaĢvuruda Ġstenecek Belgeler:
- T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,
- Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti,
(Tescil edilmiş bulunan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının getirilmesi halinde, belgenin
fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra birim sorumlusu/müdür yardımcısı tarafından
isim ve unvan yazılarak tasdik edilmek suretiyle kabul edilecektir. http://sbu2.saglik.gov.tr/ysp/
adresinden diploma tescilini kontrol eder.)
- Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan, (Müdürlük, beyanın doğruluğunu, adli sicil bilgilerini
verebilecek mercilerden teyit eder.)
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu,
- Aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle altı ay
öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe (EK-1)
- Dört adet vesikalık fotoğraf yer alacaktır.
KiĢiye Ait Bu Belgelere Ek Olarak;
- İlimizde görev yapmakta olan ve ekli listede yer alan aile hekimliği birimlerinden herhangi bir
sözleşmeli aile hekimince imzalanmış, kişi ile çalışmak istendiğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe de
bulunacaktır. (EK-2)
DĠĞER HÜKÜMLER
1-Başvuru dosyasında eksiklik bulunmadığı tespit edildikten sonra kişi, çalışacağı sözleşmeli aile
hekimi ile birlikte Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Şubesinde (Atama Birimi) aile sağlığı elemanı
sözleşmesi imzalayacaktır.
2-Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti halinde başvuru
yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmışsa feshedilecektir.
3-Tüm belgeler başvuru dosyasına yerleştirilerek (en üst kısmında EK-1 dilekçe olacak şekilde)
Müdürlüğümüz evrak kayıt bölümünden evrak kayıt numarası alınacaktır.
4-Aile sağlığı elemanları, Müdürlüğümüzün planlamasına göre göreve başladıktan sonra en kısa süre
içinde 30 saatlik uyum eğitimine tabi tutulacaktır. Bu eğitime ilişkin; teorik ve uygulamalı dersler,
eğitimciler, eğitim yeri v.b. tüm iş ve işlemler Müdürlüğümüzce planlanarak gereken bilgilendirme
yapılacaktır.
5-Başvuru tarihleri arasında Kamu Personeli Olmayan Aile Sağlığı Elemanı Müracaat İlanı ve boş Aile
Hekimliği Birimleri pozisyon/pozisyonları Müdürlüğümüz web sitesinde yayımlanacaktır.
(http://www.kastamonuhalksagligi.gov.tr)
KAMU PERSONELĠ OLMAYAN AĠLE SAĞLIĞI ELEMANI ALIMINDA BOġ
POZĠSYONLARIN SIRALANMASINDA DĠKKATE ALINAN HUSUSLAR;
Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 03/12/2012 tarih ve 1238 sayılı yazısının 7. Maddesinde;
İlinize tahsis edilmiş bulunan kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı pozisyonlarında boşalma
olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre işlem tesis edilecektir.
a) Ġldeki boĢ pozisyon, sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik sıralamasına göre en düĢük geliĢmiĢlik
grubunda yer alan ilçelerden baĢlanmak suretiyle kullanılacaktır.
b) BoĢ pozisyon sayısından fazla baĢvuru dosyası bulunması halinde, ebe, hemĢire, sağlık
memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni kadrolarının toplamı dikkate alınmak suretiyle
standart kadro mevzuatına göre doluluk oranı en az olan ilçedeki aile hekimi ile anlaĢarak
baĢvuru yapan ile sözleĢme imzalanacaktır. Aynı ilçede boĢ kadro sayısından fazla baĢvuru
dosyası mevcut ise öncelik yükseköğretim kurumlarının ebelik, hemĢirelik, sağlık memuru
(toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olan sağlık personeline
verilecektir. Bu kapsamda da birden fazla baĢvuru bulunduğu takdirde öncelik baĢvuru evrak
giriĢ numarasına göre belirlenecektir.
Ġlçelerin sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik sıralaması:
ĠL
ĠLÇE
ĠL ĠÇĠNDE GELĠġMĠġLĠK SIRASI
KASTAMONU
MERKEZ
2
KASTAMONU
TOSYA
3
(Kaynak: T.C. Başbakanlık-Devlet Planlama Teşkilatı İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik
Sıralaması 2004 - www.basbakanlik.gov.tr)
SIRA
ĠLÇE ADI
NO
1
MERKEZ
AĠLE SAĞLIĞI ELEMANI BOġ POZĠSYONLARI
AH
ASM
ASM ADI
DR.ADI
DR.SOYADI
KODU
ADRESLERĠ
6 No’lu
SubaĢı
ASM
ASM TEL
37.01.029 ĠBRAHĠM BAYRAM
SubaĢı Köyü
No: 97
252 88 89
KASTAMONU
2
TOSYA
43 No’lu
Tosya
ASM
37.20.005 ALĠ
ERYĠĞĠT
Cumhuriyet
Mah.Pirinçci
Sok No:10
TOSYA
3
TOSYA
45 No’lu
Ortalıca
ASM
37.20.011 SĠNAN
CĠNDĠR
Ortalıca Beldesi
Fatih Mah.
354 76 88
TOSYA
313 11 13
Download

KASTAMONU ĠLĠ KAMU GÖREVLĠSĠ OLMAYAN EBE