T.C. ĠSTANBUL ġĠġLĠ MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAHAR DÖNEMĠ
KURUM ĠÇĠ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇĠġ BAġVURU ĠġLEMLERĠ
2014 - 2015 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’na kurum içi ve
kurumlar arası yatay geçiş
öğrencisi kabul edilecektir. Yatay geçiş başvuruları, Yüksek Öğretim Kurumu’nun
ilgili yönetmelik hükümleri ve “İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş
Esaslarına İlişkin Yönerge” tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, ilgili komisyonun ön değerlendirmesine göre,
Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanacaktır
Yatay GeçiĢ BaĢvurusu Ġçin Gerekli Belgeler
1. Başvuru Formu (tıklayınız)
2. Sınav Sonuç Belgesi: Öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştirme işleminde kullanılmış olan resmi onaylı
ÖSYS belgesi.
3. Lise diplomasının resmi onaylı örneği
4. Not Çizelgesi (Transkript): Öğrenim süresi içinde alınan tüm derslerin, isim, kredi ve başarı notlarını gösteren
resmi onaylı belge.
5. Ayrıntılı Ders İçerik Bilgileri: Transkriptte belirtilen derslerin ayrıntılı içerik bilgilerini içeren resmi onaylı
belge.
6. Öğrenci Belgesi: Adayın başvuru sırasında halen kurumun kayıtlı öğrencisi olduğunu gösteren resmi onaylı
belge (transkript üzerinde yapılan açıklamada kabul edilir).
7. Disiplin Durum Belgesi: Adayın disiplin cezası durumunu gösteren resmi onaylı belge (transkript üzerinde
yapılan açıklamada kabul edilir).
8. İkinci öğretimden örgün öğretime başvuracak olan öğrenciler için %10’a girdiğine ilişkin resmi onaylı belge.
9. Zorunlu yaz stajı yapıldı ise stajı tamamladığını gösteren resmi onaylı belge.
BaĢvuru Yeri ve Tarihi
Bütün başvurular, gerekli belgeler tamamlanmış olarak, 16 Ocak – 30 Ocak 2014 tarihleri arasında T.C.
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimine posta yoluyla ya da kişisel olarak yapılacaktır. Postadaki
gecikmeler dikkate alınmaz.
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi
Esentepe Mh. Büyükdere Cd. No:99-100, 34394 Şişli-İstanbul.
Telefon: 444 78 68 / 125
E-Posta: [email protected]
Yurt DıĢı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay GeçiĢ BaĢvurusu
Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim
kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için
başvurduğu önlisans diploma programına eşdeğerliğinin Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından kabul
edilmesi şartı aranır.
Yurtdışında yükseköğrenime başlayan öğrencilerin yatay geçiş başvurusunda bulunabilmesi için ÖSYS puanına veya
SAT puanına sahip olmaları gerekir. Adayın ÖSYS puanının en az, diploma programına ÖSYM tarafından merkezi
sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanına eşit olması; SAT puanının ise yatay geçiş başvurusunda
ilan edilen asgari puana eşit veya yüksek olması gerekir (SAT 1 (Minimum 1000 puan)).
Sonuçların Duyurulması
Yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu web
sitesinde duyurulacaktır.
2014-2015 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Yatay GeçiĢ Takvimi
BaĢvuru Tarihi
BaĢlangıç
BitiĢ
16/01/2015 30/01/2015
Değerlendirme Tarihi
BaĢlangıç
BitiĢ
02/02/2015 05/02/2015
Sonuç
Ġlan tarihi
06/02/2015
Kesin Kayıt Tarihi
BaĢlangıç
BitiĢ
09/02/2015 11/02/2015
Yedek Kayıt Tarihi
BaĢlangıç
BitiĢ
12/02/2015 13/02/2015
2014-2015 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay GeçiĢ Kontenjanları
Program Adı
Adalet
Adalet (II.Ö.)
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (II.Ö.)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (II.Ö.)
Fizyoterapi
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı (II.Ö.)
İlk ve Acil Yardım
İlk ve Acil Yardım (II.Ö.)
Mimari Restorasyon
Mimari Restorasyon (II.Ö.)
Moda Tasarımı
Moda Tasarımı (II.Ö.)
Radyoterapi
Radyoterapi (II.Ö.)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (II.Ö.)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (II.Ö.)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (II.Ö.)
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (II.Ö.)
Kontenjan (II Yarıyıl)
Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
6
1
5
1
6
1
5
1
5
1
6
1
6
1
5
1
5
1
5
1
6
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
6
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
2014-2015 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Kurum Ġçi Yatay GeçiĢ Kontenjanları
Program Adı
Adalet
Adalet (II.Ö.)
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (II.Ö.)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (II.Ö.)
Fizyoterapi
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı (II.Ö.)
İlk ve Acil Yardım
İlk ve Acil Yardım (II.Ö.)
Mimari Restorasyon
Mimari Restorasyon (II.Ö.)
Moda Tasarımı
Moda Tasarımı (II.Ö.)
Radyoterapi
Radyoterapi (II.Ö.)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (II.Ö.)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (II.Ö.)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (II.Ö.)
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (II.Ö.)
Kontenjan
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Download

T.C. ĠSTANBUL ġĠġLĠ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014