2014– 2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
HIZIRBEY ĠMAM HATĠP ORTAOKULU
SENE BAġI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI GÜNDEMĠ
Toplantı Tarihi : 11/09/2014
Toplantı Saati : 01900
GÜNDEM MADDELERĠ
1) Açılış ve yoklama,
2) Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı,
3) Toplantı yazmanlarının seçimi, (ĠKY. Md. 94)
4) Okul Müdürü Harun GÜLTEKİN’ın açılış konuşması,Bir önceki öğretim yılının
değerlendirmesi,
1-Başarı yönünden
2-Disiplin yönünden
3-Rehberlik ve sosyal faaliyetler
yönünden
4-Devam ve devamsızlık yönünden
5) Atatürk ilke ve inkılâpları, Atatürkçü düşüncenin tüm derslerde benimsenmesi, konuların
ders defterine işlenmesi,
6) Öğretmenlerin görevleri ve uyulması gereken hususların görüşülmesi, nöbet, sevk ve izin
işlemlerinin nasıl yürütüleceğinin tespiti, Nöbetçi öğretmenlerin görevlendirilmesi,
(ĠKY. Md. 64), (ĠKY. Md. 66) (ĠKY. Md. 71)
7) Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ile ilgili çalışmalar,
8) Öğrenci kıyafetleri;uyulması gereken kurallar; geç kalan öğrencilerle ilgili işlemler;
9) Okul demirbaşlarının korunması,
10) Seçmeli derslerin görüşülmesi,
11) Sınıf rehber öğretmenlerin seçimi,
12) Okul içinde kurulacak kurulların oluşturulması,
a) Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu, (ĠKY. Mad. 113)
b) Öğrenci Kurulu, (ĠKY. Mad. 97)
c) Okul gelişim ve yönetim ekibi, (ĠKY. Md.99), (T.D 2533, 2552, 2566)
d) Kantin denetleme kurulu, (2007/33 Genelge md. C-1)
e) Okul psikolojik danışma ve rehberlik servisinin kurulması, Rehberlik Okul Yürütme
Kurulu, (Rehberlik ve PDHY. Md. 45, 47/b), (T.D. 2524)
f) Kitap ve yazı inceleme kurulu üyelerinin seçimi (Sosyal E.Ynt. Mad. 24 )
g) Satın alma komisyonu seçimi, (ĠKY. Md. 100)
ğ) Okul-aile birliği denetleme kuruluna öğretmen seçimi, (Aile Bir. Yönt. Md. 11)
h) Muayene ve Kabul Komisyonu (ĠKY. Mad.101), (Ok. Önc. EKY. Mad.40)
ı) Kütüphane Kaynaklarının Tespiti ve Seçimi Komisyonu (Okul. Kütüp. Yön. Mad.10),
i) Tören ve Kutlama Komisyonu (Sosyal E.Ynt. Mad. 28,) (T.D. 2569)
j) Sosyal Etkinlikler Kurulu (Sosyal. E. Ynt. Md. 8),
k) Okul Seçim ve Sandık Kurulu (Dem. Eğt. Ok. Mec. Yng. Mad. 9, 10), (T.D. 2564, 2588)
13) Belirli gün ve haftalarla ilgili görevlendirmeler,
14) Ders defteri ve yoklamanın işlenmesi,
15) Sınavlar,proje ve performans görevleri,sınıf içi etkinliklerle ilgili hususlar, (ĠKY.32-40)
16) Kaynaştırma Eğitimleri ve BEP,
17) Ders kitapları dışında kullanılacak yardımcı kaynakların seçiminde dikkat edilecek hususlar,
18) Öğretmen-veli ilişkisi,veli toplantıları
19) Dilek ve temenniler.
2014– 2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
HIZIRBEY ĠMAM HATĠP ORTAOKULU
SINIF REHBER ÖĞRETMENLERĠ
5-A
5-B
5-C
5-D
5-E
5-F
5-G
5-H
5-I
5-K
6-A
6-B
6-C
6-D
6-E
6-F
6-G
6-H
6-I
7-A
7-B
7-C
7-D
7-E
7-F
7-G
7-H
7-I
ÜCRETLĠ DĠN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENĠ
FARUK ZERDALĠ
SELVER GÖKÇEN ARMAĞAN
SEVĠM EGE
OLCAY SARSILMAZ
ĠKBAL BANU CEVĠZ
MEHMET BELYURT
HALĠL ĠMRAHĠM BAYRAKTAR
YEġĠM KAYA
ġAHĠN ERGÜN
SEÇKĠN SARIBÜLBÜL
EROL OKUTAN
ERCAN YILDIRIM
ZÜLEYHA AYDIN
HÜLYA KILIÇER
YELĠS DOLAMAÇ
ÖZGE ġENEL
SABRĠYE ÖZTÜRK
BEDĠA KALYONCU
ADEM EMĠR
ERHAN USLU
ERSĠN ÖZTÜRK
HATĠCE SABANCI
NURDAN KÜRKÇÜ
NERMĠN CAN
BEYHAN ÖZATAN
MEHMET TEMĠZ
ERKAN TALAY
Download

2014– 2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI HIZIRBEY ĠMAM HATĠP