T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Doçent
Yrd. Doç.
ANABİLİM/ANASANAT DALI
Profesör
AĢağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve Ģartları belirtilen Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan kadrolara
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren en az 15 gündür.Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına,
Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığına bir adet dilekçe ekinde diploma
veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç adet fotoğraf ile özgeçmiĢi, varsa
yayınlarıyla (Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edenlerin bilimsel çalıĢma ve yayınlarını, özgeçmiĢlerini ve
yayın listelerini kapsayan bir dosyayı dört nüsha halinde, Profesör kadrolarına baĢvuracaklar ise yayınlarını altı nüsha halinde
hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.
NOT: -Profesör ve Doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.
- BaĢvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.
- BaĢvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmiĢlerini, yayınlarını, yabancı dil baĢarı belgelerini ve haklarında
bilimsel referans alınabilecek üç Öğretim Üyesinin isim ve adreslerini eklemelidirler.
- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar
geçersiz sayılacaktır.
- Başvuracak adayların "Başvuru Formunu Doldurmaları" gerekmektedir.
AÇIKLAMA
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
YÖNETĠM BĠLĠMLERĠ
1 Etnik kimlikler ve azınlıklar konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER
1 Uluslararası iliĢkiler teorileri konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
1 YetiĢkin eğitimcilerinin yeterlilikleri konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
EĞĠTĠMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
KLĠNĠK PSĠKOLOJĠSĠ
1
Doçentliğini uygulamalı(klinik) psikolojisi alanında almıĢ olmak.
TURİZM FAKÜLTESİ
TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ
1 Siyasi partilerin turizm algısı konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ĠLKÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ
1 Ġslam Tarihi ve Tarihçileri Konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
MESLEK YÜKSEKOKULU
MOTORLU ARAÇLAR VE ULAġTIRMA BL.
1 Oganik rankine çevrimi konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
MOTORLU ARAÇLAR VE ULAġTIRMA BL.
1 Enerji verimliliği konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
ORMAN FAKÜLTESİ
ORMANCILIK POLĠTĠKASI VE YÖNETĠMĠ
1 Türkiye'de orman yangın rejimi konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
TOPRAK ĠLMĠ VE EKOLOJĠSĠ
1 Ekoloji tabanlı planlama ve yönetim konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
TIP FAKÜLTESİ
GÖZ HASTALIKLARI
1 Arka kapsül opasifikasyonlarında pars plana cerrahisi konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ
1 Çocuk dirsek kırıklarında cerrahi yaklaĢımlar konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
SON BAġVURU TARĠHĠ:03.11.2014
Download

SON BAġVURU TARĠHĠ:03.11.2014