SINAVSIZ GEÇĠġ NEDĠR
Mesleki ve teknik ortaöğretim liselerinden mezun olan öğrencilerin istedikleri
takdirde, bitirdiği programın devamı niteliğinde ya da bitirdiği programın benzeri
olan iki yıllık meslek yüksekokulu ve açıköğretim bölümlerine her hangi bir
sınava girmeden yerleştirilmesidir.
Örnek Bilgisayar Programcılığı (3853) bölümü mezunu adayların sınavsız
geçişte seçebilecekleri bölümler:
1. Basın ve Yayın Teknolojileri
2. Bilgi Güvenliği Teknolojisi
3. Bilgi Yönetimi
4. Bilgisayar Operatörlüğü
5. Bilgisayar Programcılığı
6. Bilgisayar Teknolojisi
7. Coğrafi Bilgi Sistemleri
8. İnternet ve Ağ Teknolojileri
9. Mobil Teknolojileri
10.
Pazarlama
Bu örnekte de görüldüğü gibi aday bilgisayarla ilgili 2 yıllık bölümlerin yanında
benzer bölümleri de seçebilmektedir.
Tüm meslek lisesi alanlarının sınavsız geçişte seçebilecekleri 2 yıllık bölümleri
yukarıdaki '' sınavsız geçiĢ arama motoru'' ile görebilirsiniz.
METEB NEDĠR?
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesinin kısaltmasıdır. Bu uygulamada her il
bir METEB kabul edilir. Son yıllarda ülkemizde her ile üniversite açıldığı için
METEB uygulaması bu noktada devreye girer. Bu uygulamada her ilin meslek
lisesi öğrencilerinin sınavsız geçişte kendi illeri için öncelik hakları vardır. Örnek
vermek gerekirse Erzincan'daki meslek yüksekokullarına giriş önceliği yine bu
ildeki meslek liselerinden mezun olmuş adaylarındır.
SINAVSIZ GEÇĠġTE ÖNCELĠK NEDĠR?
ÖSYM 2013 yılında da sınavsız geçiĢte aşağıdaki öncelik sıralamasına
uyacaktır. Bu sıralar 2 yıllık sınavsız geçişle öğrenci alan bölümlerin yerleĢtirme
öncelikleri sırası ile aynıdır. Aşağıda bununla ilgili örnek 2 yıllık bölümlerin 2012
yerleştirme öncelikleri verilmiştir.
1. İlk öncelik, yeni mezunlarındır .(mezuniyet yılı büyük olanlar)
2. Mezuniyet yılı aynı olan adaylar arasında aşağıdaki okul türü öncelik sırası
uygulanır
o Okul kodu 4 olanlar: Anadolu Teknik lisesi mezunu olanlar.
o Okul kodu 3 olanlar. Teknik ya da Anadolu meslek lisesi mezunu olanlar.
o Okul kodu 2 olanlar: Meslek lisesi mezunu olanlar (yani sınavsız girilen meslek
liseleri)
o Okul kodu 1 olanlar: Çok eski yıllardaki enstitü adı altında mezun olunan
meslek liseleri.
3. Mezuniyet yılı ve okul türü aynı olan adaylar arasında öncelik METEB içidir.
Yukarıda verilen Erzincan örneğindeki gibi. Varsayalım aşağıdaki iki öğrenci
Erzincan'daki meslek yüksekokuluna başvuracak olsun. Ahmet, Erzincan'daki bir
Anadolu Meslek lisesini (okul kodu 3 yani) bitirmiş olsun, Mehmet ise Sivas'taki
(METEB DIġI) Anadolu meslek lisesini (yine okul kodu 3). Sivas'taki Anadolu
lisesini bitiren adayın OBP'si ne kadar yüksek olursa olsun, Erzincan'daki meslek
yüksekokulu için Erzincan mezunu adayın gerisindedir.
4. ( Ġ-D ) Mezuniyet yılı, okul türü ve METEB ĠÇĠ (Ġ) ve / veya METEB DIġI
(D) aynı olan adaylar arasında seçim yapılırken OBP'si yüksek olan aday
önceliklidir.
Bu
tablolarda 2012
yılı
sınavsız
geçiĢ örneği
verilmiştir.
Bu tabloda Yerleştirme öncelikleri bölümünde sıra ile yazanlar yukarıdaki
maddelerdir.
İlk örnekte METEB ĠÇĠ (yani bu bölüme sadece Erzincan öğrencisi yerleşmiştir)
kapatmış, İkinci örnek ise METEB DIġI(yani başka illerden de öğrenci alınmış)
ile
dolmuştur.
Yerleştirme önceliği dolu olan bölümlerde yer alan En Küçük Puan ile kastedilen
puan OBP'dir.
5. Yukarıda sayılan tüm bilgileri aynı olan adaylardan yaĢı küçük olan
tercih edilir (yani doğum tarihi büyük).
6. Meslek yüksekokulu kontenjanı eğer sınavsız geçiĢ ile dolmazsa; o zaman
başka mesleki bölümlerden mezun ya da fark gözetmeksizin lise mezunu olan
adaylar ilgili YGS puan türü üstünlüğüne göre bu bölümleri tercih edebilirler.
Örnek
Tablo:
Yukarıdaki iki örnekte yerleştirme öncelikleri kısmı boştur. Bu da demek oluyor
ki bu bölümler sınavsız geçişle dolmamış; başka lise mezunu öğrenciler YGS
puanıyla yerleşmiştir. Bu örnekte En Küçük Puan ile kastedilen puan
ilgili YGSPuanıdır.
SINAVSIZ GEÇĠġE KĠMLER BAġVURABĠLĠR?
1. Türkiye ve KKTC'deki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar.
2. Yurt dışında mesleki eğitim almış olan kişilerden MEB'den denklik belgesi almış
olanlar.
SINAVSIZ GEÇĠġLE MESLEK YÜKSEKOKULU BĠTĠRMENĠN FAYDALARI
NELERDĠR?
Meslek lisesi bitiren kişiler Teknisyen ünvanı alır, Meslek yüksekokulu bitiren
kişiler Tekniker. Teknisyenler genellikle Teknikerlere bağlı olarak
çalışırlar, Teknikerler ise genellikle mühendislere bağlı. Teknikerler,
teknisyenlerden özel sektörde ve devlette daha fazla ücret alırlar. Meslek
lisesini bitiren aday bitirdiği bölüme yakın başka bir alandasınavsız
geçiĢ hakkını kullanıp daha donanımlı hale gelebilir.
MESLEK LĠSESĠ ÖĞRENCĠSĠNĠN SINAVSIZ GEÇĠġTEN BAġKA NE GĠBĠ
HAKLARI VARDIR?




Ek Puan hakkını kullanarak 4 yıllık eğitim veren Yüksekokullara başvurabilir.
ÖSYS (YGS-LYS) puanlarıyla her türlü iki yıllık ve dört yıllık bölümlere
başvurabilir.
Özel yetenek sınavlarına başvurabilir.
Sınavsız
Geçişle
2
yıllık
bölüm
bitiren
adaylar
istedikleri
takdirde DGS'ye girerek, 4 yıllık bölüm mezunu olabilirler.
Not: Sınavsız geçiş hakkını kullanan veya açıköğretim (kontenjan sınırlaması
olmayan) bölümlerine gitmeye hak kazanan adayın bir sonraki yıl YGS-LYS
puanlarında kırılma olmaz. ( bu durumdaki adayların OBP'leri hesaplanırken 0,12
kullanılır)
ORTAÖĞRETĠM BAġARI PUANI(OBP) NEDĠR VE NASIL HESAPLANIR?
Diploma Notu Nedir ?
Bir öğrencinin diploma puanı Lise-1-2-3-4. sınıfların Yıl Sonu Başarı
Ortalamalarının
aritmetik
ortalamasıdır.
Orta Öğretim BaĢarı Puanı (OBP) Nedir ?
Yeni getirilen değişiklikle beraber, mezun olunan okulun YGS başarısı devre dışı
bırakılarak sadece adayların 4 yıllık lise ortalamalarına bakılarak hesaplama
yapılacaktır. Bu şu demektir: Adayların lise ortalamaları (lisenin başarısı önemli
değil artık) her lise için 100 ile 50 arasında sıralanacak. Okul birincisinin puanı
100 okul sonuncusu ise 50 ( varsayalım okul birincisi 100'lül not sisteminde 94
ortalama ile mezun oldu; bu 94 ortalama 100'e çekilecek, okul sonuncusu ise 47
ortalama ile mezun oldu; bu ortalama da 50 olacak kabul edilecek. Bu noktadan
sonra okul başarısı devre dışı kaldığı için bu puanlar 5 ile çarpılacak. Bu şekilde
belirlenen puanlar 5 ile çarpılıp 500- 250 puan aralığına çevrilir ve daha sonra
0,12 katsayısıyla çarpılarak adayın alacağı OBP bulunur. Aşağıda örnekler
halinde
puanların
nasıl
hesaplanacağı
verilmiştir.
Lise birincisinin ortalaması 96 olsun. Bu 100 puan olarak kabul edilir 100*5=500
500*12=60 Bu 60 puan adayın sınavdan aldığı ham puanlara eklenerek
yerleştirme puanı ortaya çıkar. Bu lisenin birincisi varsayalım TM puan türlerinde
ham puan olarak TM-1 420, TM-2 426 ve TM-3 434 almış olsun, bu puanlara 60
puan ekleyerek yerleştirme puanı ortaya çıkar. (TM-1 Yerleştirme Puanı
420+60=480, TM-2 Yerleştirme Puanı 426+60=486 ve TM-3 Yerleştirme Puanı
434+60=496). Aynı işlemler diğer ortalamalı öğrenciler ve lise sonuncusu içinde
geçerlidir.
Ek Puanlı OBP Nedir ?
ÖSYM, OBP hesaplaması yaparken Mesleki ve Teknik Ortaöğretim
Kurumları, Anadolu Öğretmen Lisesi, Ġmam Hatip Lisesi ve Spor
Lisesi mezunlarına bir çok 4 yıllık Fakülte ve Yüksekokul bölümünde Ek
Puan verir. Bu ek puan hesabı yapılırken OBP 0,12 ve 0,06 ile çarpılır ve bu
puanlar ham YGS-LYS puanlarının üstüne eklenir. Aşağıdaki tablonun en sağ
sütununda ek puanlı OBP'ler verilmiştir. Bu sütundaki puanlar sadece
paragrafın baĢında belirtilen adaylar içindir.
Son Notlar
Bu şekilde sadece öğrencinin bireysel başarısı dikkate alındığı için lise türlerinden
ve
bölgesel
farklılıklardan
kaynaklı
OBP
kaybı
olmayacaktır.
Burada OBP basit Ģekilde anlatılmıĢ ve adaylar için örnek verilmiĢtir.
Kesin hesaplama ÖSYM tarafından yapılır, adayların bu durumu
unutmaması
önemle
rica
olunur.
Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Programlarına Sınavsız Geçiş yapılabilen Meslek Lisesi
Bölümleri
Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Sınavsız Geçiş yapılabilen Meslek Lisesi Bölümleri
Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programlarına Sınavsız Geçiş yapılabilen Meslek
Lisesi Bölümleri
Mekatronik, Makine ve Grafik Tasarım Programlarına Sınavsız Geçiş yapılabilen Meslek Lisesi
Bölümleri
Kimya Teknolojisi Programlarına Sınavsız Geçiş yapılabilen Meslek Lisesi Bölümleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Programlarına Sınavsız Geçiş yapılabilen Meslek Lisesi Bölümleri
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programına Sınavsız Geçiş yapılabilen Meslek Lisesi Bölümleri
Adalet Programına Sınavsız Geçiş yapılabilen Meslek Lisesi Bölümleri
Çocuk Gelişimi Programına Sınavsız Geçiş yapılabilen Meslek Lisesi Bölümleri
Dış Ticaret, Bankacılık ve Sigortacılık, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin
Hizmetleri, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programlarına
Sınavsız Geçiş yapılabilen Meslek Lisesi Bölümleri
Tıbbi Görüntüleme Programına Sınavsız Geçiş yapılabilen Meslek Lisesi Bölümleri
Download

SINAVSIZ GEÇĠġ NEDĠR Mesleki ve teknik ortaöğretim