FFK Fon Finansal Kiralama A.ġ. Paylarının
Gönüllü Pay Alım Teklifi Yoluyla Yıldız Holding A.ġ. Tarafından
Devralınmasına ĠliĢkin Pay Alım Teklifi Talep Formu
Yıldız Holding A.ġ.’nin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği çerçevesinde gönüllü pay
alım teklifinde bulunarak FFK Fon Finansal Kiralama A.ġ.’nin paylarını toplamak amacıyla, Bizim Menkul Değerler
A.ġ. aracılığıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı baĢvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıĢtır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Bizim Menkul Değerler A.ġ’ye yazdığı 13.08.2014 tarih ve 29833736-110.05.01-1643
sayılı yazısı dahilinde, 14.08.2014 tarihinde www.kap.gov.tr , www.fonleasing.com ve www.bmd.com.tr internet
sitelerinde yayınlanan “Bilgi Formu”nda açıklandığı üzere; maliki bulunduğum ve zilyetliğimde bulunan ve aĢağıda
dökümü yer alan FFK Fon Finansal Kiralama A.ġ.’ne (FONFK) ait 1,00 TL nominal değerindeki paylarımı, pay
baĢına 1,70 TL tutar üzerinden Yıldız Holding A.ġ.’ye satmayı talep ediyorum. Söz konusu gönüllü pay alım teklifi ve
ilgili tebliğ uyarınca, teslim edilen payların bedelinin iĢbu talep formunda belirttiğim Ģekilde ve gönüllü pay alım
teklifi bilgi formunda belirtilen sürede ödenmesini kabulünüze sunarım.
Saygılarımla,
1. YATIRIMCININ BĠLGĠLERĠ:
Adı Soyadı / Unvanı
: .................................................................................
T.C. Vergi Kimlik No.
: .................................................................................
T.C. Vatandaşlık No.
: .................................................................................
Telefon
: .................................................................................
Adres
: .................................................................................
..................................................................................
E-Mail
: .......................................@......................................
2. SATIġI TALEP EDĠLEN PAYLARIN:
MİKTARI ( Adet Olarak)
: .................................................................................
TUTARI = .......................... (Adet) * 1,70 TL (Pay Alım Teklifi Fiyatı) = TOPLAM : ............................................... TL
3. ÖDEMENĠN YAPILACAĞI HESAP BĠLGĠLERĠ:
Gönderilecek Banka/Aracı Kurum : ……………………………………………………………………….....……….
Şube Adı: ………………………………………………………………………………………………………...........
Iban/Hesap No: ……………………………………………………………………………………………………......
Alıcının Adı Soyadı: ………………………………………………………………………………………………......
Açıklama: “FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Gönüllü Pay Alım Teklifi Bedeli”
4. bölümde yer alan Gönüllü Pay Alım Teklifi hesabına saat 12:00’den önce ulaşan virmanların ödemesi aynı gün içerisinde, saat
12:00’den sonra ulaşan virmanların ödemesi virmanı takip eden ilk işgünü yapılacaktır.
4. KIYMET VĠRMANLARI:
Aracı Kurum Adı: Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Aracı Kurum Kodu: BMK
Hesap Numarası: 20551
MKK Sicil Numarası: 12805650
Hesap Adı: YILDIZ HOLDİNG A.Ş.
Vergi Numarası: 9650028323
5. TALEP FORMUNA EKLENMESĠ GEREKEN EVRAKLAR:
Gerçek KiĢi Yatırımcılar (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik numarası içeren sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi)
Tüzel KiĢi Yatırımcılar (Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri ve Vergi Levhası)
BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ.
Adres: Yeni Sahra Mah. İnönü Cad. Kanarya Sok.
No:25 kat:4-5 34746 Ataşehir/İSTANBUL
Telefon No: +90 216 547 13 00
Faks No: +90 216 547 13 98-99
Web Adresi: http://www.bmd.com.tr Elektronik Posta: [email protected]
Tarih:
Ġmza:
Download

DUNDAS ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A