2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARI YILI 3 DERS MEZUNİYET SINAV PROĞRAMI
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLER
SINIF-BÖLÜM
SINAVIN GÜN VE
SAATİ
DERSİN ADI
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
4 Ç.E.E.Ġ
11.02.2015 ÇarĢ
14.00
TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ
Prof.Dr.ġerife ÖZSUCA
3 Ç.E.E.Ġ
12.02.2015 PerĢ
10.00
SENDĠKACILIK II
Doç.Dr.Aziz ÇELĠK
2 Ç.E.E.Ġ
12.02.2015 PerĢ
12.00
TĠCARĠ ĠġLETME HUKUKU
Prof.Dr.Feyzan ġEHĠRALĠ ÇELĠK
3 Ç.E.E.Ġ
12.02.2015 PerĢ
14.00
TOPLU Ġġ HUKUKU
Y.Doç.Dr.Gaye Burcu YILDIZ
1 ÇE.E.Ġ
13.02.2015 Cuma
10.00
ĠKTĠSADA GĠRĠġ I
Y.Doç.Dr.Seçil KAYA
3 Ç.E.E.Ġ
13.02.2015 Cuma
12.00
BĠREYSEL Ġġ HUKUKU
Y.Doç.Dr.Gaye Burcu YILDIZ
4 Ç.E.E.Ġ
13.02.2015 Cuma
14.00
ULUSLARARASI SOSYAL POLĠTĠKA
Doç.Dr.ġenay GÖKBAYRAK
3 Ç.E.E.Ġ
13.02.2015 Cuma
16.00
ĠġGÜCÜ PĠYASASINDA ENFORMELLEġME
Prof.Dr.Gülay TOKSÖZ
3 Ç.E.E.Ġ
13.02.2015 Cuma
16.00
ÖRGÜT PSĠKOLOJĠSĠ
Doç.Dr.Fatma YILDIRIM
SINAV YERİ
118
114
117
118
114
117
118
117
117
İKTİSAT
SINIF-BÖLÜM
SINAVIN GÜN VE
SAATİ
DERSİN ADI
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
3 ĠKTĠSAT
10.02.2015 Salı
10.00
ĠKTĠSADĠ BÜYÜME
Doç.Dr.Benan ERES
4 ĠKTĠSAT
10.02.2015 Salı
10.00
DÜNYA EKONOMĠSĠ
Doç.Dr.Benan ERES
3 ĠKTĠSAT
10.02.2015 Salı
12.00
ġĠRKETLER HUKUKU
Y.Doç.Dr.Hülya ÇOġTAN
4 ĠKTĠSAT
10.02.2015 Salı
14.00
EKONOMETRĠ I
Prof.Dr.Ġrfan CĠVCĠR
2 ĠKTĠSAT
10.02.2015 Salı
16.00
GENEL MUHASEBE II
Prof.Dr.Ercan BAYAZITLI
4 ĠKTĠSAT
11.02.2015 ÇarĢ
12.00
EKONOMETRĠ II
Prof.Dr.Ġrfan CĠVCĠR
4 ĠKTĠSAT
11.02.2015 ÇarĢ
14.00
MALĠYE POLĠTĠKASI
Y.Doç.Dr.Özlem ALBAYRAK
2 ĠKTĠSAT
11.02.2015 ÇarĢ
16.00
MATEMATĠKSEL ĠKTĠSAT
Prof.Dr.Hasan ġAHĠN
4 ĠKTĠSAT
12.02.2015 PerĢ
12.00
OYUN TEORĠSĠ
Doç.Dr.Oya ERDOĞDU
3 ĠKTĠSAT
12.02.2015 PerĢ
14.00
SANAYĠ ĠKTĠSADI
Y.Doç.Dr.Umut ÖNEġ
4 ĠKTĠSAT
13.02.2015 Cuma
12.00
FĠNANSAL ĠKTĠSAT
Prof.Dr.Hasan ġAHĠN
3 ĠKTĠSAT
13.02.2015 Cuma
16.00
KALKINMA ĠKTĠSADI
Prof.Dr.Ahmet HaĢim KÖSE
SINAV YERİ
114
114
117
118
117
228-A
118
117
117
118
117
117
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARI YILI 3 DERS MEZUNİYET SINAV PROĞRAMI
İŞLETME
SINIF-BÖLÜM
SINAVIN GÜN VE
SAATİ
DERSİN ADI
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
SINAV YERİ
3ĠġLETME
11.02.2015 ÇarĢ
16.00
MALĠYET MUHASEBESĠ
Prof.Dr.Kadir GÜRDAL
117
4 ĠġLETME
12.02.2015 PerĢ
14.00
VERGĠ HUKUKU II
Prof.Dr.Dilek ÖZKÖK ÇUBUKÇU
118
2 ĠġLETME
12.02.2015 PerĢ
16.00
SAYISAL YÖNTEMLER
Doç.Dr.Yetkin ÇINAR
117
4 ĠġLETME
12.02.2015 PerĢ
16.00
YATIRIM PROJELERĠ VE ANALĠZĠ
Doç.Dr.Yetkin ÇINAR
117
2 ĠġLETME
13.02.2015 Cuma
12.00
TĠCARĠ ĠġLETME HUKUKU
Prof.Dr.Celal GÖLE
117
4 ĠġLETME
13.02.2015 Cuma
14.00
ULUSLARARASI ĠġLETME POLĠTĠKASI
Doç.Dr.Dilber ULAġ
118
3 ĠġLETME
13.02.2015 Cuma
16.00
FĠNANSAL PLANLAMA
Prof.Dr.Güven SAYILGAN
117
MALİYE
SINIF-BÖLÜM
SINAVIN GÜN VE
SAATİ
DERSİN ADI
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
2 MALĠYE
10.02.2015 Salı
14.00
MALĠYE TEORĠSĠ
Y.Doç.Dr.Meltem KAYIRAN
4 MALĠYE
10.02.2015 Salı
16.00
DÜNYA VE TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ
Prof.Dr.Ahmet HaĢim KÖSE
3 MALĠYE
11.02.2015 ÇarĢ
14.00
KAMU EKONOMĠSĠ
Y.Doç.Dr.Meltem KAYIRAN
4 MALĠYE
11.02.2015 ÇarĢ
14.00
PARA POLĠTĠKASI
Doç.Dr.Anıl AKÇAĞLAYAN
3 MALĠYE
11.02.2015 ÇarĢ
16.00
ULUSLARARASI ĠKTĠSAT TEORĠSĠ
Doç.Dr.Nilgün ERDEM
3 MALĠYE
11.02.2015 ÇarĢ
16.00
MALĠYET MUHASEBESĠ
Prof.Dr.Kadir GÜRDAL
4 MALĠYE
12.02.2015 PerĢ
14.00
VERGĠ HUKUKU II
Prof.Dr.Dilek ÖZKÖK ÇUBUKÇU
4 MALĠYE
13.02.2015 Cuma
16.00
KALKINMA ĠKTĠSADI
Prof.Dr.Ahmet HaĢim KÖSE
SINAV YERİ
118
117
118
118
117
117
118
117
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SINIF-BÖLÜM
SINAVIN GÜN VE
SAATİ
DERSİN ADI
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
3 KAMU
10.02.2015 Salı
14.00
KARġILAġTIRMALI YÖNETĠM
Doç.Dr.Koray KARASU
2 KAMU
11.02.2015 ÇarĢ
10.00
ĠDARE HUKUKU I
Prof.Dr.Onur KARAHANOĞULLARI
2 KAMU
11.02.2015 ÇarĢ
10.00
ĠDARE HUKUKU II
Prof.Dr.Onur KARAHANOĞULLARI
SINAV YERİ
Z-05
Z-05
Z-05
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARI YILI 3 DERS MEZUNİYET SINAV PROĞRAMI
3 KAMU
11.02.2015 ÇarĢ
12.00
ULUSLARARASI HUKUK
Y.Doç.Dr.Bilal Erdem DENK
4 KAMU
11.02.2015 ÇarĢ
16.00
TEMEL HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER
Y.Doç.Dr.Kerem ALTIPARMAK
4 KAMU
12.02.2015 PerĢ
14.00
ĠDARĠ YARGI I
Prof.Dr.Onur KARAHANOĞULLARI
4 KAMU
13.02.2015 Cuma
14.00
ĠDARĠ YARGI II
Prof.Dr.Onur KARAHANOĞULLARI
117
Z-05
Z-05
Z-05
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SINIF-BÖLÜM
SINAVIN GÜN VE
SAATİ
DERSİN ADI
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
3 ULUSLAR
10.02.2015 Salı
14.00
AB HUKUKU
Prof.Dr.SANEM BAYKAL
2 ULUSLAR
10.02.2015 Salı
16.00
SĠYASAL TARĠH III
Prof.Dr.Melek FIRAT
3 ULUSLAR
10.02.2015 Salı
16.00
TÜRK DIġ POLĠTĠKASI I
Prof.Dr.Melek FIRAT
4 ULUSLAR
11.02.2015 ÇarĢ
12.00
TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ
Doç.Dr.Oya ERDOĞDU
3 ULUSLAR
11.02.2015 ÇarĢ
14.00
MĠLLĠYETÇĠLĠK VE AZINLIKLAR
Y.Doç.Dr.Elçin AKTOPRAK
2 ULUSLAR
12.02.2015 PerĢ
12.00
KARġILAġTIRMALI SĠYASET
Prof.Dr.Feti AÇIKEL-Dr.Kazım ATEġ
1 ULUSLAR
12.02.2015 PerĢ
14.00
ANAYASA HUKUKUNA GĠRĠġ
Doç.Dr.Murat SEVĠNÇ
2 ULUSLAR
12.02.2015 PerĢ
16.00
ĠDARE HUKUKU
Y.Doç.Dr.Kerem ALTIPARMAK
1 ULUSLAR
13.02.2015 Cuma
10.00
ĠKTĠSADA GĠRĠġ I
Y.Doç.Dr.Emel MEMĠġ
3 ULUSLAR
13.02.2015 Cuma
12.00
SĠYASAL KURAM VE ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER(Z)
Y.Doç.Dr.Özlem KAYGUSUZ
3 ULUSLAR
13.02.2015 Cuma
14.00
TÜRK DIġ POLĠTĠKASI II
Prof.Dr.Çağrı ERHAN
SINAV YERİ
118
117
117
117
118
117
118
117
114
117
118
Download

3 ders mezuniyet sınav proğramı