SIRA NO
ADEDĠ
1
9
24.02.2015 TARĠHĠNDE YAPILACAK OLAN TAġINIR MAL SATIġ ĠHALESĠ DETAYLARI
SATIġI YAPILACAK TAġINIR MALLAR
TAHMĠN
TAġINIRIN
TAHMĠNĠ
EDĠLEN
GEÇĠCĠ
CĠNSĠ
BULUNDUĞU YER
MĠKTARI (KG)
BEDELĠ (KDV TEMĠNAT
hariç)
Aydıncık Emniyet
Amirliği Hizmet
1000.-Kg
Hurda Mal SatıĢı
750.-TL.
150.-TL.
Binasının Bahçesi
ĠHALE TARĠHĠ ĠHALE SAATĠ
24.02.2015
14:15
Aydıncık İlçe Emniyet Amirliğince 2918 sayılı Karayolları Trfik Kanunun ek 14. Maddesi gereğince trafikten men edilen ve tasfiyesi için Malmüdürlüğümüze bildirilen
yukarıda nitelikleri belirtilen hurda durumda 7 adet motosiklet ve 2 adet motorsikletin yaklaşık 1000 Kg ağırlığında olup (kesin miktarı tartım sonucu belirlenecek) beher Kg
fiyatı KDV hariç 0,75.-TL. tahmini bedel üzerinden 24/02/2015 Salı günü saat 14:15 'de Aydıncık Malmüdürlüğü makam odasında toplanacak komisyon huzurunda 2886
Sayılı D.İ.K.''nun 51/a maddesi uyarınca pazarlık usulü ile satışı yapılacaktır.
1-İhaleye
isteyen isteklilerin
ihale saatine
kadar;
a)- Geçici katılmak
teminat makbuzunu
(Tedavüldeki
Türk Prası,
Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca, ihraç edilen
Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b-Yasal yerleşim yerlerini gösterir belgeyi (ikametgah belgesi)
c-Tebligat için Türkiyede adres göstermelerini
d-Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfuscüzdanı suretlerini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını
bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek
kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğitemsile tam yetkili
olduklarını gösterir noterce tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekeletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı
olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başakanlığına
vermeleri zorunludur.
2-İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dahilinde Aydıncık Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz görülebilir.
3-Taşınır Mal satış bedelleri üzerinden kanuni oranda ayrıca KDV tahsil edilecek olup, hertürlü vergi resim, harç vb. alıcısına aittir.
4-Taşınır mallar satış listesinde bulunduğu yer olarak belirtilen yerden ihale üzerinde kalan kişi veya şirket tarafından teslim alınacaktır.
5- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.
6-Posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale satinden önce İhale Komisyon Başkanlığına
ulaşması şarttır.
7-İhale ilanı http:[email protected] ve htp://www.mersin defterdarlıgi.gov.tr adresinde görülebilir.
İLAN OLUNUR
Download

SIRA NO ADEDĠ TAġINIRIN BULUNDUĞU YER TAHMĠNĠ