7.ULUSAL KIRMATAŞ SEMPOZYUMU
“Agrega (Beton, Asfalt), Çimento Hammaddeleri Madenciliği”
5-6 MART 2015
Sheraton Hotel-Maslak / İ S T A N B U L
5 Mart 2015 Perşembe
08.30-09.30
KAYIT
09.30-10.30
Açılış Konuşmaları
10.30-11.00
11.00-12.40
11.00- 11.20
11.20-11.40
11.40-12.00
12.00-12.20
12.20-12.40
12.40-14.00
14.00-14.20
14.20-14.40
14.40-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.00
16.00-16.20
16.20-16.40
16.40-17.00
17.00-17.20
17.20-17.40
19.30-23.30
Sergi Açılışı / ÇAY – KAHVE MOLASI
SALON GALAXY I
Dr. Caner ZANBAK; Dr. A.Ekrem YÜCE
Agrega Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımında Planlamanın Önemi
A. Tuğrul, M. Yılmaz Çağrılı Bildiri
Agrega Madenciliğinde Büyük Kentlerde Karşılaşılan Sorunlar
M. Erkan, Ş. Koruç, M. Çelikkol Çağrılı Bildiri- AGÜB
Alkali Silika Reaksiyonunun EN 206 ve TS 13515 Standartlarına Göre Değerlendirilmesi
C. Kılıç, T. Akakın, S. Uçar Çağrılı Bildiri- THBB
İzmir Belkahve Hammadde Ocaklarının Doğaya Yeniden Kazandırılmasında Yaşanan
Süreçler ve Yeniden Yapılandırma Planı
A.H. Onur, T. Öngen, G. Konak, D. Karakuş Çağrılı Bildiri
Türk Çimento Sektöründe Ocak Rehabilitasyonu ve Uygulamaları
Ö. Öztürk Çağrılı Bildiri- TÇMB
ÖĞLE YEMEĞİ/Açık Büfe/Salon Valentine
SALON GALAXY I
Dr.A.Hakan ONUR; Dr. Vedat DENİZ
SEKTÖR SUNUMU (BURÇELİK)
Patlatma Sonucu Oluşan Yığının Boyut Dağılımının Belirlenmesinin Araştırılması
A. Tosun, G. Konak, T. Öngen, A. H. Onur
Taş Ocağı Delme-Patlatma İşlemlerinde Fine-Kinney Metodu İle Risk Analizi Yapılması,
Bilecik Dağ-İş Taş Ocağı Uygulaması
İ. Topal, B. Elevli
Agrega Ocaklarında Parçalanma Modelleriyle Patlatma Sonrası Yığının Parça Boyut
Dağılımının Belirlenmesi
T. Hüdaverdi, Ö. Akyıldız
İş Sağlığı ve Güvenliği ve Eğitim
C. Göztepe, B. Erdim, S. Akyıldız Çağrılı Bildiri
ÇAY – KAHVE MOLASI / Poster Oturumu
SALON GALAXY I
Dr.Birol ELEVLİ; Dr.Türker HÜDAVERDİ
Türkiye Yol Asfalt Endüstrisi Agrega –Çağrılı Bildiri- ASMÜD
Z. Temren
Kayaçların Mikro-Deval Aşınma Değeri ile Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırılması
S. Yaşar, A. O. Yılmaz
Kuru ve Yaş Gerçekleştirilen Mikro-Deval Testlerinin Aşındırıcılık Açısından İncelenmesi
H. Tunçdemir, O. Bayram, F. Atalay
Hafif Pomza, Volkanik Cüruf ve Kazan Cüruflu Agregaların Darbe Mekanik Dayanımı Ürün Hafif Betonun Dayanım Karakterizasyonu
Y.İ. Tosun
SEKTÖR SUNUMU (SHELL)
SEMPOZYUM GALA YEMEĞİ
Sheraton Hotel-Maslak/ Salon Valentine
6 Mart 2015 Cuma
09.30-09.50
09.50-10.10
10.10-10.30
10.30-10.50
10.50-11.15
11.15-11.35
11.35-11.55
11.55-12.15
12.15-12.35
13.00-14.00
SALON GALAXY I
Dr.Atiye TUĞRUL; Dr. Nuray TOKGÖZ
BİRLEŞTİRİLMİŞ SUNUM
-Açık Taş Ocağı İşletmesinin Çevreye Etkileri ve Sürdürülebilirliği
-Üretim Sona Ermiş Açık Taş Ocaklarının Ağaçlandırılması ve Su Üretilebilir Duruma
Getirilme Yöntemleri
- İstanbul-Cebeci Taş Ocaklarının Ağaçlandırılabilmesi ve Su Üretebilir Yapıya
Dönüştürülebilmesi Üzerine Öneriler (M. D.Kantarcı, N. Tokgöz)
M. D.Kantarcı
İnşaat Yıkıntı Atıklarından Geri Kazılan Agrega Beton Üretiminde Kullanılabilirliğinin
Araştırılması;
K. Özdemir, M. Çağlayan
Marmara Adası Mermer Ocaklarındaki Artık Materyalin Kıyı Tahkimatında Koruyucu
Kaplama (Anroşman) Malzemesi Olarak Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma
N. Tokgöz
SEKTÖR SUNUMU (GÜRSAN)
ÇAY – KAHVE MOLASI / Poster Oturumu
SALON GALAXY I
Dr. Ahmet DEMİRCİ; Zeynep SERTABİBOĞLU
SEKTÖR SUNUMU (ERAY BAZALT)
Agrega Tane Boyunun ve Reaktif Agrega Oranının Alkali Silika Reaksiyonu Üzerine
Etkisi;
A. Binal
Agrega İşletmelerinde Yıkama Sonrası Filtrepress Uygulamaları
E. İlhan, Ş. Koruç
Taş Ocağı By-Pass Malzemesinden Değerlendirilebilir Agrega Kazanımının İncelenmesi
A.E. Yüce, F. Burat, M. Özer
ÖĞLE YEMEĞİ/Açık Büfe/Salon Valentine
6 Mart 2015 Cuma
SALON GALAXY III
Dr. Gürcan KONAK; Dr. Ümit ÖZER
09.30-09.50
09.50-10.10
10.10-10.30
10.30-10.50
10.50-11.15
11.15-11.35
11.35-11.55
11.55-12.15
12.15-12.35
13.00-14.00
14.00-14.20
14.20-14.40
SEKTÖR SUNUMU
Gümüşhane Mastra Altın Madenindeki Püskürtme Beton Tahkimatının İncelenmesi
G. Külekçi. A. Kesimal, T. Yılmaz, A. Deniz
Traverten Artıklarının Mikron Tane Boyutunda Yeni Ürün Olarak Çimentolu Dolguda
Kullanımının Araştırılması
A. Sarıışık, B. Karaman
Malatya Güneyinde Bulunan Permo-Karbonifer Yaşlı Koltik Kireçtaşı’nın Agrega
Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Ç. D. Ceylan, M. Önal, D. E. Sarıcı
ÇAY – KAHVE MOLASI / Poster Oturumu
SALON GALAXY III
Dr. Erdoğan KAYMAKÇI; N.Alpin MÜTEVELLİOĞLU
Farklı Öğütme Mekanizmalarının Ufalamadaki Etkisinin Kırılma Hızı ile Araştırılması
Y. Umucu*, M. Alacaoğlu, E. Yediel, V. Deniz
Kırmataş Sempozyumlarından Özütlenen Kazanımlar; Bir İrdeleme ve Derleme
H. Tunçdemir, Ü. Özer, Z. Sertabipoğlu
Agrega Üretiminde Kullanılan Kırıcı Tipinin Beton Basınç Dayanımına Etkisi
D. Aydın, M. Çoğalan
SEKTÖR SUNUMU
ÖĞLE YEMEĞİ/Açık Büfe/Salon Valentine
SALON GALAXY I
Dr. Hürriyet AKDAŞ, Dr. Hakan TUNÇDEMİR
Kocaeli İli Kuzeyi Mevcut ve Potansiyel Kırmataş Agrega Kaynaklarının
Değerlendirilmesi
A. Karakaş, Ö. Coruk
Geç Kretase Yaşlı Bazaltların (Maçka-Trabzon) Kırmataş Olarak Kullanılabilirliği
14.40-15.00
15.00-15.30
15.30-17.30
S. Alemdağ, Z. Gürocak, A. Kaya
Adana-Saimbeyli-Avcıpınarı Yöresi Kireçtaşlarının Agrega Olarak Kullanılabilirliğinin
Değerlendirilmesi
E. Kahraman, A. M. Kılıç, Ö. Kılıç
ÇAY – KAHVE MOLASI
P A N E L
Büyük Kentlerdeki Agrega Madenciliği Sorunları
PANEL YÜRÜTÜCÜSÜ : A.Ekrem YÜCE
PANELİSTLER :
Adnan KÖSE
Maden İşleri Genel Müdür Yardımcısı
Aytunç NANE
Orman Gen. Müd. Maden İşleri Şube Md.
Mesut ERKAN Agrega Üreticileri Birliği Genel Sekreteri
Selim AKYILDIZ İş Güvenliği Uzmanı
17.30-18.00
Sempozyum Değerlendirme ve Kapanış
POSTERLER
Poster bildiriler 1.gün; 15.40-16.00 ve 2. Gün; 10.50-11.15 arasında verilen aralarda
sergilenecektir
Balast Malzemesi Uygunluk Ölçütlerinin Farklı Standartlar ve
Şartnamelere Göre İncelenmesi
Hazır Beton Üretiminde Kaliteyi Etkileyen Parametrelerin SPSS
Yöntemiyle Analizi
Karatepe Bazaltlarından Üretilen Betonların Mekanik ve Fiziksel
Özellikleri
Pliyosen Yaşlı Kars Bölgesi Bazaltlarının Kırmataş Olarak
Kullanılabilirliği
Bir Bazalt Ocağı Malzemesinin Beton Travers Agregası Olarak
Kullanılabilirliğinin Araştırılması
İri Agrega Morfolojik Özelliklerinin Görüntü işlem Yöntemiyle
Tespiti
“Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Odayeri-Paşaköy (3. Boğaz
Köprüsü Dahil) Kesimi” Çiftalan Köyü Diyabaz (Mıcır) Ocağında
Yapılan Açık Ocak Patlatmalarının Yapısal Hasar Riski Açısından
Değerlendirilmesi
Geri Dönüşümlü Agrega Teknolojileri Uygulamasının Kentsel
Dönüşüm Açısından Önemi
Bilgisayar Kontrollü Makineler (CNC) ile Doğal Taş Artıklarının
İşlenmesi ve Modellenmesi
Ekin KÖKEN*, Ahmet
ÖZARSLAN
M. S. Delibalta ,
B. C. Gönen
İ.F. Aral,
A. Akyıldız
A. Ürünveren,
N. Yapıcı, S. Ural
Serdar ERCİNS
Zekeriya DURAN
İsmail İsa ATABEY
S. Çetin*
E. Tutumluer
M. Moaveni
A. Kahriman, A. Çeltikçi,
S. Bağdatlı, İ. Ocak, A.
Özdemir, İ. Sefer, T.
Ertürk, R. Sağlam
A. Kızılay
G.Sarıışık*,
E. Özkan
Download

Agrega (Beton, Asfalt), Çimento Hammaddeleri Madenciliği