T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Yrd. Doç.
Doçent
ANABİLİM/ANASANAT DALI
Profesör
AĢağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve Ģartları belirtilen Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden
itibaren en az 15 gündür.Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına Profesör ve Doçent kadroları için
Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığına bir adet dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus
cüzdan fotokopisi, üç adet fotoğraf ile özgeçmiĢi, varsa yayınlarıyla (Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat
edenlerin bilimsel çalıĢma ve yayınlarını, özgeçmiĢlerini yayın listelerini ve Üniversitemiz Atama ve Yükseltme kriterlerini
kapsayan bir dosyayı dört nüsha halinde, Profesör kadrolarına baĢvuracaklar ise yayınlarını altı nüsha halinde hazırlayıp
müracaat etmeleri ilan olunur.
NOT:
*Profesör ve Doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.
*BaĢvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.
*BaĢvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmiĢlerini, yayınlarını, yabancı dil baĢarı belgelerini ve haklarında bilimsel
referans alınabilecek üç Öğretim Üyesinin isim ve adreslerini eklemelidirler.
*Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar
geçersiz sayılacaktır
*Başvuracak adayların "Başvuru Formunu Doldurmaları" gerekmektedir.
AÇIKLAMA
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Ġletken polimerler, elektrokimyasal Katı-Faz ekstraksiyonu konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak ve
POLĠMER MÜHENDĠSLĠĞĠ
1 laboratuvar kalite yöneticisi olarak en az iki yıl tecrübe sahibi olmak.
ĠMALAT MÜHENDĠSLĠĞĠ
1 Baga malzemesinin aĢınma davranıĢları ve iĢlenebilirliği konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
ENDÜSTRĠYEL TASARIM MÜHENDĠSLĠĞĠ
Tasarım ve imalat optimizasyonu konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
1
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
1 Manyetohidrodinamikde ısı transfer analizi konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ
1 Çok eklemli robotlar konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KLASĠK ARKEOLOJĠ
Ortaçağ Arkeolojisi ve Türk Ġslam Sanatları alanlarında çalıĢma yapmıĢ olmak.
1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRONĠK
Süper iletkenler ve yarı iletkenler konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
1
HĠDROLĠK
1
Hidroloji, hidrojeoloji konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ
1 Bilgisayarlı görme ile cihaz kontrolü konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
BĠLGĠSAYAR YAZILIMI
1 Meteorolojik tahmin simülasyonu konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
ÜRETĠM METALURJĠSĠ
1 Metakaolin esaslı jeopolimerler konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
ÜRETĠM METALURJĠSĠ
1 Alüminyum matrisli kompozitlerin termal özellikleri konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
1 Proses endüstrisinde planlama konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
KONSTRÜKSĠYON VE ĠMALAT TEKNOLOJĠSĠ
1 Magnezyum alaĢımlarının korozyon ve mekanik özelliklerine etkisi konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
KONSTRÜKSĠYON VE ĠMALAT TEKNOLOJĠSĠ
1 Bilyalı dövme konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
ELEKTROMANYETĠK DALGALAR VE MĠK.DAL.TEK.
1 GüneĢ radyasyonu konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
ORMAN FAKÜLTESİ
ORMAN ENTOMOLOJĠSĠ VE KORUMA
1
TOPRAK ĠLMĠ VE EKOLOJĠSĠ
Böceklerle biyolojik mücadele konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak
1 Toprak eklem bacaklılarının mevsimsel değiĢimi konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
TIP FAKÜLTESİ
KARDĠYOLOJĠ
1
Kardiyak cerrahi sonrası kalıcı pacemaker ihtiyacı ve atrial fibrilasyon konusunda çalıĢma yapmıĢ
olmak.
ÜROLOJĠ
1
Montelukast sodyum ve N-asetil sisteinin böbrek koruyucu etkisi konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ
1
Omurga kırıklarında Z-plak uygulamaları konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak
Akupunkturun postmenapozal semptomlar ve hormonlar üzerine etkisi konusunda çalıĢma yapmıĢ
olmak.
AĠLE HEKĠMLĠĞĠ
1
ANOTOMĠ
1 Uzmanlığını veya doktorasını tıp anatomi alanında yapmıĢ olmak.
TURİZM FAKÜLTESİ
TURĠZM REHBERLĠĞĠ
1
Ġlgili alanda çalıĢma yapmıĢ olmak.
SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU
MALZEME VE MALZEME ĠġLEME TEKNOLOJĠLERĠ
1 AhĢap malzemenin fiziksel ve mekaniksel özellikleri konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak
MESLEK YÜKSEKOKULU
MAKĠNA VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ
1
TaĢlama ve talaĢlı üretim alanında çalıĢma yapmıĢ olmak
MAKĠNA VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ
1 MikroalaĢımlı toz metal çeliklerin mekanik özellikleri konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak
MAKĠNA VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ
1 Nikel bazlı intermetaliklerin mikroyapı ve mekanik özelikleri konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak
ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU
ULAġTIRMA HĠZMETLERĠ
1 Görüntülerde gürültü azaltma konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
TIBBĠ HĠZMETLER VE TEKNĠKLER
1 Virüslerin moleküler analizleri konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak
EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MYO
GIDA KALĠTE KONTROLÜ VE ANALĠZĠ
1 Gıda kalite kontrolü konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
Download

Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı