MAL BİLDİRİMİ
KURUMU
GÖREVİ
SİCİL NO
3628 sayılı kanunun 2. ve Mal Bildiriminde Bulunması Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesine göre mal bildiriminde
bulunacak olanlar kendileri ile eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının taşınır ve taşınmaz malları ile arsa ve yapı
kooperatifi gibi kooperatiflerde bulunan hisselerini değerleri ne olursa olsun formun 2. ve 3. bölümlerine kaydetmek
zorundadırlar. Formun 4-8. bölümlerine kaydedilmesi gereken her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçerdöver,
harman makineleri ve diğer ziraat araçları, inşaat ve iş makineleri, hayvanlar koleksiyon ve antika ev eşyaları ile hakları,
alacaklar, borçlar ve gelirlerden, kendilerine ödeme yapılanlara aylık net ödemenin, ödeme yapılmayanlara ise GİH
sınıfındaki 1. derece şube aylık net ödemenin, beş katından fazla tutardaki kısmı beyan edilir.
BÖLÜM-1
KİMLİK BİLGİLERİ
SIRA
NO
DOĞUM
TARĠHĠ
ADI VE SOYADI
BÖLÜM-2
SIRA
NO
YAKINLIĞI(1)
TC KĠMLĠK
NUMARASI
TAŞINMAZ MAL BİLGİLERİ
DEĞERĠ
TAġINMAZ
CĠNSĠ(2)
ADRESĠ (mahal,ada,parsel, nosu dahil)
BÖLÜM-3
HĠSSE
MĠKTARI
EDĠNME
TARĠHĠ
MALĠKĠN TC KĠMLĠK
NUMARASI
KOOPERATİF BİLGİLERİ
SIRA
NO
KOOPERATĠFĠN ADI VE YERĠ
BÖLÜM-4
A- TAŞIT BİLGİLERİ
SIRA
NO
DOĞUM
YERĠ
PLAKA
NO
HĠSSE DEĞERĠ
ÜYELĠK
TARĠHĠ
HĠSSEDARIN TC
KĠMLĠK NUMARASI
TAŞINIR MAL BİLGİLERİ
TAġITIN
CĠNSĠ
TAġITIN
MARKASI
EDĠNME
DEĞERĠ
MODEL YILI
EDĠNME
TARĠHĠ
SAHĠBĠNĠN TC KĠMLĠK
NUMARASI
MODEL YILI
EDĠNME
TARĠHĠ
SAHĠBĠNĠN TC KĠMLĠK
NUMARASI
B- DİĞER TAŞINIR MALLARI
SIRA
NO
TAġINIR MALIN CĠNSĠ(4)
EDĠNME
DEĞERĠ
BÖLÜM-5
SIRA
NO
BANKA VE MENKUL DEĞERE AİT BİLGİLER
PARA VEYA MENKUL DEĞERĠN NĠTELĠĞĠ(5)
BÖLÜM-6
CĠNSĠ
DEĞERĠ
BÖLÜM-7
SIRA
NO
BORÇLUNUN ADI VE SOYADI
ALACAKLININ ADI VE SOYADI
SAHĠBĠNĠN TC
KĠMLĠK NUMARASI
BORÇ ALACAK TUTARI
HAKLAR VE BEYANI GEREKLİ GÖRÜLEN DİĞER SERVET UNSURLARI
HAK(7) VEYA BEYANI GEREKLĠ GÖRÜLEN
DĠĞER SERVET UNSURLARI
1)
Yakınlığı sütununa kendi eĢi ve çocukları yazılacaktır
2)
Bu bölüme “bina”, “arsa” veya “arazi” yazılacaktır.
3)
Bu bölüme kara deniz veya hava ulaĢım araçları yazılacaktır.
4)
Silah, pul, diğer koleksiyonlar, antikalar, kıymetli tablolar,
hayvanlar vs.
Yurt içindeki veya yurt dıĢındaki bankalar ile özel finans
kurumlarında Bulunan para veya menkul değerler
yazılacaklardır.
Tüzel kiĢilerde unvan yazılacaktır.
7) Menkul mallara ait ihtira beratı, alameti farika ve telif hakkı gibi
haklar yazılacaktır.
SAHĠBĠNĠN TC KĠMLĠK
NUMARASI
EDĠNME ġEKLĠ
AÇIKLAMALAR
6)
MĠKTARI
BORÇ-ALACAK BİLGİLERİ
BÖLÜM-8
5)
SAHĠBĠNĠN TC
KĠMLĠK NUMARASI
CĠNSĠ
ALTIN VE MÜCEVHERAT BİLGİLERİ
SIRA
NO
SIRA
NO
MĠKTARI
BİLDİRİM SAHİBİNİN
ADI
:
SOYADI :
TARİH
:
İMZA
:
Download

MAL BİLDİRİMİ