ETĠLER ROTARY KULÜBÜ DERNEĞĠ
TOP. YERĠ
TAKSĠM
TARĠH
25.08.2014





YURTTA SULH
CĠHANDA SULH

BÜLTEN
914
NUMARA
1036
TOPLANTI
6
YTÜ
GÜNDEM
HĠSARÜST
Toplantının açılıĢı
Ü SOSYAL
Biz Bize
TESĠSLERĠ
Bültenin sekreter tarafından okunması
Rotary ile 5 dakika
Ağustos Ayı “Üyelik GeliĢtirme Ayı”dır.
Toplantının kapanıĢı
M.KEMAL ATATÜRK
DÖNEM
6
MUTLU GÜNLERĠMĠZ
Doğum Günleri:
Rtn. Ferda BOYAR SAÇLI
Rtn. Kökten YÜCEL
Rtn. Kamil YAĞCI‟nın oğlu Yusuf YAĞCI
Rtn. Bülent YILMAZ
Evlilik Günleri:
ROTARY 2014-2015
ROTARY ĠLE
IġIK SAÇIN
ULUSLARARASI
ROTARY BAġKANI
GEÇEN H.
% 35.30
27 Ağustos
27 Ağustos
27 Ağustos
28 Ağustos
Gary C.K.HUANG
BAġKAN’IN MESAJI
U.R. 2420
BÖLGE GUVERNÖRÜ
Müfit ÜLKE
13.GRUP
GUVERNÖR YARDIMCISI
Sevgili Dostlarım,
Suat BAYSAN
ETĠLER ROTARY KL.BġK.
Tüm üyelerimizden birer aday üye önermelerini bekliyoruz.
Ferda BOYAR SAÇLI
YÖNETĠM KURULU
KULÜP SEKRETERĠ: Burç BERKSOY
AYM SAYMAN:
GLC.DÖNEM BġK.
GEÇ.DÖNEM BġK.
Ahmet KOCAMAZ
Bilge ÖZBER
Kökten YÜCEL
KOMĠTE BAġKANLARI
ROTARY ĠLE IġIK SAÇIN
K BAġKAN DNġ:
Bülent YILMAZ
M KULÜP YÖNETĠMĠ: Betül YURTERĠ
Rina SALTĠ
K KULÜP HĠZ:
Mustafa ÖZCAN
Gürkan ERASLAN
UR ROTARY VKF: Gökhan ÖZBER
Kamil YAĞCI
ÜYELĠK GEL:
Ümit ALACA
Adnan KUTMAN
HALKLA ĠLĠġ.:
ġakir GÜREL
Ġpek UZAL
BURS KOM:
Mustafa ÖZCAN
Rotaryen sevgi ve saygılarımla.
Ferda BOYAR SAÇLI
Etiler Rotary Kulübü
2014-2015 Dönem BaĢkanı
BÜLTEN SORUMLUSU
Betül YURTERĠ
Rina SALTĠ
KuruluĢ 05.04.1993
Charter
19.01.1996
U.R.Dernek No
31266
Dernekler Masası No 34-61/051
Toplantı Yeri YTÜ Hisarüstü Sosyal Tesisleri Toplantı Günü Pazartesi 19.30
HaberleĢme Adresi : Ferda BOYAR SAÇLI Cumhuriyet Cad. Ölçek Sk. No:21 Elmadağ / ĠSTANBUL
Web Page: E-mail : [email protected]
ETĠLER ROTARY KULÜBÜ DERNEĞĠ
BÖLGE DUYURULARI
ROTARY DAY-19 EKĠM 2014 PAZAR GÜNÜ
Sevgili Rotaryen Dostlarım,
Sevgili Rotaract ve Interact KardeĢlerim,
Hepinizin bildiği gibi, bugünden tam 2 ay sonra, 19 Ekim Pazar gününü bizim Bölgemizde “ Rotary Günü “ olarak
kutlayacağız.
UR BaĢkanımız Gary Huang ve değerli eĢi Corinna, Rotary Günümüzde bizimle beraber olmak için Ġstanbul‟a gelecekler.
Tüm dünyada bütün Rotary Kulüplerinin bir Rotary Günü düzenlemeleri, böylece Rotary‟i Rotaryen olmayanlara anlatmaları
ve Rotary‟nin keyfini onlara da göstermeleri Dünya BaĢkanımızın en önem verdiği dönem projesidir. Böylece bir taraftan
Rotary‟nin yaptığı “iyi” iĢlerin daha çok kiĢi tarafından bilinmesini sağlayacak ve algımızı olumluya çevireceğiz, diğer
taraftan da yeni üye ve yeni yararlananlar potansiyeli oluĢturacağız. Rotary‟miz ile gerçekten de daha fazla ıĢık saçacağız.
Bu etkinlik hepimiz için çok önemli bir fırsattır. Sevdiğimiz, keyif aldığımız ve güzel hizmet projelerimiz ile gurur
duyduğumuz Rotary‟imizin herkes tarafından da öyle bilinmesini sağlamak istiyoruz. Sizleri aileleriniz ve ile tüm dostlarınız
ile birlikte öncelikle 19 Ekim Pazar gününde bilfiil sahaya inmiĢ olarak görmeyi arzu ediyorum.
Düzenleyeceğimiz Rotary Günü her komitemizin bir standı olacak Ģekilde planlanmaktadır. Bu standlarda komitelerimizin
yaptıklarını, hedef ve amaçlarını güzel, keyifli ve anlamlı uygulamalar ile süsleyerek, Rotaryen olmayanların da bunlara
kolayca katılabilmelerini, eĢ ve çocukları ile birlikte herkesin burada bütün bir günü sıkılmadan geçirebilmelerini
hedefliyoruz. Bunun için hepinizin katkılarına, yaratıcı fikir ve önerilerine ihtiyaç duyuyoruz.
Bu etkinlikler arasında o gün 100.000 kitap toplamak, bunları tasnif etmek, ambalajlamak ve kargo aracına yüklemek var.
Yine benzer bir Ģekilde göz taraması yapmak, göz numarasını belirlemek ve daha önceden topladığımız gözlüklerden o
numaralara uygun olanları ihtiyaç sahiplerine vermeyi baĢarmak var. Anadolu‟daki çocuklar için oyuncak toplamak var,
büyük bir yol koĢusu gerçekleĢtirmek var, kan ve organ bağıĢı yapmak var. Bunlar sadece birkaç öneri… Hepinizden
komitemizin etkinliklerini anlatacak ve sonucunda toplumumuza faydalı bir hizmet yaratacak güzel ve neĢeli Rotary Günü
etkinlik önerilerini bekliyorum.
Rotary Günü etkinlikleri arasında bir Rotary Günü fotoğraf yarıĢması ve 3 dakikayı geçmeyecek uzunlukta bir Rotary Günü
videosu yarıĢması da yapılacaktır. Özellikle video ile ilgili büyük ödülü BaĢkan Gary Huang konvansiyonda Ģahsen takdim
edecektir.
Ayrıca, Rotary Günü etkinlikleri içerisinde bilfiil orada bulunan tüm Rotaryen dostlarımızı da ödüllendirmek istiyoruz. Rotary
Gününde kurulacak bir Rotary Günü anısı köĢesinde fotoğraf çektirip, bu fotoğrafı ilgili stand sorumlusuna teslim edenler
arasında çekilecek kura ile sürpriz hediye kazanımı da gerçekleĢtirilecek. Tüm fotoğraflar Rotary Günü hatıra kitapçığında
yayınlanacak ve Rotary Günü katılım sertifikası ile belgelendirilecektir.
Sadece Rotary Günü‟nde ve etkinlik alanında satılmak üzere “ Rotary Günü Pulu “ ve “Rotary Günü Hatıra Parası “
hazırlanacak ve satıĢa sunulacaktır.
Hepinizi, tüm kulüpleri, tüm komiteleri, tüm Rotaryenleri, Rotaractları ve Interactları, yani en geniĢ haliyle Rotary ailemizi
Rotary Gününde sahada olmaya davet ediyorum. Hep birlikte Rotary‟nin keyfini tüm topluma anlatalım ve Rotary ile ıĢık
saçalım.
Rotaryen sevgi ve saygılarımla,
Müfit ÜLKE
Guvernör 2014-2015
Uluslararası Rotary 2420. Bölge
…………………………………………………………………………………………………………………….
EREY KUMBARASI
Değerli BaĢkanlarım,
Gebze Rotary Kulübü‟müzün yaptırmıĢ olduğu EREY kumbaraları Rotary Merkez Ofisimize ulaĢmıĢtır. Bu karton
kumbaraları Bölge‟den 5‟er lira karĢılığı temin edebilirsiniz.
Ödemeyi Bölge Federasyonumuzun aĢağıdaki hesap numarasına yapabilirsiniz.
Rotary 2420. Bölge Federasyonu
ĠĢ Bankası Gayrettepe ġubesi / 1080
Hesap No: 741267
IBAN: TR 08 0006 4000 0011 0800 741 267
………………………………………………………
KuruluĢ 05.04.1993
Charter
19.01.1996
U.R.Dernek No
31266
Dernekler Masası No 34-61/051
Toplantı Yeri YTÜ Hisarüstü Sosyal Tesisleri Toplantı Günü Pazartesi 19.30
HaberleĢme Adresi : Ferda BOYAR SAÇLI Cumhuriyet Cad. Ölçek Sk. No:21 Elmadağ / ĠSTANBUL
Web Page: E-mail : [email protected]
ETĠLER ROTARY KULÜBÜ DERNEĞĠ
Sevgili BaĢkanlarım,
Bildiğiniz gibi bu sene hepinizi % 100 EREY (Every Rotarian Every Year-Her Rotaryen Her Yıl) kulübü olmaya davet ettim.
Rotary‟mizin en önemli gücü olan Vakfımızı daha da güçlendirmek için ona sahip çıkmalıyız ve bağıĢlarımızla
desteklemeliyiz. Bunun için sizlere önerdiğim EREY kumbarası güzel ve keyifli bir yöntem olabilir. Bu bol resimli karton
kumbarayı iĢyerinizde çalıĢma masanızın üzerine koymanızı öneriyorum. Sizinle görüĢmeye gelen ya da bir Ģey soranlara
bu kutuya 1TL atmaları halinde cevap vereceğinizi veya görüĢeceğinizi söyleyebilirsiniz.
Böylece bu kutuya her gün atılacak 1 TL‟ler sayesinde rahatlıkla 100 $‟lık EREY katkınızı kolay ve esprili bir Ģekilde temin
etmiĢ olabilirsiniz. Her üyenize bu kutulardan satarak sizler de ayrıca kulübünüze minik bir fon yaratabilirsiniz.
EREY kumbaraları sipariĢlerinizi Bölgemizden Ferda Hanım veya Mukaddes Hanım ile görüĢerek verebilirsiniz. Guvernör
ziyaretine kadar ofise bildirmeniz durumunda ben yanımda getirmekten büyük mutluluk duyacağım, bildirmezseniz Bölge
Kulüpler ve Ġdari Sekreteri sevgili ve sevimli J Hasan Akbayrak satmak üzere yanında getirecektir.
Ayrıca bir hatırlatma daha yapmak istiyorum; UR BaĢkanımız Gary Huang 15 Ekim‟de Bölgemize gelecektir. O gelmeden
önce (30 Eylül‟e kadar) üye baĢına 100 $ ve üzerindeki % 100 EREY katkınızı ödemeniz durumunda kulübünüzün % 100
EREY bayrağını UR BaĢkanının elinden alabilirsiniz.
EREY katkılarınızla Rotary‟mizin daha güçlü ıĢık saçmasını diliyorum.
Rotaryen saygı ve sevgilerimle,
Müfit ÜLKE
Guvernör 2014-2015
Uluslararası Rotary 2420. Bölge
……………………………………………………………………………………………………………………..
NĠġANTAġI ROTARY KULÜBÜ - 29 EKĠM CUMHURĠYET BAYRAMI KUTLAMALARI
Değerli Rotaryenler,
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı Keyif Style adlı protokol teknesinde havai fiĢek ve ıĢık gösterileri eĢliğinde keyifli bir
boğaz turu ile kutlamayı planlıyoruz.
Tarih: 29 Ekim 2014 ÇarĢamba
KiĢi baĢı ücret: 150 TL
(Güvertede limitsiz içki ile ön kokteyl alacağız. Havai fiĢek ve ıĢık gösterisi bittikten sonra klimalı olan kapalı ortamda
Osmanlı mutfağı açık büfe (yine limitsiz içki ile) yemeğe geçeceğiz. Program 19:00 baĢlayıp, 23:00‟de bitecektir. Müzik ise
CD olacaktır.) 20 Ağustos tarihine kadar kapora ödenmesi gerektiği için gelmek isteyenlerin Sn. GDB Sibel Özyaran‟ın TEB
Maçka Ģubesindeki hesabına 20 Ağustos‟tan önce EFT yapmaları gerekmektedir.
Ödeme Bilgileri: AyĢe Sibel ÖZYARAN
TEB Maçka ġubesi
ĠBAN No : TR07 0003 2000 0450 0000 1714 54
Hesap No: 17 1454
Teknemiz Emirgan Tokmak Burnu‟ndan saat 18.30‟da kalkacaktır.
Kapora tarihimiz nedeniyle katılımlarınızı en kısa sürede bildirebilirseniz sevinirim.
Sevgi ve saygılarımla,
Rtn. Fatma AYDIN
BaĢkan 2014-2015
NiĢantaĢı Rotary Kulübü
…………………………………………………………………………………………………………………….
ATICILIK HOBĠ GRUBU DUYURUSU
Sevgili Kulüp BaĢkanlarım ve Rotaryen Dostlarım,
Atıcılık Hobi Grubumuzun 31 Ağustos 2014 Pazar günü saat 10:00‟da Marmara Yelken Kulübü‟nde kahvaltı eĢliğinde
tanıĢma ve iĢ bölümü - planlama toplantısı yapılacak olup atıcılık ve avcılık sporuyla ilgilenen tüm Rotaryenlerin hobi
grubumuza ve toplantımıza katılımını bekliyoruz.
Kahvaltı ücreti 35.- TL olup bir sıkıntı yaĢanmaması amacıyla rezervasyon sayısının bildirilmesi için 29 Ağustos 2014
tarihine kadar katılacak [email protected] adresine veya 0532 788 09 63 nolu cep telefonundan tarafıma
bilgi vermesi rica olunur.
Rtn. Mustafa Murat TUNCER
Atıcılık Hobi Grubu BaĢkanı 2014-2015
Uluslararası Rotary 2420. Bölge
…………………………………………………………………………………………………………………….
KuruluĢ 05.04.1993
Charter
19.01.1996
U.R.Dernek No
31266
Dernekler Masası No 34-61/051
Toplantı Yeri YTÜ Hisarüstü Sosyal Tesisleri Toplantı Günü Pazartesi 19.30
HaberleĢme Adresi : Ferda BOYAR SAÇLI Cumhuriyet Cad. Ölçek Sk. No:21 Elmadağ / ĠSTANBUL
Web Page: E-mail : [email protected]
ETĠLER ROTARY KULÜBÜ DERNEĞĠ
MAÇKA ROTARY KULÜBÜ - BEDEN, ZĠHĠN VE RUH SAĞLIĞI UZMANI METĠN HARA SEMĠNERĠ
Sevgili Rotaryenler,
Maçka Rotary Kulübü olarak Beden, Zihin ve Ruh Sağlığı Uzmanı METĠN HARA ile bir seminer düzenlemekteyiz. Hızla
akan zaman içerisinde aile, iĢ hayatı ve kiĢisel rutinlerimiz arasında sıkıĢıp kalarak stresle baĢ etmeye çalıĢıyoruz.
DeğiĢim ve dönüĢümü yakalamayı ve artık kendine vakit ayırmayı isteyen, hatta buna ihtiyacı olmadığını düĢünen herkesi
seminerimize bekliyoruz. Bu seminerinde uzun süredir kendi içine olan yolculuğu devam eden, yıllar içinde tamamlayıcı tıp
diye adlandırdığı birçok enerji tekniğini modern tıp bilgisiyle sentezleyip etkin tedavi ekolünü benimseyen METĠN HARA,
sevginin gücü ile neler yapabileceğini bilimsel ve uygulamalı olarak bizlerle paylaĢacak. METĠN HARA‟nın, genç yaĢına
rağmen 20 yıllık birikimini aktardığı “AĢkın Ġstilası YOL” adlı serinin ilk kitabı uzun süre çok satanlar listesinde 1. Sırada yer
almıĢtır. Yazılı ve görsel basında adına sıkça rastlayacağınız METĠN HARA, insanlığın aydınlanmasını hedefleyen ĠNSANA
GÜVEN projesini baĢlatıp kurumsal olarak çalıĢmalarına devam etmektedir.
19 Eylül 2014 Cuma günü, 19:30-22:00 saatleri arasında ĠSTANBUL MASLAK SHERATON OTEL Terra Salonu‟nda
düzenlenecek seminer sonrası imzalı kitap hediye edilecektir.
Rtn. Mehtap KURBANZADE
BaĢkan 2014-2015
Maçka Rotary Kulübü
LCV
Rtn.Begüm CÜHER
0532 6038008
[email protected]
Rtn.Rafi DÖKER
0533 2782879
[email protected]
Not: Katılım 120 kiĢi ile sınırlıdır.
Ücret: 200 TL
ENGĠN ÖZDEN
TEB / Ataköy ġubesi
TR 17 0003 2000 0000 0020 3832 92
……………………………………………………………………………………………………………………..
MESLEK HĠZMETLERĠ KOMĠTESĠ DUYURUSU
Değerli Dostum,
Meslek Hizmetleri Komitesinin ana amaçlarını size geçen yazımda bildirmiĢtim. ġimdi sizlere Meslek Hizmetleri ile ilgili tüm
bilgileri içeren belgelere aĢağıda verilen linkten ulaĢabileceğinizi bildirmekten mutluluk duyuyorum.
http://www.rotary2420.org/index.php?page=meslek-hizmetleri-doekuemanlari
Öte yandan Meslek Hizmetleri faaliyetleri konusunda proje üretmek üzere hazırlıklar yapmak ve Meslek Hizmetleri ayı olan
Ekim 2014 için ilk adımları atmak amacıyla sizi ve/veya Kulübünüzün Meslek Hizmetleri Komite BaĢkanını aĢağıda gün ve
tarihi belirtilen toplantıya davet ediyoruz.
Toplantı günü ve saati: 20 Eylül Cumartesi; 10.00- 12.30
Yer: Rotary Merkez Ofisi: Cumhuriyet Cad. Papa Roncalli Sokak No:21 Elmadağ / ġiĢli
Gündem:
1.
Meslek Hizmetleri hakkında bilgiler
2.
Meslek Hizmetleri Örnek Proje tanıtımı
3.
19 Ekim Rotary Day hazırlıkları hakkında ortak çalıĢma
4.
Sorular ve Yanıtlar
Dönemimizin baĢarıyla devam etmesini diliyorum.
Rotaryen sevgi ve saygılarımla,
Rtn. Fuat YALÇIN
Meslek Hizmetleri Komitesi BaĢkanı 2014-2015
Uluslararası Rotary 2420. Bölge
[email protected]
KuruluĢ 05.04.1993
Charter
19.01.1996
U.R.Dernek No
31266
Dernekler Masası No 34-61/051
Toplantı Yeri YTÜ Hisarüstü Sosyal Tesisleri Toplantı Günü Pazartesi 19.30
HaberleĢme Adresi : Ferda BOYAR SAÇLI Cumhuriyet Cad. Ölçek Sk. No:21 Elmadağ / ĠSTANBUL
Web Page: E-mail : [email protected]
ETĠLER ROTARY KULÜBÜ DERNEĞĠ
ROTARY BĠLGĠLERĠ
ROTARYEN KĠMDĠR?
ROTARYEN; ĠĢini yalnızca bir geçim kaynağı olarak düĢünmeyen kiĢidir. Rotaryen için iĢi ve mesleği yaĢamını
sürdürmesi ve diğer insanlara hizmet vermesini sağlayan bir araçtır.
Bunun yanında her ROTARYEN‟den ülkesine ve inançlarına sadık olması beklenir. Zira siyasi ve dini görüĢler kiĢinin
yalnız kendisini ilgilendiren bir husustur.
BaĢlangıçta dayanıĢma amaçlı bir kuruluĢ görünümünde olan Rotary‟de zamanla yalnız dayanıĢmanın iĢ ve meslek sahibi
kiĢilerin devamlı olarak ilgisini çekmeye yeterli olmayacağı anlaĢıldığından amaç giderek kendinden önce hizmet görüĢüne
yönlenmiĢ ve görüĢ giderek yaygınlaĢmıĢ ve benimsenmiĢtir.
Rotary prensipleri, üyeliğin verdiği hakların ticari yararlar için kullanılmasını yasaklar. Nitekim her Rotaryen‟in uyması
gereken “ĠĢ ve Meslek Sahibi Rotaryenlerin Bildirisi”nin son paragrafında:
“ĠĢ ve meslek iliĢkilerinde Rotaryen dostlarımla daima Rotary‟nin dörtlü öz denetimine sadık kalarak iletiĢimde bulunmayı,
Rotaryen dostlarımdan dörtlü öz denetimin ötesinde öncelik ve avantajlar beklememeyi iĢ ve meslek sahibi bir Rotaryen
olarak kabul ve beyan ederim” denilmektedir.
Rotary‟nin temel yaklaĢımı, insanlar ve uluslararası ortak değer yargıları oluĢturmak, insanları birbirine yaklaĢtırmak ve
evrensel barıĢa katkı sağlamaktır.
Her ülkede bireyler, her Ģeyi devletten beklemeden Ülke sorunlarına sahip çıkarak hizmet verenlere destek olurlar. Bu,
çoğu kez kiĢisel hareket tarzında değil, kiĢilerin bir araya geldikleri SĠVĠL TOPLUM ÖRGÜTLERĠ eliyle gerçekleĢir.
Rotary, diğer sivil toplum örgütlerinden farkı olarak bir yardım derneği ya da yalnız bir dostluk topluluğu değildir.
Rotary‟nin öngördüğü yardım sadaka veya iane Ģeklinde yapılmaz.
Rotary, 1915‟te kurulan Kwanis, 1917 de kurulan Lions ve 1919 da kurulan Optimist ve Zonta gibi organizasyonlara örnek
olmuĢ, BirleĢmiĢ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu UNESCO„nun kurulmasına zemin hazırlamıĢ bir
organizasyondur.
Rotary Kulüpleri ve Rotaryenlerin, Rotary‟nin amacına ulaĢmak yolunda baĢardıkları ve planladıkları her çalıĢma
Rotary‟nin önerdiği Programlar içinde yer bulur.
Kulüpler ve üyeler programlarını iyi uygulayabilirlerse bir hizmet kuruluĢu olarak Rotary büyümeye devam edecek ve
bütün Dünyada gördüğü saygıyı sürdürecektir.
1935 Meksika Konvansiyonuna kadar altı ilkede toplanan Rotary‟nin amacı, 1951 Atlantic City Konvansiyonunda dört
bölümden oluĢan tek maddeye indirilmiĢtir.
Bir Rotaryen‟den aĢağıdaki dört bölümü geliĢtirmesi ve teĢvik etmesi istenir.
Bunlar;
- TanıĢıklığın geliĢtirmesinin bir hizmet fırsatı sayılması,
- ĠĢ ve meslekte yüksek ahlaki standartların tesisi, yararlı bütün iĢlerin saygıdeğer olduğunun kabul edilmesi ve her
Rotaryenin kendi iĢ ve mesleğini topluma hizmet fırsatı olarak yüceltmesi,
- Her Rotaryen‟in hizmet idealini kendi kiĢisel iĢ ve toplum hayatına uygulaması,
- Hizmet idealinde birleĢmiĢ iĢ ve meslek adamları arasında Dünya çapında dostluk iliĢkileri kurarak karĢılıklı anlayıĢlı iyi
niyet ve barıĢın geliĢtirilmesidir.
GEÇEN HAFTA
KULÜBÜMÜZÜ ZĠYARET EDENLER
TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR
6-7 Eylül‟de, Bağbozumu döneminde Mürefte‟ye gezi düzenlenecektir.
Eylül Ayı‟nda RYLA düzenlenecektir.
YÖNETĠM KURULUNDA ALINAN KARARLAR
BU TOPLANTIMIZDA KOMĠTELERĠMĠZDEN BEKLENENLER
KuruluĢ 05.04.1993
Charter
19.01.1996
U.R.Dernek No
31266
Dernekler Masası No 34-61/051
Toplantı Yeri YTÜ Hisarüstü Sosyal Tesisleri Toplantı Günü Pazartesi 19.30
HaberleĢme Adresi : Ferda BOYAR SAÇLI Cumhuriyet Cad. Ölçek Sk. No:21 Elmadağ / ĠSTANBUL
Web Page: E-mail : [email protected]
Download

ETĠLER ROTARY KULÜBÜ DERNEĞĠ