KIRSAL KALKINMADA YENĠLENEBĠR
ENERJĠNĠN YERĠ
İzzet KAŞ
Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Kır.Kalk.Örg.Şube Müdürü
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIMIZ KIRSAL
KALKINMA PLAN VE PROGRAMLARI ĠLE ULUSAL TARIM
STRATEJĠSĠ ÇERÇEVESĠNDE;
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
2006-2010 dönemi
2011-2015 dönemi
olmak üzere plan ve program çerçevesinde hedeflenen
amaçların gerçekleştirilmesi için uygulamaya
Koymuştur.
Bunun yanında;
Her Yıl yayımlanan tarımsal desteklemeler tebliği
kapsamında tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel
kişilere tarımsal üretim sabit yatırım ve tarımsal
mekanizasyon çerçevesinde faiz desteği sağlamaktadır.
2
PROGRAMIN AMACI
Kırsal Kalkınma plan ve programları ile Ulusal Tarım
Stratejisi çerçevesinde doğal kaynaklar ve çevrenin
korunmasını dikkate alarak;
 Kırsal Alanda Gelir Seviyesinin Yükseltilmesi
 Tarımsal Üretim Ve Tarıma Dayalı Sanayi
Entegrasyonunun Sağlanması
 Tarımsal Pazarlama Alt Yapısının Oluşturulması
 Gıda Güvenliğinin Güçlendirilmesi
 Kırsal Alanda Alternatif Gelir Kaynakların Oluşturulması
 Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu alet ve makine alt
yapısı yönünden güçlendirilmesi,
 Yeni teknolojilerin üreticilerle buluşturulması
 Zor şartlarda çalışan üreticilerimizin işlerini
kolaylaştırarak üretim maliyetlerini düşürmek ve uluslar 3
arası düzeyde rekabet edebilirliği sağlamak
KKYDP EKONOMĠK YATIRILAR
TEBLĠĞĠ
 Tebliğ 26 Ekim 2014 tarihinde resmi
gazetede yayımlanmıĢtır.
 Başvurular 26.10.2014- 24 Aralık 2014
tarihleri arasında Bakanlığın Web Sitesinden
yapılır.
 Bilgi için tebliğ ve uygulama rehberine
Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz Web
sayfasından ulaşılabilir.
 Bilgilendirme İl Proje Yürütme birimince
yapılır.
 Proje 01.12.2015 tarihinde tamamlanmalıdır.
KKYDP YATIRIM KONULARI
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından
Kırsal
Kalkınma
Yatırımlarının
Desteklenmesi
Programı kapsamında ;
1-Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar
2-Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi
3-Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının
desteklenmesi konularında, her yıl Resmi Gazetede
yayımlanan tebliğler doğrultusunda hibe desteği
verilmektedir.
KKYDP EKONOMĠK YATIRIM
KONULARI
Tarımsal ürünlerin iĢlenmesi, depolanması ve
paketlenmesine yönelik;
 Yeni tesislerin yapımına,
 Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine,
 Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına,
 Hayvansal orijinli gübrelerin işlenmesi,paketlenmesi
ve depolanmasına yönelik yatırımları
 Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar
KKYDP EKONOMĠK YATIRIM
KONULARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar,
I-Büyükbaş için modern sabit yatırımlar
a)Et (Sığır), b) Süt (Manda/Sığır)
II-Küçükbaş için modern sabit yatırımlar
a) Et (Koyun/Keçi), b)Süt (Koyun/Keçi)
III-Kanatlı için modern sabit yatırımlar*
Et (Tavuk/Hindi/Kaz/Ördek/Bıldırcın)
*Kanatlılarda yumurta üretimine hibe desteği verilmez.
IV- Kültür Balıkçılığına yönelik modern sabit
yatırımlar
V- Kültür Mantarcılığına yönelik modern sabit
yatırımlar
KKYDP EKONOMĠK YATIRIM
KONULARI
-Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmıĢ veya yapılacak
tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji
kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya
elektrik üreten tesisler ile güneĢ ve rüzgar
enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına,
-Tebliğde yer alan yatırım konuları ile ilgili yeni tesis ve
mevcut tesisin enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik
başvuru yapılabilir.
-Enerji üretim tesisinin kapasitesi enerji ihtiyacını
karşılayacağı tesisin ihtiyacı ile orantılı olacaktır. İlgili
mevzuat kısıtları da dikkate alınarak enerji üretim
tesisinin kapasitesi tesisin yıllık ihtiyacının %10’undan
fazla olamaz.
KKYDP EKONOMĠK YATIRIM
KONULARI
_Projeler;Elektrik piyasasinda lisanssız elektrik
üretimine ilişkin yönetmelik (2/10/2013 tarih ve
28783 sayılı) hükümlerine göre projelendirilmelidir.
_Enerji üretim tesisine ait enerji nakil hattı; hibeye esas
yatırım tesisi ile aynı parselde yer alması şartıyla hibe
kapsamında değerlendirilir
-Ürün atıkları, katı yakıtlar, doğal gaz, likit gaz gibi
maddelerin yakılması sonucu elde edilecek enerji
alternatif enerji olarak değerlendirilmez
KKYDP EKONOMĠK YATIRIM
KONULARI
Alternatif enerji kaynakları (Jeotermal, biyogaz,
güneş ve rüzgar) kullanan yeni seraların yapımı,
 -Alternatif enerji kaynağı olarak güneş enerjisi kullanan
sera projelerinde; planlanan yıllık enerji ihtiyacı ile
uyumlu olmak üzere güneş pili sisteminin veya güneş
enerjine dayalı elektrik üretim tesisinin başvuruya esas
projede bulunması zorunludur. Bunların dışındaki
sistemler kabul edilmez.
-Alternatif enerji dönüştürme tesisleri ile sera yapımı
projesinin birlikte tek bir yatırım proje teklifi olarak
verilmesi gerekir.
 Mevcut seraların enerji ihtiyacının karşılanması amacı ile
de hibe desteği verilmektedir.
KKYDP EKONOMĠK YATIRIM
KONULARI
Alternatif enerji kaynakları (Jeotermal, biyogaz,
güneş ve rüzgar) kullanan yeni seraların yapımı,
• Alternatif enerji kaynaklı yeni sera başvurularında
dekara maliyet;
• Topraklı seralarda en fazla 90.000 TL/da,
• Topraksız seralarda en fazla 120.000 TL/da,
• Topraksız sislemeli cam seralarda en fazla 150.000
TL/da olmalıdır.
KKYDP EKONOMĠK YATIRIMLARI
PROJE TUTARLARI
a) Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve
depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze
tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000
Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için
1.000.000 Türk Lirası,
b) Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına
yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,
c) Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına
yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,
ç) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve
depolanmasına yönelik yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
d) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların
yapımına yönelik yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
KKYDP EKONOMĠK YATIRIMLARI
PROJE TUTARLARI
e) Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara
1.000.000 Türk Lirası,
f) Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk
Lirası,
g) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal
faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde
kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından
jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten
tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten
tesislerin yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000
Türk Lirası,
KKYDP EKONOMĠK YATIRIMLARI
PROJE TUTARLARI
ğ) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlardan
mantar yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığına yönelik sabit
yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
-Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlara
1.500.000 Türk Lirası,
-Küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit
yatırımlarda 1.000.000 Türk Lirasını geçemez.
KKYDP yatırımlarında
katılım oranları
50% Proje Sahibi
+
50% Hibe Desteği
KKYDP MAKĠNE VE EKĠPMAN
YATIRIM KONULARI
2-2014 yılında 41 adet makine ve ekipman hibe destek
programına alınmıĢtır.
 GüneĢ kollektörü ve destekleyici ekipmanları da 41
çeĢit makine ekipman arasındadır.
a)GüneĢ kollektörü sistemi; güneĢ panelleri vasıtası
ile güneĢ enerjisini hava soğutma, hava ısıtma,
aydınlanma, süt ve sağım makineleri ve ayran makinesi
ve benzeri makinelerin enerji ihtiyaçlarını karĢılamak
amacı ile destek verilmektedir.
b)Sistemin
ana
unsurları;
güneĢ
kolektörü(panelleri),enerji
çevirici,
güneĢ
pili(akü,batarya)
ve
Ģarj
kontrol
cihazından
oluĢmalıdır.
Makine-ekipman
yatırımları
hibe üst limitleri
Hibeye esas proje tutarının
50.000 TL aĢmaması kaydıyla;
Gerçek kiĢi baĢvurular için
25.000 TL
Hibeye esas proje tutarının
100.000 TL aĢmaması kaydıyla;
Tüzel kiĢi baĢvuruları için
50.000 TL
KKYDP- BĠREYSEL SULAMA
MAKĠNE VE EKĠPMAN ALIMLARI
YATIRIM KONULARI
3-Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımları
Desteklenmesi kapsamında güneĢ enerjili sulama
sistemleri kurulması hibe desteği kapsamındadır. Bu
program kapsamında sadece kuru tarım yapılan,
açık kanaldan veya dizel motopompla sulama yapılan
elektrik Ģebekesinin bulunmadığı tarım arazileri için
baĢvuru yapılabilir.
Hibe desteği kapsamında paneller, inverter,
kumanda paneli, güç kabloları, fotovoltaik paneller,
enerji kabloları, AC kablolar, FV solar kablo, DC
minyatür
devre
kesiciler
hibe
kapsamında
değerlendirilmektedir.
Bireysel sulama makine ve
ekipman alımı yatırımları
hibe üst limitleri
Hibeye esas proje tutarının
100.000 TL aĢmaması kaydıyla;
Gerçek kiĢi baĢvurular için
50.000 TL
Hibeye esas proje tutarının
200.000 TL aĢmaması kaydıyla;
Tüzel kiĢi baĢvuruları için
100.000 TL
KKYDP KAPSAMINDA
YAPILABĠLECEK YATIRIMLARA
KĠMLER BAġVURABĠLĠR ?
• Bakanlığın oluşturduğu çiftçi kayıt sistemi veya
diğer kayıt sistemlerine kayıtlı ;
Bireyler,
Kollektif, limited, anonim şirketler ve
bunların aralarında oluşturdukları
ortaklıklar,
Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve
bunların üst birlikleri,
MODERN BASINÇLI
SULAMA SİSTEMİ
T.C.Ziraat Bakası ve Tarım kredi
Kooperatiflerince kredilendirmede
SIFIR faizli kredi
Modern basınçlı sulama sistemi
kullanan/kullanacak üreticilerin
elektrik temini, derin kuyu açılması,
derin kuyu teçhizatı ve suyun
kaynağından tarlaya taşınmasına ilişkin
kredi talepleri modern basınçlı sulama
içerisinde değerlendirilir.
KKYDP İSTATİSTİKLERİ (Türkiye)
 Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması
ile ilgili ekonomik yatırımlar ile
 Makine-ekipman alımları, damla ve yağmurlama sulama
yatırımları desteklenmektedir.
 Ekonomik yatırımlar kapsamında; 2006-2013 döneminde
4.733 tarımsal sanayi tesisi tamamlandı, 930 Milyon TL
hibe desteği verildi.
 2007-2013 döneminde 222 Bin makine ekipmana, 822
Milyon TL hibe desteği verildi.
 2013 yılı itibariyle toplam 1,9 Milyar TL hibe desteği
verildi.
 2014 yılında 978 proje uygulaması devam etmektedir.
22
KKYDP 2006-2013 ANTALYA ĠLĠ
TARIMA DAYALI EKONOMĠK
YATIRIM HĠBE DESTEKLERĠ
TOPLAMDA;
102 PROJE
23.112.920 TL HĠBE ÖDEMESĠ
KKYDP 2006-2013 YILLARI ANTALYA
ĠLĠ
MAKĠNE EKĠPMAN HĠBE DESTEKLERĠ
TOPLAMDA;
7312 MAKĠNE,
435 TARLA ĠÇĠ SULAMASI,
23.227.940 TL HĠBE ÖDEMESĠ
KKYDP 2006-2013 YILLARI ANTALYA ĠLĠ
HĠBE
DESTEKLERĠ
TOPLAMDA; 7414 projeye
46.340.862 TL
HĠBE ÖDEMESĠ
KKYDP 2006-2013
YATIRIM KONULARINA GÖRE PROJELER
PROJE ADI
PROJE
SAYISI
PROJE TOPLAM
TUTARI (TL)
Soğukhava Deposu
28
14.106.652,83
Sebze Tasnif ve Ambalajlama
Tesisi
7
3.351.763,55
Zeytinyağı Fabrikası
13
6.220.984,09
Damla Sulama Projesi
3
151.033,00
Alt Yapı Basınçlı Sulama Projesi
12
5.551.724,15
Alternatif Isıtmalı Sera Projesi
Et ve Et Ürünleri İşleme
Tesisi
Üzüm İşleme ve Şarap Fabrikası
Süt ve Süt Ürünleri İşleme
Tesisi
6
2.264.381,00
5
2.560.000,00
4
1.641.452,80
7
2.933.000,00
KKYDP 2006-2013
YATIRIM KONULARINA GÖRE PROJELER
PROJE TOPLAM
TUTARI (TL)
PROJE ADI
PROJE ADETİ
Mantar İşleme Tesisi
Su Ürünleri İşleme Tesisi
Pekmez Üretim Tesisi
Tıbbi Aromatik Yağ İşleme Tesisi
Un Fabrikası Yenileme Projesi
Kuruyemiş Paketleme Tesisi
Tahin Üretimi ve Ambalajlama
Tesisi
Çelik Silo Yapımı
Keçiboynuzu İşleme Tesisi
Keçi Yetiş. Ve Keçi Sütü Ür.Çiftlik
Prj.
1
1
1
3
1
2
350.000,00
347.609,00
350.000,00
1.352.000,00
500.000,00
862.750,00
1
500.000,00
3
1
1.683.578,86
344.000,00
3
1.375.000,00
TOPLAM
102
46.515.189,22
T E ġ E K K Ü R L E R
Download

İzzet Kaş