T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
İLAN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri
ile Madde 23(c), 25(c) ve 26(a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız.
www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru
Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet
hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına)
alınacaktır.
Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Duyurulur.
Başvuruda İstenen Belgeler:
1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe
2. Özgeçmiş
3. 2 adet fotoğraf
4. Nüfus Cüzdan Sureti
5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)
6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış
olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil
yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören
eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri
yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.
7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve
puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna
başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı
kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve
yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi
Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),
8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)
9. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.
Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına
başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve
Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın
dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır.
Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.
Ünvanı
Der. Adedi
Birimi
İkt. Ve İdari
Bil. Fak.
Bölümü
İşletme
Anabilim Dalı
Yönetim ve
Organizasyon
AÇIKLAMALAR
“Örgütsel davranış ve sivil toplum kuruluşları”
konularında çalışmaları olmak.
“Bitki büyümeleri üzerine metal ve ametal
Botanik
stresinin x-ray ve elektron mikroskopi
analizleri”üzerine çalışmaları olmak.
Yüksek Enerji ve “Vakum Ark Plazmalarında” doktora yapmış ve
Plazma Fiziği
“atmosferik Plazma Jet’lerde” uzmanlığı olmak.
Profesör
1
1
Profesör
1
1
Fen Edebiyat
Fak.
Biyoloji
Profesör
1
1
Fen Edebiyat
Fak.
Fizik
Doçent
1
1
Fen Edebiyat
Fak.
Biyoloji
Botanik
Bitki Sistematiği ve Bitki Morfolojisi Anatomisi
alanlarında çalışmaları olmak.
Doçent
1
1
İkt. Ve İdari
Bil. Fak.
İşletme
Muhasebe ve
Finansman
“Finansal krizler” konusunda çalışmaları olmak.
Doçent
1
1
İkt. Ve İdari
Bil. Fak.
İşletme
Üretim Yönetimi “Tüketici davranışları” konusunda çalışmaları
ve Pazarlama
olmak.
Doçent
1
1
İkt. Ve İdari
Bil. Fak.
İktisat
İktisat Politikası
Doçent
1
1
Müh.Mim.Fak.
Kimya
Mühendisliği
Doçent
1
1
Müh.Mim.Fak.
Kimya
Mühendisliği
“Politik konjonktür” konusunda çalışmaları
olmak.
Temel İşlemler
“Adsorpsiyon yöntemleri ile katıların yüzey
ve
karakterizasyonu” konusunda çalışmalar yapmış
Termodinamik
olmak.
Proses ve
“Biyosürfaktanlarla topraktan ağır metal
Reaktör Tasarımı giderimi” konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Doçent
1
1
Müh.Mim.Fak.
Kimya
Mühendisliği
Kimyasal
Teknolojiler
“Atık sulardan membran distilasyon yöntemi ile
bor giderimi” üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Doçent
1
1
Tıp Fak.
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kulak Burun
Boğaz Hast.
“Baş-boyun kanser cerrahisi ve laringoloji”
konusunda deneyim sahibi olmak.
Doçent
1
1
Tıp Fak.
Dahili Tıp
Bilimleri
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
“Obezite ve vestibüler rehabilitasyon” konusunda
çalışmaları olmak.
Doçent
1
1
Tıp Fak.
Dahili Tıp
Bilimleri
Farmakoloji
“Deneysel nöropatik ağrı modelleri” konusunda
çalışmış olmak.
Doçent
1
1
Tıp Fak.
Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları
Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak.
Doçent
1
1
Tıp Fak.
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Ortopedi
Doçent
1
1
Sağlık
Hiz.Mes.Y.O.
Tıbbi
Hizmetler ve
Teknik ler
Doçent
1
1
Ziraat Fak.
Zootekni
Yrd.Doç.
1
1
Diş Hekimliği
Fak.
Klinik
Bilimler
Ortodonti
“Ortodontik ataçmanların lazer ile in vitro
lehimlenmesi” konusunda çalışma yapmış olmak.
Yrd.Doç.
1
1
İlahiyat Fak.
Temel İslam
Bilimleri
Tasavvuf
İlgili alanda doktoralı olmak.
Doçentliğini Ağız ve Çene Cerrahi alanında
Ortopedik Protez
almış olup, yara iyileşmesi konusunda deneysel
ve Ortez
çalışmaları olmak.
Yemler ve
Organik tavukçuluk konusunda çalışma yapmış
Hayvan Besleme olmak.
06.06.2014 TARİHİNDE POSTA GAZETESİNDE YAYIMLANMIŞTIR.
SON BAŞVURU TARİHİ
: 20.06.2014
YRD.DOÇ.YAB.DİL.SINAVI
: 30.06.2014
YAB.DİL SINAV YERİ
: REKTÖRLÜK
YAB.DİL SINAV SAATİ
: 09.00
Download

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN