KEMAL – SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI
“ DEĞERLERĠMLE BÜYÜYORUM ” PROJESĠ YILLIK FAALĠYET PLANI
AYLAR
EKĠM
2014
KASIM
2014
ARALIK
2014
KONU
AMAÇ
SORUMLULAR
BAġLAMA
TARĠHĠ
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Kemal – Sabriye
Ocakçı İlkokulu
Proje Yürütme Kurulu
09.09.2014
09.10.2014
01.10.2014
30.06.2015
İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi
tarafından Projenin Yıllık Plan, Yönerge ve
Çalışma Takvimi Doğrultusunda Okul
Faaliyet Planının Hazırlanması
Proje ile ilgili öğrenci;
veli ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi
Okul proje yürütme ekiplerini
belirlenmesi
K.S.İ.O. yıllık çalışma planının hazırlanması
Projenin K.S.İ.O.’ da uygulanmaya
başlanması
Projenin okulumuzda planlı yürütülmesinin
sağlanması
"SOURMLULUK"
Değeri ile İlgili Çalışmaların Yapılması
Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi
*Öğrencilerde Sorumluluk Bilincini Geliştirme
*Sorumluklarının Farkına Varmalarını Sağlama
*Sorumluluklarını yerine getirmemenin sonuçlarını
fark eder.
*Kendinin ve Okulun araç-gereçlerini korur
Kemal – Sabriye
Ocakçı İlkokulu
Proje Yürütme Kurulu;
Öğretmenler;Veliler;
Diğer Personel;
İşbirliği Yapılabilecek
Kurum ve Kuruluşlar
01.10.2014
31.10.2014
Okul proje yürütme ekibi toplantısı
*Projenin okulumuzda planlı yürütülmesinin
sağlanması
*Görülen aksaklıklar için çözüm yolları
bulunması
Kemal – Sabriye
Ocakçı İlkokulu
Proje Yürütme Kurulu;
Öğretmenler
03.11.2014
07.11.2014
SAYGI
Değeri ile Ġlgili ÇalıĢmaların Yapılması
Yapılan ÇalıĢmaların Değerlendirilmesi
*Başkalarına SAYGI duymanın önemini
fark eder
*Çatışma Durumlarını ve Böyle Durumlarda SAYGILI
olmayı fark eder.
*Toplumsal hayatı düzenleyen kuralların önemini ve
gerekliliğini fark eder.
Kemal – Sabriye
Ocakçı İlkokulu
Proje Yürütme Kurulu;
Öğretmenler;Veliler;
Diğer Personel;
İşbirliği Yapılabilecek
Kurum ve Kuruluşlar
03.11.2014
28.11.2014
1)Okul proje yürütme ekibi toplantısı
*Projenin okulumuzda planlı yürütülmesinin
sağlanması
*Görülen aksaklıklar için çözüm yolları
bulunması
Kemal – Sabriye
Ocakçı İlkokulu
Proje Yürütme Kurulu;
Öğretmenler
01.12.2014
05.12.2014
EMPATĠ
Değeri ile Ġlgili ÇalıĢmaların Yapılması
Yapılan ÇalıĢmaların Değerlendirilmesi
*Kendisinde gördüğü olumlu özelliklerin
başkalarında da olduğunu fark eder.
*Hata yapılabileceğini ve bunun doğal olduğunu fark
eder.
*Sorun çözme sürecinde dikkat edilecek unsurları fark
eder.
*Kendini diğer fertlerin yerine koyarak onların duygu
ve düşüncelerini anlar.
Kemal – Sabriye
Ocakçı İlkokulu
Proje Yürütme Kurulu;
Öğretmenler;Veliler;
Diğer Personel;
İşbirliği Yapılabilecek
Kurum ve Kuruluşlar
01.12.2014
31.12.2015
AÇIKLAMALAR
Okul proje yürütme ekibi toplantısı
*Projenin okulumuzda planlı yürütülmesinin
sağlanması
*Görülen aksaklıklar için çözüm yolları
bulunması
Kemal – Sabriye
Ocakçı İlkokulu
Proje Yürütme Kurulu;
Öğretmenler
05.01.2015
09.01.2015
ĠYĠLĠK
Değeri ile Ġlgili ÇalıĢmaların Yapılması
Yapılan ÇalıĢmaların Değerlendirilmesi
*Başkalarına İYİLİK yapmanın önemini
fark eder.
*Diğer canlılara ve doğaya karşı merhametli
olmayı öğrenir.
*Yapılan iyiliklerin iyilikle karşılık bulması
gerekliliğini fark eder.
Kemal – Sabriye
Ocakçı İlkokulu
Proje Yürütme Kurulu;
Öğretmenler;Veliler;
Diğer Personel;
İşbirliği Yapılabilecek
Kurum ve Kuruluşlar
05.01.2015
23.01.2015
Projenin okulumuzda planlı yürütülmesinin
sağlanması
Kemal – Sabriye
Ocakçı İlkokulu
Proje Yürütme Kurulu;
Öğretmenler
09.02.2015
13.02.2015
DOĞRULUK - DÜRÜSTLÜK
Değeri ile Ġlgili ÇalıĢmaların Yapılması
Yapılan ÇalıĢmaların Değerlendirilmesi
*Doğruluk ve Dürüstlük kavramlarını anlar;
ifade eder ve yaşamına yansıtır.
*Doğruluk ve Dürsütlüğün toplumsal açıdan
önemini fark eder
*Doğruluk ve Dürüstlüğün Kendi Hayatı;
Aile Hayatı ve Arkadaşlık İlişkilerinde ki
önemini fark eder
*Yalan kavramını anlar ve açıklar
*Yalan söylemenin zararlarını anlar ve
ifade eder.
Kemal – Sabriye
Ocakçı İlkokulu
Proje Yürütme Kurulu;
Öğretmenler;Veliler;
Diğer Personel;
İşbirliği Yapılabilecek
Kurum ve Kuruluşlar
09.02.2015
30.02.2015
Okul proje yürütme ekibi toplantısı
*Projenin okulumuzda planlı yürütülmesinin
sağlanması
*Görülen aksaklıklar için çözüm yolları
bulunması
Kemal – Sabriye
Ocakçı İlkokulu
Proje Yürütme Kurulu;
Öğretmenler
02.03.2015
06.03.2015
SEVGĠ
Değeri ile Ġlgili ÇalıĢmaların Yapılması
Yapılan ÇalıĢmaların Değerlendirilmesi
*Arkadaşlarının olumlu ve güzel yönlerini
fark ve ifade eder
*Argo ve Küfürlü sözcük kullanmanın
olumsuz etkilerini fark eder.
*Kendini ve Başkalarını sevdiğinin farkına
varır.
*Doğayı sevmenin önemini fark ve ifade
eder.
Kemal – Sabriye
Ocakçı İlkokulu
Proje Yürütme Kurulu;
Öğretmenler;Veliler;
Diğer Personel;
İşbirliği Yapılabilecek
Kurum ve Kuruluşlar
02.03.2015
31.03.2015
OCAK
2015
Okul proje yürütme ekibi toplantısı
K.S.İ.O. Dönem Raprunun Yazılması
ġUBAT
2015
MART
2015
Okul proje yürütme ekibi toplantısı
NĠSAN
2015
ADALET
Değeri ile Ġlgili ÇalıĢmaların Yapılması
Yapılan ÇalıĢmaların Değerlendirilmesi
Okul proje yürütme ekibi toplantısı
MAYIS
2015
YARDIMLAġMA
Değeri ile Ġlgili ÇalıĢmaların Yapılması
Yapılan ÇalıĢmaların Değerlendirilmesi
Okul proje yürütme ekibi toplantısı
Raporların Değerlendirilmesi
HAZĠRAN
2015
K.S.İ.O.Yıl Sonu Raporunun Yazılması
Projeye Değerlendirme Sonuçlarının
Kamuoyuyla Paylaşılması
BAYRAM ALĠ ÖZDEMĠR
REHBERLĠK
HURĠYE MELEMEZ
ANA SINIFI ÖĞRETMENĠ
*Projenin okulumuzda planlı yürütülmesinin
sağlanması
*Görülen aksaklıklar için çözüm yolları
bulunması
Kemal – Sabriye
Ocakçı İlkokulu
Proje Yürütme Kurulu;
Öğretmenler
01.04.2015
03.04.2015
*Adalet kavramını öğrenir ve açıklar
*Adil olmanın önemini ve gerekliliğini fark
eder ve uygular
*Başkalarına karşı adaletli davranır ve
adaletli davranılmasını ister
*Adalet olamadığında olabilecek olumsuzluk
ve kargaşayı fark edip açıklar
*Projenin okulumuzda planlı yürütülmesinin
sağlanması
*Görülen aksaklıklar için çözüm yolları
bulunması
Kemal – Sabriye
Ocakçı İlkokulu
Proje Yürütme Kurulu;
Öğretmenler;Veliler;
Diğer Personel;
İşbirliği Yapılabilecek
Kurum ve Kuruluşlar
01.04.2015
30.04.2015
Kemal – Sabriye
Ocakçı İlkokulu
Proje Yürütme Kurulu;
Öğretmenler
04.05.2015
08.05.2015
*Yardımlaşmanın önemini fark eder.
*Engelli bireylere gerektiğinde yardımetmenin önemini
fark eder
*Arkadaşlık ilişkilerinde yardımlaşmanın önemini fark
eder
*Aile içinde yardımlaşmanını önemini
fark eder
*Projenin ile ilgili genel değerlendirmenin
yapılması
*Projenin sonuçlarının görüşülmesi
*Görülen aksaklıklar ile ilgili olarak yeni
eğitim öğretim yılı için önlemlerin
görüşülmesi
Kemal – Sabriye
Ocakçı İlkokulu
Proje Yürütme Kurulu;
Öğretmenler;Veliler;
Diğer Personel;
İşbirliği Yapılabilecek
Kurum ve Kuruluşlar
04.05.2015
29.05.2015
Kemal – Sabriye
Ocakçı İlkokulu
Proje Yürütme Kurulu;
Öğretmenler
01.06.2015
30.06.2015
AYDEN BATUM
SINIF ÖĞRETMENĠ
GĠZEM GEVREK ÖZDEN
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ
RECEP DUYMAZ
KEMAL - SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU
MÜDÜRÜ
MEHMET HORUZOĞLU
MÜDÜR YARDIMCISI
Download

Günlük Bülten 20 Mart 2015 Cuma