Banka Adı
Şube Adı
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ İSTEK FORM VE TAAHHÜTNAMESİ
Banka Hesabı İBAN Numarası
Şube Kodu
İKRAZ
12 AY (
)
24 AY (
VADESİ
)
36 AY (
BORÇLU BİLGİSİ
TALEP TUTARI (NET)
)
48 AY (
İCRALIK BORÇ TUTARI
)
1. MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL BORÇLU BİLGİSİ
2. MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL BORÇLU BİLGİSİ
Adı - Soyadı
Adı - Soyadı
Adı - Soyadı
T.C. Kimlik No
T.C. Kimlik No
T.C. Kimlik No
Pers. Saymanlık No
Pers. Saymanlık No
Pers. Saymanlık No
Kurum Sicil No
Kurum Sicil No
Kurum Sicil No
Emekli Sicil No
Emekli Sicil No
Emekli Sicil No
Ev Tel
Ev Tel
Ev Tel
İş Tel
İş Tel
İş Tel
Cep Tel
Cep Tel
Cep Tel
İş Adresi
İş Adresi
İş Adresi
Ev Adresi
Ev Adresi
Ev Adresi
İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ
Borçlu bilgileri ile icralık borç tutarının doğru olduğunu ve imzasının
Adı-Soyadı
İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ
1.Müşterek ve müteselsil borçlu bilgilerinin doğru olduğunu ve imzasının
Adı-Soyadı
İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ
2.Müşterek ve müteselsil borçlu bilgilerinin doğru olduğunu ve imzasının
Adı-Soyadı
borçluya ait olduğunu tasdik ederim.
1.Müşterek ve müteselsil borçluya ait olduğunu tasdik ederim.
2.Müşterek ve müteselsil borçluya ait olduğunu tasdik ederim.
Unvanı
Unvanı
Unvanı
Mühür-İmza
Mühür-İmza
Mühür-İmza
Yukarıda talep ettiğim net ikrazı, ödeme tarihinde belirlenecek faizi ile birlikte, belirlediğim vade ve miktarda, beyanda bulunduğum bilgilerimi ve doğruluğunu kabul ettiğim banka hesabıma İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü (İLKSAN) tarafından havale edilmesini; İKRAZ
YÖNETMELİĞİ gereğince, İkraza uygulanacak faiz oranını, toplam faizli borç tutarı üzerinden adıma İkraz Hayat Sigortası yapılmasını ve Sigorta prim tutarını gönderilecek havaleye ilişkin havale masrafını, ikrazın Damga Vergisini adıma gönderilecek ikrazdan peşin olarak tahsil edilmesini, “borçlu” sıfatıyla kabul ettim.
İş bu borcuma / borcumuza ait taksit tutarını bağlı bulunduğum / bulunduğumuz merkez saymanlığına İLKSAN tarafından bildirilerek her ay almakta olduğum/ olduğumuz maaş, ek ders ücreti, ikramiye ve her türlü alacağım/ alacağımızdan maaşım / maaşımız üzerinde haciz olsa dahi kesilmesini, kesinti
yapılamaması halinde bizzat ödemeyi, tayin durumunda saymanlık numaramı/ numaramızı atanmış olduğum/ olduğumuz görev yerindeki mutemet’e ve İLKSAN’a, üyelikten ayrılmam / ayrılmamız halinde ise yeni adres ve görev yerini İLKSAN’a bildirmeyi, İLKSAN’dan doğabilecek Sosyal yardım ve diğer alacaklarımın/
alacaklarımızın ikraz borcuma / borcumuza mahsup edileceğini, söz konusu borcun teminatı olarak çalıştığım / çalıştığımız kuruluştan alacağım / alacağımız tüm maaş, ek ders ücreti, ikramiye, temettü ve hür türlü alacaklarımın/ alacaklarımızın toplamı üzerinde İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel
Müdürlüğünün rehin ve mahsup hakkı bulunduğunu;
Ayrıca; görevde iken almış olduğum / olduğumuz İkrazın taksit ödemeleri maaşımdan / maaşımızdan kesilmeye devam ederken emekliye ayrılmam / ayrılmamız halinde, İLKSAN’dan alacağım/ alacağımız Sosyal Yardımların ikraz borcumu / borcumuzu karşılamaması durumunda, taksitleri düzenli olarak her ay
İLKSAN’ın banka hesabına yatıracağımı / yatıracağımızı, taksitleri zamanında ödemediğim/ ödemediğimiz takdirde herhangi bir duyuru ve tebligata hacet kalmaksızın ikraz taksitlerimin / taksitlerimizin Emekli Sandığından alacağım / alacağımız “emekli maaşımdan/ maaşımızdan” her ay düzenli olarak kesilerek İLKSAN
hesaplarına aktarılmasını veya icra dairelerince emekli maaşıma / maaşımıza haciz konulmasını,
İkraz borcumu / borcumuzu yukarıda belirtilmiş olan vade ve miktarlarda aksatmadan, “borçlu” ve “müşterek ve müteselsil borçlu” olarak ödeyeceğimi/ ödeyeceğimizi, bir taksitinin borçlu tarafından ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksit ile birlikte müteakip taksiti müşterek ve müteselsil borçlunun ödeyeceğini,
müşterek ve müteselsil borçlunun da ödememesi halinde; borcumun / borcumuzun muaccel hale geleceğini, bu durumda borcumun / borcumuzun tamamının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı, yargılama gideri ve diğer giderlerle birlikte
ödeyeceğimi/ ödeyeceğimizi, ihtilaf halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını “borçlu” / “müşterek ve müteselsil borçlu” sıfatı ile beyan, kabul ve taahhüt ederim / ederiz.
BORÇLU
Borçlu İmza
MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL BORÇLULAR
“Borçlu’nun İLKSAN’dan kullanacağı faizli ikraz tutarı olan ……TL’ye ……/……/…. tarihi itibarı ile müşterek ve müteselsil borçlu olduğumu kabul ve beyan ederim.”
(6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununu gereği Müşterek ve Müteselsil Borçlular yukarıda yazılı metni, aşağıdaki boş kutucuğa EL YAZISI ile yazacaktır. Metinde boş bırakılan faizli ikraz tutarı kısmına; ekte sunulan örnek ikraz ödeme tablosunda
istenilen vade ve miktarın karşındaki TOPLAM MALİYET tutarı yazılacaktır. Boş bırakılan tarih kısmı ise güncel tarih olacaktır.
1.Müşterek ve Müteselsil Borçlu El Yazısıyla;
2.Müşterek ve Müteselsil Borçlu El Yazısıyla;
1.Müşterek ve Müteselsil Borçlu İmza
…./…../20…
2.Müşterek ve Müteselsil Borçlu İmza
1.MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL BORÇLUNUN EŞİNİN ONAYI
…./…../20…
2.MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL BORÇLUNUN EŞİNİN ONAYI
Eşimin yukarıda belirtilen borç rakamına Müşterek ve Müteselsil Borçlu olmasına onay veriyorum.
Eşimin yukarıda belirtilen borç rakamına Müşterek ve Müteselsil Borçlu olmasına onay veriyorum.
…./…../20…
…./…../20…
AdıSoyadı
İrtibat
Tel No
İmzası
…./…../20…
AdıSoyadı
İrtibat
Tel No
İmzası
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
Sandığınız ikraz işlemlerinde kullanılmak üzere, …………………….T.C.Kimlik
numaralı ……………………………….’ın tatbiki imzası aşağıdaki gibidir.
Borçlu Tatbiki İmza
Borçlu Tatbiki İmza
Borçlu Tatbiki İmza
İş bu tatbiki imza huzurumda atılmıştır.
Bilgilerinize arz ederim……/……/……
İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ
Adı Soyadı :
Ünvanı
:
Mühür/İmza :
Sandığınız ikraz işlemlerinde kullanılmak üzere, …………………….T.C.Kimlik
numaralı ……………………………….’ın tatbiki imzası aşağıdaki gibidir.
1.Müşterek ve Müteselsil
Borçlu Tatbiki İmza
1.Müşterek ve Müteselsil
Borçlu Tatbiki İmza
1.Müşterek ve Müteselsil
Borçlu Tatbiki İmza
İş bu tatbiki imza huzurumda atılmıştır.
Bilgilerinize arz ederim……/……/……
İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ
Adı Soyadı :
Ünvanı
:
Mühür/İmza :
Sandığınız ikraz işlemlerinde kullanılmak üzere, …………………….T.C.Kimlik
numaralı ……………………………….’ın tatbiki imzası aşağıdaki gibidir.
2.Müşterek ve Müteselsil
Borçlu Tatbiki İmza
2.Müşterek ve Müteselsil
Borçlu Tatbiki İmza
2.Müşterek ve Müteselsil
Borçlu Tatbiki İmza
İş bu tatbiki imza huzurumda atılmıştır.
Bilgilerinize arz ederim……/……/……
İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ
Adı Soyadı :
Ünvanı
:
Mühür/İmza :
İKRAZ BAŞVURUSUNDA BULUNACAK ÜYELERİMİZİN AŞAĞIDA
BELİRTİLEN BELGELERİ EKSİKSİZ HAZIRLAYIP POSTA (KARGO, APS, VS)
YOLUYLA
İLKSAN
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNE
GÖNDERMELERİ
GEREKMEKTEDİR.
1.
Sandığa 5 yıl üyeliği olan borçlu ile müşterek ve müteselsil borçluların
birlikte imzaladıkları ve müteselsil borçluların eşlerinin kefalete onayları ile imzalarını
içeren İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gerçekleştirme Görevlisi Şube Müdürü
tarafından onaylı ikraz istek form ve taahhütnamesi. (1 adet)
2.
Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçluların İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü Gerçekleştirme Görevlisi Şube Müdürü tarafından onaylı maaş bordroları.
(Birer adet)
3.
Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçluların nüfus cüzdan fotokopileri.
(Birer adet)
4.
İkraz Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu. (1 adet)
5.
Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçluların İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü Gerçekleştirme Görevlisi Şube Müdürü tarafından onaylı tatbiki imza
sirküleri. (1 adet)
İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman No
:FR.36
Revizyon No
:00
Revizyon Tarihi :../../..
Yayın Tarihi
:../…/….
Sayfa No
:1/1
İKRAZ HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET FORMU
Değerli üyelerimiz,
Bu anket ile amacımız; sizlere sunulan ikraz hizmetinin etkinliğini ölçmek ve ikraz ile
ilgili değerli görüş ve önerilerinizi almaktır. Anket sonuçları, gelecek yıllarda daha kaliteli
hizmet üretmemize temel oluşturacaktır.
Kesinlikle
katılmıyorum
Katılmıyorum
Sorular
Kararsızım
Değerler
Katılıyorum
Kesinlikle
katılıyorum
Soruları yanıtlayarak sağlayacağınız katkı ve destek için şimdiden teşekkür ederiz.
İkraz hizmetinden memnunum.
Başvuru evraklarını hazırlarken zorluk yaşamıyorum.
İkraz ile ilgili sorularıma (telefon, mail) yeterli cevap alıyorum.
Evraklarımı teslim
karşılanıyorum.
etmeye
geldiğimde
ilgi
ve
güleryüzle
İkraz Müdürlüğü, ikraz ile ilgili problemlerimi hızlı bir şekilde
çözebilmektedir.
İkraz Müdürlüğü taleplerimi zamanında yerine getirmektedir.
İkraz Müdürlüğü tarafından yasal prosedürler (kanun, yönetmelik ve
tüzükler) hakkında yeterince bilgilendirilmekteyim.
İkraz nakit ihtiyaçlarımı karşılamada çok faydalı oluyor.
İkraz kullanmayı diğer Sandık üyelerine tavsiye ediyorum.
Görüş ve Önerileriniz:
1.Yaşınız ?
a) 18-24
b)25-32
c) 33-41
d) 42 yaş ve üstü
2. Medeni Durumunuz?
a) Evli
b) Bekar
3.Cinsiyetiniz ?
a) Kadın
b) Erkek
4. Eğitim Durumunuz ?
a) İlköğretim b) Lise
c) Önlisans
5. Sandık üyeliğindeki süreniz?
a) 0-5 yıl
b) 6-12 yıl c) 13-20 yıl
d) Lisans
e) Lisansüstü
d) 20 yıl üstü
Tarih : …../…../……
Download

icra ikraz başvuru formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız