KÜTAHYA ĠLĠ
KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ
GENEL SEKRETERLĠĞĠ
Kasım 2014
EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ
Hastanelerimiz Hizmet Ġçi Eğitim Planları;
• Verimlilik Karne Kriterleri,
• Sağlıkta Hastane Kalite Standartları,
• Personellerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda
hazırlanmaktadır.
Eğitimlerimiz;
• Hizmet Ġçi Eğitimler
• Uyum Eğitimleri
• KiĢisel GeliĢim Eğitimleri - Kurslar
KĠġĠLER ARASI ĠLETĠġĠM VE GELĠġĠM EĞĠTĠMLERĠ
KĠMLERE VERĠLMELĠ
TÜM PERSONEL
(Hekim, Sağlık Personeli, Ġdari Personel ve Hizmet
Alımı Yapılan ġirket Personeli)
HASTA HAKLARI EĞİTİMLERİ
HASTA HAKLARI VE
SORUMLULUKLARI
HASTA
MEMNUNĠYETĠ
ETĠK VE HASTA
HAKLARI
HASTA HAKLARI EĞĠTĠMLERĠ
KĠMLERE VERĠLMELĠ
TÜM PERSONEL
(Hekim, Sağlık Personeli, Ġdari Personel ve Hizmet
Alımı Yapılan ġirket Personeli)
HASTA GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
ĠLAÇ
GÜVENLĠĞĠ
*HASTA KĠMLĠK
TANIMLAYICILARIN
KULLANIMI VE
HASTA KĠMLĠĞĠNĠN
DOĞRULANMASI
GÜVENLĠ
CERRAHĠ
UYGULAMALARI
HASTA BAġI
TEST CĠHAZI
KULLANIMI
VE BAKIMI
*HASTA
TRANSFERĠ
*ÖRNEK
ALIMI VE
TRANSFERĠ
*HASTA
DÜŞMELERİ
*MAVİ KOD
*PEMBE KOD
SÖZEL İSTEM
UYGULAMASI
TRANSFUZYON
GÜVENLİĞİ
HASTA GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠ
KĠMLERE VERĠLMELĠ
TÜM PERSONEL
(Hekim, Sağlık Personeli (Tamamı), Ġdari Personel
ve Hizmet Alımı Yapılan ġirket Personeli(*)
ÇALIŞAN HAKLARI EĞİTİMLERİ
MOBBĠNG
BEYAZ
KOD
ÇALIġAN
HAKLARI
GENELGESĠ
ÇALIŞAN HAKLARI EĞİTİMLERİ
KĠMLERE VERĠLMELĠ
TÜM PERSONEL
(Hekim, Sağlık Personeli, Ġdari Personel ve Hizmet
Alımı Yapılan ġirket Personeli)
İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
KESĠCĠ-DELĠCĠ ALET
YARALANMALARI
MESLEK HASTALIKLARI
VE HUKUKĠ SONUÇLAR
KĠġĠSEL KORUYUCU
EKĠPMANLAR VE
GÜVENLĠ KULLANIMI
TEHLĠKELĠ MADDELER
VE KULLANILAN
SĠMGELER
RADYASYON
GÜVENLĠĞĠ
SAĞLIK TARAMA
PROGRAMI
RĠSK YÖNETĠMĠ
Ġġ SAĞLIĞI VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ
KĠMLERE VERĠLMELĠ
TÜM PERSONEL
(Hekim, Sağlık Personeli, Ġdari Personel ve Hizmet
Alımı Yapılan ġirket Personeli)
TEMİZLİK EĞİTİMLERİ
HASTANE
TEMĠZLĠĞĠ
BÖLÜM BAZLI
TEMĠZLĠK
TEMĠZLĠK EĞĠTĠMLERĠ
KĠMLERE VERĠLMELĠ
TÜM PERSONEL
(Hekim, Sağlık Personeli, Ġdari Personel ve Hizmet
Alımı Yapılan ġirket Personeli)
CPR (KARDİO PULMONER RESÜSİTASYON) EĞİTİMLERİ
TEMEL YAġAM
DESTEĞĠ
ĠLERĠ YAġAM
DESTEĞĠ
NRP
ÇĠLYAD
ALT
BAġLIKLARIN
HEPSĠ
CPR (KARDİO PULMONER RESÜSİTASYON)
EĞİTİMLERİ
TEMEL YAġAM
DESTEĞĠ
TÜM SAĞLIK
PERSONELĠ
Verimlilik Daire BaĢkanlığı tarafından sadece CPR
baĢlığı altında Temel YaĢam Desteği olarak
sorgulanacaktır. Diğer alanlarda verilen eğitimler isteğe
bağlı olarak giriĢ yapılacaktır.
EL HİJYENİ EĞİTİMLERİ
ANA KONU BAġLIĞI
ENFEKSĠYONLARIN KONTROLÜ
VE ÖNLENMESĠ
ALT KONU BAġLIĞI
EL HĠJYENĠ
EL HĠJYENĠ EĞĠTĠMLERĠ
KĠMLERE VERĠLMELĠ
TÜM PERSONEL
(Hekim, Sağlık Personeli, Ġdari Personel ve Hizmet
Alımı Yapılan ġirket Personeli)
ĠDARĠ BĠRĠM EĞĠTĠMLERĠ
EĞĠTĠMLER
İDARİ BÖLÜM BAZLI EĞİTİMLER
BİRİM/ ÜNVAN
ALT KONU BAġLIĞI
ANA KONU BAġLIĞI
AMBAR VE DEPO
MEMURU
KRİTİK STOK SEVİYESİ
İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ
ARŞİV
DOSYALAMA TEKNİKLERİ VE RESMİ YAZIŞMA
KURALLARI
MEVZUAT YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ
AYNİYAT SAYMANLIĞI
KRİTİK STOK SEVİYESİ
İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ
BERBER
BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMA
BULAŞICI HASTALIKLAR
BİLGİ İŞLEM
HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ
İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ
İDARİ BÖLÜM BAZLI EĞİTİMLER
BİRİM/ ÜNVAN
ALT KONU BAġLIĞI
ANA KONU BAġLIĞI
EVRAK BİRMİ
DOSYALAMA TEKNİKLERİ ve RESMİ YAZIŞMA
KURALLARI
MEVZUAT YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ
FOTOKOPİ BASKI
İLGİLİ OFSET ALETLERİ KULLANIMI
İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ
İMAM/GASSAL
CENAZE YIKAMA, KEFENLEME VE TABUTLAMA
İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ
İSTATİSTİK
VERİ TOPLAMA, VERİ GİRİŞİ VE VERİ
DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ
KARŞILAMA YÖNLENDİRME
HASTA YÖNLENDİRME
İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ
KÜTÜPHANE
KİTAP TAKİP SİSTEMİ
İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ
MUTEMETLİK
DÖNER SERMAYE YÖNETMELİĞİ ve PERSONEL
BODRO TAKİP PROGRAMI
MEVZUAT YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ
İDARİ BÖLÜM BAZLI EĞİTİMLER
BİRİM/ ÜNVAN
ALT KONU BAġLIĞI
ANA KONU BAġLIĞI
GECE İDARİ MEMUR
657 SAYILI DEVLET MEMURLARU KANUNU EĞİTİMİ
MEVZUAT YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ
PERSONEL ÖZLÜK
DOSYALAMA TEKNİKLERİ ve RESMİ YAZIŞMA
KURALLARI
MEVZUAT YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ
SANTRAL
SAĞLIK BAKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI
İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ
SATINALMA
KAMU İHALE KANUNU MALI MEVZUAT SOSYAL
GÜVENLIK REFORMU VE UYGULAMALARI
MEVZUAT YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ
ÇAMAŞIRHANE
ÇAMAŞIR KABUL,TESLİM VE DEPOLAMA SİSTEMATİĞİ
MEVZUAT YÖNETĠMĠ EĞĠTĠMLERĠ
MUTFAK
GIDA GÜVENLİĞİ YÖNTEMİ
ATIK YÖNETİMİ
MEVZUAT YÖNETĠMĠ EĞĠTĠMLERĠ
İDARİ BÖLÜM BAZLI EĞİTİMLER
BİRİM/ ÜNVAN
ALT KONU BAġLIĞI
ANA KONU BAġLIĞI
SİVİL SAVUNMA UZMANI
KRİZE MÜDAHALE ve AFET YÖNETİMİ
AFET YÖNETİMİ
ŞOFÖR
TRAFİK KURALLARI
İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ
TAHAKKUK
DOSYALAMA TEKNİKLERİ ve RESMİ
YAZIŞMA KURALLARI
MEVZUAT YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ
TEKNİK SERVİS
MALZEME BAKIM ONARIM
İŞ GÜVENLİĞİ
TERZİ
MALZEME TESLİM PROSEDÜRLERİ
İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ
TİG
FATURANDIRMA MEVZUATI
MEVZUAT YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ
SAĞLIKTA KALĠTE
STANDARTLARI
KAPSAMINDA
VERĠLECEK
DĠĞER
ZORUNLU
EĞĠTĠMLER
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ
KRĠZE MÜDAHALE
VE AFET YÖNETĠMĠ
YANGIN
SÖNDÜRÜCÜLERĠN
KULLANIMI
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ
KİMLERE VERİLMELİ?
♠Acil durumda görev alacak personellere
♠ TÜM PERSONEL
(Hekim, Sağlık Personeli, Ġdari Personel ve Hizmet Alınan
ġirket Personeli)
KİMLERE VERİLMELİ?
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Akılcı Ġlaç Kullanımı Komitesi tarafından verilen
kararlar doğrultusunda hareket edilmelidir.
♠ TÜM PERSONEL
(Hekim, Sağlık Personeli, Ġdari Personel ve Hizmet Alınan
ġirket Personeli)
KİMLERE VERİLMELİ?
BİLGİ GÜVENLİĞİ
TÜM PERSONEL
(Hekim, Sağlık Personeli, Ġdari Personel ve Hizmet
Alınan ġirket Personeli)
ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE
ÖNLENMESİ
El hijyeni
Atık Yönetimi
ZORUNLU VERĠMLĠLĠK
KARNESĠ EĞĠTĠMĠ
ZORUNLU EĞĠTĠM
ATIK EĞİTİMLERİ
KİMLERE VERİLMELİ?
TÜM PERSONEL
(Hekim, Sağlık Personeli, Ġdari Personel ve Hizmet Alınan ġirket
Personeli
Stajyer öğrenciler
Hasta ve hasta yakınları
Atık taĢıma ve toplama personeli)
UYUM EĞİTİM
GENEL
UYUM
EĞĠTĠMĠ
UYUM
EĞĠTĠMĠ
BÖLÜM
UYUM
EĞĠTĠMĠ
VE
SĠSTEM
HASTALIKLARI
BAKIM
EĞĠTĠMLERĠ
2015 YILI EĞĠTĠM PLANLARI
Görterge
Kartı
E-01-01
E-01-02
E-01-08
Eğitim Türü
71-Sağlık Tesisi Eğitimleri
Eğitim Konusu
Eğitim Alt Konusu
36-KiĢilerarası ĠletiĢim ve 11-KĠġĠLERARASI ĠLETĠġĠM (Zor insanlarla baĢa çıkma,kriz
GeliĢim Eğitimleri
yönetimi)
71-Sağlık Tesisi Eğitimleri 28-Hasta Hakları
71-Sağlık Tesisi Eğitimleri 27-Hasta Güvenliği
1-HASTA MEMNUNĠYETĠ
2-HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI
3-ETĠK VE HASTA HAKLARI
1- GÜVENLĠ CERRAHĠ UYGULAMALARI
2- HASTA BAġI TEST CĠHAZI KULLANIMI VE BAKIMI
( ÇalıĢılacak testlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelerinde
dikkat edilmesi gereken hususlar,Kalibrasyon ve kalite kontrol
sonuçlarının değerlendirilmesi, Cihazın temizliği ve bakımı)
3- TRANSFUZYON GÜVENLĠĞĠ
4- SÖZEL ĠSTEM UYGULAMASI
5- PEMBE KOD *
6- ÖRNEK ALIMI VE TRANSFERĠ*
7- MAVĠKOD *
8- ĠLAÇ GÜVENLĠĞĠ
9- HASTA TRANSFERĠ *
10- HASTA DÜġMELERĠ *
Eğitimci
Eğitim Tarihi
Katılacak Personel
Grubu
Tüm Personel
Tüm Personel
Sağlık Personeli (Tüm
Konular) *Diğer
Personel (Hizmet Alım
ve Ġdari Personel)
11- HASTA KĠMLĠK TANIMLAYICILARIN KULLANIMI VE
HASTA KĠMLĠĞĠNĠN DOĞRULANMASI *
71-Sağlık Tesisi Eğitimleri 13-ÇalıĢan Hakları
E-01-03
71-Sağlık Tesisi Eğitimleri
33-ĠĢ Sağlığı ve ÇalıĢan
Güvenliği Eğitimi
1- MOBBĠNG
2- ÇALIġAN HAKLARI GENELGESĠ
3- BEYAZ KOD
1- KESĠCĠ-DELĠCĠ ALET YARALANMALARI
6-TEHLĠKELĠ MADDELER VE KULLANILAN SĠMGELER
7- SAĞLIK TARAMA PROGRAMI
9- RĠSK YÖNETĠMĠ (ÇalıĢanların zarar görme risklerinin
azaltılması,Riskli alanlarda çalıĢanlara yönelik gerekli önlemlerin
alınması,Fiziksel Ģiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması.)
10-RADYASYON GÜVENLĠĞĠ
11- MESLEK HASTALIKLARI VE HUKUKĠ SONUÇLAR
12- KĠġĠSEL KORUYUCU EKĠPMANLAR VE GÜVENLĠ
KULLANIMI ( Kan ve vücut sıvılarıyla bulaĢma risklerinin
azaltılması)
Tüm Personel
Tüm Personel
Görterge
Kartı
Eğitim Türü
E-01-04 71-Sağlık Tesisi Eğitimleri
E-01-05 71-Sağlık Tesisi Eğitimleri
E-01-06 71-Sağlık Tesisi Eğitimleri
E-01-07 71-Sağlık Tesisi Eğitimleri
71-Sağlık Tesisi Eğitimleri
71-Sağlık Tesisi Eğitimleri
Eğitim Konusu
Eğitim Alt Konusu
Eğitimci
Eğitim Tarihi
Katılacak Personel
Grubu
6-EL HĠJYENĠ (El hijyeninin önemi, El hijyeni
endikasyonları, El hijyeni sağlama yöntemleri, Eldiven
21-Enfeksiyonların Kontrolü
Tüm Personel
kullanımı ile ilgili kuralları, El antiseptikleri ile ilgili genel
ve Önlenmesi
bilgileri, Alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması
gereken güvenlik önlemleri)
1-HASTANE VE BÖLÜM BAZLI TEMĠZLĠK (Genel
alanların temizlik kuralları, Belirlenen risk düzeyine göre
Tüm Personel
52-Temizlik
alanların temizlik kuralları, Temizlik maddelerinin
kullanım özellikleri)
12-CPR (Kardio Pulmoner
Sağlık Personeli
2-TEMEL YAġAM DESTEĞĠ
Resüsitasyon)
ĠDARĠ BĠRĠM
Not : Listede yer alan eğitimlerden uygun personel grubuna uygun eğitim verilmesi gerekmektedir.
EĞĠTĠMLERĠ
1-Acil Durum ve Afet
1-YANGIN SÖNDÜRÜCÜLERĠN KULLANIMI
Tüm Personel
Yönetimi
2-KRĠZE MÜDAHALE VE AFET YÖNETĠMĠ
48-Sağlık Kalite Standartları 5-TIBBĠ CĠHAZ GÜVENLĠĞĠ
Sağlık Personeli
Eğitimi
3-GÜVENLĠK RAPORLAMA SĠSTEMĠ
71-Sağlık Tesisi Eğitimleri
9-Bilgi Güvenliği
1-ÇALIġAN VE HASTA BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ
Tüm Personel
70-Hasta/ÇalıĢan Hakları ve
Güvenliği
5-Elektrikli Aletler
Kullanılırken Dikkat
Edilecek Hususlar
ELEKTRĠK KAÇAKLARI VE ÖNLEMLERĠ
Yoğun Bakım Personeli
71-Sağlık Tesisi Eğitimleri
7-Anne Sütü ve Emzirme
Tüm Personel
71-Sağlık Tesisi Eğitimleri
5-Akılcı Ġlaç Kullanımı
Tüm Personel
21-Enfeksiyonların Kontrolü
Tüm Personel
1-ATIK YÖNETĠMĠ
ve Önlenmesi
NOT 1 : Temizlik hizmetlerinde çalıĢanlara yönelik; Genel alanların temizlik kuralları, Belirlenen risk düzeyine göre alanların temizlik kuralları, Temizlik maddelerinin kullanım
özellikleri, ÇalıĢanlar arası iletiĢim, Hasta ve hasta yakınları ile iletiĢim konuları her dönem (6 ay ara ile) en az bir kez eğitim verilmelidir.
NOT 2 : Hasta Kayıt, KarĢılama, DanıĢma ve Yönlendirme personellerine; Hasta memnuniyeti, Hasta hakları, ĠletiĢim becerileri konuları her dönem (6 ay ara ile) en az bir kez eğitim
verilmelidir.
NOT 3 : Genel Eğitime dahil olacak hizmet alım personelleri; Özel Güvenlik Personeli, Bilgi ĠĢlem Personeli (HBYS), Yemekhane Personeli
71-Sağlık Tesisi Eğitimleri
TSĠM
ÇKYS
EĞĠTĠM VERĠ GĠRĠġLERĠ
• Verimlilik Karnesi Eğitim Kriterleri grubundaki “E-01 Ġdari Eğitim
Durumu” Gösterge kartı veri giriĢleri ÇKYS’de (ĠKYS) “Hizmet Ġçi
Eğitim Ana Menüsü” altındaki “Personel Hizmet Ġçi Eğitim
Bilgileri” formuna 2014 yılına ait kadrolu personelin eğitim veri
giriĢlerinin yapılması gerekmektedir.
• Eğitim Planlarının TSĠM’de “Formlar” altında “Hizmet Ġçi Eğitim
Plan Formu” bölümüne sağlık tesislerince kaydedilmesi
gerekmektedir.
• Hizmet alım yoluyla çalıĢan personele verilen eğitimlerin TSĠM’ de
“Formlar” altında “Sonuç Raporu” bölümüne sağlık tesislerince
kaydedilmesi gerekmektedir.
• Sisteme giriĢ için http://tsim.saglik.gov.tr/tsim2.htm
linkten giriĢ yapabilirsiniz.
2014 YILI İLK 9 AYLIK GENEL DEĞELENDİRME
Hastaneler
Zorunlu
Eğitimlere
Katılım
Oranı
Zorunlu
Eğitimler
DıĢında
Düzenlenen
KiĢisel Eğitime
Katılan Personel
Oranı
Mesleki Eğitim
(kurs) Sayısı
Mesleki
Eğitim
(kurs)
Alan
KiĢi
Oranı
1,1
Ġlk (örgün )
Eğitimde
BaĢarı
Oranı
Zorunlu Eğitimler
DıĢında Düzenlenen
KiĢisel Eğitim Sayısı
/kurs sayısı
1,2
3
(Hasta YaĢlı
Bakım, Acil
Bakım)
EÇEAH
51
100
4
(Ġng.Ġnsan
Kay.Mark.SPSS)
TAVġANLI
80
100
1
(Ġngilizce)
3,84
1 (Hasta YaĢlı
Bakım )
2,53
SĠMAV
85
100
2
(Ġnovas.ĠĢaret Dili)
7
-
-
GEDĠZ
95
100
1
(ĠĢaret Dili)
2
-
-
EMET
100
100
-
-
-
-
ADSM
100
100
-
-
-
-
YONCALI
100
100
2
(Mark.ĠĢaret Dili)
0,84
-
-
UZAKTAN EĞĠTĠM MODÜLÜ
Hastanelerimizde eksik olan eğitim gruplarının yıl sonun
kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu kapsamda Genel
Sekreterliğimizce tasarlanan yazılımla hazırlanan uzaktan
eğitim modülü ile hizmet içi eğitimlerimizde destek
alınabileceği hastanelerimize bildirilmiĢtir.
Hastanelerimizde Eğitim Süreci;
• Eğitim Ġhtiyacının Ortaya Çıkması
• Eğitimin ve Eğitimcinin Planlanması
• Eğitimin GerçekleĢmesi ve Değerlendirilmesi
• Eğitim Veri GiriĢlerinin Yapılması
Eğitim sürecinde verimlilik karne
değerlendirmesinin tam olabilmesi için veri
giriĢlerin tam ve eksiksiz yapılması gereklidir.
HALK EĞĠTĠMLERĠ VE KONFERANSLARI
EVLĠYA ÇELEBĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ
HALK EĞĠTĠMLERĠ VE KONFERANSLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
Tüm Yönleriyle Depresyon (5 ġubat 2014)
Burun Tıkanıklığı Hastalıkları (20 ġubat 2014)
Glokom (Göz Tansiyonu )Hastalıkları (6 Mart 2014)
Obezite ve Bilinçli Zayıflama (10 Nisan 2014)
Romatizmal Hastalıklar (24 Nisan 2014)
Cilt Hastalıkları (8 Mayıs 2014)
Meme Kanseri (23 Mayıs 2014)
Troid Hastalıkları (5 Haziran 2014)
EVLĠYA ÇELEBĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ
HALK EĞĠTĠMLERĠ VE KONFERANSLARI
•
•
•
•
Sünnet Ġle Merak Ettikleriniz Konferansı (26 Haziran 2014)
Alerjik Hastalıklar (10 Eylül 2014)
Tansiyon Hastalıkları (24 Eylül 2014)
Anne Sütünün Faydaları ve Emzirme Teknikleri (15 Ekim
2014)
• Menisküs ve Diz Hastalıkları (05 Kasım 2014)
GEDĠZ DEVLET HASTANESĠ HALK EĞĠTĠMLERĠ VE
KONFERANSLAR
• Sınav Kaygısı ve Stresle BaĢa Çıkma Yolları (29.04.2014)
• Organ BağıĢı ve Nakli (Sosyal Sorumluluk Projesi
Kapsamında) (02.05.2014, 05.05.2014, 07.05.2014,
09.05.2014, 14.05.2014)
• Tuz Kullanımı, Atıklar, El Hijyeni, Doğru Beslenme
(31.10.2014,07.03.2014,16.01.2014)
• Sınav Öncesi Kavgı ve BaĢ Etme Yönleri (21.04.2014)
NOT : Eğitimlerimiz okullarımızda verilmiĢtir.
DOÇ.DR.M.KALEMLĠ TAVġANLI DEVLET HASTANESĠ
HALK EĞĠTĠMLERĠ VE KONFERANSLARI
• Hijyen ve Hijyen Sağlığı (14 Nisan 2014)
• Hastane Hizmet Süreçleri, ĠletiĢim, Hasta Hakları Ve
Sorumlulukları, El Hijyeni Ve KiĢisel Hijyen, Sigaranın
Zararları, Akıllı Ġlaç Kullanımı ile ilgili konularda 3
okulda Kasım ayında verilmek üzere eğitim planlanmıĢtır.
DOÇ.DR.Ġ.KARAKUYU SĠMAV DEVLET HASTANESĠ HALK
EĞĠTĠMLERĠ VE KONFERANSLAR
• Ġlk Yardım Konferansı (21 Mayıs 2014)
D.P.Ü EVLĠYA ÇELEBĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ
HASTA OKULLARI
Bilinçli Gebelik Okulu
• 21.04.2014 tarihinde 9 haftalık program olarak açılmıĢ olup;15 kiĢi
eğitime katılmıĢtır. Katılımcılara eğitim sonunda katılım belgesi
verilmiĢtir.
• 09.10.2014 tarihinde baĢlamıĢ olup; 10 hafta sürmesi planlanmıĢtır.
Katılımcılara eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.
D.P.Ü EVLĠYA ÇELEBĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ
HASTA OKULLARI
Obezite Okulu
• 21.05.2014 tarihinde 6 hafta
program olarak açılmıĢ olup; 22
kiĢi katılmıĢtır. Eğitim sonunda
katılım belgesi verilmiĢtir.
• 30.09.2014 tarihinde baĢlamıĢ
olup;
6
hafta
sürmesi
planlanmıĢtır. Eğitim sonunda
katılım belgesi verilecektir.
D.P.Ü EVLĠYA ÇELEBĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ
HASTA OKULLARI
Diyabet Okulu
24.10.2014 tarihinde baĢlamıĢ olup; 9 hafta sürmesi planlanmıĢtır.
Katılımcılara eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.
DOÇ.DR.M.KALEMLĠ TAVġANLI DEVLET HASTANESĠ
HALK EĞĠTĠMLERĠ VE KONFERANSLARI
Obezite Okulu
• 14.03.2014 tarihinde birincisi Obezite Okulu baĢlamıĢ olup;19 kiĢi
eğitime katılmıĢtır.
• 10.04.2014 tarihinde ikinci Obezite Okulu baĢlamıĢ olup;15 kiĢi
eğitime katılmıĢtır.
Bilinçli Gebelik Okulu
• 14.10.2014 tarihinde baĢlamıĢ olup, eğitimler devam etmektedir.
PERSONELE YÖNELĠK KURS VE ETKĠNLĠKLER
Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaĢa yürütülen program
kapsamında
yeni dönemde birliğimize bağlı
hastanelerimizde görev yapan personellerimiz için;
• Ġngilizce Kursu,
• Hasta ve YaĢlı Bakım Refakatçisi Eğitimi,
• ĠĢaret Dili Eğitimi,
• Fotoğrafçılık,
• Bilgisayar Kursu açılmıĢtır.
EVDE SAĞLIK HĠZMETĠ ALAN HASTA YAKINLARININ
EĞĠTĠMLERĠ
Birliğimize bağlı hastanelerimizden evde sağlık hizmeti alan
hastaların yakınlarına "YaĢam kalitesinin arttırılması, Psikolojik
destek sağlanması, Hasta yakınlarının birbirleri ile tanıĢmaları ve
kaynaĢmalarının sağlanması" amacıyla evde sağlık hastaları için
ayrı bir eğitim ekibi kurulmuĢ olup; hastanelerimizde eğitimlerimiz
baĢlamıĢtır.
Download

Sunum için buraya tıklayın