MEHMET ORHUN YAYLACI ANADOLU LĠSESĠ
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 2. DÖNEMĠNDE YAPILACAK ORTAK
SINAVLARLA ĠLGĠLĠ
ÖĞRENCĠLERE DUYURU
1. Öğrencilerin sınavdan en fazla 20 dakika önce dağıtılacak olan oturma planına uygun olarak
sınava gireceği sınıfta sınav zamanında hazır bulunması gerekmektedir. Sınav salonuna
sınavı yapacak gözetmen öğretmenden sonra gelenler sınava alınmayacaktır ve mazeretsiz
sınava girmeyenler gibi işlem yapılacaktır.
2. Ortak sınavların sağlıklı yapılmasından gözcü öğretmenler sorumludur. Gözcü öğretmenlerin
her türlü uyarılarına uymak zorundasınız, gözcü öğretmen sınavın gidişatını ve sükûnetini
bozan öğrencilerin yerlerini değiştirebilir, gerekli gördüğünde sınav kâğıdını alıp sınavdan
çıkartabilir, sınavın geçerli sayılması her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
Gözcü öğretmenler kurallara aykırı davrananlar ile yapılan uyarılara uymayanlara kopya
işlemi yapar*.
3. Gözcü öğretmenler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir.
Kopya çeken, çekmeye çalışan, kopya veren, kopya yapılmasına yardım eden, bir başka
öğrencinin sınav kâğıdına bakarak göz kopyası yapan, sınav kâğıdına diğer öğrencilerin
bakmasına müsaade eden öğrencilere e-okul da ilgili dersin alanına K (Kopya) yazılır*, ayrıca
disiplin işlemi yapılır. Sınav kâğıdınızı başkaları tarafından görünmeyecek şekilde tutmanız
gerekmektedir.
4. Sınav bittikten sonra ya da sınav kâğıtları öğretmenlerce okunurken elde edilen bulgular
bireysel ya da gurup halinde kopya yapıldığını gösterirse kopya çeken öğrenciye/ öğrencilere
e-okul da ilgili dersin alanına K (Kopya) yazılır*, ayrıca disiplin işlemi yapılır.
5. Öğrencilerin ortak sınav yapılırken gözcü öğretmenlerle ve diğer öğrencilerle konuşmaları,
dikkat dağıtıcı/çekici davranışta bulunmaları yasaktır.
6. Öğrencilerin birbirlerinde kalem silgi v.b. şeyleri istemeleri veya almaları kesinlikle yasaktır.
7. Ortak sınavlar esnasında yanında bilişim araçları (cep telefonu, ileri özellikleri bulunan saat,
kablosuz iletişim sağlayan cihaz v.b.) bulunduran öğrencilerin sınavları geçersiz sayılarak eokul da ilgili dersin alanına K (Kopya)* yazılır.
8. Dikkatsiz davranmanız sınavdan 0 (sıfır) puan almanıza neden olabilir.
9. Öğrenciler izinli ya da raporlu oldukları günlerde yapılan ortak sınava giremezler,
“durumunu belgelendiren ve mazeretleri okul müdürlüğünce kabul edilenlerin” sınavı dersin
öğretmenleri tarafından ayrıca yapılacaktır, ders Öğretmeninin belirttiği gün ve saatte sınav
yerinde hazır olmayan öğrencilere e-okul da ilgili dersin alanına G (Girmedi)* yazılır.
10. Mazeretsiz olarak sınava girmeyen öğrencilere e-okul da ilgili dersin alanına G (Girmedi)*
yazılır.
11. Öğrencilerin sadece ortak sınava girmek için okula gelmeleri ya da okula geldikleri halde
derslere girmemeleri okul kurallarına aykırıdır, durumun tespiti halinde sınavları geçersiz
sayılıp haklarında ayrıca disiplin işlemi yapılır.
12. Okula geldikleri halde sınava girmeyen öğrencilerin (daha sonraki zamanlarda yapacakları)
mazeret beyanları kabul edilmez.
13. Sınavını erken bitiren öğrenciler, sınav salonlarından çıkamazlar.
14. Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısız dersi bulunan öğrenciler için her
bir dersten dönem sonunda ayrıca ortak bir sınav daha yapılır**. Bu sınava isteyen başarılı
öğrenciler de girer ve sınavdan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının
hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir. 50(elli) ortalamnın altında olup bu sınava
girmeyen öğrencilere e-okul da ilgili dersin alanına G (Girmedi)* yazılır.
Not: E-okula K (Kopya) veya G (Girmedi) girilmesi 0 (sıfır) demektir ve diğer derslerin aritmetik
ortalamasına dâhil edilir.
*(MEB Orta Öğretim Kurumları Yön. 48/4. Madde )
**(MEB Orta Öğretim Kurumları Yön. 47/3. Madde )
17.02.2015
Kenan KILIÇ
Okul Müdürü
Download

sınav kuralları