ETĠLER ROTARY KULÜBÜ DERNEĞĠ
TOP. YERĠ
TAKSĠM
TARĠH
03.11.2014





YURTTA SULH
CĠHANDA SULH
M.KEMAL ATATÜRK


BÜLTEN
TOPLANTI
920 YTÜ
13
HĠSARÜST
GÜNDEM
Ü SOSYAL
TESĠSLERĠ
NUMARA
1043
DÖNEM
14
GEÇEN H.
% 69
Toplantının açılıĢı
Guvernör Ziyareti
Bültenin sekreter tarafından okunması
Rotary ile 5 dakika
Kasım Ayı “Rotary Vakfı ve Çevre Ayı”dır.
Toplantının kapanıĢı
Olağan toplantılarımız, Genel Kurul tarihine kadar Taksim-Point Otel’de
yapılacaktır.
ROTARY 2014-2015
MUTLU GÜNLERĠMĠZ
Doğum Günleri:
Rtn.Adnan KUTMAN’ın oğlu Fevzi Tunç KUTMAN
Rtn. Ferda Boyar SAÇLI’nın eĢi Ġbrahim SAÇLI
Rtn. Kökten YÜCEL’in eĢi Simin YÜCEL
Evlilik Günleri:
ROTARY ĠLE
IġIK SAÇIN
ULUSLARARASI
ROTARY BAġKANI
29 Ekim
30 Ekim
7 Kasım
Gary C.K.HUANG
U.R. 2420
BÖLGE GUVERNÖRÜ
BAġKAN’IN MESAJI
Müfit ÜLKE
13.GRUP
GUVERNÖR YARDIMCISI
Değerli Rotary Ailem,
Suat BAYSAN
ETĠLER ROTARY KL.BġK.
Ferda BOYAR SAÇLI
YÖNETĠM KURULU
KULÜP SEKRETERĠ: Burç BERKSOY
AYM SAYMAN:
GLC.DÖNEM BġK.
GEÇ.DÖNEM BġK.
Ahmet KOCAMAZ
Bilge ÖZBER
Kökten YÜCEL
KOMĠTE BAġKANLARI
K BAġKAN DNġ:
Bülent YILMAZ
M KULÜP YÖNETĠMĠ: Betül YURTERĠ
Rina SALTĠ
K KULÜP HĠZ:
Mustafa ÖZCAN
Gürkan ERASLAN
UR ROTARY VKF: Gökhan ÖZBER
Kamil YAĞCI
ÜYELĠK GEL:
Ümit ALACA
Adnan KUTMAN
HALKLA ĠLĠġ.:
ġakir GÜREL
BURS KOM:
Mustafa ÖZCAN
BÜLTEN SORUMLUSU
Betül YURTERĠ
Rina SALTĠ
KuruluĢ 05.04.1993
Charter
Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktıktan sonra baĢlatmıĢ olduğu KurtuluĢ
SavaĢı’mızın zaferle sonuçlanmasından sonra, 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiği
Cumhuriyet, Türk milletimize verilmiĢ en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir.
ĠĢte bu değer, bizleri milli bir devletin onurlu Ģekilde, özgürce düĢünebilen, eĢit
hakları olan birer ferdi, devletin tek ve gerçek sahibi haline getirmiĢtir. Devlet
yönetme iĢini, kiĢilerin, ailelerin, bir zümrenin ya da belli sınıfın eline bırakmayan
cumhuriyet sistemi, 1923’ten beri ülkemize büyük katkılar sağlamıĢ, Türk
toplumunu millet olma bilincine ulaĢtırmıĢ, bireyi de vatandaĢ konumuna
yükseltmiĢtir. Tarihimizin en büyük ve kapsamlı çağdaĢlaĢma hamlesi olan
cumhuriyet, getirdiği yenilikler ve atılımlar ile Türk insanının ufkunu geniĢletmiĢ,
ekonomik, sosyal ve siyasal yaĢantımız görülmemiĢ bir dinamizm kazanmıĢtır.
Cumhuriyetimizin 91. Yılı Kutlu Olsun.
ROTARY ĠLE IġIK SAÇIN
Rotaryen sevgi ve saygılarımla.
Ferda BOYAR SAÇLI
Etiler Rotary Kulübü
2014-2015 Dönem BaĢkanı
19.01.1996
U.R.Dernek No
31266
Dernekler Masası No 34-61/051
Toplantı Yeri YTÜ Hisarüstü Sosyal Tesisleri Toplantı Günü Pazartesi 19.30
HaberleĢme Adresi : Ferda BOYAR SAÇLI Cumhuriyet Cad. Ölçek Sk. No:21 Elmadağ / ĠSTANBUL
Web Page: www.etiler-rotary.org E-mail : [email protected]
ETĠLER ROTARY KULÜBÜ DERNEĞĠ
BÖLGE DUYURULARI
MAÇKA ROTARY KULÜBÜ / 10 KASIM KONUK KONUġMACI
Değerli Rotaryenler,
Maçka Rotary Kulübü olarak haftalık toplantımızda konuĢmacı ġenay Yangel’i ağırlıyoruz. Atatürk’ün doğum haritasını,
sahip olduğu özellikleri, günümüz liderlerinin doğum haritası ve dünya tarihindeki rolleri Türkiye’nin horoskopu hakkında bizi
bilgilendirecektir.
A. Mehtap KURBANZADE
Maçka RK Dönem BaĢkanı
PROGRAM
10 KASIM 2014 PAZARTESĠ SAAT: 19:00 – 21:30
YER: NĠġANTAġI SOFA HOTEL
FĠYAT: YEMEK KĠġĠ BAġI 75TL.
LCV: Rafi DOKER
0532 2782879
[email protected]
[email protected][email protected].
YENĠ ÜYE DUYURULARI
Kulübümüze üye olmak üzere Yönetim Kurulumuzca önerilen ve aĢağıda bilgileri bulunan adayın Rotary Kulübü
Derneklerine duyurulmasını ve yapılacak itirazların en geç 10 gün içinde kulübümüze bildirilmesini rica ederim.
Saygılarımla,
Nesrin ĠġANLAR / Acarkent Rotary Kulübü / 2014-2015 Dönem BaĢkanı
ADAY ÜYENĠN
Adı Soyadı
: Tunç ġENGÜL
Mesleği
: Ziraat Mühendisi
Öneren Üye
: Nesrin ĠġANLAR
Orhan ÇELĠK / BahçeĢehir Rotary Kulübü / 2014-2015 Dönem BaĢkanı
ADAY ÜYENĠN
Adı Soyadı
: Erkan YILMAZ
Mesleği
: Öğretim Üyesi
Özlem TÖMEKÇE / Moda Rotary Kulübü / 2014-2015 Dönem BaĢkanı
ADAY ÜYENĠN
Adı Soyadı
: Ceyda GÜLDEMLER
Mesleği
: Sigortacı
Osman TAġLICA / Sarıyer Rotary Kulübü / 2014-2015 Dönem BaĢkanı
ADAY ÜYENĠN
Adı Soyadı
: Aygül YEPREM
Mesleği
: YTÜ Öğretim Üyesi
Öneren Üye
: Fulya TEMELTAġI
ROTARY BĠLGĠLERĠ
ROTARY VAKFI
Uluslararası Rotary’nin Rotary Vakfı, 1917 yılında bir “BağıĢ fonu” olarak kurulmuĢ ve 1928 yılı UR Konvansiyonunda
“Rotary Vakfı” (Rotary Foundation) adını almıĢtır. 1931 yılında tröst (Trust) 1938 yılında ise Amerika BirleĢik devletlerinin
Illinois Eyaleti yasalarına göre “Kâr amacı gütmeyen” bir kurum olarak tescil edilmiĢtir. Rotary Vakfı, vakıf senedi ve
içtüzüğü doğrultusunda mütevelli heyeti tarafından yalnızca eğitim ve hayırsever amaçlı bir kuruluĢ olarak yönetilir. Rotary
Vakfı içtüzüğü ve kuruluĢ sözleĢmesinin bir özeti bu kitaptaki Bölüm Dörtte bulunmaktadır.
Rotary Vakfı’nın Misyonu
Rotary Vakfının misyonu, Rotaryenlerin barıĢa katkı ve sağlıkta iyileĢtirme sağlayan, hastalıkları önlemek için temiz su
temin eden, anne ve çocuk sağlığını, eğitimi ve yerel ekonomiyi geliĢtiren projelere ödenekler vererek desteklemektir.
(TRFC 1.030.)
Mütevellilerin Atanmaları ve Organizasyonu
UR Gelecek Dönem BaĢkanı, döneminin baĢlamasından önceki yılda, Yönetim Kurulu’nun onayı ile 15 kiĢiyi mütevelli
(trustee) olarak atar. Vakıf komiteleri ve görevlerini Mütevelli Heyeti belirler. (TRFB 6.1)
KuruluĢ 05.04.1993
Charter
19.01.1996
U.R.Dernek No
31266
Dernekler Masası No 34-61/051
Toplantı Yeri YTÜ Hisarüstü Sosyal Tesisleri Toplantı Günü Pazartesi 19.30
HaberleĢme Adresi : Ferda BOYAR SAÇLI Cumhuriyet Cad. Ölçek Sk. No:21 Elmadağ / ĠSTANBUL
Web Page: www.etiler-rotary.org E-mail : [email protected]
ETĠLER ROTARY KULÜBÜ DERNEĞĠ
Bütün komite ve alt komitelerin baĢkan ve üyelerini Mütevelli Heyet BaĢkanı atar. (TRFC 2.030.2.) Bu komitelere iliĢkin
bilgilere UR Resmi Rehberinde yer verilmiĢtir.
Rotary Vakfının Genel Sekreteri
UR Genel Sekreteri Rotary Vakfı’nın da Genel Sekreterlik görevini yürütür. Genel Sekreter, Rotary Vakfı'nın genel yöneticisi
olup, Vakıf BaĢkanı ve Vakıf mütevelli heyetine bağlı olarak, organizasyonun Vakıf ilkelerine uygun çalıĢmasını sağlar.
(TRFB 5.9) Genel Sekreter, görev ve sorumluluklarından her hangi birini Sekreterya’da çalıĢan diğer görevlilere
devredebilir.
GEÇEN HAFTA
KULÜBÜMÜZÜ ZĠYARET EDENLER
San.Cenk ÖZPAY
TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR
YÖNETĠM KURULUNDA ALINAN KARARLAR
BU TOPLANTIMIZDA KOMĠTELERĠMĠZDEN BEKLENENLER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
KuruluĢ 05.04.1993
Charter
19.01.1996
U.R.Dernek No
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
67%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20.10.2014
AYLIK %
EKĠM AYI
Ferda BOYAR SAÇLI
Bilge ÖZBER
Bülent YILMAZ
Ahmet KOCAMAZ
Gürkan ERASLAN
Ümit ALACA
Mert GÜVENDĠK
Gülendam ATA
Celalettin AÇAR
Kamil YAĞCI
Kökten YÜCEL
Burç BERKSOY
Mustafa ÖZCAN
Betül YURTERĠ
ġakir GÜREL
Nail YAĞCI
Rina SALTĠ
Gökhan ÖZBER
Adnan KUTMAN
Ersin GÜRDAL
Erdal KÜPELĠ
Kulüp Devam Oranı
15.10.2014
EKĠM AYI DEVAM ÇĠZELGESĠ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
64% 69%
31266
Dernekler Masası No 34-61/051
Toplantı Yeri YTÜ Hisarüstü Sosyal Tesisleri Toplantı Günü Pazartesi 19.30
HaberleĢme Adresi : Ferda BOYAR SAÇLI Cumhuriyet Cad. Ölçek Sk. No:21 Elmadağ / ĠSTANBUL
Web Page: www.etiler-rotary.org E-mail : [email protected]
Download

ETĠLER ROTARY KULÜBÜ DERNEĞĠ