HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI AŞI
UYGULAMALARI
A. Zahit Bolaman
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aydın
er yıl dünyada yılda 400’000 den daha fazla
hematopoietik kök hücre transplantasyonu
(HKHT) yapılmaktadır. HKHT yapılan kişiler
daha sonra olağan hayatlarına devam edebilmektedir. Daha tolere edilebilir sitoredüktif ilaçların
kullanılması ve destek tedavideki iyileşmeler neticesi HKHT sonrası yaşam süreleri giderek uzamaktadır. Transplantasyon sonrası hastalar da
immun yetmezlik tablosu oluşmaktadır. Bu durum
transplantasyon anındaki yaş, graft kaynağı, antiCD52 (campath) veya anti-CD20 (ritoksimab) kullanılımı ve graft versus host hastalığı (GVHH) ile
ilişkilidir (1). Transplantasyon yapılan hastaların
büyük çoğunluğunda daha evvel aşı ile elde edilmiş
olan immunite ortadan kalkmaktadır. Transplantasyon yapılan hastalar pnomokok, influenza, primer ve sekonder suçiçeği başta olmak üzere enfeksiyöz ajanlara karşı korumasızdır. Hastaların çok
büyük bir kısmında pnomokoklara karşı 0.5-1 yıl,
hemofilus influenza da 1 yıl ve tetanozda 1-2 yılda
koruyucu antikor titrelerinde düşme olmaktadır.
Ayrıca hastaların yaklaşık %50’nde transplantasyon sonrası kızamık, kabakulak, kızamıkçık ve
polyo’ya karşı immunite ilk 2 yıl içinde giderek
azalmakta ve 5 yıl içinde ortadan kalkmaktadır (2).
H
Transplantasyon yapılan hastaların enfeksiyöz
ajanlara karşı aşılanması önemli ve hayati bir
konudur. Bu amaçla Hastalık Kontrol Merkezi,
Avrupa Kemik İliği Transplantasyonu ve Amerikan
Enfeksiyon Derneği tarafından transplantasyon
yapılan hastalar için 2000’li yıllardan itibaren kılavuzlar yayınlanmıştır (3-7).
Bakteriyel enfeksiyonlardan korunma
HKHT’ndan aylar sonra ortaya çıkan invaziv
pnomokok enfeksiyonu yaşamı tehdit edici olabil-
6-8 Mart 2014, ANTALYA
mektedir. İnvaziv pnomokok enfeksiyonu, otolog
HKHT yapılanlarda kısmen düşük (3.8/1000) iken
allojenik HKHT yapılanlarda 8.3/1000; eğer GVHH
mevcut ise 20.8/1000 oranında ortaya çıkmaktadır. Bu değerler immunkompetan kişilerie göre
oldukça yüksektir (8). Bazı otörler transplantasyon
sonrası hastaların en az %20’nde invaziv pnomokok enfeksiyonu görüldüğünü rapor etmektedir.
Bu durum özellikle GVHH’nda fonksiyonel aspleni,
muhtemelen B hücre defektine bağlı streptokok
pnomoni spesifik opsonizan antikor yapımında
azalmaya bağlı olabilir (9).
Pnomokok aşısı: HKHT hastalarında pnomokokal enfeksiyonlara karşı aşılanma genel kuraldır. Transplantasyon sonrası polivalan 23 polisakkarid aşısı (PPV23) veya konjuge 7 veya 13 valan
pnomokok (PCV7 ve PCV13)) aşısından herhangi
biri uygulanabilir. PPV23 ile aşılamada immunizasyon oranı kronik GVHH var ise %25, steroid
kullanılıyor ise %50-60’dır. Donörün aşılanması
veya aşının tekrar edilmesi cevabı artırmamaktadır. İki çalışmada HSCT yapılanlarda PCV7’nin
ardışık 3 kez yapılmasının %70 etkin olduğu gösterilmiştir (10,11). Aynı gurubun PCV7 ile yaptığı
çalışmalarda HSCT’nin 100. günü ile 9. ayda 3 kez
1 ay ara ile PCV7 İM uygulanan hasta gurubunda
elde edilen antikor yanıtı benzerdir. Bu çalışmalarda erken aşılama yapılan gurupta 12 geç aşılama
yapılan gurupta ise 18 ay sonra PPV23 ile aşılama
yapılmıştır (12, 13). 2010 yılında 13 valan pnomokok aşısının da kullalabilirliği onaylanmıştır (14).
PC7, PCV13 ve PPV23 aşısının etkinliği %76, 84,
92 oranlarında olup coğrafi konumdaki pnomokok
serotipleri ile de yakından ilgilidir (15). Otolog KHN
yapılan myelom hastalarında PPV23 ile posttransplant aşı ile başarı oranı %33’dür (16).
87
Tablo 1. HKHT yapılan hastalarda respiratuar virüslere bağlı mortalite oranları (19)
Hemofilus influenza aşısı: HKHN yapılanların en az 1/3’nde Hemofilus influenza B (Hib)’e
karşı koruyucu antikor titresi bulunmamaktadır.
Tüm HKHT yapılan hastalara Hib ile aşılama
önerilmektedir. Eğer CD4>200/mm3, ıgG>500 mg/
dL ve fitohemaglutinin normalin alt sınırının %60’ı
kadar ise başarı oranı %80’nin üzerindedir (17).
Meningokok için aşılama ülkelerin sağlık politikasına göre farklılık gösterir (6)
Difteri Tetanoz Boğmaca aşıları: Difteri tetanoz ve boğmaca erişkin HKHN yapılanlarda daha
az görülmektedir. Difteri ve Tetanoz aşıları birlikte
bulunur. Difteri toksoid oranı azaltılamışsa TD;
azaltılmış ise Td olarak tanımlanır. Amerikada
yan etkiler nedeni ile TD >7 yaş üzerindekilere
uygulanmamaktadır. (6). Boğmaca özellikle akraba
dışı kordon kanından yapılan nakillerde rapor edilmektedir. Boğmaca tetanos ve düşük dozda difteri
ve boğmaca aşılarının (Tdap) kullanlıması tercih
edilir. 1997 yılından itibaren tüm transplant hastalarının asellüler boğmaca aşıları ile aşılanması
tavsiye edilmektedir (Tablo 1). Ancak hastalarda
Tablo 1. Amerikan Enfeksiyon Derneğine göre allojenik ve otolog HKHT öncesi veya sonrası aşılama (37).
HKHT öncesi
Aşı
Tavsiye
HKHT sonrası
Kanıt düzey, Kalite
Tavsiye
Posttransplant
en kısa süre ay
Doz
Kanıt düzey, Kalite
PCV13
T1
Güçlü, düşük
T
3
3
Güçlü, düşük
PPS23
T1
Güçlü, çok düşük
T
>12; eğer GHHH yok ise
2
Güçlü, düşük
H influenza b konjuge
G
Güçlü, orta
T
3
3
Güçlü, orta
DTaP, DT, Td, Tdap
G
Güçlü, düşük
T>7 yaş, DTaP,
6
3 veya 1 DTaP sonra 2 DT
veya Td
TDaP; Güçlü, zayıf, DT, Td;
zayıf, orta,
İnfluenza-inaktive
G
Güçlü, düşük
T
4
İnfluenza canlı-atenüe
KE
Zayıf, çok düşük
KE
Zayıf, çok düşük
Kızamık-kabakulak-kızıl (canlı)
G2
Güçlü, çok düşük
KE
Güçlü,düşük
KE
Güçlü, düşük
Varisella-canlı
Zoster-canlı
Hepatit B
G
1
Güçlü, düşük
T:yaş 50-592
G: yaş>602
Zayıf, çok düşük
Güçlü, düşük
G
Güçlü, düşük
Güçlü, orta
KE
Güçlü, düşük
Güçlü, düşük
KE
T
6
3
Güçlü, orta
Hepatit A
G
Güçlü, çok düşük
T
6
2
Zayıf, düşük
Polyo-inaktive
G
Güçlü, çok düşük
T
3
3
Güçlü, orta
KE
Zayıf, çok düşük
KE
G 11-26 yaş
Güçlü, çok düşük
G
6
3
Zayıf, çok düşük
Rotavirüs canlı
HPV
Zayıf, çok düşük
G: genel yaklaşım, KE:kontrendike, T:tavsiye edilir, DRT:difteri ve tetanos toksoid, DTaP: difteri toksoi, tetanos toksoid, asellüler boğmaca, Td: tetanos toksoid azaltılmış difteri toksoid, Tdap: Tetanos toksoid, azaltılmış difteri toksoid
ve azaltılmış asellüler boğmaca
1
Eğer daha evvel yapılmamış ise, 2Hasta immunsupresse olmamalı, transplantasyondan sonra en az 4 hafta geçmeli
88
8. ULUSAL KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU ve KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ KONGRESİ
antikor yanıtının düşük olabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır. 19-64 yaş gurubunda içinde
Tdap formunun yeterli olacağı kabul edilir (18).
Viral enfeksiyonlardan korunma
HKHT yapılan hastalarda alt solunum yolu
enfeksiyonu oluşturan başlıca virüsler respiratuar sinsityal virüs, influenza, parainfluenza,
adenovirüs, rinovirüs, koronavirüs, metapnomovirüs ve bocavirüstür. İnfluenza ve parainfluenza
HKHT yapılan hastaların %7-43’nden sorumludur.
Eğer tedavi edilmez ise mortalite olasılığı influenza da %15-28, parainfluenza da %12-50’dir (19).
HKHT yapılan hastalarda 2009 yılında ortaya çıkan
A/H1N1 pandemilerinde hastaların %11’i mekanik ventilasyona gereksinimi ortaya çıkmış ve bu
hastaların %6’ı kaybedilmiştir. HKHT’ndan yıllar
sonra fatal influenza gelişebilir. Nörominidaz inhibitörlerinin HKHT yapılan hastalardaki etkisi tam
bilinmemektedir (20). İnfluenzadan başka kızamık,
suçiçeği, hepatiti A ve B, polyo HSCT hastalarında
aşı engellenebilen diğer viral hastalıklardır.
İnfluenza aşısı: HKHT uygulanan hastalara
yaşam boyu mevsimsel inaktive influenza aşıları uygulanmalıdır. Hastalara aşı transplantasyon
sonrası 4. aydan itibaren uygulanır. Eğer influenza
aşısı 6 aydan daha evvel uygulanmış ise 2. bir doz
daha tatbik edilir. Transplantasyondan 6-24 ay
sonra yapılan aşılarda hastaların ancak %25’nde
immunizasyon sağlanırken transplantasyondan 24
ay geçtikten sonra immunizasyon olasılığı %60’a
ulaşır. Aşılı hastalarda influenza geliştiğinde klinik
seyir daha ılımlı olabilmektedir (5). Koloni stimule
edici ajanlar ile birlikte kullanılımda belirgin bir
yarar elde edilmemiştir (21). Ülkelere göre influ-
enza sezonu farklılık gösterebilmektedir. Ülkemiz
için influenzanın etkisi ve antikor oluşumu için 10
günlük süre gerekliliği göz önüne alındığında kasım
ayından mart ayı sonuna kadar aşı olunabilir.
Canlı nazal aşıların etkinliği bilinmemektedir. Nonmyeloablatif tedavi alan hastalarda da ilk dozun ne
zaman yapılacağı net ortaya konulmamıştır (20).
HKHT yapılan hastalarda antikor cevabının yeterli
elde edilemeyeceği nedeni ile transplant ünitelerinde çalışanların, hastanın aile üyelerinin mutlaka
aşılanması çok önemlidir. Dünyada 2009 yılında
pik yapan H1N1 virüsü ile oluşan salgın 2013 yılının başlarında H3N1 suşuna göre daha ön planda iken 2013 yıl sonlarından itibaren etkinliğini
azaltmaya başlamıştır (22). H1N1 virüsü ile oluşan
enfeksiyon HKHT yapılan hastalarda fatal seyretme olasılığı yüksektir, lenfopeni düzeyi düşüklüğü
önemli bir risk faktörüdür. Bu hastalarda 3
hafta ara ile 2 kez yapılan aşı uygulaması ile
immunizasyon oranı artmaktadır. Kronik GVHH
olmaması, immunsupressif ilaç kullanmama ve
transplantasyondan uzun süre geçmesi immunizasyon olasılığını artırır (23). İnfluenza aşılarını
iki ana kontrendikasyonu bulunur. Bunlardan bir
tanesi akut ateşli hastalık diğer yumurtaya karşı
alerjidir (24).
Kızamık kabakulak kızamıkçık (KKK) aşısı:
HKHT takiben ortaya çıkan kızamık ile ilişkili
olarak bilgiler kısıtlıdır. Son zamanlarda kızamığın tekrar görüldüğüne dair bilgiler mevcuttur
(25). KKK’a karşı var olan immunite transplant
hastalarında 5 yıl içinde ortadan kalkmaktadır.
KKK aşısına karşı bir yan etki mevcut değildi.
HKHT yapılan hastalara 2 yıl sonra kızamığa
karşı immunite gelişimi %70, kabakulağa %60 ve
Tablo 2. Allojenik veya otolog HKHT yapılan hastalarda opsiyonel veya yapılması önerilmeyen aşılar; Amerika, Kanada, Avrupa Transplantasyon Derneği ve
Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri Kılavuzu (38).
Aşı
Opsiyonel
Hepatit A
Varicella
HPV
Sarı ateş
Kuduz
Kene kaynaklı ansefalit
Japon B ensefaliti
Tavsiye edilmez
BCG
Oral polyovirüs
İntranazal influenza (canlı)
Kolera
Tifoid oral canlı
Tifoid İM
Zoster
6-8 Mart 2014, ANTALYA
Tavsiye
Kanıt düzeyi
Ülkeye ait genel popülasyona yaklaşım şekli
Güven ve yeterliliği kısıtlı
Ülkeye ait genel popülasyona yaklaşım şekli
Güven ve yeterliliği kısıtlı
Maruz kalma öncesi posttransplant 24 ay geciktirilmeli
Endemik bölgede lokal kurallar geçerli, veri kısıtlı
Endemik bölgede lokal kurallar geçerli, veri kısıtlı
CIII
<24 ay EIII, >24 ay CIII
CIII
<24 ay EIII, >24 ay CIII
CIII
CIII
CIII
HKHT alıcılarında kontrendike
HKHT alıcılarına verilmemelidir
Veri ve immunojenite eksikliği, HKHT alıcılarına verilmemelidir
Veri eksikliği
Veri ve immunojenite eksikliği
Veri ve immunojenite eksikliği
Veri eksikliği
EII
EIII
EIII
DIII
EIII
DIII
EIII
89
kızamıkçığa karşı %75’dir. Hastada kronik GVHH
mevcut, immunsupressif ilaç kullanıyor ve CD4+
hücre<200/mm3 ise immunizasyon da başarı azalır. Koron kanı ve HLA uyumsuz transplant sonuçları net değildir. Akraba dışı transplantlarda elde
edilen sonuçlar %30-50 arasında değişmektedir.
Allojenik kök hücre nakli sonrası kızamıkçık görülme sıklığı oldukça nadirdir. Ancak HKHT sonrası
uzun süreli sağ kalım elde edilmesi nedeni ile eğer
gebelik düşünülecek ise hastada kızamıkçık aşısı
önerilmektedir, Kabakulak postransplant oldukça
nadirdir. Canlı aşı olması nedeni ile tavsiye edilmemektedir (Tablo 2) (5,6).
tan konuma erişme (CD4+>200/mm3, IgG>500
mg/dL) ve immunsupresan ilaç kullanmamlıdır.
İmmunizasyon son aşıdan 1-3 ay sonra gelişir.
Kronik GVHH’nda cevap oranı azalır. Yeterli antikor titresi elde edilemeyen (10 mIU/mL) hastalarda klasik olarak uygulanan 3 doz tekrar edilebilir
(32,33).
Varisella/ Herpes zoster aşısı: KHHT sonrası
Primer varicella ve varisella zoster reaktivasyonu
oldukça sıktır. Transplantasyon sonrası reaktivasyon olasılığı %18-48’dir. Varisella zoster virüsüsüne bağlı süperenfeksiyon ve postherpetik nevralji
olasılığı yüksektir. Bu hastalarda genellikle profilaktik asiklovir, valasiklovir kullanılsa da bu ilaçlar
kesildikten sonra reaktivasyon oluşabilmektedir.
Allojenik veya otolog transplantasyonu müteakip
canlı atenüe varisella aşısının kullanılımı ile
ilişkili bilgiler oldukça kısıtlıdır. Sadece 4 çalışma
bulunmaktadır. Aşı hastalar immunkompetean
hale geldikten sonra kullanıldığında güvenli olabilir. İmmunizasyon olasılığı %5-64 arasında değişmektedir (27-30). Son zamanlarda inaktive varsiella zoster aşılarının kullanılması gündeme gelmiştir,
henüz piyasada mevcut olmamakla beraber başarılı sonuçlar elde edileceğine inanılmaktadır (31)
Diğer aşılar: Her ne kadar polyo dünyanın
bir çok ülkesinde eradike edilmiş olsa da hala bir
sorun olabilir. Bu nedenle polyo tehlikesi olan
ülkelerde posttransplant inaktive polyo aşısı kullanılabilir. B ensefalit aşı sadece virüsün endemik
olduğu ülkeler için geçerlidir (6,33). Transplant
hastalarında insan papillom virüsü ve rota virüs
ile ilişkili olarak aşılanma konusu açığa kavuşmamıştır. Ülkelerin kendi sağlık politikalarına uygun
davranılması önerilir (34).
Hepatit B ve A aşısı: Hepatit B virüs enfeksiyonu (HBV) hala HKHT sonrası problem olmaya
devam etmektedir. Allojenik-HKHT yapılan hastalarda zaman içinde HBV’e karşı immunite azalmakta-kaybolmaktadır. Bu nedenle tüm hepatit B
markerlerine negatif veya sadece anti-HBc pozitif
olan hastalar aşılanmalıdır. Bu hastalarda aşılana transplantasyondan 6-12 ay sonra başlamalıdır. Aşılanma sırasında hastalar immunkompe-
Aile bireyleri hasta ile yakın ilişkide olanlar
ve sağlık çalışanlarının aşı ile korunabilir hastalığı olanlardan uzak durması önerilir. Bu bireyler
mevsimsel influenza aşılarını mutlaka olmalıdır.
KKK aşısı aile bireyleri ve hasta ile yakın temasta
olanlarda mutlaka yapılmalıdır. Varisella zoster ile
temas altında olanlar da aşılanmalıdır. Aşı sonrası
döküntü gelişenler transplantasyon yapılan hastalarından uzak durmalıdır (35,36).
90
Hepatiti A batı ülkeleri için bir sorun teşkil
etmemekle beraber Uzakdoğu ülklerinde olduğu
gibi ülkemiz için bir sorun oluşturabileceği kanaatindeyim. Bu nedenle genel popülasyondakine
benzer şekilde hastalar postranspplant 6-12. ay
döneminde aşılanmalıdır (33).
Donör ve aile bireylerinin aşılanması
Donörün aşılanması posttansplant dönemde
HKHT’u yapılanlarda immunite üzerine olumlu
etki yapmaktadır. Bu durum özellikle pnomokok,
tetanos, Hib ve HBV aşılarmasında geçerlidir.
Ancak etik ve pratik problemler nedeni ile kolay
uygulanamamaktadır (6).
8. ULUSAL KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU ve KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ KONGRESİ
Kaynaklar
1. Small TN, Cowan MJ. Immunization of hematopoietic stem cell transplant recipients against vaccine-preventable diseases. Expert Rev Clin Immunol
2011; 7:193–203.
2. Small TN. Vaccination of hematopoietic cell
transplant recipients. In: Appelbaum F, Forman S,
Blume KG, Thomas ED (eds). Hematopoietic Cell
Transplantation 108, 4th edn. Blackwell Science:
Malden, MA, 2009, pp 1664–1670.
3. Dykewicz CA, Jaffe HW, Kaplan JE, Spira TJ, Edlin
BR, Chen RT et al. Guidelines for preventing opportunistic infections among hematopoietic stem cell
transplant recipients. MMWR Recomm Rep 2000;
49(RR-10): 1–125, CE1-7.
4. Ljungman P, Cordonnier C, de Bock R, Einsele H,
Engelhard D, Grundy J et al. Immunisations after
bone marrow transplantation: results of a European
survey and recommendations from the infectious
iseases working party of the European Group for
Blood and Marrow Transplantation. Bone Marrow
Transplant 1995; 15: 455–460.
5. Ljungman P, Engelhard D, de la Camara R, Einsele
H, Locasciulli A, Martino R et al. Vaccination of
stem cell transplant recipients: recommendations of
the Infectious Diseases Working Party of the EBMT.
Bone Marrow Transplant 2005; 35: 737–746.
6. Ljungman P, Cordonnier C, Einsele H, Englund
J, Machado CM, Storek J and T Small T. Vaccination of hematopoietic cell transplant recipients.
Bone Marrow Transplantation 2009; 44:521–526;
doi:10.1038/bmt.2009.263.
7. Rubin LG, LevinMJ, Ljungman P, Graham Davies
EG, Avery R, Tomblyn, M, et al. 2013 IDSA
Clinical Practice Guideline for Vaccination of the
immunocompromised Host Clin Infect Dis. 2014;
58:309-318. doi: 10.1093/cid/cit816
8. Engelhard D, Cordonnier C, Shaw PJ, Parkalli T,
Guenther C,Martino R et al. Early and late invasive
pneumococcal infection following stem cell transplantation: a European Bone Marrow Transplantation
survey. Br J Haematol 2002; 117: 444–450.
9. Avanzini MA, Carra AM, Maccario R, Zecca M, Pignatti P, Marconi M, et al. Antibody response to pneumococcal vaccine in children receiving bone marrow
transplantation. J Clin Immunol 1995; 15:137-144.
10. Molrine D, Antin JH, Guinan EC, Soiffer RJ, MacDonald K, Malley Ret al. Donor immunization with
pneumococal conjugate vaccine and early protective
antibody responses following allogeneic hematopoietic
stem cell transplantation. Blood 2003; 101:831–836.
11. Meisel R, Kuypers L, Dirksen U, Schubert R, Gruhn
B, Strauss G, et al. Pneumococcal conjugate vaccine provides early protective antibody responses in
children after related and unrelated allogeneic stem
cell transplantation. Blood 2007; 109:2322–2326.
12. Cordonnier C, Labopin M, Chesnel V, Ribaud P, De
La Camara R, Martino R, et al. Randomized Study
of Early versus Late vImmunization with Pneumococcal Conjugate Vaccine after Allogeneic Stem Cell
Transplantation. Clinical Infectious Diseases 2009;
48:1392–401.
6-8 Mart 2014, ANTALYA
13. Cordonnier C, Labopin M, Chesnel V, Ribaud P, De
La Camara R, Martino R, et al. Immune response to
the 23-valent polysaccharide pneumococcal vaccine
after the 7-valent conjugate vaccine in allogeneic
stem cell transplant recipients:Results from the
EBMT IDWP01 trial. Vaccine 2010; 28:2730–2734
14. Ljungman P, Small TN vaccination recommendations writing group. Update to vaccination guidelines.
Biol Blood Marrow Transplant 2010;16:1608-16099.
15. Debbache K, Varon E, Hicheri Y, Legrand P, Donay
JL, Ribaud P, Cordonnier C. The epidemiology of
invasive Streptococcus pneumoniae infections in
onco-haematology and haematopoietic stem cell
transplant patients in France. Are the serotypes
covered by the available anti-pneumococcal vaccines? Clin Microbiol Infect. 2009 ;15:865-8. doi:
10.1111/j.1469-0691.2009.02810.x. Epub 2009
Jun 22.
16. Hinge M, Ingels HA, Slotved HC, Mølle I. Serologic response to a 23-valent pneumococcal vaccine administered prior to autologous stem cell
transplantation in patients with multiple myeloma.
APMIS. 2012; 120 :935-940. doi: 10.1111/j.16000463.2012.02922.x. Epub 2012 May 22
17. Pao M, Papadopoulos EB, Chou J, Glenn H, Castro-Malaspina H, Jakubowski AA, et al. Response
to Pneumococcal (PNCRM7) and Haemophilus Influenzae Conjugate Vaccines (HIB) in Pediatric and
Adult Recipients of an Allogeneic Hematopoietic
Cell Transplantation (alloHCT) Biol Blood Marrow Transplant. Biol Blood Marrow Transplant.
2008
Sep;14(9):1022-30.
doi:
10.1016/j.
bbmt.2008.06.012.
18. Engelhard D, Akova M, Boeckh MJ, Freifeld A, Sepkowitz K, Viscoli C, et al. Bacterial infection prevention after hematopoietic cell transplantation. Bone
Marrow Transplant. 2009 ;44:467-70. doi: 10.1038/
bmt.2009.257.
19. Shah DP, Ghantoji SS, Mulanovich VE, Ariza-Heredia EJ, Chemaly RF. Management of respiratory
viral infections in hematopoietic cell transplant recipients. Am J Blood Res. 2012; 2:203-18. Epub 2012
Nov 25.
20. Ljungman P, de la Camara R, Perez-Bercoff L,
Abecasis M, Nieto Campuzano JB, Cannata-Ortiz
MJ, et al. Outcome of pandemic H1N1 infections in
hematopoietic stem cell transplant recipients. Haematologica 2011; 96:1231-1235.
21. Pauksen K, Linde L, Hammarstrom V, Sjolin J,
Carneskog J, Jonsson G, et al. Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor as Immunomodulating Factor Together with Influenza Vaccination
in Stem Cell Transplant Patients. Clinical Infectious
Diseases 2000; 30:342-348.
22. www.gripplatformu.com
23. Dhédin N , Krivine A , Le Corre N , Mallet A ,
Lioure B , Bay JO, et al. Comparable humoral
response after two doses of adjuvanted influenza
A/H1N1pdm2009 vaccine or natural infection in
allogeneic stem cell transplant recipients. Vaccine.
2014 Jan 23;32(5):585-91. doi: 10.1016/j.vaccine.2013.11.073. Epub 2013 Dec 12.
91
24. Influenza vaccine 2011-2012. The Medical letter on
drugs and therapeutics 2011; 53: 81-88
25. Perry RT, Gacic-Dobo M, Dabbagh A, Mulders MN,
Strebel PM, Okwo-Bele JM, et al. Global control and
regional elimination of measles, 2000-2012. MMWR
Morb Mortal Wkly Rep. 2014; 63:103-107.
26. Machado CM, de Souza VA, Sumita LM, da Rocha
IF, Dulley FL, Pannuti CS. Early measles vaccination in bone marrow transplant recipients. Bone
Marrow Transplant 2005; 35:787-791.
27. Ljungman P, Wang FZ, Nilsson C, Solheim V, Linde
A. Vaccination of autologous stem cell transplant
recipients with live varicella vaccine: a pilot study.
Support Care Cancer 2003; 11: 739-741.
28. Sauerbrei A, Prager J, Hengst U, Zintl F, Wutzler P.
Varicella vaccination in children after bone marrow
transplantation. Bone Marrow Transplant 1997; 20:
381-383.
29. Chou JF, Kernan NA, Prockop S, Heller G, Scaradavou A, Kobos R et al. Safety and immunogenicity of
the live attenuated varicella vaccine following T replete or T cell-depleted related and unrelated allogeneic hematopoietic cell transplantation (alloHCT).
Biol Blood Marrow Transplant 2011; 17: 1708-1713.
30. Kussmaul SC, Horn BN, Dvorak CC, Abramovitz L,
Cowan MJ, Weintrub PS. Safety of the live, attenuated varicella vaccine in pediatric recipients of hematopoietic SCTs. Bone Marrow Transplant 2010; 45:
1602-1606.
31. Forlenza CJ, Small TN. Live (vaccines) from New
York. Bone Marrow Transplant. 2013 Jun;48(6):74954. doi: 10.1038/bmt.2012.141. Epub 2012 Aug 13.
32. Jaffe D, Papadopoulos EB, Young JW, O’relly RJ,
Prockop S, Kerman NA, et al. Immunogenicity of
recombinant hepatitis B vaccine (rHBV) in recipients
of unrelated or related allogeneic hematopoietic cell
(HC) transplants. Blood 2006;108:2470-2475.
92
33. Lee DG: Vaccination of Hematopoietic Stem Cell
Transplantation Recipients: Perspective in Korea
Infect Chemother 2013;45:272-282
34. Bipin N. Savani, Stacey Goodman and A. John Barrett. Can Routine Posttransplant HPV Vaccination
Prevent Commonly Occurring Epithelial Cancers
after Allogeneic Stem Cell Transplantation? Clin
Cancer Res 2009;15:2219-2221.
35. Lee DG, Yoo JH. Hematopoietic stem cell transplantation.In: Cheong HJ, ed. Vaccination for adult. 2nd
ed. Seoul:MIP Press; 2012:380-8.
36. Hilgendorf I, Freund M, Jilg W, Einsele H, Gea-Banacloche J, Greinix H, et al. Vaccination of allogeneic haematopoietic stem cell transplant recipients:
report from the international consensus conference
on clinical practice in chronic GVHD. Vaccine
2011;29:2825-2833.
37. Rubin LG, Levin MJ, Ljungman P, Davies EG, Avery
R, Tomblyn M, et al. 2013 IDSA Clinical Practice
Guideline for Vaccination of the Immunocompromised Host. Clin Infect Dis. 2014 Feb;58(3):309-18.
doi: 10.1093/cid/cit816.
38. Zaia J, Baden L, Boeckh MJ, Chakrabarti S, Einsele
H, Ljungman P, McDonald GB, Hirsch H; Center
for International Blood and Marrow Transplant
Research; National Marrow Donor Program; European Blood and Marrow Transplant Group; American Society of Blood and Marrow Transplantation;
Canadian Blood and Marrow Transplant Group;
Infectious Disease Society of America; Society for
Healthcare Epidemiology of America; Association
of Medical Microbiology and Infectious Diseases
Canada; Centers for Disease Control and Prevention. Viral disease prevention after hematopoietic
cell transplantation. Bone Marrow Transplant. 2009
Oct;44(8):471-82. doi: 10.1038/bmt.2009.258.
8. ULUSAL KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU ve KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ KONGRESİ
Download

hematopoetik kök hücre nakli sonrası aşı uygulamaları