Karar No
:197
Karar Tarihi :09/12/2014
KONUSU:
PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYON RAPORLARI
d) KÖYCEĞĠZ ĠLÇE BELEDĠYESĠ 2015 YILI BÜTÇESĠ
Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;
Meclisimizin 11/11/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Köyceğiz
Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvelleri Komisyonumuzun 20/11/2014 tarihli
toplantısında incelendi.
2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1 - Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için "(A) ödenek cetvelinde" gösterildiği gibi
toplam (45.000.000,00) liralık ödenek verilmiĢtir. Ġfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun
görülmüĢtür.
Madde 2 - Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri "(B) gelirlerin ekonomik Sınıflandırması"
cetvelinde gösterildiği gibi toplam (45.000.000,00) olarak tahmin edilmiĢtir. Ġfadesi
komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 3 - 2015 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler
ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karĢılık gösterilmek suretiyle
denklik sağlanmıĢtır. Ġfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 4 - Gelir çeĢitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiĢtir. Yasal dayanağı
bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. Ġfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 5 - (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım Projeleri için üst yönetici, hükmü
birden çok yılı kapsayan sözleĢme yapmaya yetkilidir. Ġfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun
görülmüĢtür.
Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 nci maddesi gereğince memur ve hizmetli
olmayanların yurtiçi ve yurtdıĢı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H)
cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Ġfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun
görülmüĢtür.
Madde 7 – Bütçe aĢağıda belirtilen cetvellerden oluĢur.
1-Ödenek Cetveli -A (Örnek-9),
2-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması-B Cetveli (Örnek-15),
3-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),
4-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17)
5- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere Ġzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21),
6- Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),
7- Ġhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),
8-Ġhdas Edilen Sürekli ĠĢçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),
Sayfa 1 / 10
9-237 sayılı TaĢıt Kanununa Göre Satın Alınacak TaĢıtları Gösterir (T) Cetveli (Örnek-25,Örnek-26),
10- Ġzleyen Ġki Yıl Bütçe Gelirleri Tahmini Cetveli (Örnek-12),
11-Ġzleyen Ġki Yıl Gider Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-7)
12-Ġzleyen Ġki Yıl Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tahmini Cetveli (Örnek-8),
13- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),
14- Finansman Programı (Örnek- 28),
15-Gerekli görülen diğer cetveller,
Ġfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 8-Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen usul ve
esaslara uyulmak suretiyle değiĢiklik yapılabilir. Ġfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun
görülmüĢtür.
Madde 9 - Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını
temin için meclisce yapılması uygun görülen, aĢağıda maddeler halinde gösterilen iĢlere iliĢkin
olarak karĢılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiĢ ve kurum adına borçlanmaya
üst yönetici yetkili kılınmıĢtır. Ġfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde:10- Zabıta Müdürü (1), Zabıta Komiseri(1) ve Zabıta Memuruna(2) aylık fazla mesainin
Bakanlar Kurulunun tespit ettiği en üst rakamların uygulanmasına. Ġfadesi komisyonumuzca oybirliği
ile uygun görülmüĢtür.
Madde 11- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015
komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
tarihinde
yürürlüğe
girer. Ġfadesi
Madde:12- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki
cetvellerinin Meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur. Ġfadesi komisyonumuzca oybirliği ile
uygun görülmüĢtür.
2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 12 madde üzerinden madde madde incelenmiĢ olup,
Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Sayfa 2 / 10
2015 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ
(Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
Açıklama
Gider Kodu
2015 Yılı Gideri (TL)
01
GENEL KAMU HİZMETLERİ
02
SAVUNMA HİZMETLERİ
03
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ.
850.000,00
04
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
3.000.000,00
05
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
06
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
07
SAĞLIK HİZMETLERİ
08
DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
09
EĞİTİM HİZMETLERİ
-
SOSYAL GÜVENLİK VE SOS.YRD.HİZ.
-
TOPLAM
45.000.000,00
10
18.050.000,00
-
15.500.000,00
7.000.000,00
600.000,00
-GİDER BÜTÇESİ: 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin
Fonksiyonel Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda;
Ödenekler Toplamı teklif edildiği Ģekliyle 45.000.000,00 TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile
uygun görülmüĢtür.
2015 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ
(Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
Gider Çeşidi
Gider Kodu
2015 Yılı Gideri (TL)
01
PERSONEL GİDERLERİ
9.854.026,00
02
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA AİT DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
1.624.010,00
03
04
05
06
07
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
SERMAYE TRANSFERLERİ
27.904.933,00
1,00
492.003,00
625.027,00
Sayfa 3 / 10
08
BORÇ VERME
-
09
YEDEK ÖDENEKLER
4.500.000,00
TOPLAM
45.000.000,00
-GİDER BÜTÇESİ: 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin
Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler
Toplamı teklif edildiği Ģekliyle 45.000.000,00 TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun
görülmüĢtür.
2015 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ
(Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
Gelir Çeşidi
Gelir Kodu
01
VERGİ GELİRLERİ
03
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
04
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
2014 Yılı Geliri (TL)
5.340.002,00
6.759.961,00
DİĞER GELİRLER
05
SERMAYE GELİRLERİ
12.350.012,00
06
ALACAKLARDAN TAHSİLAT
12.550.018,00
08
RED VE İADELER (-)
8.000.007,00
09
-
TOPLAM
45.000.000,00
-GELİR BÜTÇESİ: 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine
göre ödeneklerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği Ģekliyle
45.000.000,00 TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
SONUÇ :
2015 Mali Yılı Gelir Bütçesi 45.000.000,00-TL tahmin edilmiĢ olup, Gelir ve Gider Bütçesi
denk bir Ģekilde 45.000.000,00-TL olarak teklif edildiği Ģekliyle ayrı ayrı kabulü; Komisyonumuzca
oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Sayfa 4 / 10
2015 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI
KURUM:
I
II
I. 3 AYLIK
II. 3 AYLIK
III. 3 AYLIK
IV. 3 AYLIK
EKONOMİK KODLAMA
(OCAK-ŞUBAT-MART)
(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)
(TEMMUZ-AĞUSTOSEYLÜL)
(EKİM-KASIM-ARALIK)
AÇIKLAMA
MİKTAR
ORAN
MİKTAR
ORAN
MİKTAR
ORA
N
MİKTAR
ORAN
TOPLAM
2.463.506,50
25
2.463.506,50
25
2.463.506,50
25
2.463.506,50
25
9.854.026,00
406.002,50
25
406.002,50
25
406.002,50
25
406.002,50
25
1.624.010,00
6.976.233,25
25
6.976.233,25
25
6.976.233,25
25
6.976.233,25
25
27.904.933,00
0,25
25
0,25
25
0,25
25
0,25
25
1
Cari Transferler
123.000,75
25
123.000,75
25
123.000,75
25
123.000,75
25
492.003,00
6
Sermaye Giderleri
156.256,75
25
156.256,75
25
156.256,75
25
156.256,75
25
625.027,00
7
Yedek Ödenekler
1.125.000,00
25
1.125.000,00
25
1.125.000,00
25
1.125.000,00
25
4.500.000,00
1
Personel Giderleri
2
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devl
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4
Faiz Giderleri
5
GİDER TOPLAMI
11.250.000,00
11.250.000,00
11.250.000,00
11.250.000,00
45.000.000,00
- AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI: Ayrıntılı Harcama Programı, Ekonomik
Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiĢ olup; teklif edildiği Ģekliyle 45.000.000,00TL
olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
2015 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI
KURUM:
KODU
I
II
AÇIKLAMA
I. 3 AYLIK
II. 3 AYLIK
III. 3 AYLIK
IV. 3 AYLIK
(OCAK-ŞUBAT-MART)
(NİSAN-MAYISHAZİRAN)
(TEMMUZ-AĞUSTOSEYLÜL)
(EKİM-KASIM-ARALIK)
MİKTAR
ORAN
MİKTAR
ORAN
MİKTAR
TOPLAM
ORAN
MİKTAR
ORAN
1
Vergi Gelirleri
1.335.000,50
1.335.000,50
1.335.000,50
1.335.000,50
5.340.002,00
3
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
1.689.990,25
1.689.990,25
1.689.990,25
1.689.990,25
6.759.961,00
ile Özel Gelirler
3.087.503,00
3.087.503,00
3.087.503,00
3.087.503,00
12.350.012,00
5
Diğer Gelirler
3.137.504,50
3.137.504,50
3.137.504,50
3.137.504,50
12.550.018,00
6
Sermaye Gelirleri
2.000.001,75
2.000.001,75
2.000.001,75
2.000.001,75
8.000.007,00
11.250.000,00
11.250.000,00
11.250.000,00
11.250.000,00
45.000.000,00
Alınan Bağış ve Yardımlar
4
GELİR TOPLAMI
Sayfa 5 / 10
-FİNANSMAN PROGRAMI: Finansman Programı, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1.
Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiĢ olup; teklif edildiği Ģekliyle 45.000.000,00TL olarak,
Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
TARİFELER:
Köyceğiz Belediye Meclisinin 73/a sayılı kararı ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun
56.Maddesine göre iĢgal harcının aĢağıdaki Ģekilde uygulanması;
l- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52.maddesinin l.ve 2.bendinde panayır,
pazar yerlerinin
a-)Pazar yerinde üzeri örtülü olan alanın günlük iĢgalinden m2.sinden 2,20 TL.
b-)Pazaryerinin Mehmet Özkaya Caddesi giriĢindeki alanın Papatya Sokağı giriĢine
kadar olan kısmının günlük iĢgalinden m2.sinden 3,75 TL.
c-)Pazaryerinin Orman Yolu, Dutlu yol, Mehmet Özkaya Caddesinin devamı, Papatya
Sokak ve aĢağı Pazar bölgelerinin günlük iĢgalinden m2.sinden 2,70 TL.
d-)Belediye sınırları içinde inĢaat sahiplerince usulüne uygun izin alınarak,
geçici olarak kaldırım veya yolların iĢgalinden günlük m2.sinden 4,50 TL.
2-52.nci Maddenin l. bendinde yazılı hayvan satıcılarının iĢgallerinde;
a)Hayvan pazarında satıĢı yapılan küçükbaĢ hayvanların adedinden 3,50 TL,
b)Hayvan pazarında satıĢı yapılan büyükbaĢ hayvanların adedinden 7,00 TL,
3-52.nci maddenin 3.üncü bendi gereğince motorlu kara taĢıtları Ġl Trafik
Komisyonunca gösterilen park yerlerinde park eden taksilerden beher saat için 1,00 TL,
KARAR:73-b)
Köyceğiz Belediyesince imar hizmetlerince yapılacak iĢlemlerden 2464 Sayılı
Belediye Gelirleri Kanununun 97.nci maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince alınmakta
olan ücretlerin aĢağıdaki Ģekilde alınması
1-Ġmar durumu belgesi
a)Konutlardan
110,00TL
b)Ticari bölgelerde
150,00TL
c)Ada bazında imar durum belgesi
yapı adası büyüklüğü bölü
300X40,00 TL
d)Mücavir alanlardaki yapı adası bölü
300X55,00 TL
e)Turizm alanlarındaki her yapı adası bölü
300X115,00 TL
2-Ġmar planı bulunmayan yerlerde imar durumu almak suretiyle isteyenlerden parsel baĢına
115,00 TL
Sayfa 6 / 10
3-Kat mülkiyeti ve kat irtifakının geçirilirken tasdik edilen proje
ve fotoğraf onay ücreti olarak bağımsız bölüm baĢına;
a)ĠĢyerlerinden
115,00 TL
b)Meskenlerden
80,00 TL
KARAR:73-c)
ĠLAN ÜCRETĠ
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.nci maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu
gereğince Belediye hoparlörü ile yapılacak ilanlardan alınmakta olan ücretlerin aĢağıdaki Ģekilde
uygulanması;
1-50 kelimeye kadar olan ilanın bir seferinden 40,00 TL,
tekrarında yarı ücret alınması.
2-50 kelimeden sonra her kelime için 0,75
3-Kasetli reklamların dakikasından
11,00
4-Mahkeme ve Ġcra ilanlarından maktu
a)SatıĢ değeri 1.000. TL.ya kadar olanlardan 45,00.
b)Diğerlerinden 65,00.
KARAR:73-d)
Köyceğiz Belediyesi Tarafından istenilen ticaret sicili esnaf sanat ve ticaret odalarına kayıt için
istenecek belgelerden 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.nci maddesi ve 5393 Sayılı
Belediye Kanunu gereğince ücretlerin aĢağıdaki Ģekilde uygulanması
1-Anonim Ģirketlerden
1,100 TL.
2-Kooperatifler,Limitet Komandit ve
Kolektif Ģirketlerden
825,00 TL.
3- Diğer tüccar ve serbest meslek erbaplarından 400,00 TL.
KARAR:73 –e)
Köyceğiz Belediyesi tarafından 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.nci maddesi ve
5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince basılı evrak bedeli olarak ücretlerin aĢağıdaki uygulanması
Ġlgililerin istemi üzerine verilecek basılı kağıt bedeli;
-ĠnĢaat ve Ġskan Ruhsatı
110,00 TL.
-ĠĢyeri Açma Ruhsatı
55,00 TL
-Hafta Tatili Açma Ruhsatı
55,00 TL.
-ĠĢyeri Açma Ruhsatı Yenileme
25,00 TL.
Sayfa 7 / 10
KARAR:73-f)
AĢağıdaki ücretlerin uygulanması;
-Küçük buz kalıplarından 5,50 TL
.
-Büyük buz kalıplarından 11,00 TL
-1 haftaya kadar olan meyvelerden kg. baĢına 0,20
-3 haftaya kadar olan meyvelerden kg. baĢına 0,23
-1 aylığa kadar olan meyvelerden kg. baĢına 0,30
-3 aylığa kadar olan meyvelerden kg. baĢına 0,35
-6 ay sonuna kadar bekletilen meyvelerden kg. baĢına 0,75
-1 aylığa kadar bekletilen 13-25 kg.lık teneke içerisindeki peynirlerden
alınmakta olan ücretin 4,50 TL.
-1 haftaya kadar bekletilen peynirlerden (13-25 kg.lık teneke)alınmakta olan
ücretin 3,50 TL.
-1 kg. etten Köyceğiz ihtiyacı için kesilenlerden soğutma ücreti
olarak 0,50 TL.
-Köyceğiz dıĢına gidecek etlerden soğutma ücreti olarak 0,90
1 günden fazla etlerini soğuk havada bekletmek isteyenler için 1 günden sonraki günlerden yarı ücret
alınmasına,
-1 koli mayanın haftalık muhafazasından 1,60 TL.
KARAR:73-ı)
Köyceğiz Belediyesine ait vidanjörle fosseptik çukuru temizleme ücretinin aĢağıdaki Ģekilde
uygulanması,
Sefer baĢına 50,00 TL,
Ġlçe dıĢına çıkılması halinde sefer baĢına l60,00 TL.
KARAR:73-i)
Köyceğiz Belediyesi mülkiyetinde bulunan düğün salonunda yapılacak olan düğün, niĢan,
nikah gibi eğlenceler için kiralama ücretinin sadece 400 adet sandalyeli olarak kiralanması halinde
400,00 TL, yine Belediyemize ait yazlık düğün yeri olarak kiralanan Delta tesislerinin (Haziran 2015
tarihinden itibaren)sadece 400 adet sandalyeli olarak kiralanması halinde 400,00TL,sandalye ve
masalı olarak kiralanması halinde 550,00TL,ayrıca düğünün yanı sıra yemek yapmak için yemek
yapılan yerin kiralanması halinde ilave olarak 200,00TL, Beyobası Mahallesinde bulunan düğün
salonu 250,00 TL, Toparlar Mahallesinde bulunan düğün salonu kapalı 300,00 TL, açık alan
150,00TL kiralama ücretinin uygulanması;
KARAR:73-j)
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.nci maddesinin,5393 Sayılı Belediye Kanunu
gereğince aĢağıdaki gelir çeĢitlerinin uygulanması;
Sayfa 8 / 10
1-Belediyemizden iĢyeri açma ruhsatı alan ġubat-Mart aylarında Belediyece
vize edilmesini, süresi içinde vize edilmeyen iĢyeri açma ruhsatlarının iptal edilmesine, vize ücreti
olarak 19,00
2- Teknik elemanlara verilen fenni mesuliyet belgesi ücretlerinden
a)- ilk müracaatta
660,00
b)Yenilemede
320,00
3-Su basman vize ücreti;
a)-ġehiriçi daire baĢına
75,00 TL,
b)Mücavir alan daire baĢına
65,00 TL.
4- Harita kontrol ve tasdik ücreti pafta baĢına 160,00 TL,
5-Karayolu geçiĢ izin belgesi alacaklardan
Konutlardan
400,00 TL,
ĠĢyerlerinden
700,00 TL,
KARAR:73-k)
Ġlçenin cadde ve sokaklarına dökülen moloz, ot vs. gibi malzemelerin Belediyece alınması
için, belediye traktörü ile aldırmak isteyenlerden sefer baĢına 45,00 TL, kamyon ile aldırmak
isteyenlerden sefer baĢına 95,00 TL. hizmet bedeli karĢılığı ücretin uygulanması;
KARAR:73-l)
Belediyeye ait kepçeyi kiralamak isteyenlerden saat ücreti olarak alınmakta olan 80,00 TL.
ücretin uygulanması,
KARAR:73-m)
Belediye Sultaniye Kaplıcalarında bulunan küçük prefabrik evlerin bir günlük ücreti 70.00
TL., büyük prefabrik evin bir günlük ücreti 110.00 TL, iki yataklı evlerin bir günlük oda ücreti 35.00
TL, boĢ odaların bir günlük oda ücreti 30.00 TL, havuz giriĢ ücretinin 4,50 TL, turlar için 3,50 TL.
olarak 01.01.2015-31.12.2015 tarihlerinde uygulanması, Komisyonumuzca oy birliği ile uygun
görülmüĢtür.
SONUÇ:
Köyceğiz Belediyesinin 2015 mali yılı bütçe kararnamesi 12 (Oniki) madde üzerinden madde
madde eki diğer cetveller ile birlikte; gider bütçesi kurumsal kodlaması yapılan her birimin
fonksiyonel sınıflandırılmanın birinci düzeyi ve gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci
düzeyi toplamları itibarıyla 45.000.000,00-TL üzerinden denk olarak; birinci düzey ayrıntılı harcama
programı ile finansmanın programı üçer aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden; izleyen iki
yılın (2016-2017) tahmini bütçeleri gelir ve gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere; 2015
mali yılı bütçesinde yer alan tarife cetvelleri ise yukarıda belirtildiği Ģekilde 5216 sayılı BüyükĢehir
Belediyesi kanununun 25. Maddesi 5393 sayılı belediye kanununun 61. ve 62. Maddeleri ve mahalli
idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 28. maddesi gereğince değerlendirilmiĢ ve Köyceğiz
Belediye Meclisinin 68-69-70-72 nolu kararları komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Sayın meclisin tasviplerine arz olunur. Denilmektedir.
Sayfa 9 / 10
Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclisimizce görüĢülmüĢ olup;
Köyceğiz ilçe Belediyesinin 68-69-70-72 nolu meclis kararları ile;
Köyceğiz ilçe Belediyesinin 2015 mali yılı bütçe kararnamesi 12 (On iki) madde üzerinden
madde madde eki diğer cetveller ile birlikte; gider bütçesi kurumsal kodlaması yapılan her birimin
fonksiyonel sınıflandırılmanın birinci düzeyi ve gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci
düzeyi toplamları itibarıyla 45.000.000,00-TL üzerinden denk olarak; birinci düzey ayrıntılı harcama
programı ile finansmanın programı üçer aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden; izleyen iki
yılın (2016-2017) tahmini bütçeleri gelir ve gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere; 2015
mali yılı bütçesinde yer alan tarife cetvelleri, Komisyondan geldiği Ģekli ile kabulüne; 5216 Sayılı
BüyükĢehir Belediye Kanununun 25. Maddesine göre Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR
VERİLDİ.
Sayfa 10 / 10
Download

KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYON RAPORLARI d