AĠLE HEKĠMLĠĞĠ 2015/1 EK YERLEġTĠRME ĠġLEMĠ
Ġlimizdeki Aile Hekimliği bölgelerinden Derinkuyu Aile Sağlığı Merkezinde istifa sonucu boĢalan Aile Hekimliği
Pozisyonu için 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümlerine istinaden,
22/02/2015 tarihinde saat 13:00'de Halk Sağlığı Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda ek yerleĢtirme iĢlemi
yapılacaktır.
Tercihte bulunmak isteyen hekimler, 05.02.2015 tarihinden itibaren 13.02.2014 Cuma günü mesai bitimine (saat 17:00)
kadar kendilerinden istenilen belgeleri, NevĢehir Halk Sağlığı Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine kayıt yaptırdıktan sonra,
NevĢehir Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı ġubesine Ģahsen müracaat edeceklerdir. Posta,
faks, e-posta v.b. yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Bu sayfadaki ilanlar tebliğ sayılacaktır.
EK
YERLEġTĠRME
ĠġLEMĠ
ĠLE
ĠLGĠLĠ
AÇIKLAMA
YerleĢtirme iĢlemine, adayın kimlik belgesiyle birlikte bizzat kendisinin gelmesi Ģarttır. Ancak hastalık raporu, acil
durum, yakının vefatı vb. mücbir mazereti bulunanlar noterden NevĢehir Ġli Aile Hekimliği 2015/1 Ek YerleĢtirme
ĠĢleminde sıram geldiğinde Ģahsım adına yer belirleme ve sözleĢme yapma yetkisini ………….. ………..ya veriyorum”
ibaresi
olan
vekaletname
ile
vekil
kıldıkları
kiĢi
katılabilir.
Ek yerleĢtirmeye esas son listede olup yerleĢtirmeye katılan hekimler ya da vekilleri ek yerleĢtirme süresince idari izinli
sayılacaklardır
BoĢalan aile hekimliği birimini seçen hekim, aile sağlığı merkezinde tahsis edilen poliklinik odasını da seçmiĢ olacaktır.
Ancak sözleĢmeli aile hekimi, görev yaptığı aile sağlığı merkezine bağlı baĢka bir aile hekimliği birimini seçerse
poliklinik odasını değiĢtirme zorunluluğu yoktur.
Ek yerleĢtirme iĢlemi sonunda görev yeri değiĢen aile hekimleri ile ilk defa atanan aile hekimleri 02 Mart 2014 tarihi
itibariyle yerleĢtiği aile hekimliği biriminde göreve baĢlayacaktır.
25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve
Nakillerle Ġlgili Usul ve Esaslar baĢlıklı Ek-1, 2. maddesinde "Kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olmak Ģartı ile o ilin
kamu kurum ve kuruluĢlarında çalıĢan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakati
verilenler baĢvuru yaparlar." hükmü mevcuttur. Bu hükme göre Bakanlığımız dıĢındaki kurum ve kuruluĢlardan aile
hekimliği ek yer belirleme iĢlemine katılmak isteyen hekimler muvafakatleri ile birlikte baĢvuru yapacaklardır.
Bakanlığımız kadrolarında çalıĢan hekimler ise ön baĢvurularını yapacak, muvafakati verilenler kesin baĢvuru yapmıĢ
sayılarak kesinleĢmiĢ ek yerleĢtirme listesine alınacaklardır. KesinleĢmiĢ ek yerleĢtirme pozisyon ilanı ve kesinleĢmiĢ
baĢvuru listesi 20.02.2015 tarihinde, Halk Sağlığı Müdürlüğü internet sitesinden yayınlanacaktır.
(www.nevsehirhalksagligi.gov.tr)
Ek yerleĢtirme iĢlemi, 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Ek-1'de yer alan
"Halen sözleĢmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boĢ pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin
boĢalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleĢtirme iĢlemleri tek oturumda tamamlanır" hükmüne uygun olarak
yapılacaktır.
EK YERLEġTĠRME ĠġLEMĠNDE UYGULANACAK ÖNCELĠK SIRALAMASI
Ġlimizde ek yer belirleme iĢlemleri ilgili yönetmelik çerçevesinde aĢağıdaki sıralamaya göre yapılacaktır:
1.
Askerlik
dönüĢü
veya
doğum
sonrası
bir
defalık
tercih
hakkı
bulunan
aile
hekimleri,
2. YerleĢtirme sırasında aile sağlığı merkezinde (Aile hekimliği uzmanları, grup çalıĢmasının sağlanması, uzmanlık
hizmetlerinin yaygınlaĢtırılması ve kiĢilerin hizmet unsurlarından dengeli bir Ģekilde yararlanabilmeleri için her aile
sağlığı merkezinden bir pozisyonu tercih ederek yerleĢme hakları vardır. Bununla birlikte dört (dahil) – altı (dahil) birim
planlanmıĢ aile sağlığı merkezlerinde ikinci bir aile hekimliği uzmanı, altının üzerinde birim bulunan aile sağlığı
merkezlerinde ise her üç birim için bir aile hekimliği uzmanı daha o pozisyonlardan birini tercih ederek yerleĢebilir. Aile
hekimliği uzmanı, aile hekimliği uzmanı kontenjanı dolan bir aile sağlığı merkezine ancak bir alt gruptan hizmet
puanları sıralamasına göre yerleĢebilir.) uzman aile hekimliği kontenjanı var ise o pozisyonu önce aile hekimliği yapan
aile hekimliği uzmanları daha sonra ise kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olan aile hekimliği uzmanları.
3.19/07/2013 tarih ve 28712 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği ve Uygulama Yönetmeliğinde değiĢiklik
yapılmasına dair yönetmeliğin Aile Hekimliği Uygulama Atamalarda ve Görevlendirmelerde öncelik sırası ,Ölçütler ile
Atama ve nakillerle ilgili usul ve esaslar baĢlıklı 15. maddesinin 1. Fıkrasının c bendi “SözleĢmeli aile hekimi olarak
görev yapanlar, (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, takip eden ilk yerleĢtirmede
kullanılmak Ģartı ile; yargı kararının uygulanması bakımından baĢka birinin göreve baĢlatılması zarureti nedeniyle
sözleĢmesi feshedilen aile hekimleri, 25/1/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama
kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmıĢ olan tabip ve uzman tabipler, il sağlık müdürü ve halk
sağlığı müdürü olarak fiilen bir yıl görev yapmıĢ olan tabip ve uzman tabipler.”
4.Yedek liste,
5. Kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olan tabip/uzman tabipler.
EK YERLEġTĠRME YAPILACAK OLAN AĠLE HEKĠMLĠĞĠ POZĠSYONLARI
AĠLE SAĞLIĞI
MERKEZĠNĠN ADI
DERĠNKUYU
AĠLE SAĞLIĞI MERKEZĠ
AĠLE
TOPLAM
HEKĠMLĠĞĠ
NÜFUSU
BĠRĠM KODU
50.04.01
3686
AĠLE
HEKĠMLĠĞĠ
GRUBU
D
TOPLAM
GEZĠCĠ/YERĠNDE
GEZĠCĠ/
SAĞLIK HĠZMETĠ
YERĠNDE SUNULAN YERLEġĠM
NÜFUS
YERLERĠ
661
ÖZLÜCE
Download

Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Usul ve Esasları