LÜTFEN DĠKKAT!
MÜRACAAT ġARTLARINI DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ. ġARTLARA
UYGUNSANIZ VE ġARTLARI KABUL EDĠYORSANIZ BAġVURU FORMUNU
DOLDURUNUZ
KUMRULULAR EĞĠTĠM KÜLTÜR VE YARDIMLAġMA DERNEĞĠ
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI YÜKSEKÖĞRETĠM GÖREN
ÖĞRENCĠLERE VERĠLECEK BURS BAġVURU ġARTLARI
I. BURS BAġVURU ġARTLARI
a. GENEL ġARTLAR
1- Dört yıllık lisans programına kayıtlı bulunmak.
2- 26 yaĢından büyük olmamak
3- Adli sicil kaydı bulunmamak
4- Milli ve Manevi değerlere bağlı, Ahlâki durumu, vatan sevgisi, karakteri burs
vermeye lâyık ölçüde olmak.
5- BaĢvuracak adayları Kumru doğumlu olması veya Babasının Kumru nüfusuna kayıtlı
olmak.
6- Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak. Herhangi bir firma
veya kuruluĢta aktif pozisyonda olmamak.
7- BaĢka bir kurumdan maaĢ, ücret ve herhangi bir gelir elde etmemek.
8- Herhangi bir dernek, kurum ve kuruluĢtan burs hakkı kazanmamak.
9- Askerlik ile iliĢkisi olmamak.
b. BURS VERMEDE ÖNCELĠK SIRALAMASI
1- Ġstanbul’da okuyan öğrenciler.
2- 2014-2015 yılına yeni kayıt yapmıĢ öğrenciler.
3- Aile durumu ( yetim, öksüz veya Anne-Babası ayrı olmak )
4- Kız öğrenciler
5- Müracaat eden iki kardeĢten birisine burs verilir.
6- Derneğimize burs sağlayan iĢ adamlarımızın özel Ģartları dikkate alınır. (Yetim,
Öksüz , imam-hatip lisesi veya düz lise vb.. )
7- Ġstanbul’da okuyan öğrencilerin derneğimizin faaliyetlerine katılma zorunluluğu
vardır.
8- Burs alan her öğrenci mezun olduktan sonra Her sene en az Kumrulu bir öğrenciye
burs vermeyi vicdani bir sorumluluk kabul eder.
2014 - KUMRULULAR Eğitim Kültür ve YardımlaĢma Derneği
www.kumrulular.org
LÜTFEN DĠKKAT!
MÜRACAAT ġARTLARINI DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ. ġARTLARA
UYGUNSANIZ VE ġARTLARI KABUL EDĠYORSANIZ BAġVURU FORMUNU
DOLDURUNUZ
II. BAġVURMA (11 EKĠM – 26 EKĠM) TARĠHLERĠ ARASINDA
Burstan yararlanmak isteyenler dolduracakları Burs BaĢvuru Formunu derneğimizin
http://www.kumrulular.org
adresinden
temin
ederek e-mail yolu
ile [email protected] adresine yollamaları gerekmektedir. Maili ulaĢmayan veya maili
yanlıĢ yollanmasından dolayı sorumluluk kabul edilemez. 11 EKĠM – 26 EKĠM tarihleri
arasında BaĢvuru Formunu ulaĢtıranlar arasından komisyon tarafından seçilenlere burs verilir.
BaĢvuru tarihi sonrası kesinlikle baĢvuru kabul edilmeyecektir.
Burs baĢvurusunda ihtiyaç sahibi olmayanlara kesinlikle burs verilmeyecektir.
Dernek, gerekli gördüğü hallerde, bildirimde beyan edilen hususların doğruluğunu her
zaman araĢtırabilir, yanlıĢ beyanda bulunulduğu tespit edilirse verilmekte olan burs kesilir.
III.BURS BAġVURUSU ĠÇĠN GEREKLĠ EVRAKLAR:
1.BaĢvuru Formu – www.kumrulular.org sitesinden indirilip eksiksiz doldurulduktan
sonra [email protected] adresine yollanacak…
(8 EKĠM – 23 EKĠM tarihinde BURS TALEBĠNDE BULUNANLAR)
2.Nüfus cüzdan fotokopisi – Bilgisayar ortamında taranıp [email protected] adresine
mail atılacak…
(11 EKĠM – 26 EKĠM tarihinde BURS TALEBĠNDE BULUNANLAR)
ĠSTENĠLEN ĠKĠ EVRAĞI TEK E-MAĠL’DE EK OLARAK YOLLAYINIZ…
ÖNEMLĠ UYARI !!
BURS VERĠLECEK OLAN ÖĞRENCĠLERĠN TELEFONLARINA SMS ATILACAK
OLUP ĠKĠNCĠ AġAMADA EVRAKLAR ĠSTENĠLECEKTĠR. BURS ALACAK
ÖĞRENCĠLERĠN LĠSTESĠ DERNEĞĠN WEB SĠTESĠNDE
DUYURULMAYACAKTIR.
2014 - KUMRULULAR Eğitim Kültür ve YardımlaĢma Derneği
www.kumrulular.org
LÜTFEN DĠKKAT!
MÜRACAAT ġARTLARINI DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ. ġARTLARA
UYGUNSANIZ VE ġARTLARI KABUL EDĠYORSANIZ BAġVURU FORMUNU
DOLDURUNUZ
IV. BURS KAZANANLAR ĠÇĠN GEREKLĠ EVRAKLAR:
1.Yüksek Öğrenim Durum Belgesi
(2.AġAMADA BURSU KAZANANLARDAN ĠSTENECEK)
2.Banka adı ve Ġban Nolu hesap numarası
(2.AġAMADA BURSU KAZANANLARDAN ĠSTENECEK)
3.Ara sınıflarda okuyanlar için transkript belgesi
(2.AġAMADA BURSU KAZANANLARDAN ĠSTENECEK)
NOT: Banka hesap iban numaralarının doğruluğundan öğrenci sorumludur. Derneğimiz
sorumluluk kabul etmez, öğrenci iban numarasından dolayı oluĢabilecek mağduriyetlerden
hak iddaa edemez.
V.BURSUN KESĠLME HALLERĠ
Burslar aĢağıda belirtilen hallerde kesilir.
1.Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumunu bitirmesi,
2.Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaĢtırma cezası
ile cezalandırılması veya gerek okul içinde, gerek okul dıĢında öğrencilik vakarına
yakıĢmayan bir halinin tespit olunması,
3.Öğrencinin siyasetle uğraĢması,
4.Öğrencinin eğitim süresi içinde (yaz tatilleri hariç) herhangi bir kuruluĢta sürekli ve ücretli
görev alması,
5.Öğrencinin II. maddede yer alan "Burs BaĢvuru Formu"nu gerçeğe aykırı olarak
doldurduğunun anlaĢılması,
6.Öğrencinin baĢka bir kurumdan burs alması,
7.Ġstanbul içinde okuyan öğrencilerin uyarılara rağmen mazeretsiz burslarını almaya
gelmemesi.
8- Öğrencinin baĢarısız olması, alt sınıftan dersinin olması.
2014 - KUMRULULAR Eğitim Kültür ve YardımlaĢma Derneği
www.kumrulular.org
LÜTFEN DĠKKAT!
MÜRACAAT ġARTLARINI DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ. ġARTLARA
UYGUNSANIZ VE ġARTLARI KABUL EDĠYORSANIZ BAġVURU FORMUNU
DOLDURUNUZ
VI. BURS SÜRESĠ
BURSLAR ĠLKE OLARAK, 1 YIL ve BURS SÜRESĠ, 6 AYDIR.
VII. BURS KOMĠSYON ÜYELERĠ
ADI – SOYADI
Celal ZENGİNCE
Av.Gökhan TARAN
Osman ATEŞLİ
Murat PERU
Hicran Erkumru Gezer
Celalettin DerviĢoğlu
GÖREVĠ
Dernek BaĢkanı
Dernek BaĢkan Yrd.
Dernek BaĢkan Yrd.
Yönetim Kurulu Üyesi
Dernek Sekreteri
Dernek Denetleme
Kurulu Üyesi
TEL
0537 494 00 77
0 533 434 41 95
0 532 771 43 72
0 533 961 52 52
0 544 266 10 40
0532 361 54 41
NOT: Komisyon üyelerimizi sadece bilgi almak için arayınız. Komisyon üyelerimize
yönlendireceğimiz öğrenciler sadece baĢvurularını gerçekleĢtirsinler.
KUMRULULAR EĞĠTĠM KÜLTÜR VE YARDIMLAġMA DERNEĞĠ ÖĞRENCĠ
BURSU ETĠK ĠLKELERĠ
1- Derneğin burs vermedeki amacı Kumrulu ihtiyaç sahibi ailelerin üniversite de okuyan
öğrencilerinin daha iyi ġartlarda eğitim görmeleri için maddi ve manevi destekte
bulunmak, öğrencilerin birbiri ile tanıĢmasını, kaynaĢmasını ve derneğin faaliyetlerine
katılmasını sağlamaktır.
2- Dernekten geçmiĢ dönemde ve gelecek dönemde burs olan öğrenciler derneğin her türlü
faaliyetinde bulunmayı, dernek yönetiminde görev almayı, kabul ve taahhüt ederler.
3- Dernek tarafından verilen burslar kumrulu iĢadamları tarafından karĢılandığından burs
alan örenciler iĢ hayatına atılmaları sonrası maddi durumlarına göre dernek tarafından
verilecek bursun kaynağını karĢılamayı ihtiyaç sahibi kumrulu öğrencilere burs
vermeyi kendileri açısından bir ahlaki sorumluluk vefa borcu olarak kabul ve taahhüt
ederler.
4- Derneğimizden burs alan öğrenciler almıĢ oldukları bursları sadece eğitim amacı ile
kullanacaklarını kabul ve taahhüt ederler…
5- BURS BAġVURUSU YAPAN ÖĞRENCĠ BU ġARTLARI KABUL VE TAAHHÜT
EDER.
2014 - KUMRULULAR Eğitim Kültür ve YardımlaĢma Derneği
www.kumrulular.org
LÜTFEN DĠKKAT!
MÜRACAAT ġARTLARINI DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ. ġARTLARA
UYGUNSANIZ VE ġARTLARI KABUL EDĠYORSANIZ BAġVURU FORMUNU
DOLDURUNUZ
BURS ġARTLARINI KABUL EDĠYORSANIZ
BAġVURU FORMUNU BURADAN ĠNDĠREBĠLĠRSĠNĠZ
2014 - KUMRULULAR Eğitim Kültür ve YardımlaĢma Derneği
www.kumrulular.org
Download

www.kumrulular.org - KUMRULULAR Derneği