ÖZEL CONKBAYIRI ORTAOKULU
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
EKO-OKULLAR YEŞİL BAYRAK 2.YIL PROJESİ EYLEM PLANI
EKİM
EYLÜL
AYLAR
ETKİNLİKLER
ÇEVRE OKUR-YAZARLIĞI ANKETĠNĠN
UYGULANMASI(yeni gelen öğrencilerimize uygulanacak)
ÖĞRETMENLERĠN VE ÖĞRENCĠLERĠN
KATILIMIYLA PROJENĠN TANITIMININ YAPILMASI
WEB SĠTESĠNDE VE SOSYAL MEDYADA PROJENĠN
DUYURULMASI(2. Yılımız olduğu konusunda)
EKO-TĠM OLUġTURULMASI
EKO-OKUL KOMĠTESĠNĠN OLUġTURULMASI
ÇEVRESEL ĠNCELEME ANKETĠ(okulumuzdaki
değiĢimlerden dolayı)
ZÜMRELERDEN KONU MÜFREDAT
ÇALIġMALARININ ALINMASI
EKO-OKUL EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI
OKULUMUZDA KULLANILAN E-BĠLGĠ SĠSTEMĠNĠN
DAVRANIġ PUANLARI LĠSTESĠNE ÇEVRE ĠLE ĠLGĠLĠ
DAVRANIġ PUANLARI EKLENMESĠ
EKO-ĠLKENĠN BELĠRLENMESĠ
EKO-PANO OLUġTURULMASI VE EKO-KÜTÜPHANE
OLUġTURULMASI
ATIK, PĠL-ATIK KUTULARININ ÖĞRENCĠLERLE
OLUġTURULUP YERLEġTĠRĠLMESĠ
ATIK YAĞ BĠDONLARININ OKULDA
KONUMLANDIRILMASI
MAVĠ KAPAK TOPLAMA KAMPANYASI
DUYURULMASI
ELEKTRONĠK ATIK KUTULARININ TEMĠNĠ
UYGULAMA
KOORDĠNATÖR
ÖĞRETMENLER
EKO-TĠM ÜYELERĠ
EKO-TĠM VE KOORDĠNATÖR
ÖĞRETMENLER
KOORDĠNATÖR
ÖĞRETMENLER VE OKUL
MÜDÜRÜ
TÜM ZÜMRELER
EKO-TĠM ÜYELERĠ - FEN
BĠLĠMLERĠ ZÜMRESĠ
EKO-TĠM-FEN BĠLĠMLERĠ
ZÜMRESĠ
YEMEKHANEDE ATIK AYIRIMI
ATIKLARDAN DÜNYA KÜRESĠ YAPMA
EKO-TĠM ÜYELERĠ
SOSYAL BĠLGĠLER ZÜMRESĠ
(6.SINIF)
ATIK KUTUSU TASARIM YARIġMASI SINIFLAR
ARASI
ÖĞRENCĠLERLE SU HARCAMA VE TASARRUFU ĠLE
ĠLGĠLĠ PROBLEM KURMA VE ÇÖZME
FEN BĠLĠMLERĠ ZÜMRESĠ
ATIKLARDAN NÜFUS YOĞUNLUĞU HARĠTASI
YAPMA
EKO-OKUL YAKA KARTLARININ EKO-TĠM
ÜYELERĠNE DAĞITIMI
SOSYAL BĠLGĠLER ZÜMRESĠ
(7. SINIF)
EKO-OKUL KOMĠTESĠ
ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠNĠ ANLATAN RESĠM ÇALIġMASI
GÖRSEL SANATLAR
ZÜMRESĠ (5. SINIF)
MATEMATĠK ZÜMRESĠ
(5. SINIF)
KART VE DÜDÜK UYGULAMASI
EKO-TĠM ÜYELERĠ
ÇEVREYĠ KORURSAK NASIL OLUR KORUMAZSAK
NASIL OLUR ĠNGĠLĠZCE POSTER HAZIRLAMAK
ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠNĠ ANLATAN RESĠM ÇALIġMASI
ĠNGĠLĠZCE ZÜMRESĠ
(6. SINIF)
GÖRSEL SANATLAR
ZÜMRESĠ 5. SINIF
EKO-TĠM
KASIM
AYIN EN TEMĠZ ,EN ÇEVRECĠ VE EN ÇOK ATIK
TOPLAYAN SINIFININ VE ÖĞRENCĠSĠNĠN
BELĠRLENMESĠ
BESĠNLERĠ SAKLAMA YÖNTEMLERĠ VE TASARRUF
AMAÇLI TURġU VE SALÇA YAPIMI
HAYVANLARI KORUMA HAFTASI AMACI ĠLE
SATRANÇ TURNUVASI
EKO OKUL AYLIK PANOSUNUN GÜNCELLENMESĠ
ELEKTRĠK TASARRUFU KAMPANYASI
KAĞIDIN ĠKĠ YÜZÜNÜN KULLANDIRILMASINI
TEġVĠK
FOTOKOPĠLERĠN ÖNLÜ ARKALI ÇEKĠLMESĠNĠ
TEġVĠK
OKULDA KAĞIT KULLANIMI/AZALTIMI
EYLEM GÜNÜ(OKUL BAHÇESĠ VE ARASTAPARK
ALIġ-VERĠġ MERKEZĠ)
HAFTA BOYUNCA 7. SINIFLARIN OKUL ÇEVRESĠNĠN
TEMĠZLĠĞĠNDEN SORUMLU OLMASI ĠNGĠLĠZCE ATIK
TOPLAMA GÖREVLĠ KARTLARI OLUġTURMA..
SU KĠRLĠLĠĞĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ORAN ORANTI
KULLANARAK PROBLEM ÇÖZME
AYIN EN TEMĠZ ,EN ÇEVRECĠ VE EN ÇOK ATIK
TOPLAYAN SINIFININ VE ÖĞRENCĠSĠNĠN
BELĠRLENMESĠ
EKO ĠLKEMĠZĠN OKULUN BĠRÇOK YERĠNDE
OLMASINI SAĞLAMA
FEN BĠLĠMLERĠ ZÜMRESĠ
5.SINIF
FEN BĠLĠMLERĠ ZÜMRESĠ
6. SINIF
EKO-TĠM ÜYELERĠ
EKO-TĠM ÜYELERĠ
EKO-TĠM ÜYELERĠ
BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE ÇEVRE KORUNMASI VE GERĠ
DÖNÜġÜM SEMĠNERĠ
ATIĞINI GÖM ETKĠNLĠĞĠ
EKOTĠM
ATIK MADDELERDEN ÇALGI ALETİ YAPIMI YARIŞMASI
ATIKLARDAN TÜRKĠYE HARĠTASI HAZIRLAMA
KENTĠMĠZDE GERĠ DÖNÜġÜM FOTOĞRAF ÇEKĠMĠ
VE KOLAJ ÇALIġMASI
ATIKLARDAN ATA’YA ÇELENK HAZIRLAMA
ATIKLARLA ĠLGĠLĠ SLOGAN YARIġMASI
ARALIK
EKO OKUL AYLIK PANOSUNUN GÜNCELLENMESĠ
ATIK SODA ġĠġESĠ TOPLAMA KAMPANYASI VE
YEġĠL SODA ġĠġELERĠ ĠLE BAHÇEYĠ YEġĠLE
BOYAMAK
EKO-TĠM ÜYELERĠ
EKO-TĠM ÜYELERĠ VE FEN
BĠLĠMLERĠ ZÜMRESĠ
ĠNGĠLĠZCE ZÜMRESĠ
(7.SINIF)
MATEMATĠK ZÜMRESĠ
(6. SINIF)
EKO-TĠM ÜYELERĠ
EKO-TĠM ÜYELERĠ
FEN BĠLĠMLERĠ ZÜMRESĠ
EKOTĠM
MÜZĠK ZÜMRESĠ
(6. SINIF)
SOSYAL BĠLGĠLER ZÜMRESĠ
(5.SINIF)
GÖRSEL SANATLAR
ZÜMRESĠ (6. SINIF)
FEN BĠLĠMLERĠ ZÜMRESĠ
TÜRKÇE ZÜMRESĠ
(7. SINIF)
EKO-TĠM
FEN BĠLĠMLERĠ ZÜMRESĠ
OCAK
ŞUBAT
ÇEVREYĠ NASIL KĠRLETĠYORUZ KONULU AFĠġ
TASARIM YARIġMASI.
GAZETE VE DERGĠLERDEN ÇEVRE HABERLERĠNĠN
TOPLANMASI
GÖRSEL SANATLAR
ZÜMRESĠ (7. SINIF)
EKOTĠM
HAVA-SU-TOPRAK KĠRLĠLĠĞĠ ĠLE ĠLGĠLĠ AFĠġ
BULMA -SUNMA
TÜRKÇE ZÜMRESĠ
(5. SINIF)
HAVA-SU-TOPRAK KĠRLĠLĠĞĠ ĠLE ĠLGĠLĠ GAZETE VE
DERGĠLERDEN HABER TOPLAMA VE PANO
HAZIRLAMA
TÜRKÇE ZÜMRESĠ
(6. SINIF)
AYIN EN TEMĠZ ,EN ÇEVRECĠ VE EN ÇOK ATIK
TOPLAYAN SINIFININ VE ÖĞRENCĠSĠNĠN
BELĠRLENMESĠ
EKOTĠM
ECO –ANNEM YARIġMASI
BAHAR VE DOĞA ĠÇERĠKLĠ ġARKI BESTELEME VE
GÜFTE YARIġMASI
EKOTĠM TÜM OKUL
MÜZĠK ZÜMRESĠ
(6/A- 6/B)
EKOTĠM TÜM OKUL
ESKĠCĠ PAZARI
EKO OKUL AYLIK PANOSUNUN GÜNCELLENMESĠ
GERĠ DÖNÜġÜMLE ĠLGĠLĠ ĠNGĠLĠZCE SLOGAN
HAZIRLAMA
MEYVE VE SEBZE ÇEKĠRDEK KUTU TASARIMI VE
OKULDA KONUMLANDIRMA
AYIN EN TEMĠZ ,EN ÇEVRECĠ VE EN ÇOK ATIK
TOPLAYAN SINIFININ VE ÖĞRENCĠSĠNĠN
BELĠRLENMESĠ
EKO-TĠM
ĠNGĠLĠZCE ZÜMRESĠ
(5. SINIF)
EKOTĠM TÜM OKUL
EKOTĠM
PLASTĠK BARDAKLARDAN KARDAN ADAM YAPIMI
DOĞAYA SEVGĠ VE GERĠ DÖNÜġÜM DUVARI
OLUġTURMA
ATIKLARLA ÖRÜNTÜ OLUġTURMA
FEN BĠLĠMLERĠ ZÜMRESĠ
EKOTĠM TÜM OKUL
EKO-OKUL PANOSUNUN GÜNCELLENMESĠ
EKO-TĠM
ATIKLARADAN ĠSTANBULUN FETHĠ GÖRSELĠ
SOSYAL BĠLGĠLER ZÜMRESĠ
(7. SINIF)
MATEMATĠK ZÜMRESĠ
(7. SINIF)
BĠR AĠLENĠN AYLIK,GÜNLÜK VE YILLIK SU
MĠKTARINI YÜZDE PROBLEMLERĠNDE KULLANMA
ÇEVRENĠN YILDIZLARI YARIġMASI
MATEMATĠK ZÜMRESĠ
(7. SINIF)
EKOTĠM TÜM OKUL
EKOTĠM
MART
AYIN EN TEMĠZ ,EN ÇEVRECĠ VE EN ÇOK ATIK
TOPLAYAN SINIFININ VE ÖĞRENCĠSĠNĠN
BELĠRLENMESĠ
EKO-OKUL PANOSUNUN GÜNCELLENMESĠ
EKO-TĠM
21 MART ORMAN HAFTASI
EKO-TĠM
22 MART DÜNYA SU GÜNÜ
EKO-TĠM
HAVA-SU-TOPRAK KĠRLĠLĠĞĠ ĠLE ĠLGĠLĠ AKROSTĠġ
ġĠĠR YAZMA
TÜRKÇE ZÜMRESĠ
(6.SINIF)
SU OLMAZSA VĠDEO ÇEKĠMĠ
ORMAN HAFTASINA ĠTHAFEN MASA TENĠSĠ
TURNUVASI
EKOOKUL KERMES
FEN BĠLĠMLERĠ -EKOTĠM
EKO TĠM
NİSAN
CANLI MANKEN ATIK TANITMA
AYIN EN TEMĠZ ,EN ÇEVRECĠ VE EN ÇOK ATIK
TOPLAYAN SINIFININ VE ÖĞRENCĠSĠNĠN
BELĠRLENMESĠ
EKOTĠM
EKO-OKUL PANOSUNUN GÜNCELLENMESĠ
EKO-TĠM
22 NĠSAN DÜNYA GÜNÜ
TEKNOLOJĠYĠ KULLANIRKEN ENERJĠ TASARRUFU
YAPMANIN YOLLARI ĠNGĠLĠZCE HĠKAYE YAZMA
NESLĠ TKENMEKTE OLAN HAYVANLARIN
KONUġTURULDUĞU ĠNGĠLĠZCE POSTER
HAZIRLAMA
AYIN EN TEMĠZ ,EN ÇEVRECĠ VE EN ÇOK ATIK
TOPLAYAN SINIFININ VE ÖĞRENCĠSĠNĠN
BELĠRLENMESĠ
EKO-TĠM
ĠNGĠLĠZCE ZÜMRESĠ
(5. SINIF)
ĠNGĠLĠZCE ZÜMRESĠ
(6. SINIF)
3 ATIK MADDESĠNĠN KAHRAMAN OLDUĞU HĠKAYE
OLUġTURMA.
TÜRKÇE ZÜMRESĠ
(5.SINIF)
MATEMATĠK ZÜMRESĠ
(5. SINIF)
ATIKLARDAN ÇOKGEN MODELLERĠNE ÖRNEK
BULMA
MAYIS
EKOTĠM
EKOTĠM
EKO-TĠM
EKO-OKUL PANOSUNUN GÜNCELLENMESĠ
EKO-TĠM
ENERJĠ TASARRUFU VE GERĠ DÖNÜġÜMLE ĠLGĠLĠ
ĠNGĠLĠZCE VĠDEO HAZIRLAMA
BULUġLAR SERGĠSĠ
ĠNGĠLĠZCE ZÜMRESĠ
(7.SINIF)
SOSYAL BĠLGĠLER ZÜMRESĠ
(5. SINIF)
TÜRKÇE ZÜMRESĠ
(7. SINIF)
FEN BĠLĠMLERĠ ZÜMRESĠ
EKOTĠM
ÇÖP PLAZA KĠTABI OKUTULUP DÜġÜNCELER
PANOYA ASILIR
EKOLOJĠK OKURYAZARLIK SINAVI
ATIKLARDAN DEFĠLE
HAZİRAN
DÜNYAYI EN ÇOK KĠRLETEN 10 DEVLET
ATIKLARLA GÖSTERME
AYIN EN TEMĠZ ,EN ÇEVRECĠ VE EN ÇOK ATIK
TOPLAYAN SINIFININ VE ÖĞRENCĠSĠNĠN
BELĠRLENMESĠ
SOSYAL BĠLGĠLER ZÜMRESĠ
(6.SINIF)
EKO-TĠM
EKO-OKUL PANOSUNUN GÜNCELLENMESĠ
EKO-TĠM
EKO-ġENLĠK 5 HAZĠRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ
FEN BĠLĠMLERĠ ZÜMRESĠEKO TĠM
EKOTĠM
EKO-TĠM
ATIKLARDAN KĠTAP AYIRACI YAPMA
AYIN EN TEMĠZ ,EN ÇEVRECĠ VE EN ÇOK ATIK
TOPLAYAN SINIFININ VE ÖĞRENCĠSĠNĠN
BELĠRLENMESĠ
1.YIL SONUNDA BĠR EKOALBÜM OLUġTURULACAK
2. HER AY EKO-BÜLTEN BASTIRILACAK.
Download

Eko Eylem Planımız