BTSO MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME
MERKEZİ
11UY0032-4 DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS
PERSONELİ (Seviye 4)
Mesleki Yeterlilik Sınavı Başvuru Formu
ADAYIN KİŞİSEL BİLGİLERİ
Uyruğu:
T.C.
K.K.T.C.
T.C Kimlik No:
Diğer*
Adı ve Soyadı:
Pasaport No*:
Baba Adı:
Doğum Yeri:
Anne Adı:
Doğum Tarihi:
Cinsiyeti:
E
Nüfusa Kayıtlı
olduğu il/ilçe
K
Tel. Ev:
Tel. İş:
İrtibat Adresi:
GSM:
E-Posta
Çalışıyor
Çalışmıyor
Toplam iş tecrübesi:
FİRMA BİLGİLERİ
Firma Adı-Unvanı:
(Çalışıyor iseniz)
Tel.:
Faks:
Web
adresi:
Firma Adresi:
(Çalışıyor iseniz)
E-Posta:
BAŞVURU TÜRÜ
Bireysel
Kurumsal
BAŞVURU NEDENİ
İlk Başvuru
Tekrar Başvuru
Süre Uzatma
*T.C ve K.K.T.C vatandaşı olmayanlar pasaport numarasını yazacaktır.
PB.F.11-1-1/Rev.01/1214
Yeniden Belgelendirme
BTSO MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME
MERKEZİ
11UY0032-4 DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS
PERSONELİ (Seviye 4)
Mesleki Yeterlilik Sınavı Başvuru Formu
YETERLİLİK BİRİMİ SEÇİMİ BAŞVURU BİLGİLERİ
Belgelendirilmek istediğiniz yeterlilik birimlerini işaretleyiniz.
Belgelendirilmeye hak kazanmak için başvurduğunuz meslek ile ilgili tüm zorunlu birimlerden başarılı olunması gereklidir.
Ulusal Yeterlilik
Kodu
Program Tanımı
1
11UY0032-4/A1
SERVİS İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Zorunlu
Seçimli
Zorunlu
2
11UY0032-4/A2
SERVİS İŞLERİNDE ÇEVRE GÜVENLİĞİ
Zorunlu
3
11UY0032-4/A3
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ
Zorunlu
4
11UY0032-4/A4
İŞ ORGANİZASYONU
Zorunlu
5
11UY0032-4/B1
AÇIK YAKMA SİSTEMLERİ (KOMBİ, OCAK, SOBA,
FIRIN VS)
Seçimli
Belgelendirme sürecindeki; sınav, inceleme ve bunun gibi bazı hizmetlerin sunumunda taşeron kullanmamızı
onaylıyor musunuz?
Belgeli personel düzeyine uygun olarak işi yapmanıza engel (Sağlık problemi vb.) bir probleminiz var mı? Varsa
belirtiniz:
Sınav süresince makul sınırlar içerisinde kalmak şartı ile karşılanmasını istediğiniz özel durumunuz ( okuma
yazma yetersizliği, dil yetersizliği vb.) var mı? Evet ise açıklayınız:
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Bu meslekte yetkin olmadığınızdan dolayı daha önce uyarı aldınız veya işten çıkarıldınız mı?
Evet ise işyerinin adını yazınız:
Evet
Hayır
Belge almaya hak kazandığınız takdirde belgeli personel olarak kimlik bilgilerinizin, belgenin geçerlilik süresi
boyunca www.btsomesyeb.com.tr internet sayfasında yayınlanmasını onaylıyor musunuz?
BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
1.Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf
2.Eğitim-Öğretim belgeleri (diploma, sertifika vb.)
3.İş referansları (varsa iş tecrübesini gösterir kayıtlar)
4.Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
PB.F.11-1-1/Rev.01/1214
Evet
Hayır
BTSO MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME
MERKEZİ
11UY0032-4 DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS
PERSONELİ (Seviye 4)
Mesleki Yeterlilik Sınavı Başvuru Formu
BELGELENDİRME TAAHHÜDÜ








Başvuru sahibi olarak, bu formda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
Başvurudan itibaren belge alıncaya veya belgem yenileninceye kadar sınav ve belgelendirme sürecine
dair tahakkuk ettirilecek tüm ücretleri ve yıllık belge kullanım ücretlerini ödeyeceğimi ve ödediğim
ücretleri, sınavlardaki başarısızlık sebebi dâhil, her ne sebeple olursa olsun, BTSO MESYEB’ den geri
talep etmeyeceğimi taahhüt ederim.
İşbu başvurumun, ilgili tüm başvuru dokümanlarını BTSO MESYEB’ e ulaştırdığım takdirde işleme
konulacağını veya başvurmuş sayılacağımı ve ayrıca belge almaya hak kazansam bile ilgili ücretleri
ödemediğim takdirde belgemin iptal edileceğini biliyor ve kabul ediyorum.
Gizliliği olan sınav materyallerini yasal zorunluluklar hariç hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla
paylaşmayacağımı, hileli sınav teşebbüslerine katılmayacağımı, Kişisel verilerimin Mesleki Yeterlilik
Kurumu’na aktarılacağını onayladığımı,
Belge almaya hak kazanmış olsam bile bir şüphe durumunda yeterliliğimin ve belgemin bağımsız bir kurul
tarafından değerlendirilip gerekirse belgemin iptal edilebileceğini, yazılı ve uygulamalı sınavlarda görüntülü,
sözlü sınavlar görüntülü ve sesli kayıt alınmasını onayladığımı,
BTSO MESYEB’ e ait belgelendirme prosedür ve talimatlarının gereklerine uyacağımı, belgelendirme ile ilgili
tüm itirazlarımda tarafından oluşturulan Şikayet Ve İtiraz Komitesinin nihai karar merci olduğunu,
Alacağım belgenin mülkiyet haklarının BTSO MESYEB’ e ait olduğunu, gerekli görülmesi halinde ve/veya
verdiğim bilgilerin doğru olmadığı takdirde belgemi iptal edebileceklerini,
BTSO MESYEB’ den aldığım/alacağım belgemin BTSO MESYEB tarafından her ne sebeple olursa olsun askıya
alınması veya iptal edilmesi durumunda BTSO MESYEB’ den maddi veya manevi hiçbir talepte
bulunmayacağımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.
(Adayın Adı ve Soyadı)
Tarih:
İmza:
PB.F.11-1-1/Rev.01/1214
/
/20….
BTSO MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME
MERKEZİ
11UY0032-4 DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS
PERSONELİ (Seviye 4)
Mesleki Yeterlilik Sınavı Başvuru Formu
( Başvuruyu Alan BTSO MESYEB tarafından doldurulacaktır.)
SINAV VE BELGELENDİRME DİREKTÖRÜNÜN GÖZDEN GEÇİRMESİ:
EKLENECEK BELGELER:
1.Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf
2.Eğitim-Öğretim belgeleri (diploma, sertifika vb.)
3.İş referansları (varsa iş tecrübesini gösterir kayıtlar)
4.Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
BTSO MESYEB, talep edilen belgeyi verebilecek yeterlilikte (teknik altyapı, kaynak ve uzmanlık
açısından) midir?
BTSO MESYEB, başvuru sahibinin dil ve-veya yetersizliklerinin bilincinde olup, makul sınırlar içinde
özel ihtiyaçlarını karşılayabilecek midir?
Başvuru sahibi gerekli olan öğrenimi görmüş, programın belirlediği deneyim ve eğitime sahip
midir?
BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ONAYLANMASI:
Adayın başvuru uygun bulunmuştur.
Adayın başvurusu uygun değildir.
Tarih:
SINAV VE BELGELENDİRME DİREKTÖRÜ
İmza:
PB.F.11-1-1/Rev.01/1214
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Download

btso mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme merkezi