T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
İLAN
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. ve 25. maddeleri ile Madde 23(c) ve 25(c)’ye dayanılarak
hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığınca onaylanan EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma BaĢvuru
Asgari ġartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve
Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan Ģartlara haiz öğretim üyeleri
(Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.
Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Duyurulur.
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler:
1. Adayın baĢvurduğu anabilim dalını belirten (telefon numarasını içeren) dilekçe,
2. ÖzgeçmiĢ
3. 2 adet fotoğraf
4. Nüfus Cüzdan Sureti
5. Doçentlik belgesi (Doçent kadrosuna baĢvuracaklar için)
6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna baĢvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdıĢından almıĢ olanlar için Üniversitelerarası Kurul
BaĢkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (AltmıĢ) veya uluslararası
sınavlardan kabul gören eĢdeğeri puan almıĢ olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili
baĢvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.
7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma BaĢvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmıĢ ve puanlanmıĢ, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları
için CD’ Ģeklinde de verilecektir.) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdıĢı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına iliĢkin belgeler, eğitim-öğretim
faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalıĢmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi, Doçent ve
Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),
8. Hizmet Belgesi (Halen baĢka bir kamu kurumunda çalıĢmakta olanlar ile ayrılmıĢ olanlardan istenmektedir.)
9. BaĢvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletiĢim bilgileri (cep, iĢ, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.
Not: Ġlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeĢ) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığına baĢvurmaları gerekmektedir. Ġlgili kadroya baĢvuran
adayların baĢvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama BaĢvuru KoĢulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek
yayın dosyaları asgari koĢulları karĢılamaları halinde kabul edilecektir. Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi
Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.
Not: Sanat ve Tasarım Fakültesi için baĢvurularda, özgeçmiĢ ve yayınlar yanında “adayın sanat/tasarım çalıĢmalarından örneklerin bulunduğu bir portfolyoyu CD veya USB
bellek içinde” teslim edilmesi gerekmektedir.
Ünvanı
Bölümü
Birimi
Anabilim Dalı
Der.
Adedi
Doçent
1
1
Tıp Fak.
Cerrahi Tıp Bilimleri
Kalp ve Damar Cerrahisi
Doçent
1
1
Tıp Fak.
Cerrahi Tıp Bilimleri
Anezteziyoloji
Doçent
1
1
Sanat ve Tasarım Fak.
Görsel Sanatlar
Yrd.Doç.
1
1
Tıp Fak.
Dahili Tıp Bilimleri
Dermatoloji
Yrd.Doç.
1
1
Tıp Fak.
Dahili Tıp Bilimleri
Ġç Hastalıkları
Yrd.Doç.
1
1
Fen Edebiyat Fak.
Tarih
Türkiye Cumhuriyeti
Tarihi
Yrd.Doç.
1
1
Maden Mühendisliği
Maden ĠĢletmesi
Yrd.Doç.
1
1
Maden Mühendisliği
Cevher Hazırlama
Yrd.Doç.
1
1
Mühendislik-Mimarlık
Fak.
Metalurji ve Malzeme
Müh.
Malzeme
Yrd.Doç.
1
1
Sağlık Hizmetleri MYO
Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler
Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri
Mühendislik-Mimarlık
Fak.
Mühendislik-Mimarlık
Fak.
AÇIKLAMALAR
Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi Yan Dal Uzmanı olmak.
Plastik Sanatlar Resim Alanında doçentlik almıĢ olmak.
13.08.2014 TARĠHĠNDE ZAMAN GAZETESĠNDE YAYIMLANMIġTIR.
SON BAġVURU TARĠHĠ
: 27.08.2014
YRD.DOÇ.YAB.DĠL.SINAVI
: 09.09.2014
YAB.DĠL SINAV YERĠ
: ESKĠġEHĠR SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
YAB.DĠL SINAV SAATĠ
: 09.00
Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanı olup, Psoriasis
immünopatogenezi alanında çalıĢmaları bulunmak.
Gastroenteroloji yan dal uzmanı olup, Tıp Fakültesinde en
az üç yıl ders verme deneyimi olmak,
Alanında doktora yapmıĢ olmak, Osmanlı Ġskan Siyaseti ve
TeĢkilatı üzerine yayınları bulunmak.
Açık iĢletme patlatmalarının çevresel etkileri alanında
çalıĢmaları olmak.
Klasik kolon ve Jameson flotason hücresi alanında
çalıĢmaları olmak.
Çevre dostu yöntemler ile yüksek performanslı
termoplastik fiberlerin ve antibakteriyel polimerik nanoyapılı/kompozit fiberlerin eldesi üzerine çalıĢmaları
bulunmak.
Mezenkimal kök hücre üretim yöntemleri, uygulamaları,
rejeneratif, antiinflamatuvar ve immunsupressif etkileri
alanında en az 10 yıl deneyimli ve akademik çalıĢmaları
olmak.
Download

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN