Türkiye
GS1 Sistemi (Barkod) Üyelik BaĢvurusu Ġçin Gerekli Evraklar:
1. BaĢvuru Formu (Ek-1) : Okunaklı ve eksiksiz olarak doldurulmalı
2. Taahhütname (Ek-2) : Firma yetkilisince imzalanarak notere onaylatılmalı
3. Faaliyet Belgesi (Oda Kayıt Sicil Sureti) : Firmanın Ticaret Odası veya Esnaf Odasına(TESK) kayıtlı
olduğunu gösterir belge
4. Gelir Tablosu: Başvuruda bulunulan yıldan bir yıl öncesine ait olmalı ve firmanın muhasebecisine yada
mali müşavirine onaylatılmalı
Firma başvuru yaptığı yıl içinde kurulmuş ise gelir tablosu yerine kuruluş ilanının yer aldığı Ticaret Sicil
Gazetesini göndermeli
5. Sisteme GiriĢ Ücreti Banka Dekontu: Firma gelir tablosundaki cirosuna ve ürün çeşidi sayısına göre
Tablo-1’de uygun olan sisteme giriş ücretini Tablo-2’de gösterilen banka hesap numaralarından birine
yatırmalı. Firma başvuru yaptığı yıl içinde kurulmuş ise, ürün çeşidi sayısına göre Tablo-1’deki F
kategorisinde gösterilen sisteme giriş ücretini yatırmalı
BaĢvuru Evraklarının Gönderileceği Adres:
Başvuru yapan firma Ticaret Odasına kayıtlı ise başvuru evraklarını
TOBB-GS1 Türkiye Dumlupınar Bulvarı No:252 ( EskiĢehir Yolu 9. km ) ANKARA
Başvuru yapan firma Esnaf ve Sanatkarlar Odasına (TESK) kayıtlı ise* başvuru evraklarını
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Tunus Cad. No:4 ANKARA
adresine göndermelidir.
*TESK’e kayıtlı firmaların başvuruları TESK tarafından TOBB-GS1 Türkiye’ye iletilir.
Tablo 1 - SĠSTEME GĠRĠġ ÜCRETLERĠ
CĠRO (TL)
Kategori
100 Milyon ve Üzeri
50 – 100 Milyon Arası
10 – 50 Milyon Arası
1 – 10 Milyon Arası
100 Bin – 1 Milyon Arası
0 – 100 Bin Arası ve
YENİ KURULANLAR
A
B
C
D
E
F
10 Basamaklı 9 basamaklı
(1- 100
(1- 1000
ÇeĢit Ürün) ÇeĢit Ürün)
2.075 TL
2.345 TL
1.685 TL
1.885 TL
1.435 TL
1.575 TL
1.040 TL
1.180 TL
520 TL
710 TL
265 TL
355 TL
8 basamaklı
(1-10.000
ÇeĢit Ürün)
2.500 TL
2.030 TL
1.725 TL
1.415 TL
870 TL
440 TL
7 basamaklı
(1 - 100.000
ÇeĢit Ürün)
2.740 TL
2.345 TL
1.960 TL
1.575 TL
1.095 TL
560 TL
Tablo 2 - ÜYELĠK ÜCRETĠNĠ YATIRABĠLECEĞĠNĠZ BANKA HESAP NUMARALARI
Banka Adı
ġube Adı
Hesap No (IBAN No)
Akbank
Bakanlıklar
TR080004600153888000069073
Vakıfbank
Merkez
TR910001500158007293586414
NOT:
− Faks, telefon ve e-posta aracılığı ile başvuruda bulunulamaz. Eksik evrak ve fotokopi ile yapılan başvurular
işleme alınmaz.
− Başvurusunu tamamlayıp TOBB-GS1 Türkiye’ye üye olan firmaya üyelik tescil belgesi ve GS1 sistemi
tanıtım kitapçığı kargo ile gönderilir, elden teslim edilmez.
− BaĢvurusunu tamamlayıp TOBB-GS1 Türkiye’ye üye olan firma, üye olduğu yıl hariç her yıl TOBBGS1 Türkiye’ye üyelik aidatı ödemelidir. Aidat miktarı her yıl aidat döneminde üye firmaya
bildirilecektir
− Kitap, dergi ve benzer süreli yayınlar için alınması gereken ISBN ve ISSN numaraları, Kültür ve Turizm
Bakanlığı-Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. (Tel: 0312 3099001-3099005 )
TOBB-GS1 Türkiye ĠletiĢim Bilgileri:
Tel: 444 95 59 Faks: 0 312 218 22 79
442-F001/1/25.12.2012/1/23.09.2013
Internet adresi : www.gs1.tobb.org.tr
Türkiye
GS1 TÜRKĠYE ÜYELĠK BAġVURU FORMU (EK-1)
1. Firmanın Ticaret Unvanı :
2. YazıĢma Adresi :
3. Telefon No : (
)
5. E-posta adresi :
4. Faks No : (
)
6. Web adresi :
7. Firmanın bağlı bulunduğu Ticaret/Esnaf Odası :
8. Ticaret/Esnaf Sicil Numarası :
9. Vergi Dairesi / Numarası :
10. Ġlerideki numara ihtiyaçlarınızı da göz önüne alarak firmanızın ürün çeĢit sayısına uygun
olan GS1 firma numarasını iĢaretleyiniz.
1 - 100 çeşit ürün tanımlanmasına olanak sağlayan 10 basamaklı GS1 Firma Numarası
1 - 1.000 çeşit ürün tanımlanmasına olanak sağlayan 9 basamaklı GS1 Firma Numarası
1 - 10.000 çeşit ürün tanımlanmasına olanak sağlayan 8 basamaklı GS1 Firma Numarası
1 - 100.000 çeşit ürün tanımlanmasına olanak sağlayan 7 basamaklı GS1 Firma Numarası
11. Firmanızın numaralandıracağı ürün grup(larını) iĢaretleyiniz.
Gıda Ürünleri
Tekstil, Hazır Giyim & Ayakkabı
Büro Malzemeleri &Kırtasiye
Ev Eşyaları & Dekorasyon &Hırdavat
Spor & Hobi Malzemeleri
Yaş Meyve & Sebze
Diğer (................................)
Beşeri İlaç
Tıbbi Cihaz & Malzeme
Elektrikli & Elektronik Aletler
Temizlik & Kişisel Bakım Ürünleri
Film, Müzik & CD
Hayvancılık & Balıkçılık
12. GS1 Türkiye üyelik baĢvurusunda bulunmanızın neden veya nedenlerini iĢaretleyiniz
İthal ettiğim ürünleri barkodlamak
İmal ettiğim ürünleri barkodlamak
GLN numarası temin etmek
Tarımda izlenebilirlik
13. Firmada ilgili kiĢinin
Adı Soyadı :
Unvanı:
Tarih :
442-F001/1/25.12.2012/1/23.09.2013
Telefon No : (
E-posta :
İmza :
)
Diğer
Türkiye
GS1 TÜRKĠYE ÜYELĠK TAAHHÜTNAMESĠ (EK-2 )
(Notere Onaylattırılacaktır)
FĠRMA BĠLGĠLERĠ:
Ticaret Unvanı :
Yazışma Adresi :
ÜYELĠK TAAHHÜTNAMESĠ
GS1 Sistemi kapsamında, yerel GS1 Organizasyonu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Global
Standartlar Merkezine (TOBB-GS1 Türkiye) üye olarak kendisine GS1 Firma Öneki tahsis edilen ve bu
taahhütnameyi imzalayan, yukarıdaki unvanı bulunan firma olarak;
1. TOBB-GS1 Türkiye tarafından tahsis edilen GS1 firma önekini tahsis amacına uygun olarak
kullanacağım ve hiç bir kişi ya da firmaya kullandırtmayacağım ve TOBB-GS1 Türkiye’nin onayını
almadan devretmeyeceğim. GS1 firma önekinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi durumunda eski
önekimi kullanmaya devam etmeyeceğimi, kullandığım veya bir başkasına kullandırdığım takdirde,
TOBB’nin ve TOBB-GS1 Türkiye üyesi diğer firmaların doğacak tüm maddi ve manevi zararlarının
tarafımdan tazmin edileceğini kabul ve taahhüt ederim.
2. Firmama tahsis edilen GS1 firma önekini kullanarak ürünlerimde bulunacak tüm bar kodların
numaralarını ve TOBB-GS1 Türkiye tarafından istendiğinde ürün bilgilerini tam ve eksiksiz olarak
TOBB-GS1 Türkiye’ye bildireceğim.
3. GS1 Sisteminin tüm kural ve standartları ile bu sistemin gereği olarak TOBB-GS1 Türkiye’nin
uygulamaya koyacağı tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyacağım.
4. İlk başvuruda sisteme giriş ücretini peşin olarak ve UPC numarası talebim olması halinde gerekli ek
ücreti ödeyeceğim.
5. Her yıl TOBB Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek yıllık üyelik aidatını ödeyeceğim, ödemediğim
takdirde aleyhimde alınacak tüm kararları ve uygulanacak tüm tedbirleri itirazsız kabul edeceğim.
6. GS1 Sistemi teknik ve uygulama konularında TOBB-GS1 Türkiye ile ortaya çıkabilecek ihtilafların
TOBB bünyesinde çözülememesi durumunda GS1 Yönetim Kurulu’nun bu konuda vereceği görüşü
peşinen kabul ederim.
7. TOBB-GS1 Türkiye Çalışma Usul ve Esasları ile işbu Taahhütnameye aykırı davranılması halinde
doğacak uyuşmazlıkların çözümü için Ankara Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul
ederim.
8. Taahhütnamede belirtilmiş olan adresimi gerekli tebligatlarda yasal ikametgâh olarak beyan ettiğimi,
belirttiğim adresin yanlış veya eksik olması halinde Ticaret Sicil dosyamdaki son adresimin yasal
ikametgâhım olduğunu beyan eder ve bu adrese çıkarılacak tebligatların tarafıma yapılmış
sayılacağını kabul ederim.
9. TOBB-GS1 Türkiye Üyelik Başvuru Formunda ve ek belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu
beyan eder, herhangi bir değişiklik halinde, değişiklikten itibaren 10 gün içerisinde yeni bilgileri
TOBB-GS1 Türkiye’ ye yazılı olarak bildireceğimi taahhüt ederim.
10. TOBB-GS1 Türkiye Çalışma Usul ve Esaslarına aynen uyacağımı taahhüt ederim.
Taahhütnamede yer alan maddeleri dikkatle okuduğumu ve tüm maddelerde belirtilen hususları kabul
ettiğimi ve bunları yerine getireceğimi taahhüt ediyorum.
Adı Soyadı :
Ġmza:
Noter Onayı:
442-F001/1/25.12.2012/1/23.09.2013
Download

GS1 Sistemi (Barkod) Üyelik BaĢvurusu Ġçin Gerekli